JAK BUDEME SLAVIT SVÁTEK HROMNIC?
TÉMA: “VIDĚT NEAPOL … A ZEMŘÍT.”

Vidět Neapol … a zemřít. To je známé italské přísloví – Neapol byla (údajně) tak krásným městem, že nemohlo být pomyšlení o ničem krásnějším. A proto “vrcholem pozemského putování” bylo vidět toto město. V Simeonově případě bychom spíš řekli: Vidět Krista …
a zemřít! Setkání s malým dítětem bylo totiž pro Simeona “tím největším, co mohlo být”.
A jakým, že to byl “životní vrchol”, to slyšíme v jeho prorockém hymnu. Prožíváme tuto neděli
se Simeonem uvedení Páně do chrámu.

Vstupní biblické čtení Malachiáš 3,1-4
Toto praví Pán: “Hle, posílám svého anděla, aby mi připravil cestu.
Hned potom přijde do svého chrámu Pán, jehož hledáte, a anděl smlouvy, po němž toužíte. Hle, přijde – praví Hospodin zástupů.
Kdo však snese den jeho příchodu, kdo obstojí, až se objeví? Vždyť je jako oheň, kterým se taví, jako louh, kterým se bílí.Usadí se, aby tavil a tříbil stříbro, očistí syny Leviho a vytříbí je jako zlato a stříbro a potom zase budou obětovat Hospodinu ve spravedlnosti.
Zase bude Hospodinu příjemná oběť Judy a Jeruzaléma jako za dávných dnů, jako za minulých let.” Amen.

SLOVO K PŘEČTENÉMU TEXTU:
Po výstavbě chrámu (po roce 515) izraelský lid propadá laxnosti a nezájmu o Boha a jeho zákony: vždyť ti, kdo se dopouštějí zlého, žijí v prosperitě! Toto “zjištění” je však relativizované příslibem soudu: ti, kdo se nebojí Hospodina, budou usvědčeni ze špatnosti, kdežto ti, kdo byli věrní Hospodinu, budou vytříbeni k tomu, aby mohli sloužit Bohu pravdivě.
V prvním verši je řeč o třech postavách. Tím poslem, který připraví cestu, je blíže neidentifikovaná postava. Možná ji můžeme ztotožnit s prorokem Eliášem, který se vrátí na konci věků.
Díky paralele můžeme určit, že druhá postava, posel (anděl) smlouvy, není ve skutečnosti nikdo jiný než samotný Pán, tak nazývaný proto, že “nastolí smlouvu”. Tato smlouva může představovat smlouvu:
1) sinajskou,
2) lévijskou, tj. s rodem Leviho (2,4-5 – “vyslaný posel” očistí syny Leviho),
3) “novou”, jak slibuje už Jeremiáš 31,31.
V posledních dnech se Pán vrátí do chrámu podle slov Ezechiele a Haggea. Bůh sám přijde jako soudce, který očistí svůj lid k pravé bohoslužbě. On je jako očišťující oheň – odstraní všechny cizí příměsi (Boží přítomnost je často přirovnána k ohni).
Díky tomuto očištění budou přinášené oběti “spravedlivé”, tj. takové, jaké mají být.

Epištolní čtení z listu Židům 2,14-18
Apoštol Pavel píše: “Protože sourozenci mají krev a tělo společné, i Ježíš přijal krev a tělo, aby svou smrtí zbavil moci toho, který má vládu nad smrtí, totiž ďábla, a vysvobodil všechny ty, kteří byli po celý život drženi v otroctví strachem před smrtí. Je přece jasné, že se neujal andělů, ale Abrahámových potomků. Proto se ve všem musel připodobnit svým bratřím, aby se stal v jejich záležitostech u Boha veleknězem milosrdným a věrným, a tak usmiřoval hříchy lidu. A protože sám prožíval utrpení a zkoušky, dovede pomáhat těm, na které zkoušky přicházejí. Amen.

SLOVO K PŘEČTENÉMU TEXTU:
Tento úryvek vysvětluje, jakým způsobem je Ježíš prostředníkem (knězem): ke každému člověku, skrze “skutečně lidský život”. Díky “své lidskosti” Ježíš “chápe” každého z nás.
A nejen to – dává účinnou sílu těm, kdo jsou v těžkostech.

Evangelium Lukáš 2,22-40
Když nadešel den očišťování podle Mojžíšova Zákona, přinesli Ježíše do Jeruzaléma, aby ho představili Pánu, jak je psáno v Zákoně Páně: ´Všechno prvorozené mužského rodu ať je zasvěceno Pánu.´ Přitom chtěli také podat oběť, jak je to nařízeno v Zákoně Páně: pár hrdliček nebo dvě holoubata.
Tehdy žil v Jeruzalémě jeden člověk, jmenoval se Simeon: byl to člověk spravedlivý a bohabojný, očekával potěšení Izraele a byl v něm Duch svatý. Od Ducha svatého mu bylo zjeveno, že neuzří smrt, dokud neuvidí Pánova Mesiáše. Z vnuknutí Ducha přišel do chrámu, právě když rodiče přinesli dítě Ježíše, aby s ním vykonali, co bylo obvyklé podle Zákona. Vzal si ho do náručí a takto velebil Boha:
“Nyní můžeš, Hospodine,
podle svého slova propustit svého služebníka v pokoji,
neboť moje oči uviděly tvou spásu,
kterou jsi připravil pro všechny národy:
světlo na osvícení pohanům a slávu pro tvůj izraelský lid.”
Jeho otec i matka byli plni údivu nad slovy, která o něm slyšeli. Simeon jim požehnal a jeho matce Marii prohlásil: “On je ustanoven k pádu a k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se bude odporovat – i tvou vlastní duší pronikne meč – aby vyšlo najevo smýšlení mnoha srdcí.”
Také tam byla prorokyně Anna, dcera Fanuelova z Aserova kmene. Byla značně pokročilého věku: mladá se vdala a sedm roků žila v manželství, potom sama jako vdova – bylo jí už čtyřiaosmdesát let. Nevycházela z chrámu a sloužil Bohu posty a modlitbami ve dne v noci. Přišla tam právě v tu chvíli, velebila Boha a mluvila o tom dítěti všem, kdo očekávali vykoupení Jeruzaléma.
Když vykonali všechno podle Zákona Páně, vrátili se do Galileje do svého města Nazareta. Dítě rostlo a sílilo, bylo plné moudrosti a milost Boží byla s ním. Amen.

SLOVO K PŘEČTENÉMU TEXTU:
Vidět Neapol … a zemřít. To je známé italské rčení – Neapol byla (údajně) tak krásným městem, že nemohlo být pomyšlení o ničem krásnějším. A proto “vrcholem pozemského putování” bylo vidět toto město. V Simeonově případě bychom spíš řekli: Vidět Krista …
a zemřít! Setkání s malým dítětem bylo totiž pro Simeona “tím největším, co mohlo být”.
A jakým že to byl “životní vrchol”, to slyšíme v jeho prorockém hymnu.
Ale na základě čeho může tento stařec pronést takový chvalozpěv o nepatrném nemluvněti? Jak mu může prorokovat takové mimořádné poslání? Viděl snad proměněnou tvář tohoto dítěte? Ne. Upadl snad při pohledu na něj “do mystického vytržení”? Zřejmě také ne. Simeon měl jiné tajemství: on “byl přítelem” Ducha – natolik, že tento Duch byl v něm, řídil jeho kroky (do chrámu) a otevřel oči jeho srdce. Jen ve světle Ducha mohl Simeon “vidět” … pravou Ježíšovu tvář. Tolik lidí prošlo kolem malého dítěte, a přece jen Simeon a Anna rozpoznali, že je “to někdo víc než syn tesaře”. I my můžeme kráčet kolem Ježíše, a přece ho nepoznat. Můžeme slyšet jeho slovo – a nezakusit v něm působící Boží sílu. Paradoxně by se dalo říct, že nestačí “mít Ježíše ve svátostech” (“vidět ho” skrze viditelná znamení, resp. slyšet jeho hlas ve slovech Písma). Je třeba se “s Duchem spřátelit”: dovolit mu, aby měl volný přístup do našeho srdce – a mohl nám ukázat, že ve svátostech je “někdo víc…”, že ve slovech Písma je “něco víc” než pouhé slovo …

A jakou Ježíšovu tvář mohl Simeon vidět? “Tvář zahalenou světlem”. To nám mají koneckonců připomínat i svíce, které dnes rozžíháme při liturgii: Ježíš je světlem pro nás (a pro všechny národy!). A pokud je Kristus tím jediným světlem, pak to znamená, že bez něj je náš život “temnota, skličující ponurost, šerý soumrak”. Abychom si uvědomili, jak je pro nás světlo důležité, připomeňme si, jak na nás působí zamračená obloha – ponuré počasí snadno přivodí “šeď” v srdci člověka. A oproti tomu jak snadno slunce přináší dobrou náladu a rozptyluje mnohé problémy. A pokud na nás takto působí vnější světlo, tím spíš Kristus!
On je pro nás “skutečným sluncem” rozptylujícím úzkosti, zamračenost. A toto objevujeme ve světle Ducha, právě tak jako Simeon.
Malého, a přece velkého. Slabého, a přece mocného. Takového Ježíše uviděl Simeon. Takového “vidíme” i my. Kristus v nás, v církvi či svátostech se snadno jeví jako “malý a slabý”. Avšak pokud se spřátelíme s Duchem, objevíme jinou Kristovu tvář, zahalenou světlem. Tvář prozářenou sluncem, které dodává elán a radost kráčet dál – radost z toho, že už teď vidíme, aspoň v mlze, světlo Boží blízkosti.

K přemýšlení:
Proč chodit roky do kostela?
V evangeliu dnešní slavnosti jsme slyšeli: „A tehdy veden Duchem přišel Simeon do chrámu“.
Tento verš soustředí naši pozornost na dva zbožné starce, kteří očekávali setkání s Mesiášem a kteří se tohoto setkání dočkali. Co můžeme očekávat my? Jak propojit příběh s naším životním příběhem?
V jedné knize pojednávající o liturgii jsem se dočetl: Úmysl liturgie v den slavnosti Uvedení Páně do chrámu je „cesta vstříc setkání, které podle vzoru Simeona a Anny představuje setkání věřících s Kristem ve slavení Večeře Páně, znamení, které bude ve svůj čas definitivním setkáním na konci časů.”
Simeon a Anna představují věřící, kteří své mnohaleté putování do chrámu Páně vidí konečně toho, po kterém celý život touží. Simeon a Anna nám mohou stát světlem ve vytrvalosti a věrnosti. Toužíme se i my setkat s Ježíšem v chrámu Páně?
Jdeme, tak jako na začátku dnešní liturgie, za skutečným Světlem. Upněme svou pozornost ke středu našeho společenství, kterým je stůl Páně. Rozpoznávejme toho, který je dnes přítomný tajemně, skrytě pod způsobami chleba a vína, který je slyšet jen prostřednictvím hlasu lektora, který se dává tušit skrze vyslyšené prosby nás lidí, ale který se jednou stane zjeveným na konci času.
Kéž i naší největší touhou je hledání Ježíše, jeho nalézání a opětovné nacházení až do okamžiku, kdy se s ním setkáme tváří v tvář.
Vzpomněl jsem si na písničku Petra Ebena: ” Nám radostí jsi, Pane.” Je v ní obsažené,
co nám brání setkat se s Ježíšem: „Že jsem neviděl, jak slza v slunci roztávala, že jsem necítil, že dětská ruka je tak malá, že jsem nepřijal slova, jež pokoj znamenala.“
Nechejme touhu po Bohu rozhořet v našem srdci jasným plamenem. Nebojme se skutečně dychtit po setkání s ním, po něžnosti, s jakou ho pochováme v náručí, po něžnosti, jakou zakusíme v jeho náručí. Amen.

K osobnímu zamyšlení:
1. Bůh jako očišťující oheň. Co ve mně vyvolává tento obraz?
2. Zřejmě jsi někde viděl ikony Krista Pantokratora (vševládnoucího), Soudce, Pastýře. List Židům nám předkládá “zvláštní ikonu”: Ježíše s lidskou tváří, soucitného, milosrdného … Dokážeš si představit takovou ikonu?

OZNÁMENÍ  K  SVÁTKU  HROMNIC:

 1. BOHOSLUŽBY JSOU:
  – v  pátek     31.1.      v 17:30 hodin Blansko – kostel
  – v sobotu   1.2.         v 14:00 hodin Rudice
  – v  neděli    2.2.        v  7:45 hodin Boskovice
  v  8:00 hodin Blansko-kaple
  v  9:00 hodin Blansko-kostel
  v 10:45 hodin Brťov
  v 13:00 hodin Rousínov
  v 14:15 hodin Vyškov
  v 15:45 hodin Ježkovice
  v 17:00 hodin Račice
  v 18:30 hodin Švábenice
 2. SLAVNOST HROMNIC:
  – při všech nedělních bohoslužbách budeme prožívat slavnost světla. Budou rozdávány požehnané svíce.
  – v závěru bude udíleno osobní tzv. blažejské, požehnání na posilu a povzbuzení.
 3. 3.      NEDĚLNÍ ŠKOLA:
  – v neděli v Blansku, souběžně s ranními bohoslužbami, je pro děti v místnosti pod kostelem tzv. “NEDĚLNÍ ŠKOLA.” Prakticky probíhá tahle:
  “děti jsou s rodiči v kostele po přímluvné modlitby, potom si je paní katechetka odvádí dolů do místnosti pod kostel, kde je pro ně připraveno povídání, vyrábění a hry vztažené k tématu dané neděle.” Prosím, rodiče o podporu této aktivity.
 4. 4.      KŘESTNÍ SLAVNOST:
  – dary křtu, znovuzrození z vody a Ducha svatého, v neděli 2. 2. v 9:00 hodin
  v blanenském dřevěném kostele přijmou Tobias Vašíček a Tomáš Rodinger .
  Přejeme jemu, rodičům i kmotrům, ať jim roste k radosti a Bohu k chvále.
 5. 5.      POHŘEBNÍ OBŘADY:
  – ve čtvrtek  30.1. v 15:15 hodin se v blanenské obřadní síni rozloučíme s Marií Urbanovou z Blanska, která zemřela ve věku 93. let.  Lehké spočinutí dej, ji ó Pane.
  – v pátek 31.1. v 15:130 hodin se v brněnské obřadní síni s Rudolfem Růžičkou z Brna, který zemřel ve věku 84. let.  Lehké spočinutí dej, mu ó Pane.
  – v sobotu 1.2. ve 13:00 hodin se v blanenském kostelíku rozloučíme s věrným bratrem Antonínem Fojtem z Bořitova, který zemřel ve věku 80. let a doprovodíme je k poslednímu spočinutí do rodinného hrobu v Bořitově. Lehké spočinutí dej, mu ó Pane.
  – v sobotu 1.2. ve 15:30 hodin se v blanenském kostelíku rozloučíme s věrným bratrem ing. Otakarem Hlinomazem z Blanska, který zemřel ve věku 83. let.
  Lehké spočinutí dej, mu ó Pane. Děkujeme bratrům za věrnost Pánu i našemu společenství.
 6. SPOLEČNÁ SETKÁNÍ PRO SNOUBENECKÉ PÁRY:
  – protože máme v přípravě na svátost manželství již 28 párů,  jsou letošní přípravky rozdělené na tři skupinky:
  I. skupinka ve čtvrtek v 17:30 hodin
  II. skupinka ve čtvrtek v 19:00 hodin
  III. skupinka v pátek v 19:00 hodin
  Všechna setkání se konají na adrese 9. května 57 v Blansku.
 7. 7.      SETKÁNÍ RAD STARŠÍCH:
  –  V BLANSKU se koná setkání členů rady starších v pondělí 3. února v 19:30 hodin v místnosti pod kostelem.
  -VE VYŠKOVĚ se koná setkání členů rady starších ve středu 5. února v 17:30 hodin v sakristii v kostele.
  Na obou setkáních budeme probírat rozpočet, investice a připravované práce na rok 2014.
  Plán akcí a doplňující volby do rad starších. S tím souvisí opětovná výzva ke všem, kdo jsou ochotní jakkoliv pomoci a zapojit se do služby. Hlaste se všichni ochotní!
  Vaše předsedkyně rad starších Eva Šebelová a Vladimíra Pečenková.
 8. 8.    Sledujte webové stránky farnosti na adrese www.drevenykostelik.cz, kde naleznete informace o připravovaných setkáních, archiv katechezí, fotogalerie ze života farnosti a mnohem více. Stránky pro vás pravidelně aktualizují a spravují manželé Varnerovi.

 9. 9.      VYUČOVÁNÍ NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH:
  Holky, kluci, milí rodiče. Srdečně vás zveme na vyučování náboženství ve školách.
  Blansko – ZŠ Erbenova v pondělí ve 13:00 hodin / I. stupeň /
  – ZŠ TGM v pondělí ve 14:30 hodin / I. stupeň /
  Rudice   – ZŠ H. Sáňky ve čtvrtek v 14:15 hodin / I. stupeň /
  Veškeré informace vám ráda podá katechetka Eva Šebelová.
  Vyškov  – ZŠ Osvobození v úterý ve 12:30 hodin / I. stupeň /
  v 14:00 hodin  / II. stupeň /
   Vyškov  – ZŠ Purkyňova v pátek ve 12:00 hodin  / I. stupeň /
  v 13:30 hodin / II. stupeň /
   Rousínov – ZŠ Rousínov v pondělí v 12:30 hodin / I. stupeň /
  v 14:00 hodin / II. stupeň /
  Veškeré informace vám ráda podá jáhenka Liba Jarošová.

 10. 10.  KLUB DOBRÉ ZPRÁVY PRO DĚTI:
  Vždy jednou za 14. dnů vzdělávání ve víře pro děti v jednotlivých obcích.
  – Brťov – Dlouhá Lhota  v úterý v 16:00 hodin
  – Bořitov v úterý v 17:00 hodin
  – Lysice v úterý v 18:00 hodin
  – Boskovice v úterý v 17:30 hodin
  – Blansko, místnost pod kostelem každý pátek v 16:30 hodin.

  Veškeré informace vám ráda podá katechetka Eva Šebelová.

 11. 11.  KLUB JORDÁN V ROUSÍNOVĚ:
  Pondělí    15.30 – 18.30 hodin ping pong
  Úterý        15. 30 – 18.30 hodin vaření
  Středa      15 – 16 hodin křesťanská školička pro předškoláky
  16 – 17.30 hodin čajovna,PC hry
  Čtvrtek     15.30 – 16.30 hodin klub pro chlapce,
  16.30 – 18.30 hodin klub pro dívky
  Pátek       15 – 17 hodin rukodílny a výtvarná dílnička
  Veškeré informace vám ráda podá jáhenka Liba Jarošová.

 12. KAPLANSKÁ SLUŽBA V NEMOCNICÍCH:
  Středa   8 – 14. 30 hodin LDN Nový Lískovec
  Čtvrtek  8 – 14.30 hodin nemocnice u Sv. Anny nebo DD Vyškov
  Pátek    8 – 12 hodin LDN Vyškov, 15 – 18 hodin pastorační návštěvy
  Veškeré informace vám ráda podá jáhenka Liba Jarošová.

 13. 13.  MATEŘSKÉ CENTRUM V BLANSKU:
  – zveme maminky s dětmi do našeho mateřského centra “SLUNÍČKO”. Každé pondělí od 9:00 hodin probíhá program v klubovně, která je součástí Domu dětí a mládeže, na ul. Údolní v Blansku.
  Neváhejte a přijďte!
  Veškeré informace vám ráda podá kazatelka Helena Ladičová.

 14. POZVÁNÍ K MODLITBĚ OD NAŠEHO BRATRA BISKUPA:
  Milé sestry a bratři,
  zasílám vám modlitby na týden 26.1.– 1.2. 2014

  Liturgický kalendář:
  26.1. Timotej a Titus, učedníci apoštola Pavla, biskupové
  28.1. Tomáš Akvinský, teolog
  30.1. Martina, panna a mučednice
  1.2. Brigita, panna, patronka Irska

  Myšlenka na týden:
  „Neboť všechno, co Bůh stvořil, je dobré a nemá se zavrhovat nic, co se přijímá s díkůvzdáním. Vždyť je to posvěceno Božím slovem a modlitbou.“
  1. Timoteovi 4,4-5

  Denní modlitby ve 20.00 (příp. v jiném čase)

  1) část
  Věčný Bože, prosíme za všechny malomocné, abys je podpíral a byl jim záštitou. Osvoboď je od bolesti, sešli svou uzdravující sílu a moc na všechny, kdo to potřebují. (30.1. je den modliteb za malomocné)

  Svatý Bože, prosíme tě za novou vládu a všechny ministry, aby se chovali čestně, morálně a podle práva. Dej jim svého Svatého Ducha moudrosti a spravedlivého rozhodování.

  „Dej, Všemohoucí Bože, abych Tvou vůli ve svém životě rozvážně zkoumal, pravdivě poznával a dokonale plnil. Veď můj život tak, aby byl Tobě ke cti a mně ke spáse. Dej mi k tomu, Pane, mysl silnou, mysl svobodnou, mysl spravedlivou, mysl bdělou, mysl stálou. Učiň mě prostým bez povýšenosti, vážným bez smutku, pravdivým bez klamu, odvážným bez bázně, klidným bez lehkomyslnosti. Dej, aby moje cesty směřovali přímo a bezpečně k cíli. Dej, láskyplný Bože mého žití, abych v Tebe vždy důvěřoval. Amen.“
  modlitba Tomáše Akvinského

  2) část
  Prostor pro individuální duchovní praxi nebo osobní modlitby.
  (ztišení, Žaltář, rozjímání nad Písmem, breviář…)

  Vnitřní modlitba:
  Pane / smiluj se! (nádech / výdech)
  (Modlíme se v duchu, kdekoliv jsme. Myslíme na Boha s láskou.)

  Přeji vám pokoj, dobro a Boží lásku
  Juraj Jordán Dovala

__________________________________________________

JAK BUDEME SLAVIT 2. NEDĚLI PO ZJEVENÍ PÁNĚ?
TÉMA: “

Vstupní biblické čtení  z proroka Izajáše  49,3.5-6
Hospodin mi řekl: “Jsi mým služebníkem, Izraelem, proslavím se tebou.” Avšak nyní praví Hospodin, který si ze mě utvořil služebníka již v matčině lůně, abych zas k němu přivedl Jakuba, abych mu shromáždil Izraele. Tak jsem ve cti u Hospodina, (protože) Bůh můj je mou silou. Řekl mi (tedy): “Nestačí, že jsi mým služebníkem, abys obnovil Jakubovy kmeny
a zbytky Izraele přivedl nazpět. Proto tě dám národům jako světlo, aby se spása má rozšířila až do končin země.”
Amen.

SLOVO K PŘEČTENÉMU TEXTU:
Uvedené verše jsou součástí tzv. druhé písně o Služebníku ( Konec VI. století před Kristem). Tato píseň má dvě části:
1) ve verších 1-4 je reflexe o minulosti,
2) verše 5-6 jsou slovem o přítomnosti a budoucnosti, přesněji se mluví o novém úkolu Služebníka.
V době, kdy se vyhnanci chystají k návratu do vlasti, Bůh představuje svého Služebníka, který má být nástrojem k zjevení Boží slávy, tj. Boží mocné přítomnosti uprostřed Izraele.
Prorok je nejprve ujištěný “ty jsi můj Služebník”. Potom dostává úkol: přivést (vrátit zpátky) k smlouvě s Hospodinem celý izraelský národ. K tomuto úkolu byl určený od matčina lůna. Jeho poslání je nejprve omezené na lid Izraele, aby se pak rozšířilo “ke všem národům” (viz Izajáš 42,6-7: “Já Hospodin jsem tě povolal ve spravedlnosti a uchopil tě za ruku; budu tě opatrovat, dám tě za smlouvu lidu a za světlo pronárodům, abys otvíral slepé oči, abys vyváděl vězně ze žaláře, z věznic ty, kdo sedí v temnotě”). Světlo je podstatou práva a spravedlnosti, znamená “osvobození, pomoc, spásu”.
Výše uvedené svědectví proroka Izajáše “O Služebníku” se nenaplnila v 6. soletí.,
ale až později: Ježíšovým příchodem.

Epištolní biblické čtení 1. list Korintským 1,1-3
Pavel, z Boží vůle povolaný za apoštola Ježíše Krista, a bratr Sosthenes členům církevní obce Boží v Korintu, kteří byli posvěceni v Kristu Ježíši a povoláni do stavu svatých, a také všem, kteří kdekoli vzývají jméno Pána Ježíše Krista, Pána svého i našeho. Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista.
Amen.

SLOVO K PŘEČTENÉMU TEXTU:
Skoro všechny dopisy v kultuře řecko-římského světa začínají pozdravem s třemi částmi: jméno odesílatele a adresáta, pozdrav. Často pak následuje poděkování a (nebo) modlitba
k bohům za zdraví adresáta. Pavel respektuje tento “standard”, ale pokřesťanšťuje jej.
Hned na začátku se po “odesílateli” (“Pavel”) objevuje “vsuvka” (“z Boží vůle…”), která není nepodstatná: Korinťané totiž zpochybňovali Pavlovu. Na rozdíl od 1 Korotintským taková “vsuvka” chybí v některých dalších listech: tyto obce neuváděli v pochyb Pavlovu apoštolskou pravomoc.
Výraz “apoštol Ježíše Krista” se má chápat jako životní poslání”: Pavlova apoštolská služba pochází od Krista.
Dopis je určený obci “Boží”, tj. patřící Bohu: obec tedy nepatří Pavlovi či Apollovi,
jak někteří mylně tvrdili. Ani označení “posvěceni” a “povoláni do stavu svatých” nejsou náhodná: Pavel připomíná Korinťanům jejich původní poslání, které bylo bohužel zastřené vážnými hříchy a kompromisy.
… a všem, kteří kdekoli vzývají jméno Pána Ježíše Krista”: tím se Pavel trochu staví proti tendenci některých věřících “prošlapat si vlastní cestu” nezávisle na něm a na dalších církvích. Křesťané v Korintu nejsou oddělení od jiných věřících.
Verš 3 je nádhernou ukázkou pokřesťanštění běžného pozdravu “chairein” (“pozdrav”): Pavel jej pozměňuje na “charis” – milost, dar zdarma daný. K tomu přidává obvyklé židovské šálóm – pokoj: označení řádnosti a řádu celého života, harmonie, někdy toto slovo znamená přibližně totéž co “spása”. V jistém smyslu jsou oba pojmy (milost a pokoj) souhrnem evangelia.

Evangelium Jan 1,29-34

Na druhý den Jan viděl Ježíše, jak jde k němu, a řekl: “Hle, beránek Boží, který snímá hříchy světa! To je ten, o kterém jsem řekl: ‘Po mně přijde ten, který má větší důstojnost, neboť byl dříve než já.’ Ani já jsem ho neznal, ale proto jsem přišel křtít vodou, aby byl zjeven izraelskému národu.” A Jan vydal svědectví: “Viděl jsem, jak Duch sestoupil jako holubice z nebe a zůstal na něm. Ani já jsem ho neznal, ale ten, který mě poslal křtít vodou, mi řekl: ‘Na koho uvidíš sestupovat Ducha a zůstávat na něm, to je ten, který křtí Duchem svatým.’
A já jsem to viděl a dosvědčuji: To je Syn Boží.”
Amen.

SLOVO K PŘEČTENÉMU TEXTU:
Den poté, co Jan Křtitel vydal svědectví, dojde k jeho setkání tváří v tvář s Ježíšem.
Velkou diskusi mezi vykladači bible vyvolalo označení “Beránek Boží”. Existují stejně pádné argumenty pro dvě možná vysvětlení, která mohou platit zároveň: “Beránek velikonoční” (evangelista chápe Kristovu oběť jako “velikonoční”), nebo Beránek jakožto “trpící Služebník”, který bere na sebe hříchy mnohých.
Verš 31 ukazuje smysl Janova křtu: ukázat Ježíše (tento křest sám o sobě nepřináší odpuštění – jen Beránek Boží snímá hříchy). Při křtu Duch sestoupil a zůstal na Kristu (sloveso zůstat je velmi časté ve čtvrtém evangeliu podle Jana): od něj bude dál vylit po Ježíšově smrti a vzkříšení. Zvláštností Janova evangelia je to, že Boží svědectví o Kristu nepřichází přímo z nebe, ale skrze Jana Křtitele. V souladu se synoptickými evangelisty i Jan chápe “sestoupení a spočinutí Ducha” jako znamení, že Ježíš je Mesiášem a Božím Služebníkem: v Izajáši 11,2 se píše, že Duch sestoupí na ratolest z Jesseova kořene (tj. na krále z Davidova rodu) a v Izajáši 42,1 Hospodin vkládá Ducha na svého Služebníka (jak jsme viděli, v našem evangelním úryvku je přítomné izajášovské téma “Služebník – Beránek”). Kristus snímá hřích světa tím, že křtí Duchem svatým. V tomto mesiášském – kristologickém smyslu lze chápat i titul “Syn Boží”, který v ústech Jana Křtitele označuje sice jen Mesiáše, nicméně v kontextu celého evangelia vyjadřuje Ježíšovo božské synovství.


K přemýšlení:
Evangelium dnešní neděle navazuje na událost Křtu Páně v Jordánu, kterou jsme slavili před týdnem. Společným tématem je opět Kristovo “zjevení”, tentokrát ne skrze Otcův hlas, ale skrze svědectví člověka, Jana Křtitele. Na rozdíl od předešlé neděle, toto “zjevení” není už centrem pozornosti samo o sobě. Ježíš přijímá Ducha, aby jej mohl dávat nám. Ježíš je tedy představený, jako nositel a dárce Ducha. Zároveň je označený, jako Beránek Boží, který snímá hříchy světa. Nemusíme vidět tyto dvě “funkce” odděleně: on snímá hřích světa právě tím, že dává Ducha. To první jde ruku v ruce s druhým. Duch je tou očišťující vodou, která odplavuje nečistotu hříchu. Duch je tím ohněm spalujícím plevu “prázdného způsobu života”.
Dnešní přečtený oddíl evangelia nám ukazuje dvoj jediné Ježíšovo poslání: negativní (čili “co odnímá” – hřích) a pozitivní (čili “co dává” – Ducha neboli božský život). Ježíš neodnímá hřích tak, že by zanechal volné místo, prázdné: on vkládá do očištěné nádoby našeho srdce nový obsah, nový život. Ježíš je ten, který uklízí a vyčišťuje dům našeho srdce: nenechává jej však zet prázdnotou, ale zdobí krásou.
Označení “Beránek Boží” je nám důvěrně známé ze slavení Večeře Páně. A asi běžně vnímáme Ježíše, jako toho, který z nás snímá hříchy. Méně často ho však vidíme, jako dárce Ducha, lépe řečeno jako toho, který odpouští hřích tím, že dává Ducha. Jeho odpuštění totiž není pouhým “smazáním” (jako kdybychom něco smazali obyčejnou gumou), ale je novým tvůrčím činem, protože je v moci životodárného Ducha. Jinými slovy každé odpuštění je velkou událostí, je novým znovuzrozením, “malým křtem”. Takovým “křtem” odkládáme starý život (hřích) a přijímáme nový (Ducha).
A pokud je pro nás samozřejmé považovat Ježíše za “Beránka Božího”, tento týden můžeme udělat nový krok a začít ho vidět (zároveň) jako “dárce Ducha”: on je Beránkem, protože je dárcem Ducha. Kdykoli budu k němu přistupovat s prosbou za odpuštění, mohu si vzpomenout, že on odpouští a vkládá do mě novou energii, novou Boží kvalitu: bere mi “starý, dekadentní život” a dává mi život “tryskající jako pramen vody”. S Kristem mohu i já dělat stále znovu zkušenost, že můj život se obnovuje jako mládí orla. Svým Duchem on dává “zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému” (Izajáš 40,29). Ti, kdo mají odvahu odkládat před Kristem “to staré” a přijímat jeho Ducha, “nabývají nové síly, vznášejí se jak orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení” (srv. Izajáš 40,31).

K osobnímu zamyšlení:
1. Prožil jsem aspoň někdy, že Kristovo odpuštění je zároveň “oživením”, darováním Ducha?
2. Kým je pro mě “Kristus – Beránek Boží”?

OZNÁMENÍ K 2. NEDĚLI PO ZJEVENÍ PÁNĚ:

 1. BOHOSLUŽBY JSOU:
  – v  pátek     17.1.     v 17:30 hodin Blansko – kostel
  – v sobotu   18.1.      v 14:00 hodin Rudice
  – v  neděli    19.1.      v  8:00 hodin Blansko-kaple
  v  9:00 hodin Blansko-kostel
  v 10:45 hodin Brťov
  v 13:00 hodin Rousínov
  v 14:15 hodin Vyškov
  v 15:45 hodin Ježkovice
  v 17:00 hodin Račice

 

 1. 2.      NEDĚLNÍ ŠKOLA:
  – v neděli v Blansku, souběžně s ranními bohoslužbami, je pro děti v místnosti pod kostelem tzv. “NEDĚLNÍ ŠKOLA.” Prakticky probíhá tahle:
  “děti jsou s rodiči v kostele po přímluvné modlitby, potom si je paní katechetka odvádí dolů do místnosti pod kostel, kde je pro ně připraveno povídání, vyrábění a hry vztažené k tématu dané neděle.” Prosím, rodiče o podporu této aktivity. 
 2. 3.    Sledujte webové stránky farnosti na adrese www.drevenykostelik.cz, kde naleznete informace o připravovaných setkáních, archiv katechezí, fotogalerie ze života farnosti a mnohem více. Stránky pro vás pravidelně aktualizují a spravují manželé Varnerovi.  
 3. 4.      VYUČOVÁNÍ NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH:
  Holky, kluci, milí rodiče. Srdečně vás zveme na vyučování náboženství ve školách.
  Blansko – ZŠ Erbenova v pondělí ve 13:00 hodin / I. stupeň /
  – ZŠ TGM v pondělí ve 14:30 hodin / I. stupeň /
  Rudice   – ZŠ H. Sáňky ve čtvrtek v 14:15 hodin / I. stupeň /
  Veškeré informace vám ráda podá katechetka Eva Šebelová.
  Vyškov  – ZŠ Osvobození v úterý ve 12:30 hodin / I. stupeň /
  v 14:00 hodin  / II. stupeň /
   Vyškov  – ZŠ Purkyňova v pátek ve 12:00 hodin  / I. stupeň /
  v 13:30 hodin / II. stupeň /
   Rousínov – ZŠ Rousínov v pondělí v 12:30 hodin / I. stupeň /
  v 14:00 hodin / II. stupeň /
  Veškeré informace vám ráda podá jáhenka Liba Jarošová. 
 4. 5.      KLUB DOBRÉ ZPRÁVY PRO DĚTI:
  Vždy jednou za 14. dnů vzdělávání ve víře pro děti v jednotlivých obcích.
  – Brťov – Dlouhá Lhota  v úterý v 16:00 hodin
  – Bořitov v úterý v 17:00 hodin
  – Lysice v úterý v 18:00 hodin
  – Boskovice v úterý v 17:30 hodin
  – Blansko, místnost pod kostelem každý pátek v 16:30 hodin.

  Veškeré informace vám ráda podá katechetka Eva Šebelová. 
 5. 6.      KLUB JORDÁN V ROUSÍNOVĚ:
  Pondělí    15.30 – 18.30 hodin ping pong
  Úterý        15. 30 – 18.30 hodin vaření
  Středa      15 – 16 hodin křesťanská školička pro předškoláky
  16 – 17.30 hodin čajovna,PC hry
  Čtvrtek     15.30 – 16.30 hodin klub pro chlapce,
  16.30 – 18.30 hodin klub pro dívky
  Pátek       15 – 17 hodin rukodílny a výtvarná dílnička
  Veškeré informace vám ráda podá jáhenka Liba Jarošová. 
 6. KAPLANSKÁ SLUŽBA V NEMOCNICÍCH:
  Středa   8 – 14. 30 hodin LDN Nový Lískovec
  Čtvrtek  8 – 14.30 hodin nemocnice u Sv. Anny nebo DD Vyškov
  Pátek    8 – 12 hodin LDN Vyškov, 15 – 18 hodin pastorační návštěvy
  Veškeré informace vám ráda podá jáhenka Liba Jarošová. 
 7. 8.      MATEŘSKÉ CENTRUM V BLANSKU:
  – zveme maminky s dětmi do našeho mateřského centra “SLUNÍČKO”. Každé pondělí od 9:00 hodin probíhá program v klubovně, která je součástí Domu dětí a mládeže, na ul. Údolní v Blansku.
  Neváhejte a přijďte!
  Veškeré informace vám ráda podá kazatelka Helena Ladičová. 

 8. POZVÁNÍ K MODLITBĚ OD NAŠEHO BRATRA BISKUPA:
  Milé sestry a bratři,zasílám vám modlitby na týden 19.1.– 25.1.

  Liturgický kalendář:

  19.1. Jan Palach
  20.1. Šebestián, mučedník
  22.1. Vincenc ze Zaragozy, mučedník

  Myšlenka na týden:

  „Člověk musí bojovat proti tomu zlu, na které právě stačí.“
  Jan Palach

  Denní modlitby ve 20.00 (příp. v jiném čase)

  1) část

  Věčný Bože, prosíme tě za všechny země a národy, kde vládnou mocichtiví násilníci a diktátoři. Prosíme tě za pronásledované a utiskované pro víru a svoje přesvědčení. Dej jim svobodu, dopřej jim vysvobození z otroctví tyranie, ať všechny oběti, které byly na oltář svobody a pravdy přineseny, dojdou naplnění.

  „V tebe, Bože, skládáme svou naději, přispěj nám na pomoc a ujmi se nás.
  Vysvoboď ty, kdo jsou v soužení, skloň se k ubohým a nepatrným, pozvedni ty, kteří klesli, přijď na pomoc potřebným, uzdrav nemocné, a ty z nás, kteří bloudí, uveď na pravou cestu.
  Hladovějícím dej chléb, osvoboď zajaté, podepři slabé, potěš malomyslné.
  Dej, ať všechny národy poznají tebe, jediného Boha, i Ježíše Krista, tvého Syna a služebníka, a ať poznají, že jsme tvůj lid a ovce tvé pastvy.“
  modlitby Klementa Římského

  2) část
  Prostor pro individuální duchovní praxi nebo osobní modlitby.
  (ztišení, Žaltář, rozjímání nad Písmem, breviář…)

  Vnitřní modlitba:
  Pane / smiluj se! (nádech / výdech)
  (Modlíme se v duchu, kdekoliv jsme. Myslíme na Boha s láskou.)

  Přeji vám pokoj, dobro a Boží lásku
  Juraj Jordán Dovala

_____________________________________________________

JAK BUDEME SLAVIT SVÁTEK KŘTU PÁNĚ?
TÉMA: “OTEVŘENÉ NEBE NAD NÁMI.”

Vstupní biblické čtení  z proroka Izajáše 42,1-4.6-7
Toto praví Hospodin: Hle, můj Služebník, kterého podporuji, můj vyvolený, v němž jsem si zalíbil. Vložil jsem na něj svého ducha, národům přinese právo. Nebude křičet, nebude hlučet, nedá se slyšet na ulici. Nalomenou třtinu nedolomí, doutnají knot neuhasí, věrně bude ohlašovat právo. Nezeslábne, nezmalátní, dokud nezaloží na zemi právo. Na jeho nauku čekají daleké kraje. Já, Hospodin, jsem tě povolal s láskou, vzal jsem tě za ruku, chránil jsem tě a ustanovil tě prostředníkem smlouvy lidu a světlem národů, abys otevřel oči slepým, abys vyvedl vězně ze žaláře a z věznice ty, kteří bydlí ve tmách.
Amen.

SLOVO K PŘEČTENÉMU TEXTU:
Píseň z Izajáše 42,1-9 mluví ve formě Boží řeči o povolání „služebníka“. O něm se mluví i v Izajáši 49,1-9; 50,4-11 a 52,13-53,12. Tyto čtyři „písně o Hospodinově služebníku“ patří k sobě. Tento služebník je vybavený Duchem, aby přinesl „právo“, což je synonymem pro spásu. Na rozdíl od tehdejších panovníků, kteří při převzetí vlády dávali veřejně vyhlašovat své nové zákony a pak okázale projevovali svoji moc, tento služebník „nebude křičet, nebude hlučet“. Ujme se právě těch, kteří jsou ve světě slabí. V dobovém kontextu se myslí na Izraelity utlačované v babylonském vyhnanství. Nicméně jeho spása se bude týkat také dalších národů: “On bude světlem všech”.

Epištolní biblické čtení ze Skutků apoštolů 10,34-38
Petr se ujal slova a promluvil: “Teď opravdu chápu, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě že je mu milý ten, kdo se ho bojí a dělá, co je správné. Izraelitům poslal své slovo, když dal hlásat radostnou zvěst, že nastává pokoj skrze Ježíše Krista. Ten je Pánem nade všemi. Vy víte, co se po křtu, který hlásal Jan, událo nejdříve v Galileji a potom po celém Judsku: Jak Bůh pomazal Duchem svatým a mocí Ježíše z Nazareta, jak on všude procházel, prokazoval dobrodiní, a protože Bůh byl s ním, uzdravoval všechny, které opanoval ďábel.”
Amen.

SLOVO K PŘEČTENÉMU TEXTU:
Petrova promluva je adresovaná pohanskému setníku Kornéliovi a lidem v jeho domě. Uvedená část jeho slova mluví o hlubokém významu Ježíšova křtu. Jeho křest nebyl pouze svědectvím pro Jana Křtitele, že Ježíš je Boží Mesiáš. Křtem Bůh pomazal Ježíše Duchem a mocí. Ježíš byl sice naplněný Duchem už od svého narození, avšak po křtu Duch svatý začal skrze něj působit novým způsobem – křtem začíná nová etapa jeho života, etapa zasvěcená zvěstování evangelia a službě. Od té chvíle Ježíš chodil po Judsku i Galileji a prokazoval lidem dobrodiní: uzdravoval a osvobozoval od moci zla.

Evangelium Matouš 3,13-17

Ježíš přišel z Galileje k Jordánu za Janem, aby se dal od něho pokřtít. Ale on se bránil a říkal: “Já bych měl být pokřtěn od tebe, a ty přicházíš ke mně?” Ježíš mu však na to řekl: “Nech tak nyní, neboť je třeba, abychom zcela splnili Boží vůli.” I vyhověl mu. Jakmile byl Ježíš pokřtěn, vystoupil hned z vody. A hle – otevřelo se nebe a viděl Ducha Božího jako holubici, jak se snáší a sestupuje na něj. A z nebe se ozval hlas: “To je můj milovaný Syn, v něm mám zalíbení.”
 Amen.

SLOVO K PŘEČTENÉMU TEXTU:
V tomto úryvku jsme svědky nádherného vztahu oboustranné lásky mezi Ježíšem a Otcem. Ježíš se nechává pokřtít od Jana, aby z lásky naplnil Boží vůli. Bůh pak ujišťuje Ježíše, že on je jeho milovaným Synem, ve kterém má zalíbení. Tento Boží hlas doprovázejí otevřená nebesa a sestupující Duch. Právě tyto prvky jsou jasnými znaky Ježíšova prorockého a mesiánského poslání: On je ten „vyvolený Služebník, na kterého Bůh vložil svého Ducha“. Tento Duch jej uschopňuje k tomu, aby skrze slova a činy zjevil Otcovu tvář.

K přemýšlení:
KŘEST PÁNĚ A NÁŠ KŘEST .
O vánocích jsme slavili Ježíšovi narozeniny, dnes slavíme jeho křest. Slyšeli jsme o tom v dnešním evangeliu. Ježíš při křtu zažil, jak ho Otec nebeský má rád: “Ty jsi můj milovaný syn, v tobě mám zalíbení.”
Chtěl bych dnes vám něco říci o tom, jak slavila své narozeniny jedna holka jménem Jana, když jí bylo deset let.
Začalo to tak. Setkali se jednou rodiče Jany s bratrem farářem a bavili se mimo jiné o tom,
že je to vlastně škoda, že se děti křtí tak malé, hned po narození, že z toho nic nemají a nic o tom nevědí. “Kdyby se křtilo tak v deseti, to už by si z toho mohly něco zapamatovat,” – říkali.
Bratr farář jim řekl: “Copak se neslaví narozeniny a křest Pána Ježíše každý rok znovu? Co vám brání, aby jste každý rok slavili s Janou její narozeniny i den křtu, ať už současně nebo odděleně. Tak bude moci každý rok svůj křest hlouběji prožívat.”
Tohle se rodičům líbilo a Janě také.
Když už měla mít desáté narozeniny, pozvala na bohoslužby v kostele a na společný oběd svou tetu, kmotřenku a dědečka, a na odpolední posezení své nejlepší kamarádky.
Den začal v kostele u křtitelnice, kde byla Jana pokřtěna: “Tak tady jsem se stala křesťankou, tady prohlásili moji rodiče veřejně, že si přejí, abych já, jejich dítě, se naučila žít jako člověk pokojný, laskavý, hodný, jako Boží dítě. Tady mě Bůh přijal za své milované dítě, v kterém má zalíbení, svoji dceru.
Bohoslužby v ten den sloužil bratr farář za celou Janinu rodinu: “Aby nás živé Bůh chránil od zlého a za naši zemřelou babičku abychom se s ní u Pána šťastně setkali ” – říkala bratru faráři maminka, když šly s Janou na faru požádat o bohoslužby.
Při kajícím úkonu na začátku Jana upřímně zpytovala svědomí, a když při pozdravení pokoje tiskla tátovi a mamince ruku tak pevně, to jistě poznali, jak doopravdy je rozhodnuta nedrásat jim už nervy svou hubatostí a nepořádností.
Společné přijímání Večeře Páně celé rodiny v kostele, pokračovalo pak hody lásky doma – při společném obědě.
Jana seděla tentokrát v čele stolu, na tatínkově místě. Na stole hořela křestní svíce, u ní byla zavěšena křestní rouška. Byl to veselý oběd, zvlášť když tatínek pustil Janin řev, který natočil, když ji dovezli z porodnice. Také pohádka tam byla, jak ji Jana vypravovala s babičkou, když jí byly tři roky, a potom z vánoc v pěti letech, jak zpívá koledy, sice pisklavým, ale snaživým hláskem.
Také album s fotografiemi se otevřelo a strýc hned udělal další fotky, aby i ten den byl zachycený.
Odpoledne, si Jana pozvala kamarádky.
A když pak večer Jana šla spát a našla na posteli dárek. Jana se večer modlila:
“Pane  Ježíši, tobě při křtu v Jordáně řekl nebeský Otec, že tě má rád jako svého Syna. A ty jsi tak hodný – chceš abychom tu radost prožívali také. Já to dnes vím: Maminka i táta mě mají rádi a chtěli mi dnes udělat radost. Náš Otec nebeský mě má také rád. Dal mi život, rodiče, domov, kamarády, křtem mě přijal mezi své děti. Děkuji ti, Otče náš, děkuji ti …
Děti, rodiče, nelíbilo by se vám také slavit takovou rodinou slavnost, narozeniny spolu s křtinami? Samozřejmě, slavíváte narozeniny od malička, je dort se svíčkami. Zbývá přidat duchovní náplň, to ovzduší hodů lásky, ovzduší jordánského údolí s nebesy otevřenými a vůní otcovské lásky k dětem a dětí k rodičům.
Chceme, aby nás děti měly rády. A má to tak být. Ale je potřeba, abychom i my dali dětem svou lásku zvláštním způsobem najevo. Vždyť i Otec nebeský považoval za potřebné jednou veřejně a přede všemi prohlásit, že Ježíš je jeho milovaný syn, ve kterém má zalíbení.
Co my a naše poděkování za křestní slavnost? Zkusme to také podobně prožít! Nic nám v tom nebrání.

K osobnímu zamyšlení:
1. Nakolik jsem schopný vnímat v běžném životě, že Otec „si mě vyvolil“? Zamiloval?
2. Proč křest měl takový význam pro Ježíše? Copak Kristus nebyl obdařený Duchem už od svého početí?
3. Dokážu si aspoň někdy uvědomit, že Boží láska ke mně není abstraktní, ale je to láska Otce skrze Syna v Duchu?

OZNÁMENÍ KE KŘTU PÁNĚ:

 1. 1.      BOHOSLUŽBY JSOU:
  – v  pátek     10.1.     v 17:30 hodin Blansko – kostel
  – v sobotu   11.1.      v 14:00 hodin Rudice
  – v  neděli    12.1.      v  8:00 hodin Blansko-kaple
  v  9:00 hodin Blansko-kostel
  v 10:45 hodin Brťov
  v 14:00 hodin Vítějeves
  v 16:00 hodin Ruprechtov
  v 17:00 hodin Račice
  Končí doba vánoční, loučíme se s koledami, betlémem, výzdobou… 
 2. SETKÁNÍ BLANENSKÉ RADY STARŠÍCH:
  – v pondělí  13.1. v 19:30 hodin v místnosti pod kostelem se setká blanenská rada starších k pravidelnému jednání. Srdečně zveme!
 3. 3.      ALANČNÍ TÝDEN MODLITEB:
  Křesťanské církve v Blansku srdečně zvou ke společným modlitbám, které se uskuteční v rámci Aliančního týdne modliteb 5. – 12.1. 2014 vždy 17:30

10.1. ( pátek )     v Československé církvi husitské dřevěný kostel

                            úvod k modlitbám  Josef Merta ( Křesťanské sbory )

11.1. ( sobota )    v církvi Křesťanské sbory  ul .9.května 3  ( klubovna LAVINA )

                            úvod k modlitbám    Petr Švásta ( Apoštolská církev )

 

12.1. ( neděle )    v kapli Senior centra Pod Sanatorkou 3

úvod k modlitbám       Michal Petratúr (Bratrská jednota baptistů ) 

 

 1. 4.      NEDĚLNÍ ŠKOLA:
  – v neděli v Blansku, souběžně s ranními bohoslužbami, je pro děti v místnosti pod kostelem tzv. “NEDĚLNÍ ŠKOLA.” Prakticky probíhá tahle:
  “děti jsou s rodiči v kostele po přímluvné modlitby, potom si je paní katechetka odvádí dolů do místnosti pod kostel, kde je pro ně připraveno povídání, vyrábění a hry vztažené k tématu dané neděle.” Prosím, rodiče o podporu této aktivity.
 2. 5.      KŘESTNÍ SLAVNOST:
  Přejeme jemu, rodičům i kmotrům, ať jim roste k radosti a Bohu k chvále.
  – dary křtu, znovuzrození z vody a Ducha svatého v neděli 12. 1. v 9:00 hodin
  v blanenském dřevěném kostele příjme Eliáš Kudláček.
  Přejeme jemu, rodičům i kmotrům, ať jim roste k radosti a Bohu k chvále.
 3. 6.      POHŘEBNÍ OBŘADY:
  – v sobotu 11.1. v 10:00 hodin se ve sboru Cyrila a Metoděje v Rousínově rozloučíme se sestrou Svatavou Brtníkovou, která zemřela ve věku 87. let.
  Lehké spočinutí dej, ji ó Pane.
  – ve  čtvrtek 9.1. ve 13:00 hodin se v blanenské obřadní síni rozloučíme s ing. Františkem Pokorným, který zemřel ve věku 80. let. Lehké spočinutí dej, mu ó Pane.
  – ve  čtvrtek 9.1. ve 13:45 hodin se v blanenské obřadní síni rozloučíme s Josefem Ocetkem, který zemřel ve věku 66. let. Lehké spočinutí dej, mu ó Pane.
 4. 7.    Sledujte webové stránky farnosti na adrese www.drevenykostelik.cz, kde naleznete informace o připravovaných setkáních, archiv katechezí, fotogalerie ze života farnosti a mnohem více. Stránky pro vás pravidelně aktualizují a spravují manželé Varnerovi.
 5. 8.      VYUČOVÁNÍ NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH:
  Holky, kluci, milí rodiče. Srdečně vás zveme na vyučování náboženství ve školách.
  Blansko – ZŠ Erbenova v pondělí ve 13:00 hodin / I. stupeň /
  – ZŠ TGM v pondělí ve 14:30 hodin / I. stupeň /
  Rudice   – ZŠ H. Sáňky ve čtvrtek v 14:15 hodin / I. stupeň /
  Veškeré informace vám ráda podá katechetka Eva Šebelová.
  Vyškov  – ZŠ Osvobození v úterý ve 12:30 hodin / I. stupeň /
  v 14:00 hodin  / II. stupeň /
   Vyškov  – ZŠ Purkyňova v pátek ve 12:00 hodin  / I. stupeň /
  v 13:30 hodin / II. stupeň /
   Rousínov – ZŠ Rousínov v pondělí v 12:30 hodin / I. stupeň /
  v 14:00 hodin / II. stupeň /
  Veškeré informace vám ráda podá jáhenka Liba Jarošová.
 6. 9.      KLUB DOBRÉ ZPRÁVY PRO DĚTI:
  Vždy jednou za 14. dnů vzdělávání ve víře pro děti v jednotlivých obcích.
  – Brťov – Dlouhá Lhota  v úterý v 16:00 hodin
  – Bořitov v úterý v 17:00 hodin
  – Lysice v úterý v 18:00 hodin
  – Boskovice v úterý v 17:30 hodin
  – Blansko, místnost pod kostelem každý pátek v 16:30 hodin.

  Veškeré informace vám ráda podá katechetka Eva Šebelová.
 7. 10.  KLUB JORDÁN V ROUSÍNOVĚ:
  Pondělí    15.30 – 18.30 hodin ping pong
  Úterý        15. 30 – 18.30 hodin vaření
  Středa      15 – 16 hodin křesťanská školička pro předškoláky
  16 – 17.30 hodin čajovna,PC hry
  Čtvrtek     15.30 – 16.30 hodin klub pro chlapce,
  16.30 – 18.30 hodin klub pro dívky
  Pátek       15 – 17 hodin rukodílny a výtvarná dílnička
  Veškeré informace vám ráda podá jáhenka Liba Jarošová.
 8. KAPLANSKÁ SLUŽBA V NEMOCNICÍCH:
  Středa   8 – 14. 30 hodin LDN Nový Lískovec
  Čtvrtek  8 – 14.30 hodin nemocnice u Sv. Anny nebo DD Vyškov
  Pátek    8 – 12 hodin LDN Vyškov, 15 – 18 hodin pastorační návštěvy
  Veškeré informace vám ráda podá jáhenka Liba Jarošová.
 9. 12.  MATEŘSKÉ CENTRUM V BLANSKU:
  – zveme maminky s dětmi do našeho mateřského centra “SLUNÍČKO”. Každé pondělí od 9:00 hodin probíhá program v klubovně, která je součástí Domu dětí a mládeže, na ul. Údolní v Blansku.
  Neváhejte a přijďte!
  Veškeré informace vám ráda podá kazatelka Helena Ladičová. 
 10. POZVÁNÍ K MODLITBĚ OD NAŠEHO BRATRA BISKUPA:
  Milé sestry a bratři,
  zasílám vám modlitby na týden 5.1.– 11.1.Liturgický kalendář:
  6.1. Zjevení Páně (Tři králové)
  8.1. Zrod Církve československé husitskéMyšlenka na týden:
  „V důsledku toho přijato, že stěžejní zásadou církve československé jest svoboda svědomí a náboženského přesvědčení jednoho každého tak, aby se nikomu nesmělo z jeho dobrého přesvědčení nic bráti ani vnucovati. Neboť chceme, aby konečně přítrž byla učiněna náboženským bojům v národě a žádáme si svobody svědomí a náboženského přesvědčení nejen pro sebe, nýbrž i pro každého jiného, buď si on kdokoliv.“
  Z Provolání (Národu československému) 10. 1. 1920

  Denní modlitby ve 20.00 (příp. v jiném čase)
  1) část
  Nejvyšší Bože, děkujeme ti za Církev československou husitskou, která k tobě přivádí mnohé zatoulané… Věříme, že je od počátku součástí církve obecné, mystického těla Kristova. Prosíme tě, Pane, posvěcuj ji svým Svatým Duchem a žehnej našim krokům, ať jsme solí země.

  Věčný Bože, prosíme tě za naše náboženské obce, aby byly pravým domovem pro všechny, kdo hledají Ježíše Krista.

  Svatý Bože, prosíme tě za duchovní a pastýře naší církve, ať poslouchají a konají tvou svatou vůli a jsou věrnými učedníky našeho Pána po vzoru Cyrila a Metoděje, Františka z Assisi, Jana Milíče, Jana Husa, Jana Ámose Komenského…

  Věčný Bože, prosíme tě o světlo pro celou zemi. Dej světlo své lásky, světlo milosrdenství, světlo poznání, světlo soucitu, světlo pravdy a světlo jednoty do všech koutů světa, mezi všechny národy.

  2) část
  Prostor pro individuální duchovní praxi nebo osobní modlitby.
  (ztišení, Žaltář, rozjímání nad Písmem, breviář…)

  Vnitřní modlitba:
  Kristus / v srdci mém! (nádech / výdech)
  (Modlíme se v duchu, kdekoliv jsme. Myslíme na Boha s láskou.)

  Přeji vám pokoj, dobro a Boží lásku
  Juraj Jordán Dovala

________________________________________________

JAK BUDEME SLAVIT SVÁTEK ZJEVENÍ PÁNĚ?
TÉMA: “BŮH SE CHCE ZJEVIT LIDEM I SKRZE NÁS.”

Vstupní biblické čtení  z proroka Izajáše 60, 1-6
Vstaň, rozsviť se, Jeruzaléme, neboť vzešlo tvé světlo a Hospodinova velebnost září nad tebou! Hle, tma zahaluje zemi a temnota národy, nad tebou však září Hospodin, jeho velebnost se zjevuje nad tebou. Národy budou kráčet v tvém světle a králové v tvé vycházející záři. Rozhlédni se kolem a podívej se: ti všichni se shromáždili, přišli k tobě. Zdaleka přicházejí tvoji synové, na zádech jsou přinášeny tvoje dcerky. Spatříš to a zazáříš, radostí se zachvěje a rozšíří tvé srdce, neboť tě zaleje bohatství moře, přinesou ti statky národů. Záplava velbloudů tě přikryje, dromedáři z Midjanu a Efy, přijdou všichni ze Sáby, přinesou zlato a kadidlo, rozhlásí Hospodinovu slávu. Amen.

SLOVO K PŘEČTENÉMU TEXTU:
První roky po návratu izraelitů z babylónského zajetí nebyly vůbec skvělé a zářivé, ale naopak temné a skličující. Tísnivé poměry (chudoba, chrám a město v rozvalinách, úklady nepřátel) mohly vést k domněnce, že “Boží ruka je krátká ke spasení” (Iz 59,1). Jeruzalém dostává ohromné zaslíbení: místo temnoty přijde světlo, místo chudoby a poníženosti velebnost Boží. Skončila doba skleslosti a nářku, nastal čas radosti a naděje. Lidé mají povstat ze svého pesimismu a přijmout jistotu nového začátku: “Vzešlo tvé světlo a Hospodinova velebnost září nad tebou. Národy budou kráčet v tvém světle”. Ke “zbytku Izraele” se připojí nejenom další Židé dosud rozptýlení ve vyhnanství, ale dokonce další národy z přímořských oblastí a z Arábie. Nebude už strádání, neboť Jeruzalém “zaleje bohatství moře”.Kadidlo a zlato jsou dary nanejvýš hodné Hospodina: obojí se používalo při liturgii k vyjádření úcty a oddanosti Bohu. Přinést takové dary není tedy ničím novým, kdyby dárci nebyli cizinci, příslušníci jiných národů: i tito mají tedy “přístup” k Hospodinu. Mohou mu vyjádřit úctu nejen skrze znamení zlata a kadidla, ale také skrze “oběť rtů” čili skrze vyznání Hospodinovy slávy. Mudrci, kteří přišli se svými dary do Betléma, jsou prvními představiteli “národů”, kterým zazářil Kristus jako “světlo světa”.

Epištolní biblické čtení z listu Efezanům 3,2-3a.5-6
Bratři! Slyšeli jste, že Bůh mě pověřil pracovat pro vás na díle milosti. Ve zjevení mi totiž bylo oznámeno to tajemství. V dřívějších dobách to lidé tak nevěděli, ale nyní to bylo odhaleno z osvícení Ducha jeho svatým apoštolům a kazatelům mluvícím pod vlivem vnuknutí: že totiž také pohané mají stejná dědická práva, že jsou údy téhož těla a že stejně i jim platí ona zaslíbení skrze Ježíše Krista, když uvěří kázání evangelia.
Amen.

SLOVO K PŘEČTENÉMU TEXTU:
Již ve Starém zákoně nacházíme proroctví o spáse pro všechny národy, avšak tyto výroky zůstaly určitým způsobem nepochopitelné a temné, dokud Kristus neodkryl plně jejich tajemství. V něm také pohané mohou přijmout milost blízkého společenství s Bohem a s izraelským národem. V Ježíši Kristu jsou totiž zbořeny bariéry, které jsou mezi Židy a pohany i mezi jednotlivými pohanskými národy! Jednota mezi národy, která v prapočátcích lidstva nebyla dosažená pouhým lidským úsilím, je nyní dosažitelná v Kristu. Tato jednota je darem od Boha. Tento dar je zároveň tajemstvím, které lze objevit jenom skrze osvícení Duchem, tedy opět Boží milostí!


Evangelium Matouš 2,
1-12
Když se Ježíš narodil v Betlémě v Judsku za času krále Heroda, přišli do Jeruzaléma mudrci od východu a ptali se: “Kde je ten narozený židovský král? Uviděli jsme jeho hvězdu na východě, a proto jsme se mu přišli poklonit.” Když to uslyšel král Herodes, ulekl se a s ním celý Jeruzalém. Svolal všechny velekněze a učitele Zákona z lidu a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit. Řekli mu: “V Betlémě v Judsku, neboť tak je psáno u proroka: ‘A ty, Betléme v judské zemi, nejsi vůbec nejmenší mezi judskými předními městy, protože z tebe vyjde vládce, který bude panovat mému izraelskému lidu.'” Tehdy si Herodes tajně zavolal mudrce a zevrubně se jich vyptal na dobu, kdy se ta hvězda objevila, poslal je do Betléma a řekl: “Jděte a důkladně se na to dítě vyptejte. Až ho najdete, oznamte mi to, abych se mu i já přišel poklonit.” Když krále vyslechli, vydali se na cestu. A hle – hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo dítě. Jakmile uviděli hvězdu, zaradovali se nevýslovnou radostí. Vstoupili do domu a spatřili dítě s jeho matkou Marií, padli na zem a klaněli se mu. Otevřeli své pokladnice a obětovali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. Ve snu dostali pokyn, aby se k Herodovi už nevraceli, proto se vrátili jinou cestou do své země.
 Amen.

SLOVO K PŘEČTENÉMU TEXTU:
Názvem “mudrci” (řecky “magoi”) se na východě označovali hvězdopravci. Tito mudrci byli přivedení ke Kristu hvězdou, která byla symbolem Mesiáše: “Vyjde hvězda z Jákoba, povstane žezlo z Izraele”. Vedle Božího znamení hvězdy je pak další “průvodce” k nalezení Krista: Písmo, které svědčí o narození Mesiáše v Betlémě . Klanění a dary jsou tichým a zároveň výmluvným svědectvím, že toto dítě je mesiášským králem. Myrha patřila k drahocenným vonným látkám. Mudrci, představující pohanské národy, jsou vedle pastýřů dalšími svědky narozeného Mesiáše, který je spasitelem nejen Židů, ale i pohanů.
Na rozdíl od mudrců a pastýřů se Herodes a celý Jeruzalém při zprávě o narození Mesiáše znepokojují: král se snaží ho najít, aby ho usmrtil. Betlémské dítě přináší radostnou zprávu. Musí však na sebe vzít podobu vyhnance a uprchnout do Egypta. Mesiáš je zároveň vyhledávaný i odmítaný, a jeho korouhví bude kříž. Ježíš je znamením odporu: někteří jej odmítají, zatímco jiní ho hledají s otevřeným srdcem.
Evangelium nezmiňuje počet mudrců: teprve v pátém století se vžilo přesvědčení, že byli tři (podle počtu jejich darů) a v osmém století jim byla přisouzena jména Kašpar, Melichar a Baltazar. Symbolický výklad jednotlivých darů (dali zlato jako králi, kadidlo jako Bohu a myrhu jako člověku) se nedá podepřít textem.

K přemýšlení:
Nevím, jak to mají v jiných církvích, na to je neznám tak důkladně jako vlastní malé společenství víry své domovské církve, ale troufám si odhadovat, že co do pestrosti a různorodosti služebníků a služebnic na vinici Páně, na tom budou podobně jako my. Přesto některé příklady z vlastních řad září neobyčejně. Slyšel jsem vyprávění o duchovním, který jakmile roztály ledy, vytáhl z přístřešku povoz a maringotku a až do pozdního podzimu objížděl poutě a lidové veselice s kolotočem a střelnicí. Zdali vůbec a jakým způsobem vedl přitom tento duchovní ve specifických službách pastoraci, nevím. Ani podrobnosti, zdali jako výhru ve střelbě na terč nabízel svaté obrázky nebo jiné katechetické pomůcky. O jiném duchovním jsem zase slyšel těžko uvěřitelný příběh, jak dlouhá léta byl nucen halit své duchovenské povolání do přísné konspirace, ve kterém se jeho dcera – zapřísáhlá ateistka, neměla dovědět, že tatínek je farář. A tak, když otec den co den, léta a léta odjížděl každé ráno za kuropění na faru do vzdáleného města, žila dcera v domnění, že odchází na šichtu do továrny a s ohledem na z toho vyplývající benefity, pokaždé bere za kolegy nedělní směny. Pokud uvedené příklady považujete za nadsazenou snůšku polopravd, tlachů, informačního šumu a rádoby humorných historek, vězte, že byl jeden z kněží i amatérským kouzelníkem. Patřil k zasloužilým farářům ze staré školy, kterého měli lidé rádi pro jeho upřímnost, dobrosrdečnost, hloubku víry a v nespolední řadě i pro jeho koníček, kterým byly eskamotérské kousky, kterými obveseloval publikum v přilehlé nemocnici, ale také v zotavovně ROH. Houdinim mizejícím z okovů nebyl, ale dokázal vyčarovat králíka z klobouku, nechal zmizet žlutý šátek v dlani nebo přičaroval rudou růži do účesu překvapené dámy. Protože však svou zálibu provozoval v Antalem Staškem pojmenovaném kraji Blouznivců našich hor, začali někteří lidé vidět magické konání i za jeho službou svátostnou. „Nečaruje s kalichem při bohoslužbě?“, šly některé hlasy o něm: „neproměňuje vodu ve víno nebo snad víno v krev?“
Záměrně jsem vybral případy služebníků nám teritoriálně i časově vzdálených. Vězte však, že při pohledu sám na sebe a do své duchovenské praxe, jak se vidím já, ale i jak vidím do řad žijících dělníků na vinici Páně, mohl bych vyprávět dál a dál o tom, jakou to má Pán Bůh čeládku… Však to znáte z evangelia: „Jsme jenom služebníci neužiteční, učinili jsme to, co jsme byli povinni učinit.“ Ona řečená pestrost a různorodost jdoucí napříč duchovenským i laickým sborem, celou církví, mě snad až do konce mých dnů nepřestane fascinovat. Vědomí, že i já svým dílem k této pestrosti přispívám, že i o mně jednou budou kolovat podobné historky  úsměvné i nahořklé zároveň. Co jsem jich už o sobě slyšel, a to jsem, na rozdíl od letitých matadorů, v aktivní službě necelých dvacet let? Zmiňovaná různorodost těch, kdo církev tvoří, je mi znamením živosti církve navzdory všem nepříznivým prognózám, bilancím a statistikám. Apoštol Pavel správně pojmenoval církev jako živý organismus, ve kterém má každý své místo, více či méně čestnou roli jíž více či méně dobře plníme. V každém těle jsou části, které odumírají spolu s těmi, které se rodí, obrozují, znovuobnovují. Tělo má tak své kontrolní, čistící i regenerační mechanismy. Církvi jako tělu Kristovu rozumíme v rovině církve partikulární i obecné. Ta částečka naší domovské církve, do které jsme byli postaveni, je stejně tak celým tělem Kristovým, jako církev obecná, jejíž součástí je i tato jedna konkrétní církev se svými neduhy i přednostmi. Každý slouží svým obdarováním, každému byl svěřen zvláštní úkol ke společnému prospěchu – tak jsem si to přečetl v Bibli a tak tomu věřím i o své církvi. Proč by zrovna moje církev měla být tou nejčestnější, nejlepší, bez poskvrny a vrásky? Co když je právě jejím určením být v ekumeně až na samotném chvostu a třeba i v opovržení… Proč ne? V těle to máme taky tak: něco vystavujeme a něco zakrýváme, s něčím se chlubíme a za něco se stydíme… Potřebujeme však to i to. Ve městě, kde byl husitský farář kouzelníkem, byl katolický farář původním povoláním gynekologem. Bylo mezi nimi upřímné přátelství a lidi je měli rádi oba dva. Vzpomínají na ně dodnes s láskou. Jeden mohl zaskočit, když žena rodila, druhý dokázal vykouzlit úsměv na rtech údivem očarovaného publika. Který je větší a co je víc? Samozřejmě ten, který druhým pomáhá do života, ale i ten druhý je důležitý – má jinou funkci, jiný úkol. A že i takový kouzelník, když přijde v pravý čas, může sehrát stěžejní roli, o tom nás bible přesvědčuje rok co rok v den svátku Epifanie. Vždyť oni rádoby králové a rádoby tři byli docela obyčejnými, nebo neobyčejnými? kouzelníky! Mágové od východu – tak je nazývá evangelista Matouš. Čarodějové, hvězdopravci, pohani, astrologové, psychotronici. Dnes by od takových žádný kovaný křesťan ani kůrku nevzal a přece právě oni, když ti zbožní spí anebo snovají plány jak druhé zničit, nesou důkaz pro víru: zlato, kadidlo a myrhu. Přemýšlejme my – kolotočáři Boží milosti, utajení faráři, kouzelníci, divadelní principálové, taxikáři, cirkusáci a já nevím čím a kým vším jsme, co je naším zlatem, co je naším kadidlem a co je naší myrhou? Dokážeme i my, jako bájní tři králové, kteří žádnými králi nebyli, vejít do domu Páně, patřit na Krista a jeho matku Marii, padnout na kolena, poklonit se a obětovat přinesené dary ze svých pokladnic víry?

K osobnímu zamyšlení:
1. Věřím, že i v mé skličující tmě může Kristus zazářit? Uvěřím, že jeho světlo je silnější než moje temnoty?
2. Mám odvahu pojmenovat ty temnoty, do kterých má vstoupit Kristovo světlo?

OZNÁMENÍ K ZJEVENÍ PÁNĚ:

 1. 1.      BOHOSLUŽBY JSOU:
  – v  pátek     3.1.        v 17:30 hodin Blansko – kostel
  – v sobotu   4.1.         v 14:00 hodin Rudice
  – v  neděli    5.1.        v  7:45 hodin Boskovice
  v  8:00 hodin Blansko-kaple
  v  9:00 hodin Blansko-kostel
  v 13:00 hodin Rousínov
  v 14:15 hodin Vyškov
  v 15:45 hodin Ježkovice
  v 17:00 hodin Račice
  v 18:30 hodin Švábenice
  – v pondělí  6.1.      v 16:30 hodin Blansko-kaple
  v 17:30 hodin Blansko-kostel
  v 19:00 hodin Brťov
 2. 2.      ALANČNÍ TÝDEN MODLITEB:
  Křesťanské církve v Blansku srdečně zvou ke společným modlitbám, které se uskuteční v rámci Aliančního týdne modliteb 5. – 12.1. 2014 vždy 17:30

5.1.  ( neděle )   v církvi Bratrské jednoty baptistů –  Sv.Čecha 11

                          úvod k modlitbám  Josef Merta ( Křesťanské sbory )

 

6.1.  ( pondělí )  v Československé církvi husitské dřevěný kostel

                           úvod k modlitbám  Andrija Buličič (  Slovo života )  

 

7.1.   ( úterý ) v Církvi Římskokatolické  – kostel Sv. Martina

                        úvod k modlitbám  Jaroslav Kuben ( Církev adventistů sedmého dne )

 

8.1. ( středa )    v církvi Slovo života  – Svitavská 1b ( vchod vedle prodejny T-mobile )

                          úvod k modlitbám  Eva Šebelová ( Církev československá husitská )

 

9.1. ( čtvrtek )  v Církvi adventistů sedmého dne –  Masarykova 13

úvod k modlitbám  Jiří Kaňa ( Římskokatolická církev )

 

10.1. ( pátek )     v Československé církvi husitské dřevěný kostel

                            úvod k modlitbám  Josef Merta ( Křesťanské sbory )

11.1. ( sobota )    v církvi Křesťanské sbory  ul .9.května 3  ( klubovna LAVINA )

                            úvod k modlitbám    Petr Švásta ( Apoštolská církev )

 

12.1. ( neděle )    v kapli Senior centra Pod Sanatorkou 3

úvod k modlitbám       Michal Petratúr (Bratrská jednota baptistů ) 

 

 

 1. 3.      NEDĚLNÍ ŠKOLA:
  – v neděli v Blansku, souběžně s ranními bohoslužbami, je pro děti v místnosti pod kostelem tzv. “NEDĚLNÍ ŠKOLA.” Prakticky probíhá tahle:
  “děti jsou s rodiči v kostele po přímluvné modlitby, potom si je paní katechetka odvádí dolů do místnosti pod kostel, kde je pro ně připraveno povídání, vyrábění a hry vztažené k tématu dané neděle.” Prosím, rodiče o podporu této aktivity.
 2. 4.      KŘESTNÍ SLAVNOST:
  Přejeme jemu, rodičům i kmotrům, ať jim roste k radosti a Bohu k chvále.
  – dary křtu, znovuzrození z vody a Ducha svatého v neděli 5. 1. v 9:00 hodin
  v blanenském dřevěném kostele příjme Lukáš Chovanec.
  Přejeme jemu, rodičům i kmotrům, ať jim roste k radosti a Bohu k chvále.
 3. 5.      POHŘEBNÍ OBŘADY:
  – v pátek 3.1. v 14:30 hodin se v blanenském kostelíku rozloučíme s Marií Caforkovou, která zemřela ve věku 67. let a doprovodíme je z poslednímu spočinutí do rodinného hrobu v Ráječku. Lehké spočinutí dej, ji ó Pane.
  – v úterý 7.1. v 16:00 hodin se v blanenské obřadní síni rozloučíme s Hanou Pernicovou, která zemřela ve věku 51. let. Lehké spočinutí dej, ji ó Pane.
  – ve  čtvrtek 9.1. ve 13:00 hodin se v blanenské obřadní síni rozloučíme s ing. Františkem Pokorným, který zemřel ve věku 80. let. Lehké spočinutí dej, mu ó Pane.

 

 • 6.    Sledujte webové stránky farnosti na adrese www.drevenykostelik.cz, kde naleznete informace o připravovaných setkáních, archiv katechezí, fotogalerie ze života farnosti a mnohem více. Stránky pro vás pravidelně aktualizují a spravují manželé Varnerovi.
 • 7.      VYUČOVÁNÍ NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH:
  Holky, kluci, milí rodiče. Srdečně vás zveme na vyučování náboženství ve školách.
  Blansko – ZŠ Erbenova v pondělí ve 13:00 hodin / I. stupeň /
  – ZŠ TGM v pondělí ve 14:30 hodin / I. stupeň /
  Rudice   – ZŠ H. Sáňky ve čtvrtek v 14:15 hodin / I. stupeň /
  Veškeré informace vám ráda podá katechetka Eva Šebelová.
  Vyškov  – ZŠ Osvobození v úterý ve 12:30 hodin / I. stupeň /
  v 14:00 hodin  / II. stupeň /
   Vyškov  – ZŠ Purkyňova v pátek ve 12:00 hodin  / I. stupeň /
  v 13:30 hodin / II. stupeň /
   Rousínov – ZŠ Rousínov v pondělí v 12:30 hodin / I. stupeň /
  v 14:00 hodin / II. stupeň /
  Veškeré informace vám ráda podá jáhenka Liba Jarošová.

 

 

 • 8.      KLUB DOBRÉ ZPRÁVY PRO DĚTI:
  Vždy jednou za 14. dnů vzdělávání ve víře pro děti v jednotlivých obcích.
  – Brťov – Dlouhá Lhota  v úterý v 16:00 hodin
  – Bořitov v úterý v 17:00 hodin
  – Lysice v úterý v 18:00 hodin
  – Boskovice v úterý v 17:30 hodin
  – Blansko, místnost pod kostelem každý pátek v 16:30 hodin.

  Veškeré informace vám ráda podá katechetka Eva Šebelová.

 

 

 • 9.      KLUB JORDÁN V ROUSÍNOVĚ:
  Pondělí    15.30 – 18.30 hodin ping pong
  Úterý        15. 30 – 18.30 hodin vaření
  Středa      15 – 16 hodin křesťanská školička pro předškoláky
  16 – 17.30 hodin čajovna,PC hry
  Čtvrtek     15.30 – 16.30 hodin klub pro chlapce,
  16.30 – 18.30 hodin klub pro dívky
  Pátek       15 – 17 hodin rukodílny a výtvarná dílnička
  Veškeré informace vám ráda podá jáhenka Liba Jarošová.

 

 

 • KAPLANSKÁ SLUŽBA V NEMOCNICÍCH:
  Středa   8 – 14. 30 hodin LDN Nový Lískovec
  Čtvrtek  8 – 14.30 hodin nemocnice u Sv. Anny nebo DD Vyškov
  Pátek    8 – 12 hodin LDN Vyškov, 15 – 18 hodin pastorační návštěvy
  Veškeré informace vám ráda podá jáhenka Liba Jarošová.

 

 

 • 11.  MATEŘSKÉ CENTRUM V BLANSKU:
  – zveme maminky s dětmi do našeho mateřského centra “SLUNÍČKO”. Každé pondělí od 9:00 hodin probíhá program v klubovně, která je součástí Domu dětí a mládeže, na ul. Údolní v Blansku.
  Neváhejte a přijďte!
  Veškeré informace vám ráda podá kazatelka Helena Ladičová.

 

 

 • POZVÁNÍ K MODLITBĚ OD NAŠEHO BRATRA BISKUPA:
  Milé sestry a bratři,
  zasílám vám modlitby na týden 5.1.– 11.1.

 

Liturgický kalendář:
6.1. Zjevení Páně (Tři králové)
8.1. Zrod Církve československé husitské

 • Myšlenka na týden:„V důsledku toho přijato, že stěžejní zásadou církve československé jest svoboda svědomí a náboženského přesvědčení jednoho každého tak, aby se nikomu nesmělo z jeho dobrého přesvědčení nic bráti ani vnucovati. Neboť chceme, aby konečně přítrž byla učiněna náboženským bojům v národě a žádáme si svobody svědomí a náboženského přesvědčení nejen pro sebe, nýbrž i pro každého jiného, buď si on kdokoliv.“
  Z Provolání (Národu československému) 10. 1. 1920Denní modlitby ve 20.00 (příp. v jiném čase)
  1) část
  Nejvyšší Bože, děkujeme ti za Církev československou husitskou, která k tobě přivádí mnohé zatoulané… Věříme, že je od počátku součástí církve obecné, mystického těla Kristova. Prosíme tě, Pane, posvěcuj ji svým Svatým Duchem a žehnej našim krokům, ať jsme solí země.Věčný Bože, prosíme tě za naše náboženské obce, aby byly pravým domovem pro všechny, kdo hledají Ježíše Krista.

  Svatý Bože, prosíme tě za duchovní a pastýře naší církve, ať poslouchají a konají tvou svatou vůli a jsou věrnými učedníky našeho Pána po vzoru Cyrila a Metoděje, Františka z Assisi, Jana Milíče, Jana Husa, Jana Ámose Komenského…

  Věčný Bože, prosíme tě o světlo pro celou zemi. Dej světlo své lásky, světlo milosrdenství, světlo poznání, světlo soucitu, světlo pravdy a světlo jednoty do všech koutů světa, mezi všechny národy.

  2) část
  Prostor pro individuální duchovní praxi nebo osobní modlitby.
  (ztišení, Žaltář, rozjímání nad Písmem, breviář…)

  Vnitřní modlitba:
  Kristus / v srdci mém! (nádech / výdech)
  (Modlíme se v duchu, kdekoliv jsme. Myslíme na Boha s láskou.)

  Přeji vám pokoj, dobro a Boží lásku
  Juraj Jordán Dovala

 

_______________________________________

JAK BUDEME SLAVIT SVÁTEK RODINY PÁNĚ?
TÉMA: “Je nazaretská rodina naším ideálem?”

Vstupní biblické čtení ze Sirachovce 3,2-6.12-14
“Pán chtěl, aby otec byl od dětí ctěn, a potvrdil právo matky u potomstva. Kdo ctí otce, usmiřuje své hříchy, kdo si váží matky, jako by sbíral poklady. Kdo ctí otce, dočká se radosti na vlastních dětech a bude vyslyšen, když se modlí. Kdo ctí otce, bude dlouho žít, kdo poslouchá otce, občerstvuje svou matku. Synu, ujmi se svého otce, když zestárne, a netrap ho, dokud je živ. Slábne-li mu rozum, ber na něj ohled a nepohrdej jím, když ty jsi v plné síle. Nezapomene se ti, že jsi měl soucit s otcem, započítá se ti (jako náhrada) za tvé hříchy.Amen.

SLOVO K PŘEČTENÉMU TEXTU:
Sirachovec (asi z roku 180 před Kr.) má snahu o členění a aktualizaci židovské mudroslovné tradice v období ovlivněném řeckou kulturou. V teologii této knihy zaujímá první místo “bázeň před Hospodinem” tato bázeň však zahrnuje také lásku a úctu k rodičům. Liturgický úryvek je převzatý z oddílu o ctnostech doprovázejících moudrost. Mezi těmito ctnostmi je také láska k rodičům. Sirachovcovy výroky jsou rozvedením čtvrtého přikázání desatera:
Cti svého otce i matku.” K tomuto přikázání jsou připojená i přislíbení: Kdo ctí otce, dočká se radosti na vlastních dětech. . Modlitba takového člověka je vyslyšená, protože Bůh slyší modlitbu spravedlivého (Přísloví 15,29). A k tomu je přislíbený také dlouhý život: to bylo touhou každého zbožného žida, “nahrazenou” později tužbou po věčném životě. Tato úcta k otci má konkrétní podoby: poslušnost vůči němu, péče o něj v jeho stáří. Taková služba je projevem milosrdenství: přinejmenším od sepsání Tobiáše (3. nebo 2. st. před Kr.) se milosrdenství považuje za “spravedlnost” par excellence. Tyto projevy lásky jsou znamením postoje otevřenosti vůči Božímu milosrdenství, které může proudit na druhého člověka a zároveň obohatit dárce duchovním a hmotným požehnáním: odpuštěním hříchů, vyslyšením modlitby. Slova Sirachovcova bychom mohli shrnout Ježíšovým výrokem: “Blaze milosrdným, neboť oni dosáhnou milosrdenství” (Matouš 5,7).

Epištolní biblické čtení z listu Kolosanům 3,12-21
Apoštol Pavel píše: “Bratři! Jako od Boha vyvolení, svatí a milovaní projevujte navenek milosrdné srdce, dobrotu, pokoru, mírnost a trpělivost. Snášejte se a navzájem si odpouštějte, má-li kdo něco proti druhému. Pán odpustil vám, proto odpouštějte i vy. A nadto nade všechno mějte lásku, neboť ona spojuje všechno v dokonalost. Ať ve vašem srdci vládne Kristův pokoj: k němu jste byli povoláni v jednom těle. Buďte (za to) vděční. Kristova nauka ať je u vás ve své plné síle: moudře se navzájem poučujte a napomínejte. S vděčností zpívejte Bohu z celého srdce žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Cokoli mluvíte nebo konáte, všecko dělejte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci. Vy ženy, buďte svému muži podřízeny, jak se to sluší na křesťanky. Vy muži, mějte svou ženu rádi a nechovejte se k ní mrzoutsky. Vy děti, ve všem svoje rodiče poslouchejte, jak se to patří u křesťanů. Vy otcové, nedrážděte svoje děti, aby neztrácely odvahu.” Amen.

SLOVO K PŘEČTENÉMU TEXTU:
Přečtený úryvek představuje odpověď na konkrétní problémy života rodiny: mohli bychom jej proto nazvat “kodexem rodinného života”. Normou a zdrojem této “křesťanské etiky” je přitom sám Bůh. Boží odpuštění a dobrota proměňují srdce člověka a uschopňují jej k odpuštění, snášenlivosti a mírnosti vůči druhému. Tyto postoje nemají prýštit z falešných či sobeckých pohnutek, nýbrž z upřímné lásky. Jedině láska je tím svorníkem, který spojuje různé lidi v jedno tělo. Kde vládne tato svornost a pokoj, může se projevit Kristovo slovo (“nauka”) v různých podobách: skrze poučení, napomínání i chvalozpěvy. Vše máme konat “ve jménu Pána Ježíše”, a proto také vztahy v rodině mají ztělesnit Kristovy postoje služby
a lásky: podřízenost (vzájemná – Efezanům 5,21!), poslušnost, citlivé jednání.
Apoštol přejímá rodinné vztahy obvyklé v té době, ale zároveň je převyšuje a zdokonaluje novým kritériem: “v Pánu” (v. 18.20). Vzorem rodiny se stává životní styl Pána Ježíše: on je zároveň pravým poutem každé křesťanské rodiny

Evangelium Matouš 2,13-15.19-23
Když mudrci odešli, zjevil se Josefovi ve snu anděl Páně a řekl: “Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uteč do Egypta a zůstaň tam, dokud ti neřeknu. Herodes totiž bude po dítěti pátrat, aby ho zahubil.” Vstal tedy, vzal v noci dítě i jeho matku, odebral se do Egypta a byl tam až do Herodovy smrti. Tak se splnilo, co řekl Pán ústy proroka: ‘Z Egypta jsem povolal svého syna.’ Když Herodes zemřel, zjevil se v Egyptě Josefovi ve snu anděl Páně a řekl: “Vstaň, vezmi dítě i jeho matku a jdi do izraelské země, protože ti, kdo ukládali dítěti o život, už zemřeli.” Vstal tedy, vzal dítě i jeho matku a odebral se do izraelské země. Ale když uslyšel, že je v Judsku místo svého otce Heroda králem Archelaus, bál se tam jít, a podle pokynu ve snu se odebral na území galilejské. Šel tedy a usadil se v městě, které se jmenuje Nazaret, aby se splnilo, co je řečeno ústy proroků: ‘Bude nazýván Nazaretský. Amen.

SLOVO K PŘEČTENÉMU TEXTU:
Evangelní perikopa má dvě části: 13-15 a 19-23.
V první části vidíme Josefa, jak přijímá pokyn od Božího anděla opět ve snu: má utéci do Egypta s celou rodinou, protože Herodes chce zahubit nově narozené dítě. Právě v Egyptě se už od 6. století před Kristem nacházela stále rostoucí židovská komunita, která poskytovala útočiště ohroženým krajanům. Pěstoun Páně – Josef, bez otálení plní příkaz: znovu je vidět jeho spravedlnost, tj. poslušné plnění Boží vůle. Vrcholem první části je “citát o naplnění” v patnáctém verši. Citace je převzata z knihy Ozeášovy (11,1: “Když byl Izrael mládenečkem, zamiloval jsem si ho, zavolal jsem svého syna z Egypta” – Izrael je “synem” jakožto vyvolený národ). Nyní tento syn, kterého Hospodin zavolal z Egypta, je ten vyvolený, který má zachránit Boží lid (srv. Numeri 24,7-8).
Návrat do izraelské země je opět určený Božím příkazem (.20). Strach z Archelaa změní původní záměr: cesta proto povede do Galileje, přesněji do Nazareta. Tak se naplní slovo “bude nazýván Nazaretský”. Toto proroctví se ve skutečnosti neobjevuje u žádného proroka, aspoň ne v této podobě: pomocí slovní hříčky evangelista spíš naráží na přislíbení o ratolesti
z Jišajova kmene: nocrí (Nazaretský) – nécer.
Příběh o útěku do Egypta a návratu do izraelské země zrcadlí Mojžíšůvživot: jeho pobyt v Egyptě a následný útěk s Izraelity do zaslíbené země. Ježíš je tedy druhý Mojžíš. Tak jako vysvobození Mojžíše a vyvoleného národa bylo znamením Boží věrnosti, tak i záchrana “dítěte” před smrtelným nebezpečím je znamením, že Bůh je s “dítětem” a skrze něj zůstává pro Izrael “Emanuelem”. V tomto evangelním vyprávění je důležité si všimnout, jak Josef skutečně vystupuje jako otec rodiny: stále znovu přijímá k sobě dítě i matku a pečuje o ně tváří v tvář novým životním okolnostem. Tento “horizontální” rozměr však vyplývá z jeho “vertikálního” vztahu vůči Bohu: přijímá Boží pokyny skrze anděla a poslušně podle toho jedná. V tom se podobá své manželce Marii. I on se tedy projevuje jako pravý učedník,
který slyší Boží hlas a podle toho jedná.

K přemýšlení:
Je asi dost běžné považovat za jakýsi ideál rodiny pokojný, vydařený život nerušený nenadálými událostmi. Vždyť “pokojný život” je znamením Božího požehnání, ne? Rodina nazaretská nám ukazuje trochu jiný “ideál”: její život nebyl vůbec jednoduchý, bez problémů. Naopak. Od začátku do konce byly problémy … a jaké. Už jen “divné početí”: unesl to Josef se stoickým klidem? Ne tak úplně: chtěl přece Marii propustit. A pak úklady dítěti, únik do Egypta, návrat a opět strach o budoucnost. Problémy byly, skoro by se dalo říct, že větší než v mnoha jiných rodinách. Nepřehlédněme však, že Josef a Maria se nikdy nenechali “paralizovat ” těmito nesnázemi, ale zůstali otevření pro Boží “cestu”: a vyplatilo se jim to. Bůh totiž vytvořil cestu tam, kde nebylo cesty. Na Josefovi a Marii je sympatické to, že přes tíhu “neřešitelných” potíží dokázali stát před Bohem a naslouchat mu. A nejen naslouchat,
ale také přijmout jeho slovo do konkrétní životní situace. To není vůbec samozřejmé. Vždyť “v problému” je velmi svůdné “prorazit si cestu sám” a nechat Boha stranou.
Z toho je trochu patrné, že nazaretská rodina neměla “tři členy”, ale spíš čtyři: tím čtvrtým byl samotný Bůh. A mezi nimi nebyl “hostem”, ale skutečným členem, který “měl, co říct” do konkrétních problémů a plánů. To se mohlo uskutečnit díky otevřenosti Marie i Josefa: oba vytvořili pro Boha prostor nejen “slovy”, ale hlavně jasným postojem. Postavili Boha do středu své rodiny: od něj si nechali “nabourat” vlastní plány (Maria a Josef zřejmě zpočátku počítali s “normálním manželstvím”, asi neplánovali nucený odchod ze své země a pobyt v Egyptě coby “exulanti”). Bůh nepřinesl vždy “klídek” do jejích životů: ani na začátku, ani později. Vždyť potulný kazatel z Nazareta jim přinesl často “problémy”: nechoval se zrovna jako syn, který by “dělal samou radost rodičům”. Které rodiče by potěšilo, kdyby ztratili syna a teprve po třech dnech ho našli v chrámu? A koho by nezarazila odpověď “copak jste nevěděli, že musím být tam, kde jde o věc mého Otce” ?Kterou matku by potěšilo, že syn vyzdvihuje své učedníky na její úkor? A která matka by viděla s nadšením, jak vlastní syn umírá hanebnou smrtí na kříži?
Nazaretské rodině nebyl přisouzený lehký život, ale zato požehnaný: už samotná Maria chválí Boha za jeho divy a velké milosti v Magnifikat. A právě toto vědomí Boží blízkosti jim dodával sílu přestát všechny nepříjemnosti. V těch těžkostech se jim Bůh osvědčil jako “Bůh s námi”, jako Bůh, který nenechává tonout “v bahně” problémů, ale podává svoji pomocnou ruku. A tento Bůh “Emanuel” je stejný pro ně tak jako pro nás: včera jako dnes.
K osobnímu zamyšlení:
1. Jaké místo má Bůh v našem rodinném středu? Je jen “vzácným” hostem, jako třeba při nedělní bohoslužbě?
2. Nakolik se naše rodina nechává vést Božími plány?

OZNÁMENÍ K NEDĚLI RODINY PÁNĚ:

 1. 1.      BOHOSLUŽBY JSOU:
  – v  pátek     27.12.      v 14:30 hodin Křtiny
  v 17:30 hodin Blansko – kostel
  – v sobotu   28.12.      v 14:00 hodin Rudice   FARNÍ DEN !
  – v  neděli   29.12.       v 8:00 hodin Blansko-kaple
  v 9:00 hodin Blansko-kostel
  v  10:45 hodin Brťov
  v 13:00 hodin Rousínov
  v 14:15 hodin Vyškov
  v 15:45 hodin Ježkovice
  v 17:00 hodin Račice
  - v ÚTERÝ  31.12.     v 15:00 Černá Hora
  v 16:30 hodin Blansko-kaple
  v 17:30 hodin Blansko-kostel
  v 23:00 hodin Blansko-kostel – PŮLNOČNÍ!!!
  – ve středu 1.1.2014 v 8:00 hodin Blansko-kaple
  NOVÝ ROK           v 9:00 hodin Blansko-kostel
  v 10:45 hodin Brťov
  v 14:15 hodin Vyškov
  v 16:00 hodin Ruprechtov
  v 17:00 hodin Račice
 2. FARNÍ DEN V SOBOTU 28.12. 2013:
  – letošní poslední farní den prožijeme, jako silvestrovský. Autobus sveze přihlášené bratry a sestry z několika míst našich farností, podle plánu.
  Začínáme společným slavením bohoslužeb ve 14:00 hodin v Rudici. Děti, které chodí do náboženství v rudické škole mají pro nás připravené vánoční divadlo. Po bohoslužbách  přejedeme do sousední dědiny, na Klepačov.
  Zde máme připravené bohaté společenské odpoledne.
  Vystoupí známé duo Eva a Vašek s manželkou bratra faráře, Kateřinky mají připravené různé silvestrovské scénky, bohatá tombola a spousta zábavy.
  Víno jsme požehnali 27.12. 2013 na bohoslužbách ve Křtinách.
 3. 3.      OBNOVA MANŽELSKÝCH SLIBŮ:
  – BUDEME JI PROŽÍVAT o svátku Rodiny Páně v neděli 29.12. vždy v 9:00 hodin
  v blanenském dřevěném kostele i při všech dalších bohoslužbách, kde budou manželé.
  Srdečně zvu všechny manželské páry. Ale i ovdovělé a rozvedené. Patříte ke společenství také!
 4. SILVESTR ÚTERÝ 31.12. 2013:
  na poslední den v roce jsme připravili tradiční možnost prožít jej jinak než jen u televize.
  – odpoledne se koná výšlap na kopec Paseka v Černé Hoře, kde v kapli sv. Rodiny v 15:00 hodin bude koledová pobožnost u betléma. Na závěr je připravený svařák pro zahřátí.
  – v 16:30 hodin v Blansku – kapli poděkování za L.P. 2013
  – v 17:30 hodin v Blansku – kostele poděkování za L.P. 2013. Stručně se ohlédneme za tím, co jsme prožili ve farnosti za celý rok. Budeme slavit svátost pokání s veřejnou zpovědí. Připravme se prosím! V závěru společný přípitek a přání do L.P. 2014.
  – ve 23:00 hodin v Blansku – kostele je ještě Půlnoční.
  – ve 24:00 hodin v Blansku všechny zvony uvítají nový rok L.P.2014 a bude následovat požehnání přítomným a celému městu. PŘIJĎTE, VYUŽIJTE TOHO!
 5. 5.      NOVOROČNÍ SLAVNOST:
  – PŘI VŠECH BOHOSLUŽBÁCH NA NOVÝ ROK BUDE V ZÁVĚRU UDÍLENO OSOBNÍ POŽEHNÁNÍ A ROZDÁVANÉ BIBLICKÉ VERŠE.
 6. 6.      NEDĚLNÍ ŠKOLA:
  – v neděli v Blansku, souběžně s ranními bohoslužbami, je pro děti v místnosti pod kostelem tzv. “NEDĚLNÍ ŠKOLA.” Prakticky probíhá tahle:
  “děti jsou s rodiči v kostele po přímluvné modlitby, potom si je paní katechetka odvádí dolů do místnosti pod kostel, kde je pro ně připraveno povídání, vyrábění a hry vztažené k tématu dané neděle.” Prosím, rodiče o podporu této aktivity.
 7. 7.      KŘESTNÍ SLAVNOSTI:
  – dary křtu, znovuzrození z vody a Ducha svatého ve středu 1. 1. 2014 v 9:00 hodin
  v blanenském dřevěném kostele příjme Adam Veverka.
  Přejeme jemu, rodičům i kmotrům, ať jim roste k radosti a Bohu k chvále.
  – dary křtu, znovuzrození z vody a Ducha svatého v neděli 5. 1. v 9:00 hodin
  v blanenském dřevěném kostele příjme Lukáš Chovanec.
  Přejeme jemu, rodičům i kmotrům, ať jim roste k radosti a Bohu k chvále.
 8. 8.    Sledujte webové stránky farnosti na adrese www.drevenykostelik.cz, kde naleznete informace o připravovaných setkáních, archiv katechezí, fotogalerie ze života farnosti a mnohem více. Stránky pro vás pravidelně aktualizují a spravují manželé Varnerovi.
 9. 9.      VYUČOVÁNÍ NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH:
  Holky, kluci, milí rodiče. Srdečně vás zveme na vyučování náboženství ve školách.
  Blansko – ZŠ Erbenova v pondělí ve 13:00 hodin / I. stupeň /
  – ZŠ TGM v pondělí ve 14:30 hodin / I. stupeň /
  Rudice   – ZŠ H. Sáňky ve čtvrtek v 14:15 hodin / I. stupeň /
  Veškeré informace vám ráda podá katechetka Eva Šebelová.
  Vyškov  – ZŠ Osvobození v úterý ve 12:30 hodin / I. stupeň /
  v 14:00 hodin  / II. stupeň /
   Vyškov  – ZŠ Purkyňova v pátek ve 12:00 hodin  / I. stupeň /
  v 13:30 hodin / II. stupeň /
   Rousínov – ZŠ Rousínov v pondělí v 12:30 hodin / I. stupeň /
  v 14:00 hodin / II. stupeň /
  Veškeré informace vám ráda podá jáhenka Liba Jarošová.
 10. 10.  KLUB DOBRÉ ZPRÁVY PRO DĚTI:
  Vždy jednou za 14. dnů vzdělávání ve víře pro děti v jednotlivých obcích.
  – Brťov – Dlouhá Lhota  v úterý v 16:00 hodin
  – Bořitov v úterý v 17:00 hodin
  – Lysice v úterý v 18:00 hodin
  – Boskovice v úterý v 17:30 hodin
  – Blansko, místnost pod kostelem každý pátek v 16:30 hodin.

  Veškeré informace vám ráda podá katechetka Eva Šebelová.
 11. 11.  KLUB JORDÁN V ROUSÍNOVĚ:
  Pondělí    15.30 – 18.30 hodin ping pong
  Úterý        15. 30 – 18.30 hodin vaření
  Středa      15 – 16 hodin křesťanská školička pro předškoláky
  16 – 17.30 hodin čajovna,PC hry
  Čtvrtek     15.30 – 16.30 hodin klub pro chlapce,
  16.30 – 18.30 hodin klub pro dívky
  Pátek       15 – 17 hodin rukodílny a výtvarná dílnička
  Veškeré informace vám ráda podá jáhenka Liba Jarošová.
 12. KAPLANSKÁ SLUŽBA V NEMOCNICÍCH:
  Středa   8 – 14. 30 hodin LDN Nový Lískovec
  Čtvrtek  8 – 14.30 hodin nemocnice u Sv. Anny nebo DD Vyškov
  Pátek    8 – 12 hodin LDN Vyškov, 15 – 18 hodin pastorační návštěvy
  Veškeré informace vám ráda podá jáhenka Liba Jarošová.
 13. 13.  MATEŘSKÉ CENTRUM V BLANSKU:
  – zveme maminky s dětmi do našeho mateřského centra “SLUNÍČKO”. Každé pondělí od 9:00 hodin probíhá program v klubovně, která je součástí Domu dětí a mládeže, na ul. Údolní v Blansku.
  Neváhejte a přijďte!
  Veškeré informace vám ráda podá kazatelka Helena Ladičová.

 

 • POZVÁNÍ K MODLITBĚ OD NAŠEHO BRATRA BISKUPA:
  Milé sestry a bratři,
  zasílám vám modlitby na týden 29.12.– 4.1.Liturgický kalendář:
  29.12. Rodiny Páně
  1.1. Nový rok – Jména Ježíš
  2.1. Basil Veliký a Řehoř Naziánský, kapadočtí otcové / Serafím Sarovský, poustevník

 

Myšlenka na týden:
„Buďte veskrze očištěni a očistíte se. Vždyť nic netěší Boha tolik, jako když se člověk, pro něhož jsou všechna slova a všechna tajemství, vzpamatuje a je zachráněn. Staňte se jakoby zdroji světla ve světě, jakousi životní silou pro ostatní lidi, abyste se drželi jako dokonalá světla při onom velikém světle a nechali se pronikat září světla, které je v nebi, a byli jasněji a čistěji osvíceni Trojicí.“
Řehoř Naziánský

Denní modlitby ve 20.00 (příp. v jiném čase)
1) část
Svatý Bože, ty nás vedeš po cestách, kterými musíme projít. Ty nám dáváš vše dobré, co k životu potřebujeme, ale vystavuješ nás i zkouškám, abychom nezpyšněli a nenalhávali si, že jsme snad dokonalí. Prosíme tě, veď nás i novém roce, dej nám dobrý vítr do plachet, stůj při nás a ukazuj nám směr. Tvůj Svatý Duch je nejlepší rádce, jiného nemáme.

Nejvyšší Bože, očišťuj svou církev, jako se v ohnivé peci čistí zlato, ať vydává plody hodné tvého svatého jména. Ať jsou všichni křesťané pravdiví, věrohodní, laskaví a plni tvé božské moudrosti.

Svatý Bože, prosíme za soudy a policii, aby konali a postupovali spravedlivě. Aby odhalovali skutečné zločince a nenechali se ovlivňovat penězi. Prosíme pak i za odsouzené vězně, aby činili pokání za své skutky.

Všemocný Bože, dej světu mír, pokoj a lásku v celém roce 2014.
2) část
Mlčení před Bohem, ztišení / Breviář
Vnitřní modlitba:
Přijď / Pane Ježíši! (nádech / výdech)
(Modlíme se v srdci, kdekoliv jsme. Myslíme na Boha s láskou.)
Přeji vám pokoj, dobro a Boží lásku v celém roce 2014.
Juraj Jordán Dovala

 • LITURGICKÝ ROK V ČÍSLECH / od 1.1. do 31.12. 2013/:
  BOHOSLUŽBY:

  Slavili jsme 598 bohoslužeb, které sloužil farář Martin Kopecký, 17 bohoslužeb slova, které sloužila kazatelka Eva Šebelová, 3 pašijové pobožnosti jáhenka Liba Jarošová, 3 brněnský bratr biskup Juraj a 1 plzeňský bratr biskup Filip. Konali se na 15 místech v našich farnostech. Poděkování patří všem našim 8 varhaníkům, kteří se obětavě starali o doprovod na varhany. Potřebovali bychom však další varhanické posílení!
  Obětaví kostelních připravovali všechno, co bylo třeba. Díky! Lektorská službu se nám celkem zdárně všude rozvíjela.
  Biblické hodiny v Blansku vede bratr Michal Hvězda, v Blansku – kapli Senior centra sestra Hana Kulaviaková, na Brťově bratr farář.
  Sestra Helena Ladičová vede Mateřský klub “Sluníčko” v Blansku.
  Náboženství ve školách v Blansku  – ZŠ-Erbenova a ZŠ TGM, a v ZŠ Rudice vyučuje katechetka Eva Šebelová. Ve Vyškově  v   ZŠ Osvobození a  ZŠ – Purkyňova
  a v Rousínově/ jáhenka Libuše Jarošová, která je i ředitelkou střediska Diakonie a misie CČSH  “Jordán” v Rousínově a nemocniční kaplankou.

 

Svátostný život v našich farnostech od 1.1. do 31.12. 2013:
- křestních obřadů bylo celkem 59

+ Farnost Blansko: celkem 54
– ve farním kostele 48
– v kapli v Rudici  5
– venku u Boží muky v Rudici 1
+ Farnost Vyškov: celkem 5
– ve Vyškově 2
– v Rousínově 3
- svatebních obřadů bylo celkem 44
+ Farnost Blansko: celkem 40
z toho jedna zlatá a jedna diamantová, ostatních 38 svateb bylo současně, jako právní akt.
– ve farním kostele 6
– v kapli v Rudici  5
– v kapli v Černé Hoře 3
– ostatní na venkovních prostranstvích atd. 26
+ Farnost Vyškov: celkem 4
– ve Vyškově 2
– v Rousínově 1
– venku 1
- pohřebních obřadů bylo celkem 47
+ Farnost Blansko: celkem 43
– ve farním kostele 8
– v kapli Blansko 2
– v kapli v Rudici  3
– v obřadní síni 30
z celkového počtu bylo 7 do země a 36 kremací
+ Farnost Vyškov: celkem 4
– ve Vyškově kostele 1
– ve Vyškově obřadní síni 3
z celkového počtu byl 1 do země a 3 kremace
Z celkového počtu bylo 18 “zaopatřeno” svátostí útěcha nemocným.
- svátost biřmování přijalo celkem 12 biřmovanců v Blansku
– svátost první večeře Páně celkem 29

+ Farnost Blansko: celkem 25
– ve farním kostele 5 dětí a dospělých 20
- svátost útěcha nemocným na různých místech 39
Bezpočet různých rozhovorů, setkání a příprav ke svátostem naplňoval celý rok.
Jako duchovní správce jsem na díle a službě našich farností pracoval všech 365 dnů v roce bez přestání za značného úsilí a vypětí, snažil jsem se být vždy k dispozici. Ne vždy, však mělo svůj smysl… Stavební aktivity na všech místech farností jsou samostatně uvedené ve farním zpravodaji za prosinec 2013.
Bohužel však také poklesla finanční obětavost při chrámových sbírkách, na darech a církevní dani. O proti roku 2012 zhruba o čtvrtinu. V závěru roku se však naše finanční situace velmi zlepšila. Na účel farního podařilo vyburcovat mnohé. Díky mnohokrát!
Nejen, že jsme v Blanku mohli zaplatit nové liturgické zařízení v kostele, uhradit fakturu za tisk kalendářů, ale v týdnu před 4. nedělí adventní byl do věže kostela zavěšený poslední třetí zvon Mistr Jan Hus. I ten se nám podařilo včas uhradit. Chvála Bohu jsme všechno s “odřenýma ušima” ustáli. Díky, prosím pamatujte na svoji farnost!
V letošním roce  zemřelo několik obětavých a pravidelných účastníků bohoslužeb.
Ač ve farnosti bylo celý rok dosti živo, nejvíce chybí ti, kdo by s farářem nesli tíhu “dne a horka”. Tj. ti, kdo pravidelně svoji účastí podporují bohoslužby a různá setkání. To je bolest přetrvávající z dřívějších let, bohužel se stále více prohlubuje.
Kéž Pán dá a situace se změní. To je však na ochotě každého z nás.

PRO ZAJÍMAVOST SE MRKNĚTE, JAKOU ÚČASTÍ BYLY LETOS NAVŠTÍVENÉ JEDNOTLIVÉ BOHOSLUŽBY / během posledního týdne/:
– v sobotu   21.12.      v 6:30 hodin Blansko – kostel – Roráty   22 SESTER A BRATŘÍ
v 14:00 hodin Rudice      31 SESTER A BRATŘÍ
– v  neděli   22.12.       v 8:00 hodin Blansko-kaple  20 SESTER A BRATŘÍ
4. adventní            v 9:00 hodin Blansko-kostel  68 SESTER A BRATŘÍ
v  10:45 hodin Brťov  25 SESTER A BRATŘÍ
v 14:30 hodin Křtiny  17 SESTER A BRATŘÍ
v 16:00 hodin Ruprechtov  19 SESTER A BRATŘÍ
v 17:00 hodin Račice  23 SESTER A BRATŘÍ
– v ÚTERÝ  24.12.    v  8:00 hodin Blansko-kaple  15 SESTER A BRATŘÍ
“Půlnoční”          v  8:30 hodin Ruprechtov  32 SESTER A BRATŘÍ
v  9:30 hodin Račice  24 SESTER A BRATŘÍ
v 11:00 hodin Švábenice  18 SESTER A BRATŘÍ
v 13:00 hodin  Rousínov  51 SESTER A BRATŘÍ
v 14:15 hodin Vyškov  105 SESTER A BRATŘÍ
v 20:30 hodin Ježkovice  63 SESTER A BRATŘÍ
v 21:00 hodin Brťov 18 SESTER A BRATŘÍ
v 22:00 hodin Blansko-kostel  124 SESTER A BRATŘÍ
v 23:30 hodin Rudice  160 SESTER A BRATŘÍ
– ve středu 25.12.    v 8:00 hodin Blansko-kaple 22 SESTER A BRATŘÍ
Hod Boží                 v 9:00 hodin Blansko-kostel  75 SESTER A BRATŘÍ
v 10:45 hodin Brťov 20 SESTER A BRATŘÍ
v 16:00 hodin Lysice 21 SESTER A BRATŘÍ
v 17:30 hodin Blansko-kostel 64 SESTER A BRATŘÍ
– ve čtvrtek  26.12. v 7:45 hodin Boskovice 15 SESTER A BRATŘÍ
Štěpána                  v 9:00 hodin Blansko-kostel  117 SESTER A BRATŘÍ
v 10:30 hodin Lysice 25 SESTER A BRATŘÍ
v 14:00 hodin  Vítějeves 21 SESTER A BRATŘÍ
– v pátek  27.12.      v 14:30 hodin Křtiny 19 SESTER A BRATŘÍ
Evangelisty Jana    v 17:30 hodin Blansko-kostel 28 SESTER A BRATŘÍ    

KÉŽ BY NÁS ZÁJEM O SETKÁNÍ S PÁNEM BYL VĚTŠÍ…
PÁN BŮH ZAPLAŤ, ZA VĚRNOST A OCHOTU KAŽDÉHO Z NÁS. DÍKY ZA VŠECHNO DOBRÉ!                         

 

___________________________________________

JAK BUDEME SLAVIT 4. NEDĚLI ADVENTNÍ ?
TÉMA: “Ježíšovo početí jako samozřejmost?”

Vstupní biblické čtení  Izaiáš 7, 10-14
Hospodin promluvil k Achazovi (skrze proroka Izaiáše): “Vyžádej si znamení od Hospodina, svého Boha, ať hluboko v podsvětí, či nahoře na výšinách!” Achaz však řekl: “Nebudu žádat, nebudu pokoušet Hospodina.” Tu pravil Izaiáš: “Slyšte tedy, Davidův dome! Nestačí vám omrzovat lidi, že omrzujete i mého Boha? Proto vám dá znamení sám Pán: Hle panna počne a porodí syna a dá mu jméno Emanuel (to je ‘Bůh s námi’).”Amen.

SLOVO K PŘEČTENÉMU TEXTU:
Mezi r. 734 a 733 před Kristem efrajimský král Pekach a aramejský král Resín vytáhli do boje proti Achazovi, králi judskému: důvodem bylo Achazovo odmítnutí vstoupit s nimi do koalice proti asyrské velmoci. Bůh skrze Izaiáše ujišťuje Achaza o nezdaru jejich vpádu (Iz 7,3-9): vybízí ho proto, aby zůstal klidný (7,4). Prorok posléze vybízí krále, aby si vyžádal znamení, které má potvrdit Boží věrnost a pomoc. Achaz však pod rouškou zbožnosti odmítá tuto Boží nabídku, a tak prozrazuje určitý nedostatek odvahy ve víře. Izaiáš nejprve pokárá tuto královu nedůvěru a nerozhodnost (v. 13), pak sděluje Boží znamení: narodí se syn se jménem Emanuel (“S námi Bůh”). Během jeho života Bůh totiž potvrdí, že je blízko svému lidu
a že mu pomáhá, proto vpád Resína a Pekacha skončí neúspěchem (Iz 7,16).
Už židé viděli hlubší smysl tohoto proroctví: důvodem bylo samotné jméno Emanuel (viz i Iz 8,8.10) a blízký kontext hovořící o “zlatém věku” (Iz 9,2-7; 11,1-16). Církev viděla naplnění tohoto Božího zaslíbení v Ježíšově narození z Panny (viz evangelium).

Epištolní biblické čtení z listu Římanům 1, 1-7
Apoštol Pavel píše: “Pavel, služebník Ježíše Krista, povolaný za apoštola, určený k hlásání radostné zvěsti. Bůh ji už předem slíbil ústy svých proroků ve svatém Písmu o svém Synu. Ten pochází jako člověk z rodu Davidova, duchem svatosti se prokázal jako mocný Boží Syn tím, že vstal z mrtvých: Ježíš Kristus, náš Pán. Od něho jsme dostali milost i apoštolské poslání, abychom na oslavu jeho jména přivedli k ochotnému přijetí víry všecky národy.
K nim patříte i vy, protože si vás Ježíš Kristus povolal. Všem vám v Římě, které Bůh miluje a které povolal do stavu svatých: milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista. Amen.

SLOVO K PŘEČTENÉMU TEXTU:
Pavel začíná své dopisy tak, jak to odpovídalo tehdejšímu stylu: odesilatel, adresát a pozdrav. Přesto právě v dnešním úryvku vidíme, s jakou svobodou Pavel obměnil toto jednoduché schéma: v těchto verších je shrnuté takřka celé evangelium! Důvodem této změny “tradičního úvodu” je asi snaha navázat kontakt s obcí, kterou nezaložil osobně: proto apoštol nejprve představuje sebe několika “tituly” – “Kristův služebník”. Druhý a třetí “titul” jsou velmi úzce spojené: “povolaný za apoštola”, “určený k zvěstování radostné zvěsti”. Apoštol národů nakonec načrtává v hlavních rysech obsah dopisu: Ježíš Kristus, syn Davidův a Syn Boží. Máme před sebou dvoučlenné schéma: narození z Davidova rodu – oslavení ve vzkříšení (verše 3-4a jsou zřejmě před pavlovské, jedná se o vyznání víry vzniklé v palestinském prostředí na základě 2 Sam 7,14 nebo Ž 2,7 či 110,1).
Od Krista Pavel přijal milost i apoštolské poslání: patrně tou milostí se míní samotné apoštolské poslání (je to tzv. hendiadys, vyjádření “jedné skutečnosti” pomocí dvou pojmů). Cílem apoštolského poslání je přivést národy “k poslušnosti, kterou je víra” (tak doslova): tím se naplňuje jejich povolání (v. 6). Toto volání mohli zakusit věřící v Římě (třikrát v sedmi verších se používá sloveso “volat”): jsou totiž “milovaní Bohem”, “povolaní ke svatosti” (1 Kor 1,2).
Adventní motivy: radostná zvěst (v. 1; advent je dobou radostného očekávání) o Synu, který se stal člověkem, pocházel z Davidova rodu (v. 3), byl předem hlásaný proroky (v. 2). Přináší spásu všem lidem (v. 5): tou spásou můžeme rozumět milost, pokoj, poznání Boží lásky k nám (v. 7; viz také “vánoční chvalozpěv”: “…pokoj lidem, ve kterých má Bůh zalíbení”).

Evangelium Matouš 11, 2-11
S narozením Ježíše Krista to bylo takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena s Josefem. Ale dříve než začali spolu žít, ukázalo se, že počala z Ducha svatého. Protože její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vydat pohaně, rozhodl se tajně s ní rozejít. Když už to chtěl udělat, zjevil se mu ve snu anděl Páně a řekl: “Josefe, synu Davidův, neboj se k sobě vzít svou manželku Marii. Vždyť dítě, které počala, je z Ducha svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; on totiž spasí svůj lid od hříchů.” To všecko se stalo, aby se naplnilo, co řekl Pán ústy proroků: “Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Emanuel, to znamená ‘Bůh s námi’.” Když se Josef probudil ze spánku, udělal, jak mu anděl Páně přikázal: vzal svou ženu k sobě. Amen

SLOVO K PŘEČTENÉMU TEXTU:
Úryvek má následující strukturu:
1) Ježíšovo početí a Josefův plán (18-19)
2) andělské zjevení Josefovi (20-21),
3) naplnění SZ proroctví (22-23),
4) Josefova poslušnost (24-25).
Podobné schéma lze najít i v dalších andělských zjeveních v oddílu o Ježíšově.
Uvedenou perikopou se navazuje na rodokmen v Matouši 1,1-17 a podrobněji se přibližuje Ježíšův původ naznačený v Matouši 1,16 (“Jákob pak měl syna Josefa, muže Marie, z níž se narodil Ježíš řečený Kristus”). Maria byla zasnoubena s Josefem: zasnoubení bylo mnohem “závaznější” v tehdejší společnosti než dnes. Bylo to jakási malá svatba (ženě bývalo kolem 12-13 let) a jen formálním rozvodem se mohl přetnout snoubenecký vztah. Dívka se už mohla nazývat manželkou (a muž manželem), i když bydlela ještě u rodičů.
Velmi důležité je věta, že Maria počala z Ducha svatého: chybí zde jakákoli pohanská představa o božstvu, které má sexuální styk se ženou. Je tu Boží tvůrčí moc, která tajuplně spolupůsobí při početí dítěte. Díky mimořádnému spolupůsobení Ducha je dítě “výjimečné”: skrze něj Bůh projeví svou přízeň, svou blízkost. Právě tato přítomnost Ducha dává tušit, že začíná slíbená “nová éra”, eschatologická doba.
Josef byl spravedlivý, i když ji nechtěl vystavit hanbě”. Mezi těmito dvěma větami je určité napětí: Josefova spravedlnost, tj. poslušnost zákonu, převážila nad jeho city k snoubence.
Pro případ “nevěry” zákon určoval kamenování. Josef nechtěl vystavit Marii veřejné pohaně, a proto se rozhodl pro tajný rozvod za přítomnosti dvou svědků. V tomto postoji se zrcadlí jeho spravedlnost a zároveň mírnost.
Teprve sen změní tento úmysl: andělské poselství vrhá světlo na pravý původ dítěte.
Josef je oslovený, jako syn Davidův: tím se podtrhuje, že Ježíš je z Davidovy linie (Josef byl jeho otcem před zákonem). Ježíš (hebr. Jehošua, tj. Hospodin spasí, zachrání) nevysvobodí z politické nadvlády Říma, ale od hříchu, tím pádem také ode všech jeho následků: nemocí i smrti. On bude Emanuel: Bůh se v něm prokáže jako Bůh, který je pro člověka, blízko něj.
To všechno se stalo, aby se naplnilo Izajášovo slovo: v těchto slovech vystupuje evangelista jako “učitel”. Velmi často se v jeho evangeliu používá “formule naplnění”: tak se stalo, aby se naplnilo…

Záměrem tohoto textu je prokázat, že Ježíš je Mesiáš: to dokazuje jeho původ z Davidova rodu a zastínění Duchem svatým, proto se uvádí jeho nadpřirozené početí.

K přemýšlení:
Předvánoční doba vrcholí. Vrcholí co? Radostné těšení? Duchovní usebrání a příprava na setkání s narozeným Spasitelem?
Ale kdepak. Vrcholí nakupovací horečka. Jaké radostné těšení se vidíte na těch, co se tlačí
v obchodech. Maminka vleče za ruku zchvácené dítě, které vyjeveně kouká kolem,
až zakopne ve dveřích obchodu: „Nemůžeš dát pozor, ty nemehlo jedno!“ Z obchodu se tlačí ven zarudlý a upocený muž a vrčí na manželku: „…mám toho dle blázince právě tak dost…tyhle vánoce mně můžou být ukradené…“ – A nad tím koledují všude megafony: dujdaj, dujdaj, radujte se, veselte se, – tichá noc, svatá noc.
Jsou tohle křesťanské vánoce? Samozřejmě nejsou. A jsou myslitelné nějaké vánoce nekřesťanské? Leda takový nesmysl, jako karikatura adventu a vánoc.
Nerozčilujte se na své nevěřící spoluobčany, že jim z vánoc zůstala jen slupka, hřmot, obal, kolébka bez Dítěte. Ani všichni Ježíšovi současníci jej nepoznali, ani Josef hned nerozeznal
v Mariině dítěti Božího Syna.
Někteří lidé neznají Boha vůbec, jiní zase znají jen Boha na nebi, Boha daleko, v nedohlednu. Ale vánoce zvěstují Boha na zemi, Boha, který se stal a je člověkem. Boha z nebe by byli tenkrát betlémané přijali, a s jakými poctami, vždyť to byli zbožní a věřící lidé. Ale pro ty dva lidské chudáky opravdu neměli místa, ani čas na ně neměli, bylo moc pilno, rušno, jako před svátky.
Boha na nebi je ještě leckdo ochotný uznat, i pomodlit se modlitbičku .., ale sloužit Bohu člověku v lidech kolem sebe?
V tom člověku, který se na tebe tlačí v tramvaji;
v zákazníkovi, který se nemůže vymáčknout, co vlastně chce;
v manželce, která tě vítá z práce lamentováním;
v dětech, které si dovedou ke zlobení vybrat nejnevhodnější chvilku;
v knězi, který pro tebe není dost zbožný a duchaplný;
ve starých rodičích, kteří nechápou, že na ně nemáš čas;
ano, to je advent, v tom jsou vánoce: Bůh je v lidech kolem tebe,  přijal jejich lidství, ztotožnil se s nimi: Co jste učinili jednomu z mých lidských bratří, to jste učinili mně.
Teolog Karel Rahner neřekl nadarmo, že odkázat Boha do nebe je totéž, jako jej pohřbít.
Bůh se stal člověkem z lásky k lidem.
Když toto pochopíme, bude nám vánoční dárek zase jen symbolem lásky a pozornosti,
která se neměří penězi.
Když toto pochopíme, nebudeme si užírat nervy sháněním přesně toho, co není k dostání,
ale budeme vědět, že největším darem celé rodině bude:
Když se my všichni rozhodneme, že se přestaneme rozčilovat nad nedostatky svých bližních, nad uprášeností lidských poutníků Marie a Josefa, ale že chceme raději vidět na lidech kolem, co je na nich dobrého.
Víte, zkuste si dát letos na Štědrý večer navzájem tento dárek: Budeme na sebe hodní,  budeme k sobě ochotní, ode dneška až do Nového roku.
A kdoví – možná, že když to dokážete celý týden, dostanete pak chuť žít tak i dál.
Bude to výborná vánoční bohoslužba.

K osobnímu zamyšlení:
Jsem otevřený pro Boží “zásahy” a vedení ve svém “soukromém” životě?
Jak se konkrétně prokazuje moje poslušnost?

OZNÁMENÍ K 4. NEDĚLI ADVENTNÍ:

 1. 1.      BOHOSLUŽBY JSOU:
  – v  pátek     20.12.      v 17:30 hodin Blansko – kostel
  – v sobotu   21.12.      v 6:30 hodin Blansko – kostel – Roráty.
  v 14:00 hodin Rudice
  – v  neděli   22.12.       v 8:00 hodin Blansko-kaple
  4. adventní            v 9:00 hodin Blansko-kostel
  v  10:45 hodin Brťov
  v 14:30 hodin Křtiny
  v 16:00 hodin Ruprechtov
  v 17:00 hodin Račice
  – v pondělí 23.12. od 17:00 hodin hrají a zpívají naše děti vánoční divadlo na blanenské radnici.  Přijďte je podpořit a odnést si betlémské světlo.
  VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY JSOU:
  – v ÚTERÝ  24.12.    v  8:00 hodin Blansko-kaple
  “Půlnoční”          v  8:30 hodin Ruprechtov
  v  9:30 hodin Račice
  v 11:00 hodin Švábenice
  v 13:00 hodin  Rousínov
  v 14:15 hodin Vyškov
  v 20:30 hodin Ježkovice
  v 21:00 hodin Brťov
  v 22:00 hodin Blansko-kostel
  v 23:30 hodin Rudice – venku na návsi !!!
  – ve středu 25.12.    v 8:00 hodin Blansko-kaple
  Hod Boží                 v 9:00 hodin Blansko-kostel
  v 10:45 hodin Brťov
  v 16:00 hodin Lysice
  v 17:30 hodin Blansko-kostel
  – ve čtvrtek  26.12. v 7:45 hodin Boskovice
  Štěpána                  v 9:00 hodin Blansko-kostel
  v 10:30 hodin Lysice
  v 14:00 hodin  Vítějeves
  – v pátek  27.12.      v 14:30 hodin Křtiny
  Evangelisty Jana    v 17:30 hodin Blansko-kostel
  – v sobotu    28.12. v 14:00 hodin Rudice – Farní silvestr
 2. 2.      ADVENTNÍ POŘADY A KONCERTY V BLANSKU:.
  V pátek 20.12. v 17:30 hodin je připraven šestý adventní
  koncert – věhlasná dětská kapela KAŠTÁNCI z Horní Lhoty .
  V neděli 22.12. v 17:30 hodin je připraven poslední, sedmý adventní koncert  –  Cimbálová Muzika MAJERÁN /dříve Drahan/
 3. 3.      RORÁTY:
  - V sobotu 21.12. v 6:30 hodin  poslední ranní roráty  se společnou snídaní.
 4. 4.      NEDĚLNÍ ŠKOLA:
  – v neděli v Blansku, souběžně s ranními bohoslužbami, je pro děti v místnosti pod kostelem tzv. “NEDĚLNÍ ŠKOLA.” Prakticky probíhá tahle:
  “děti jsou s rodiči v kostele po přímluvné modlitby, potom si je paní katechetka odvádí dolů do místnosti pod kostel, kde je pro ně připraveno povídání, vyrábění a hry vztažené k tématu dané neděle.” Prosím, rodiče o podporu této aktivity.
 5. 5.      KŘESTNÍ SLAVNOSTI:
  – dary křtu,  znovuzrození z vody a Ducha svatého v neděli 22. 12.v 9:00 hodin
  v blanenském dřevěném kostele přijmou Mia Musílková a Viktorie Anna Lodesová.
  Přejeme jim, rodičům i kmotrům, ať jim roste k radosti a Bohu k chvále.
  - dary křtu,  znovuzrození z vody a Ducha svatého v úterý 24. 12.v 14:15 hodin
  ve vyškovském kostele příjme V. Šarkozi.
  Přejeme jí, rodičům i kmotrům, ať jim roste k radosti a Bohu k chvále.
  – dary křtu,  znovuzrození z vody a Ducha svatého ve středu 25. 12.v 9:00 hodin
  v blanenském dřevěném kostele příjme Anežka Procházková. Křestní slavnost se koná přesně v den, kdy před rokem si její rodiče darovali svátost manželství.
  Přejeme jí, rodičům i kmotrům, ať jim roste k radosti a Bohu k chvále.
  - dary křtu,  znovuzrození z vody a Ducha svatého ve středu 25. 12.v 17:30 hodin
  v blanenském dřevěném kostele přijmou Ivuška a Lubošek Musilovi..
  Přejeme jim, rodičům i kmotrům, ať jim roste k radosti a Bohu k chvále.
  – dary křtu,  znovuzrození z vody a Ducha svatého ve čtvrtek 26. 12.v 9:00 hodin
  v blanenském dřevěném kostele příjme Adélka Hlavičková.
  Přejeme jí, rodičům i kmotrům, ať jim roste k radosti a Bohu k chvále.
 6. OBNOVA MANŽELSKÝCH SLIBŮ:
  – V LETOŠNÍM ROCE BUDE MOŽNOST OBNOVIT SVOJE MANŽELSKÉ SLIBY DVAKRÁT !!!
  a to ve čtvrtek 26.12. a 29.12. vždy v 9:00 hodin v blanenském dřevěném kostele.
  Srdečně zvu všechny manželské páry.
 7. 7.      POHŘEBNÍ OBŘADY:
  – ve čtvrtek 19. 12. v 14:30 hodin se v blanenské obřadní síni rozloučíme s nejstarší,
  na bohoslužby pravidelně chodící, věrnou sestrou Drahuškou Beranovou.
  Žila v blanenském senior centru a v místní kapli nikdy nechyběla.
  Pán jí dal prožít 98. let na této zemi.
  Kéž ji, jako věrnou služebnici, přivítá v nebeské slávě.
  – v pátek 20.12. ve 13:00 hodin se v blanenském dřevěném kostele rozloučíme se sestrou Boženou Šíblovou, která zemřela ve věku 93. let. Z kostela ji doprovodíme na jedovnický hřbitov k věčném odpočinku.
  Kéž ji, jako věrnou služebnici, přivítá v nebeské slávě.

 

 • 8.    Sledujte webové stránky farnosti na adrese www.drevenykostelik.cz, kde naleznete informace o připravovaných setkáních, archiv katechezí, fotogalerie ze života farnosti a mnohem více. Stránky pro vás pravidelně aktualizují a spravují manželé Varnerovi.
 • 9.      VYUČOVÁNÍ NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH:
  Holky, kluci, milí rodiče. Srdečně vás zveme na vyučování náboženství ve školách.
  Blansko – ZŠ Erbenova v pondělí ve 13:00 hodin / I. stupeň /
  – ZŠ TGM v pondělí ve 14:30 hodin / I. stupeň /
  Rudice   – ZŠ H. Sáňky ve čtvrtek v 14:15 hodin / I. stupeň /
  Veškeré informace vám ráda podá katechetka Eva Šebelová.
  Vyškov  – ZŠ Osvobození v úterý ve 12:30 hodin / I. stupeň /
  v 14:00 hodin  / II. stupeň /
   Vyškov  – ZŠ Purkyňova v pátek ve 12:00 hodin  / I. stupeň /
  v 13:30 hodin / II. stupeň /
   Rousínov – ZŠ Rousínov v pondělí v 12:30 hodin / I. stupeň /
  v 14:00 hodin / II. stupeň /
  Veškeré informace vám ráda podá jáhenka Liba Jarošová.

 

 

 • 10.  KLUB DOBRÉ ZPRÁVY PRO DĚTI:
  Vždy jednou za 14. dnů vzdělávání ve víře pro děti v jednotlivých obcích.
  – Brťov – Dlouhá Lhota  v úterý v 16:00 hodin
  – Bořitov v úterý v 17:00 hodin
  – Lysice v úterý v 18:00 hodin
  – Boskovice v úterý v 17:30 hodin
  – Blansko, místnost pod kostelem každý pátek v 16:30 hodin.

  Veškeré informace vám ráda podá katechetka Eva Šebelová.

 

 

 • 11.  KLUB JORDÁN V ROUSÍNOVĚ:
  Pondělí    15.30 – 18.30 hodin ping pong
  Úterý        15. 30 – 18.30 hodin vaření
  Středa      15 – 16 hodin křesťanská školička pro předškoláky
  16 – 17.30 hodin čajovna,PC hry
  Čtvrtek     15.30 – 16.30 hodin klub pro chlapce,
  16.30 – 18.30 hodin klub pro dívky
  Pátek       15 – 17 hodin rukodílny a výtvarná dílnička
  Veškeré informace vám ráda podá jáhenka Liba Jarošová.

 

 

 • KAPLANSKÁ SLUŽBA V NEMOCNICÍCH:
  Středa   8 – 14. 30 hodin LDN Nový Lískovec
  Čtvrtek  8 – 14.30 hodin nemocnice u Sv. Anny nebo DD Vyškov
  Pátek    8 – 12 hodin LDN Vyškov, 15 – 18 hodin pastorační návštěvy
  Veškeré informace vám ráda podá jáhenka Liba Jarošová.

 

 

 • 13.  MATEŘSKÉ CENTRUM V BLANSKU:
  – zveme maminky s dětmi do našeho mateřského centra “SLUNÍČKO”. Každé pondělí od 9:00 hodin probíhá program v klubovně, která je součástí Domu dětí a mládeže, na ul. Údolní v Blansku.
  Neváhejte a přijďte!
  Veškeré informace vám ráda podá kazatelka Helena Ladičová.

 

 

 


I. Proto vám dá znamení sám Panovník: Hle, dívka počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel (to je »S námi Bůh«).

Izajáš 7,14

II. Skrze něho jsme přijali milost apoštolského poslání, aby ke cti jeho jména uposlechly a uvěřily všecky národy; k nim patříte i vy, neboť jste byli povoláni Ježíšem Kristem.

Římanům 1,5-6

III. Když se Josef probudil ze spánku, učinil, jak mu přikázal anděl Hospodinův, a přijal svou manželku k sobě.

Matouš 1,24

 1. Otče, jsi s námi, jsi v nás. Tvá milost v nás rodí dítě. Nový život, co nás plně váže k tobě, a my smíme rozlišit, že s námi jsi.
  Děkujeme Ti za znamení, kterými obdařuješ náš život. Znamení rodí se před našima očima každý den a my smíme vidět víc, než tento zaprášený svět.
  Prosíme, za čas svátků, prosíme za chvíle vánoční, ať tvé znamení zasáhne každého, kdo přivírá oči i nitro. …
 1.  II.            Povolal jsi také i mne, Pane. Povolal jsi mne, abych uposlechl a nesl tvé poslání. Posíláš mne k lidem, které mám rád, ale také i k těm, kterým nerozumím.
  V mé blízkosti jsou ti, co na mě mluví jako cizinci. Rozumím slovům, rozumím pohnutkám, ale je mi cizí a vzdálené jejich srdce.
  Nejsem povolán k tomu, abych byl každému blízký, ale k tomu, abych svědčil o tvé blízkosti, Pane. Prosím, ať Ti jsem dnes prospěšný, Pane. Chci dnes sloužit ke cti tvého jména…
 2. Nebeský Pane, probouzíš nás ze snu a také i my víme, co máme dělat. Máme přijmout za svou tvou nevěstu. Církev nám má být matkou a my ji máme přijímat.
  V církvi je to ovšem někdy jako ve zlém snu. Nevíme, jak a co máme konat, klíží se nám oči a chce se nám spát. Nechceme bdít se sestrami a bratry na hlídce. Mnozí nám totiž ani jako bratři a sestry nepřipadají.
  Prosíme, probouzej nás, Pane, z každé naší ospalosti. Vytrhni nás od každé nepozornosti, kdy přestáváme vnímat své místo ve své církvi jako dar…

Amen

____________________________________________________

JAK BUDEME SLAVIT 3. NEDĚLI ADVENTNÍ ?
TÉMA: “Šťastný ten, kdo se nepohorší!”

Vstupní biblické čtení  Izaiáš 35, 1-6a.10
Zaraduje se vyprahlá step, zajásá a vykvete poušť. Jak narcis bujně vykvete, zajásá, zaplesá, zavýská. Bude obdařena nádherou Libanonu, krásou Karmelu a Šaronu. Můj národ uvidí slávu Hospodina, vznešenost našeho Boha. Posilněte skleslé ruce, ochablá kolena upevněte! Malomyslným řekněte: Vzmužte se, nebojte se! Hle, Bůh váš přináší odvetu, odvetu božskou! On sám přijde a spasí vás! Tehdy se otevřou oči slepých, odemknou se uši hluchých.
Tu poskočí chromý jak jelen a zaplesá jazyk němého. Vrátí se ti, které vykoupil Hospodin,
s jásotem přijdou na Sión, věčné veselí bude jim věnčit hlavy, dojdou radosti a veselí,
prchne starost a vzdychání. Amen.

SLOVO K PŘEČTENÉMU TEXTU:
Text patří do tzv. malé Izaiášovy apokalypsy (kap. 34-35). Neznámý autor ze 6. st. př. Kr. opěvuje radostný návrat Izraele z babylónského zajetí. Osou této kompozice jsou verše 3-4, které obsahují čtyři povzbuzení: “posilněte, upevněte, vzmužte se, nebojte se.”
Tyto imperativy jsou těsně spojeny s “novou událostí”: Hospodin přichází nově a přináší skutečný život, který zasahuje člověka zcela hmatatelně (v. 5.6). V textu nacházíme několik důležitých motivů: proměna pouště, příchod Hospodina, uzdravení potřebných. Nejsilnější pocit vyvolaný tímto úryvkem je tak radost: to podtrhují slova “zaraduje se”, “zajásá” (v. 1), “zajásá”, “zaplesá”, “zavýská” (v. 2), “s jásotem”, “věčné veselí”, “dojdou radosti a veselí” (v.10). Už začátek přečteného oddílu  mluví o této radosti, která je však příslibem
do budoucnosti. Tato “radostná” zvěst se týká blíže neurčeného společenství, které pozná
a zakusí mocné Boží činy. Ochromena beznadějí a zoufalou situací, tato skupinka
není schopná cokoli podniknout: v ní se nacházejí slabí, skleslí a bojácní (v. 3-4), avšak také silní, kteří mají posílit slabé ujištěním, že Hospodin přichází, že je blízko. Tato zvěst může probudit z duchovní letargie a uvést do pohybu celou tu masu poražených, mezi nimiž jsou dokonce chromí, slepí a němí (v. 5-6). Boží blízkost způsobí, že suchá poušť se promění
v plodnou rovinu Šaronu či v zelenající se Libanon okrášlený mohutnými cedry. To jsou obrazy ještě nádhernější proměny člověka. Hospodinova spása odstraní veškeré tělesné neduhy: toto vnější uzdravení je pak projevem ještě hlubšího vnitřního osvobození.

Epištolní biblické čtení z listu Jakubova 5, 7-10
Jakub píše:

“Bratři, vydržte všechno trpělivě až do té doby, kdy přijde Pán. Podívejte se na rolníka, jak čeká na drahocennou úrodu! Čeká na ni trpělivě, až přijde podzimní a jarní déšť. Vydržte i vy trpělivě a posilněte své srdce, neboť příchod Páně je blízko. Nestýskejte si, bratři, jeden na druhého, abyste nebyli souzeni. Hle, soudce už stojí přede dveřmi!
Vezměte si, bratři, za vzor v utrpení a trpělivosti proroky, kteří mluvili jménem Páně. Amen.

SLOVO K PŘEČTENÉMU TEXTU:
Stavba přečteného textu  je následující:
1) výzvy k trpělivosti (7-8)
2) malé odbočení: “vzájemná kritika” (v. 9)
3) návrat k tématu trpělivosti (v.10).

Uvedené výzvy k trpělivosti jsou v Jakubově listu zasazeny do oddílu o nespravedlnosti
a utiskování ze strany bohatých na úkor chudších. Chudí, pronásledovaní bohatými,
jsou v riziku, že ztratí trpělivost při očekávání Soudce: proto je Jakub ubezpečuje o blízkém příchodu Pána, kterému přísluší spravedlivý soud. Tato trpělivost je pak názorně ukázaná na příkladu izraelského rolníka, který vytrvale očekává podzimní déšť (listopad až prosinec), aby mohl rozsévat. Avšak teprve po dešti jarním (přibližně v dubnu) může sklidit úrodu drahocennou (slovem drahocenná se naznačuje, že se jedná o chudého rolníka, který je zcela odkázaný na tuto úrodu). Co se máme naučit z tohoto příkladu? Trpělivé očekávání toho,
co určitě přijde, i když ne zrovna “zítra”. Důraz není ani tak na “nejistém čase příchodu”,
ale spíš na trpělivém čekání. Máme posílit svá srdce: motivací je přitom blízkost Pána,
který je vytrhne ze soužení.

Evangelium Matouš 11, 2-11
Jan (Křtitel) slyšel ve vězení o Kristových činech. Poslal tedy k němu své učedníky s dotazem: “Ty jsi ten, který má přijít, anebo máme čekat jiného?” Ježíš jim odpověděl: “Jděte a oznamte Janovi, co slyšíte a vidíte: slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se hlásá radostná zvěst. A blahoslavený, kdo se nepohorší nade mnou.” Když odcházeli, začal Ježíš mluvit k zástupům o Janovi: “Co jste vyšli na poušť vidět? Snad rákos, zmítaný větrem? Nebo co jste vyšli vidět? Člověka oblečeného do jemných šatů? Ti, kdo nosí jemné šaty, jsou přece v královských palácích. Proč jste tedy vyšli? Vidět proroka? Ano, říkám vám, víc než proroka. To je ten, o němž je psáno: ‘Já posílán svého posla před tvou tváří, aby připravil cestu před tebou.’ Amen, pravím vám: Mezi těmi, kdo se narodili ze ženy, nepovstal nikdo větší než Jan Křtitel. Ale i ten nejmenší v nebeském království je větší než On.”Amen

SLOVO K PŘEČTENÉMU TEXTU:
Evangelium se skládá ze dvou hlavních částí: otázka Jana Křtitele s následnou Ježíšovou odpovědí a Ježíšova výpověď o Křtiteli.
Je pozoruhodné, že Jan Křtitel rozpoznal Ježíše jako toho “přicházejícího” už při jeho křtu (Matouš 3,13nn), ale nyní je v pochybnostech. Proč? Křtitel měl totiž o něm představu přísného soudce (Matouš 3,10-12), který bez prodlení nastolí “Boží království”
a nespravedlivé zničí ohněm (Matouš 3,12): Ježíš je, ale úplně jiný. Chce proto korigovat Janovu nesprávnou představu, a proto předává jeho učedníkům zvěst, tedy ne pouhou informaci.
Samotní učedníci mají přitom nejprve slyšet a vidět, aby pak mohli vystupovat jako opravdoví svědkové. Tato zvěst se týká mesiánských znamení naplňujících starozákonní přísliby: slepí vidí (Iz 29,18), chromí chodí (Iz 35,6), malomocní jsou očišťováni (Iz 53,4), hluší slyší (Iz 29,18; 35,5), mrtví vstávají (Iz 26,19) a chudým se zvěstuje radostná zvěst (Iz 61,1). Na posledním znamení leží důraz: je totiž smyslem těch předchozích znamení,
vždyť Mesiáš přináší především radostnou zvěst.
Protože Kristus naplňuje starozákonní přísliby (obsažené v Izajášovi, v tzv. “evangeliu” SZ), je skutečně tím očekávaným Mesiášem: a o tom Jan Křtitel teď může mít jistotu. Verš 6 nepřímo připouští, že ne všichni očekávali takového Mesiáše, jakým byl Ježíš, a proto se pak pohoršovali, odmítali ho přijmout. Kristus však blahoslaví (stejné slovo jako v “blahoslavenstvích” – Matouš 5,3-11!) toho, který není nad ním pohoršený, “zle zaskočený”.
Druhá část je svědectvím o Janu Křtiteli, který nebyl slabou třtinou (ty hojně rostou u Jordánu právě tam, kde křtil): byl totiž silný a nekompromisní slovem i životem. Lidé nevyšli vidět krále, ale proroka, ba víc než proroka: on připravuje cestu Mesiáše podle slov Malachiáše 3,1 (Matouš cituje volně). Jan je víc než prorok: proto v jeho osobě je “starý zákon” na svém vrcholu. On stojí na přechodu starého a nového, a proto je také menší než “nejmenší v Božím království”. Tím se neříká, že Jan je vyloučený z tohoto království: vždyť i Abrahám, Izák a Jakub mají na něm účast (Matouš 8,11-12). Spíš se tu srovnávají dvě epochy: ta druhá nesrovnatelně zastiňuje první. S Ježíšem totiž přišla plnost.

K přemýšlení:
Je možné, aby ten, kdo přináší dobré věci, byl odmítnutý? Možné to je, když se nám to “nehodí do krámu”, do našich představ. Odmítnout Ježíše, protože neodpovídá našim “očekáváním”, je tím nejčastějším kamenem úrazu … včera, jako dnes. A dokonce tak velký prorok jako Jan Křtitel měl “s Kristem problémy”: kdo by tedy neměl? Vždyť Kristus nás stále vyvádí z konceptu: Jan očekával okamžitý konec, rázné zakročení vůči hříšníkům,
a Kristus koná něco jiného. Jiný příklad: u kříže lidé chtěli zázrak, a Kristus opět jedná jinak
žádný zázrak neudělá. Šťastný ten, kdo se nepohoršuje nad Kristem, kdo nad ním “nezlomí hůl!” Ano, je možné opustit Ježíše, protože se nám nelíbí, protože je jiný, než bychom chtěli. Přijmout ho vyžaduje stále novou otevřenost, schopnost překročit svoje schémata.
Kristus je dnes jiný než včera …Od nás se proto očekává velká důvěra, doslova “slepá” důvěra, která často není schopná vidět, pochopit: uvěříme spíš Kristu nebo spíše svým “představám”?
Očekávat Krista znamená někdy pasivně čekat, ale někdy vyjít – jak se o tom mluví v prvním čtení. A někdy to opět znamená udělat skok … víry, důvěřovat Kristu, který mi zrovna ukazuje svoji novou, mně dosud neznámou tvář. Vidíme tedy, že očekávat není tak snadné, vyžaduje to neustálou bdělost, vnímavost pro ten či onen krok, který se ode mě v tuto chvíli vyžaduje.
Jan Křtitel zvládl “perfektně” první kroky: zvěstoval příchod Mesiáše, rozpoznal ho při křtu.
Pak už začal mít s Kristem “problémy”: je to opravdu on? Nespletl jsem se? I tak velký prorok, jako on, potřeboval pomoc “zvnějšku”, aby se neztratil ve svých “úvahách”
a názorech. Nějak podobně můžeme být na tom i my: na začátku svého prvního či druhého obrácení (v dospělosti) jsme asi velkoryse přijali Krista, se širokým srdcem, s otevřeností jeho slovu, jeho vůli (“jak On chce”). Postupem času jsme možná narazili na “zádrhele”, začali jsme narážet na Kristovo evangelium: ono je totiž nebezpečné, protože dělá křížek přes náš rozpočet… A šťastný ten, kdo má odvahu ” dát” Kristu šanci, neskoncovat s ním. Málokdo z nás se asi rozhodne pro jednoznačné odmítnutí Krista jako někteří farizeové, spíš se vydáme na cestu, spíš “necestu” netečnosti. A pokud jsme v takovém stavu, tak advent volá: Probuď se! Zkus to s Kristem ještě jednou!
K osobnímu zamyšlení:
Jdu v životě s Kristem? Nebo spíš stojím na místě … v polospánku nezájmu a netečnosti?

OZNÁMENÍ K 3. NEDĚLI ADVENTNÍ:

 1. 1.      BOHOSLUŽBY JSOU:
  – v  pátek     13.12.      v 17:30 hodin Blansko – kostel
  – v sobotu   14.12.      v 6:30 hodin Blansko – kostel – roráty.
  ve 12:00 hodin Blansko – svatba.
  v 14:00 hodin Rudice
  – v  neděli   15.12.       v 8:00 hodin Blansko-kaple
  3. adventní            v 9:00 hodin Blansko-kostel
  Sv. Lucie                  v 10:45 hodin Brťov
  v 13:00 hodin Rousínov
  v 14:15 hodin Vyškov
  v 15:45 hodin Ježkovice
  v 17:00 hodin Račice
 2. 2.      ADVENTNÍ POŘADY A KONCERTY V BLANSKU:
  V neděli 15.12. v 17:30 hodin je připraven pátý adventní koncert – Proměny romantické kytary. Karel Fleischlinger  a jeho hosté zahrají skladby raného romantismu.
  V pátek 20.12. v 17:30 hodin je připraven šestý adventní
  koncert – věhlasná dětská kapela KAŠTÁNCI z Horní Lhoty .
  V neděli 22.12. v 17:30 hodin je připraven poslední, sedmý adventní koncert  –  Cimbálová Muzika MAJERÁN /dříve Drahan/
 3. 3.      RORÁTY:
  - V sobotu 14.12. v 6:30 hodin  ranní roráty  se společnou snídaní.
  Lucerny jsou již připravené k vyzvednutí v kostele!!!
 4. 4.      NEDĚLNÍ ŠKOLA:
  – v neděli v Blansku, souběžně s ranními bohoslužbami, je pro děti v místnosti pod kostelem tzv. “NEDĚLNÍ ŠKOLA.” Prakticky probíhá tahle:
  “děti jsou s rodiči v kostele po přímluvné modlitby, potom si je paní katechetka odvádí dolů do místnosti pod kostel, kde je pro ně připraveno povídání, vyrábění a hry vztažené k tématu dané neděle.” Prosím, rodiče o podporu této aktivity.
 5. 5.      KŘESTNÍ SLAVNOST:
  – dary křtu,  znovuzrození z vody a Ducha svatého v neděli 15. 12.v 9:00 hodin
  v blanenském dřevěném kostele příjme malá Veronika Podhorná.
  Přejeme jí, rodičům i kmotrům, ať jim roste k radosti a Bohu k chvále.
 6. 6.      SVATEBNÍ OBŘAD:
  –  mají Michaela Cabalová a Roman Procházka, kteří si darují svátost manželství
  v sobotu 14. 12. ve 12:00 hodin.
  Přejeme jim hojnost Božího požehnání do společné pouti životem.
 7. 7.      POHŘEBNÍ OBŘAD:
  – ve čtvrtek 19. 12. v 14:30 hodin se v blanenské obřadní síni rozloučíme s nejstarší,
  na bohoslužby pravidelně chodící, věrnou sestrou Drahuškou Beranovou.
  Žila v blanenském senior centru a v místní kapli nikdy nechyběla.
  Pán jí dal prožít 98. let na této zemi.
  Kéž ji, jako věrnou služebnici, přivítá v nebeské slávě.
 8. 8.    Sledujte webové stránky farnosti na adrese www.drevenykostelik.cz, kde naleznete informace o připravovaných setkáních, archiv katechezí, fotogalerie ze života farnosti a mnohem více. Stránky pro vás pravidelně aktualizují a spravují manželé Varnerovi.
 9. 9.      VYUČOVÁNÍ NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH:
  Holky, kluci, milí rodiče. Srdečně vás zveme na vyučování náboženství ve školách.
  Blansko – ZŠ Erbenova v pondělí ve 13:00 hodin / I. stupeň /
  – ZŠ TGM v pondělí ve 14:30 hodin / I. stupeň /
  Rudice   – ZŠ H. Sáňky ve čtvrtek v 14:15 hodin / I. stupeň /
  Veškeré informace vám ráda podá katechetka Eva Šebelová.
  Vyškov  – ZŠ Osvobození v úterý ve 12:30 hodin / I. stupeň /
  v 14:00 hodin  / II. stupeň /
   Vyškov  – ZŠ Purkyňova v pátek ve 12:00 hodin  / I. stupeň /
  v 13:30 hodin / II. stupeň /
   Rousínov – ZŠ Rousínov v pondělí v 12:30 hodin / I. stupeň /
  v 14:00 hodin / II. stupeň /
  Veškeré informace vám ráda podá jáhenka Liba Jarošová.

 

 • 10.  KLUB DOBRÉ ZPRÁVY PRO DĚTI:
  Vždy jednou za 14. dnů vzdělávání ve víře pro děti v jednotlivých obcích.
  – Brťov – Dlouhá Lhota  v úterý v 16:00 hodin
  – Bořitov v úterý v 17:00 hodin
  – Lysice v úterý v 18:00 hodin
  – Boskovice v úterý v 17:30 hodin
  – Blansko, místnost pod kostelem každý pátek v 16:30 hodin.

  Veškeré informace vám ráda podá katechetka Eva Šebelová.

 

 

 • 11.  KLUB JORDÁN V ROUSÍNOVĚ:
  Pondělí    15.30 – 18.30 hodin ping pong
  Úterý        15. 30 – 18.30 hodin vaření
  Středa      15 – 16 hodin křesťanská školička pro předškoláky
  16 – 17.30 hodin čajovna,PC hry
  Čtvrtek     15.30 – 16.30 hodin klub pro chlapce,
  16.30 – 18.30 hodin klub pro dívky
  Pátek       15 – 17 hodin rukodílny a výtvarná dílnička
  Veškeré informace vám ráda podá jáhenka Liba Jarošová.

 

 

 • KAPLANSKÁ SLUŽBA V NEMOCNICÍCH:
  Středa   8 – 14. 30 hodin LDN Nový Lískovec
  Čtvrtek  8 – 14.30 hodin nemocnice u Sv. Anny nebo DD Vyškov
  Pátek    8 – 12 hodin LDN Vyškov, 15 – 18 hodin pastorační návštěvy
  Veškeré informace vám ráda podá jáhenka Liba Jarošová.

 

 

 • 13.  MATEŘSKÉ CENTRUM V BLANSKU:
  – zveme maminky s dětmi do našeho mateřského centra “SLUNÍČKO”. Každé pondělí od 9:00 hodin probíhá program v klubovně, která je součástí Domu dětí a mládeže, na ul. Údolní v Blansku.
  Neváhejte a přijďte!
  Veškeré informace vám ráda podá kazatelka Helena Ladičová.

 

 

 • 14.  POZVÁNÍ DO SPOLEČNÉHO ZPĚVU:
  – chceme znovu oživit zpěv, který by doplňoval naše bohoslužby. Našla se malá skupinka zpěváků. Srdečně zveme všechny na poslechnutí si, ale hlavně zveme další zájemce, kteří by byli ochotní zpívat. Jak říká Jan Amos Komenský: “Kdo zpívá, dvakrát se modlí” zveme všechny ochotné. Nemusíte být hudebními znalci, ale stačí jen radost, chuť a ochotu zpívat.

 

 

 • POZVÁNÍ K MODLITBĚ OD NAŠEHO BRATRA BISKUPA JURAJE:
  Milé sestry a bratři,
  zasílám vám modlitby na týden 8.12.– 14.12.

 

Liturgický kalendář:
13.12. Lucie, panna a mučednice
14.12. Jan od Kříže

Myšlenka na týden:
„Jedno slovo pronesl Otec, a to byl jeho Syn, a to stále pronáší ve věčném tichu, a v tichu mu duše má naslouchat.“
Jan od Kříže

Denní modlitby o 20.00 (příp. v jiném čase)
1) část
Věčný Bože, prosíme tě za lidi bez domova a bez střechy nad hlavou, dopřej jim teplo své lásky, světlo a svou hřejivou naději. Vzbuzuj v naší společnosti soucit, ať těmto lidem pomáháme, jak můžeme a poskytujeme jim vše potřebné k lepšímu životu…
Milosrdný Bože, prosíme za všechny opuštěné, osamělé, za lidi starší a nemohoucí… Dej, ať je tvá přítomnost pro ně požehnáním, ať zakoušejí tvojí něhu a dobrotu také ve společenství církve. Prosíme tě, ať jejích blízcí na ně nezapomínají a věnují jim svůj čas a starostlivost…
Prosíme tě za spásu Nelsona Mandely, bojovníka za lidská práva, který strávil ve vězení 27 let svého života a přesto neotevřel své srdce nenávisti, ale odhodlaně čelil zlu a věřil v lepší lidství…

Prosíme tě za spásu všech kajících lidí, ty jsi Bůh milosrdenství – Kyrie eleison!

2) část
Mlčení před Bohem, ztišení / Breviář
Vnitřní modlitba:
Přijď / Pane Ježíši! (nádech / výdech)
(Modlíme se v srdci, kdekoliv jsme. Myslíme na Boha s láskou.)

Přeji vám požehnaný advent, v srdci mír a Boží lásku
Juraj Jordán Dovala

__________________________________________________