Chceme vám nabídnout něco ze své bohaté služby. Kromě bohoslužeb naše církev vysluhuje sedm svátostí – křest, biřmování, večeři Páně, pokání, manželství, útěchu nemocných a svěcení kněžstva. Setkáváme se v klubech Dobré zprávy pro děti, mládež a dospělé. Ve víře se vzděláváme na  pravidelných biblických hodinách.

Duchovní a jeho spolupracovníci se starají také o osobní duchovní péči, a to zejména při návštěvách v rodinách, u nemocných, osamělých, pozůstalých a dalších zájemců o setkání s představiteli církve. Duchovního lze požádat o tzv. pastorační rozhovor anebo o soukromou zpověď. Duchovní je vázán zpovědním tajemstvím.

KRÁSNÉ KŘTINY,
PĚKNÁ SVATBA,
DŮSTOJNÝ POHŘEB???

Vážení a milí, všechna tato pozvání jsou darem a pozváním pro Vás všechny bez rozdílu, nejen pro členy církve československé husitské, ale každému kdo má zájem.
Co mám dělat, když chci pokřtít své dítě???


Křest je základním darem do života člověka a rodiče by neměli zapomínat na tento veliký vklad do života svých dětí. Křtíme novorozeňátka  i  větší děti. Být pokřtěný je požehnání a zdravý základ života. V době, kdy poroste vliv sekt a různých duchovních proudů, být zakotven a mít svůj duchovní domov v tradičním, osvědčeném společenství je dar. Mluvme o tom v rodině, se známými či sousedy. Rád každému podle přání vyhovím. Je za potřebí domluvit si schůzku s bratrem farářem, který vám rád vyhoví i co se týče vašich časových možností, domluvit s ním vše potřebné co připravit, oslovit kmotry, vybrat případné křestní jméno atd. Křestní neděle je pravidelně první neděle v měsíci při bohoslužbách. Každé dítě má vždy svou vlastní křestní slavnost (nekonáme hromadné křty několika dětí zaráz) a tak zpravidla další neděle i podle přání rodin se křtí.
Co mám dělat, když se chci jako dospělý nechat pokřtít???
Je to velké a vítané životní rozhodnutí máte u nás plnou podporu a otevřené dveře. Jsme Vám k dispozici. Křtu dospělého předchází také osobní příprava s bratrem farářem. Je třeba vše pro tento důležitý okamžik připravit a být připraven křest přijmout v celém  bohatství  jeho požehnání pro náš život. Stačí se jen ozvat. Křestní slavnost dospělých se koná každý rok na Bílou sobotu o Velikonocích, ale i během roku.
Co mám dělat, když chci svatbu???


Manželství je dar. Na radnici je každý pár kus, číslo v pořadí. Nabízím každému prožít tento den svého života podle vlastních přání. Náplň obřadu, tj. slovo, hudba, zpěv, výzdoba, místo… je na každém páru jak si zvolí. Stačí jen přijít, na všem se lze domluvit. Svatební obřady konáme v našich kostelích a kaplích, venku v přírodě, či podle přání snoubenců i na jiných místech. Je zapotřebí ozvat se a přijít na setkání s bratrem farářem domluvit si obsah přípravy, svá přání, poznat co vše vám můžeme nabídnout pro váš svatební den.
Co mám dělat, když slavíme manželské jubileum?
Když si přejete, kromě již prožité občanské svatby, požehnání svého vztahu před Bohem máte možnost.
Když chcete důstojně prožít stříbrnou, zlatou, diamantovou svatbu či jiná jubilea jste na správné adrese. Dohodněte si setkání s bratrem farářem a rádi vám posloužíme.

Co mám dělat, když zařizuji pohřeb???


Důstojně se s člověkem rozloučit patřilo vždy k základním krokům lidskosti a kultuře každé společnosti. Mluvte o posledních věcech v životě člověka s druhými. Když někdo v okolí zemře, nabídněte mu tuto službu. Je jedno, zda byl či nebyl, zemřelý v husitské církvi. Poslední, důstojnou službu lásky rád prokážu komukoliv. Pohřební obřady mohou být v kostelích, obřadních síních, venku pod širým nebem na vhodných místech. Slovo, zpěv a služba našich varhaníků je doprovází. Než jdete zařizovat vše na pohřební službu je nejprve potřeba domluvit den a hodinu s bratrem farářem.

Co mám dělat, když jsem nemocný??


Nemocní upoutaní na lůžko jsou pravidelně navštěvováni 1. A 3. Sobotu v měsíci dopoledne se svátostí útěcha nemocných. Je to velká posila všem, že nejsou sami a společenství na ně nezapomíná. Na požádání však kdykoliv i mimo termín, umírající 24. Hodin denně. Jen volejte kdykoliv o tuto službu. Před operací, dlouhodobým pobytem v nemocnici atd. Hlaste se!!! Hromadně se svátost udílí v kostele po bohoslužbách 1. Pátek v měsíci lednu a červnu.

Co mám dělat, když chci své děti či dospělého přivést k přijímání první Večeře Páně???

Děti se připravují v setkáních, které zajímavou a poutavou formou je uvádějí do daru svátosti.
Nová příprava začne v září 2010. Dospělí se domlouvají s bratrem farářem.

Co mám dělat, když chci přijmout svátost biřmování???

V naší farnosti se udílí svátost biřmování zpravidla o svatodušních svátcích. Další příprava začne v září 2010. Hlaste se!!!

Co mám dělat, když mi neslouží nohy a chci jít na bohoslužby???
Léta funguje v našem společenství tato služba dovozu autem na bohoslužby a zpět domů. Nebojte o ni požádat kdokoliv a kdykoliv bez rozdílu.

Co mám dělat, když se chci zpověď, radu, informaci či osobní rozhovor???
Kdykoliv se domluvit s bratrem farářem a najít společný termín setkání.

Co mám dělat, když chci dát finanční dar?
Domluvit se s účetní Janou Měřínskou, vystavíme řádné potvrzení, smlouvu atd.
Číslo účtu je: 1560157369/0800

Co mám dělat, když chci posílat farní zpravodaj, týdenní katecheze,  informace atd. na svůj e-mail?
Napsat si o tuto službu a zařadíme si vás do adresáře.

BRATRA FARÁŘE ZASTIHNETE VŽDY PŘED A PO BOHOSLUŽBÁCH V KOSTELE, NA TELEFONU ČI E-MAILU
KONTAKT:
Farář Martin Kopecký a kazatelka Libuše Jarošová, telefon 606 702 768, e-mail: fararmartin /zAVINÁČ/ seznam.cz