FARNÍ  ZPRAVODAJ

listopad 2016                                        ročník 19

Církve československé husitské, farnost Blansko a Vyškov, pro Boskovice, Brťov, Černou Horu, Křtiny, Lysice, Rájec, Rudici, Skočovou Lhotu,Vítějeves, Ježkovice, Račice, Rousínov, Ruprechtov a Švábenice

_____________________________________________________________________

Biblický verš měsíce:  „Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.“  kniha Přísloví 3. kapitola, verš 5 až 6.


Zamyšlení k „dušičkám“

Na začátku listopadu přichází čas lidově nazývaný „dušičkový“, anebo jak bývá napsáno v kalendáři, „Památka zesnulých“. Docela mne zaujalo již samotné srovnání těchto dvou názvů: Památka zesnulých a Dušičky. To první najdeme v každém běžném občanském kalendáři. Přijde mi to nejen poněkud neosobní, ale také i docela materialistické. Prostě vzpomínáme na ty, kteří už „zesnuli“, nic víc. Když pak přejde tohle datum, na rok na to zase zapomeneme, a tak dále.

Vedle toho jsou ty „Dušičky“. Stará tradice, možná tak trochu i lidový folklór, někomu to může zavánět i dávnými pohanskými mýty, takže to může být i trochu podezřelé. Přesto mi to připadá přijatelnější než „Památka zesnulých“. Tam je to opravdu až neosobní – život skončil, rozplynul se v nenávratnu nicoty a nic víc… Zatímco ty „Dušičky“, navzdory tomu, že zavánějí oním

lidovým folklórem, v sobě nesou něco víc – naději a důvěru. Cítím z toho víru, že smrt tou konečnou, propadem do nenávratna nicoty, není. Že člověk zkrátka nemůže jen tak z ničeho nic naprosto zmizet se vším všudy.

Na tu samou naději a důvěru klade největší důraz také biblická víra. „Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.“ Takhle je to psáno v knize Přísloví (3, 5 – 6). Máme Hospodina poznávat na všech svých cestách, to znamená v jakémkoli okamžiku svého života, v jakékoli situaci. Do své

budoucnosti nevidíme, i když se leccos snažíme předem naplánovat a rozvážit, všechno nakonec může být jinak. Ale ať se stane cokoli, vždycky si lze připomenout známá slova žalmistova: „I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty.“ Když při tradičním pohřbu odcházíme z domu smutku, anebo z kostela, říkáme, že jdeme zesnulého vyprovodit na jeho poslední cestě. Tím vlastně vyjadřujeme, že i tohle je součástí našich cest. Takže i v tomto případě platí ta slova z knihy

Přísloví, slova o důvěře. I když se loučíme, i když provázíme na té

„poslední (pozemské) cestě“, není to důvod ztrácet důvěru v Hospodina,

našeho Boha. Nový zákon jde v tomto ujištění ještě dál. Apoštol Pavel píše:

„Nechceme vás, bratří, nechat v nevědomosti o údělu těch, kdo zesnuli,

abyste se nermoutili jako ti, kteří nemají naději. Věříme-li,

že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, pak také víme, že Bůh ty, kdo zemřeli

ve víře v Ježíše, přivede spolu s ním k životu.“ (1Te 4, 13 – 14)

V tomto textu sice zmíněné slovo důvěra přímo nezaznělo, ale v podtextu tím vším prostupuje. Vícekrát jsem již tento text použil při smutečním obřadu. Může se zdát trochu podivné ve chvíli posledního loučení nabádat přítomné, aby se nermoutili. Respektive bylo by to podivné, kdyby nezaznělo to další, co tam Pavel píše: „… abyste se nermoutili jako ti, kteří nemají naději.“ Těmi, kteří nemají naději, jsou v tomto případě myšleni ti, kteří předpokládají, že život je omezen pouze na těch pár desetiletí, která jsou nám zde vymezena, a pak už nic. Pak je docela přirozené, že při pomyšlení na smrt, při setkání se smrtí, například při úmrtí někoho blízkého, necítí nic jiného než smutek, ne-li beznaděj. Jsou totiž bez-naděje. Riziko upadnout do takových myšlenek se asi nevyhne nikomu, ale právě kvůli tomu Pavel ta svá slova píše. Věříme-li – víra v křesťanském slova smyslu znamená především tu tolik zdůrazňovanou důvěru. Víra v křesťanském, biblickém slova smyslu je o vztahu, to znamená, že věřícím není automaticky člověk, který konstatuje „já věřím, že Bůh je“; spíše než „věřím v Boha“ bychom měli říci „věřím Bohu“, je to opravdu o důvěře. A taková důvěra pak umožňuje Pavlovi konstatovat naprostou jistotu:

„… víme, že Bůh ty, kdo zemřeli ve víře v Ježíše, přivede spolu s ním k životu.“ Nepokračuje znovu slovem „věříme“, ale už přímo říká „víme“ – pro nás se to už stalo jistotou, skrze naši víru, která se projevuje důvěrou.

Věřit, důvěřovat celou svou duší, celým svým srdcem, celou svou myslí tomu, co se stalo skutečností v Ježíši Kristu – v tom je celý náš další život. Život, který se dokáže vznést nad pouhé zdejší časné pobývání a překonat tak i hranici, která je pro mnohé hranicí definitivní – hranici mezi životem a smrtí.

Miroslav Kubíček, farář na Starém Brně

 

Liturgický KALENDÁŘ 25.- 27. neděle po Svatodušních svátcích a 1. neděle adventní.

1. 11. Mučedníků a svědků Páně – Všech svatých
20. 11. Ježíše Krista Krále, poslední neděle liturgického roku.
2. 11. Památka zesnulých – Dušičky
27.11. První neděle adventní

 

––SVÁTKY V MĚSÍCI LISTOPADU––
Slavnost Všech věrný svědků a mučedníků Páně /1.11./
Vzpomínka na věrné zemřelé /2.11./

Naše křesťanské Krédo – vyznání víry v Boha – vrcholí vyznáním víry ve vzkříšení mrtvých a ve věčný život. Věříme, že tak jako Kristus vstal z mrtvých a žije bez časoprostorového omezení navěky, tak také všichni ve víře věrní zemřelí, po své smrti na zemi, žijí navěky v plném společenství s Bohem na věčnosti. Víra ve vzkříšení z mrtvých je podstatným základem naší víry už od jejích počátků.
Slavnost Všech věrných svědků a mučedníků Páně vychází z historické události zasvěcení římského Pantheonu (původně pohanského chrámu všech olympských bohů)  Marii, matce Páně a všem mučedníkům 13. května 609. Avšak na křesťanském Východě se slavil společný svátek všech mučedníků již od 4. století. Od 8. století se v Irsku a v Anglii, u Keltů a Franků začal slavit svátek Všech svědků víry (nejen mučedníků) 1. listopadu. Toto datum se ustálilo snad proto, že u Keltů začínal v tento den nový rok. Slavení svátku Všech svatých se brzy rozšířilo a v Římě se slaví pravidelně od 9. století. Jde o společnou slavnost lidí, kteří již vstoupili do „nebe“, to znamená do stavu svrchovaného a konečného štěstí ve společenství s Bohem a se všemi, kteří jsou spojeni s Kristem, který svou smrtí a zmrtvýchvstáním nebe „otevřel“. Toto tajemství společenství se samotným Bohem překonává jakékoliv chápání a jakoukoliv představivost. Bible o tom mluví obrazně: život, světlo, pokoj, svatební hostina, víno, království, otcův dům, nebeský Jeruzalém, ráj: „Co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, a nač člověk nikdy ani nepomyslil, to všechno Bůh připravil těm, kdo ho milují.“ (1.Korintským 2,9)
Památka všech zemřelých, lidově označovaná „Dušičky“, je poděkováním za zesnulé, kteří jsou již u Pána v nebeském domově. Po stanovení slavnosti Všech svědků  a mučedníků Páně na 1. listopad se začíná Vzpomínka na všechny zemřelé slavit v následující den. Její veřejné slavení se objevuje po roce 998 ve francouzském benediktinském klášteře v Cluny. Od 11. do 13. století se památka rozšířila do dalších zemí a od 14. století zdomácněla v Římě.

V tyto dny častěji navštěvujeme hřbitovy a hroby svých zemřelých, zdobíme je květy, věnci a svícemi, které jsou symbolem života, a v modlitbě děkujeme za mrtvé. V minulosti se v některých vesnicích na českém a moravském venkově peklo zvláštní pečivo zvané „dušičky“, jímž se obdarovávali pocestní, žebráci u kostela a chudí lidé.

Slavnost Ježíše Krista Krále /20.11./
je dnem, liturgického kalendáře, který připadá na poslední, tedy 34. neděli v liturgickém mezidobí. Po ní následuje Advent (první neděle adventní). Jedná se o svátek poměrně nový. Postupně je zaváděný od roku 1925. Královský titul připisovaný Ježíši Kristu má svůj původ v evangeliích Nového zákona, kde je takto Ježíš na více místech představovaný, jako dlouho očekávaný král Židů (mesiáš). Spolu s dalšími tituly (např. „Pán“) je označení „král“ vyjádřením vlády, kterou jako věřící křesťané přiznáváme Ježíši Kristu nad svým životem.

První neděle adventní /27.11./

Slovo Advent pochází z latinského „adventus“, což znamená příchod. Vyznačuje se dvojím očekáváním – slavnosti narození Ježíše Krista a jeho druhého příchodu na konci věků. Ovšem co to prakticky znamená pro spoustu lidí dnes? Nákupy dárků, vyzdobené a osvětlené ulice, stromy na náměstích…  Trochu upadá pravý význam doby, která je přípravou na druhý nejdůležitější svátek v roce. Lidé by se aspoň v tuto dobu měli zastavit a nežít ve skepticismu a lhostejnosti našeho současného světa. Jak jsme na tom my? Jdeme s davem lidí dneška nebo advent prožijeme letos jinak? Duchovně.
Počátky adventu sahají do 7. století, kdy se v západní církvi slaví určitý počet (4 až 6) adventních nedělí. Řehoř Veliký stanovil jejich počet na čtyři. Advent trvá čtyři týdny, začíná 1. neděli adventní, tedy neděli mezi 27. listopadem a 3. prosincem. Konec adventu pak představuje západ slunce Štědrého večera a končí tedy dnem Narození Páně (25.12.). Adventní doba je dobou postní a kající. Půst křesťané, v dřívějších dobách, zachovávali mezi 11. listopadem a 6. lednem, na který původně připadala oslava narození Ježíše Krista. I to se podle mého názoru za dlouhá staletí změnilo. Dobré hospodyně se dnes předhánějí v tom, která z nich bude mít napečeno více druhů cukroví, která je má lépe ozdobené…  V lednu se pak výrazně zvedají zisky nejrůznějších fitness center, kde až mnohým dojde, že bylo asi lepší variantou se aspoň částečně postit.
Kromě půstu a radostného očekávání příchodu Krista byl advent i obdobím, kdy ožívaly různé magické rituály. Například na svátek apoštola Ondřeje, dívky vyhazovaly svinuté šátky z necek, aby zjistily, která z nich se nejdříve vdá. Té, které šátek vyletěl nejdřív nebo nejvýš, měla první skončit pod čepcem. Obdobné předvídání budoucnosti se váže i ke svátku Barbory, kdy dívky uřízly větvičku třešně. Ta když rozkvetla na Štědrý den, tak to bylo znamení, že se dívka vdá.
Jedním z nejdůležitějších symbolů, který by nikde v této době neměl chybět je adventní věnec se čtyřmi svícemi. Každou neděli se na věnci postupně zapalují svíčky, které se pak poslední neděli a o vánočních svátcích rozsvítí najednou. Zdobí kostely, velká veřejná prostranství a rodinné stoly. Tradice pochází z 19. století z německých zemí. První počátky slavení adventu se objevily v jižní Galii a ve Španělsku již koncem čtvrtého století. Od 12. až 13. století se stal začátkem liturgického roku.
Jistě najdeme spousty dalších symbolů, postav, zvyků, které neodmyslitelně patří k této době. Ovšem toto vše by se dnes nemělo brát jako něco automatického, co přijde jednou za rok, má podobnou proceduru a po čase zase na rok zmizí. Měli bychom se zamyslet nad pravým významem celé doby adventní a aspoň na okamžik se v této uspěchané době zastavit a prožít ji. Na viděnou na rorátech!


NAŠE POZVÁNÍ PRO VÁS

Pobožnosti na hřbitovech.
Jako každý rok se po bohoslužbách setkáme též ke společné modlitbě na některých hřbitovech. V sobotu 29.10. v 15:15 hodin v Rudici, v neděli 30.10. ve 14:30 hodin v Blansku, v 16:30 hodin v Ježkovicích. Srdečně zveme.

EKUMENICKÁ MODLITBA
Již několik let se v Blansku setkáváme ke společné modlitbě s křesťany z ostatních blanenských církví. Ekumenická, moderovaná modlitba se koná každý první čtvrtek v měsíci v 17:45 hodin /tj. nyní 3.11. 2016/
v hale přízemí blanenské radnice, městského úřadu na nám. Svobody
č. 3. Srdečně zveme a prosíme o podporu.
POŽEHNÁNÍ NOVÉHO KALICHA A CIBORIA V NEDĚLI 20. LISTOPADU 2016.
O slavnosti díkůvzdání za úrodu, nám bratr farář představil nové Ciborium, schránku na hostie, která bude v blanenském svatostánku.
Je darem manželů Hubálkových. Rada starších se rozhodla k Ciboriu pořídit i nový kalich. Na svátek Ježíše Krista Krále 20.11. 2016 v 9:00 hodin prožijeme slavnost požehnání těchto nových liturgických předmětů. Věříme, že u toho nebudete chybět!

SVATEBNÍ VERNISÁŽ
V neděli 20. Listopadu 2016 se bude při bohoslužbách konat vernisáž svatebních oznámení a fotografií ze svatebních obřadů uskutečněných v našich farnostech v tomto roce. Bude to zajímavá podívaná!!!

 

FARNÍ SILVESTR V NEDĚLI 20. 11. 2016 V RUDICI.

Jako každý rok nás čeká v listopadu poslední farní den v roce. I letos jej připravujeme, jako Silvestr. Svět kolem nás slaví poslední den v roce – Silvestr 31.12. každý rok, se vším všudy. My, jako křesťané, máme ještě jeden konec roku tj. toho liturgického. Slavnost Ježíše Krista Krále. Tradičně pojede autobus, který vás sveze ze všech obcí do Rudice. Nejprve prožijeme bohoslužby ve 14:00 hodin v kapli sv. Barbory. Potom se vydáme do místního dělnického domu, kde nás čeká bohatý program. Bude hrát a zpívat kapela Nota Bene z Černé Hory, tombola. Věci duchovní, přátelské, společenské a občerstvovací budou v souladu! Udělejte si určitě čas a přijďte i jeďte!

 

Společné vyrábění adventních věnců v Blansku.
Srdečně vás zveme v pátek 25. 11.
2015, po bohoslužbách, v 18:30 hodin. Podložky na věnec a ozdoby si přineste, chvojí budeme mít zajištěné. Připravují členky rady starších, občerstvení kostelník…

ŽEHNÁNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ.
O první neděli adventní 27.11. 2016 začínáme nový liturgický rok. Letos bude našim průvodcem evangelista Matouš. Přineste si sebou na bohoslužby svoje domácí adventní věnce na požehnání. Nezapomeňte!

 

SVÁTOST POKÁNÍ A VEŘEJNÁ ZPOVĚĎ.
Na první adventní neděli /27.11. 2016/ bude vysluhovaná, při všech bohoslužbách, svátost pokání s veřejnou zpovědí. Vstupujeme do doby kající přípravy na slavení vánočního tajemství. Nejlepší příprava, je příprava čistého nitra. Připravme se a prožijme čas vnitřní posily a obnovy.

 

BIBLICKÉ HODINY V BLANSKU.
Připravujeme pro vás, biblické hodiny v Blansku. Biblické hodiny se konají každé úterý v 17:30 hodin ve farní kanceláři. Při biblických hodinách se vracíme k biblickým textům uplynulé neděle. Probíráme jejich širší souvislosti. Věnujeme se zvláště prvnímu a druhému biblickému čtení.
Překonejte ostych a přijďte. Srdečně všechny zveme.

 

JEDNÁNÍ RAD STARŠÍCH
V měsíci listopadu se sejdou rady starších na svém jednání:
– v pondělí 14.11. v 18:30 hodin v Blansku
– ve středu 16.11. v 18:30 hodin ve Vyškově.
Zveme k účasti.

SETKÁVÁNÍ PRO SNOUBENCE V BLANSKU
Začínáme přípravy pro snoubence na svátost manželství, kterou si darují v příštím roce. Setkáváme se v úterý v 19:30 hodin. /Začínáme 15.11.2016/

 

SETKÁVÁNÍ PŘÍPRAV DOSPĚLÝCH NA KŘEST V BLANSKU
Začínáme přípravy pro dospělé na křest, který přijmou v příštím roce 2016
o Velikonocích. Setkáváme se v úterý v 18:30 hodin. /Začínáme 15.11.2016/

 

 

–––PROŽILI JSME––

První říjnová neděle v Blansku.
Na neděli 2. 10. 2016 Blansku jsme připravili poslední zahradní slavnost v letošním roce. Nejprve jsme společně prožili bohoslužby.  Krásná výzdoba byla dílem z darů farníků, zahradníka Františka Kopřivy. V sobotu 1.10. po skončení svatebního obřadu ji v kostele připravili sestra Alena Ševčíková a kostelník Jan Nečas s manželkou. Při bohoslužbách bratr farář pokřtil malého Davídka Pozidise, prvorozeného syna manželů Pozidisových, které přesně před rokem sezdával. Představil nám také nové ciborium, schránku na hostie, která bude v našem svatostánku.

Rada starších připravila, hned po bohoslužbách, setkání na zahradě u kostela. Pro děti dlabání dýní, pro dospělé posezení a pro všechny občerstvení. Liduška nám krásně hrála na harmoniku. Rozcházeli jsme se těsně před polednem. Jsme vděční, že naše snaha nevyzněla na prázdnou a vložená práce nebyla marná. Našli se ochotní lidé naše pozvání přijmout. Děkujeme a věříme, že i další setkání se bude líbit. Rádi bychom tímto poděkovali všem ochotným připravovat pohoštění na všechny zahradní slavnosti v tomto roce.. Pán Bůh zaplať. Blažena Jabůrková

 
–––––VZDĚLÁVÁNÍ VE VÍŘE––––-
KÁLEB, TŘETÍ DÍL S NÁZVEM:
Generace pouště“.

Biblická čtení:  Numeri  14:1‐5; Numeri 32:7‐11; Matouš 11:16‐26

„Celá pospolitost izraelitů však křičela, aby je ukamenovali. Vtom se všem Izraelcům ukázala při stanu setkávání Hospodinova sláva.“ Numeri 14,10

Stalo se vám někdy, že jste byli za svou dobrou snahu po zásluze „odměněni“ od těch, kterým jste se snažili pomoci a na nichž vám skutečně záleží? Je celkem dobře známým faktem, že nejhorší konflikty vznikají právě mezi těmi, kterým jde o stejnou věc a kteří k sobě mají blízko. Nejbolestnější konflikty jsou pak s těmi, kdo jsou nám nejblíže, s naší rodinou, přáteli, s lidmi u nichž bychom něco takového nečekali.

Jak se asi musel Káleb cítit, když se proti němu obrátili všichni jeho přátelé a soukmenovci a chtěli ho i s Jozuem za jejich slova ukamenovat? Oba byli předáky a významnými lidmi ve svých kmenech i rodinách. Přesto se nedočkali reakce, kterou očekávali. V 55. Žalmu bychom našli popis podobné situace a pocitu, který asi mohli mít.

Není to nepřítel, kdo mě tupí, to bych přece snesl; nade mne se nevypíná ten, který mě nenávidí, před tím bych se ukryl, jsi to však ty, člověk jako já, můj druh a přítel! (Žalm 55:13‐14)

Přesto se stejnými lidmi Káleb prožil dalších 40 let a ovlivnil i jejich děti, novou generaci, která již vstupovala do zaslíbené země s jinou mentalitou ‐ kálebovskou. Musel být mužem odpuštění a smíření a nejinak i Kálebové současnosti.

 

ZRÁNÍ VE VÍŘE. TŘETÍ DÍL: „Lektorská služba“.

Tím, kdo čte v rámci bohoslužby z Písma svatého, nemusí být nutně jenom kněz. V křesťanských církvích dochází už delší čas k návratu k praxi rané církve, kdy byla běžná funkce lektora. V husitské církvi se při četbě z Písma svatého uplatňují jako lektoři laici včetně mládeže a dětí. Vydání Liturgie podle K. Farského z roku 1960 s touto službou laiků ještě nepočítalo, naproti tomu liturgické pokyny z roku 1992 s lektorskou službou již počítají. Měli by to být samozřejmě lidé pokřtění a nejlépe ti, kteří se vzdělávají při biblických hodinách. Při veřejném předčítání z Bible je potřeba dbát na odpovídající srozumitelný přednes a vhodný oblek, kterým se viditelně vyjadřuje úcta k Božímu slovu.
V pravoslavné liturgii čte ze Žaltáře a z knihy Apoštol žalmista, z Evangelia kněz nebo jáhen. Stejně tak v římskokatolické církvi se na mši podílí žalmista nebo zpěvák (kantor) a lektor, který čte z lekcionáře. Z evangeliáře smí předčítat jen jáhen nebo kněz. Můžeme si položit otázku, zda mohou předčítat laici evangelium při bohoslužbě Církve československé husitské. Z hlediska obecného kněžství není zde teologické zdůvodnění proti této možné, i když asi v našich sborech ojedinělé, praxi. Jestliže laik – kazatel čte zcela běžně evangelium při různých pobožnostech, pak není důvod, proč by nemohl číst evangelium v rámci liturgie. V pokynech je však uvedeno, že evangelium v Liturgii podle patriarchy Farského čte duchovní, tedy jáhen, kněz nebo biskup.
Přihlaste se, všichni ochotní, rozmnožte řady našich lektorů, kteří se střídají při čtení prvního textu ze Starého zákona a druhého textu z epištol při každých bohoslužbách. Nebojte se, nestyďte se!
Modli se za svou smrt
To nejtěžší je správně zemřít.
Je to zkouška, jíž nikdo neunikne.
Modli se o sílu pro tuto zkoušku…
Dag Hammarskjöld (1905-1961)
švédský spisovatel a diplomat,generální tajemník OSN

Naši předkové považovali modlitbu za „šťastnou hodinku smrti“ za normální a nutnou součást života. Je to jistě užitečné i pro nás.
Modlitba za svou smrt
V Brooklynu ve škole apoštola Pavla nás sestry jako malé chlapce učily modlitbu za milost šťastné smrti. Byla to pro nás tehdy divná modlitba. Vždyť jsme byli tak mladí a tak daleko od všeho „smrtelného“. Ale léta přešla a sestry tu už nejsou…
Že jednou zemřu, to je nejjistější skutečnost v životě. Kde a kdy to bude – to ví jen Bůh. Ale jisté je, že mě vezme domů k sobě. Poté co přejdeme na druhou stranu, uvidíme Boha tváří v tvář, poznáme krásu jeho dobrotivého činu, kterým nás volá do své milující náruče.

Bože, nevím den ani hodinu,
kdy mne zavoláš, dopřej mi ale,
abych dobrým životem,
milující Tebe, sebe a druhé,
byl v té chvíli připraven
vstoupit do Tvé šťastné náruče.  Amen.

Mychal Judge OFM (1933-2001)
Kaplan newyorských hasičů, jenž zahynul
při teroristickém útoku 11.9.2001

 

–-MODLITBA–
Náš brněnský bratr biskup J. J. Dovala nás již od počátku svého biskupského poslání zve k modlitbě. Každý den ve 20:00 hodin nás zve k připojení se k ostatním bratřím a sestrám, kterým nejsou věci lhostejné. Chtěla bych nás opět všechny v tento i jiný čas povzbudit: „Zapojme se také“. Když vám to nevychází ve 20:00 hodin, modlete se kdykoliv v jinou hodinu. Inspirujte se modlitbami, které máme v kancionálu nebo vlastními slovy. Každý měsíc bych vás chtěla poprosit, připojujme i společné modlitební úmysly. Budu se snažit je zde pro nás připravovat. Když mi pošlete svoje prosby, budu moc ráda. S vámi na vyškovsku se vidím na bohoslužbách, můžete mi je předat osobně, vy na blanensku můžete svoje modlitební úmysly poslat po bratru faráři.
 Modleme se, za vztahy mezi generacemi v našich církvích.

 Modleme se za generaci, která ztratila invazí „spojeneckých“ vojsk a dobou normalizace mnoho ze svých životních příležitostí a je v současnosti jednou z nejuzavřenějších vůči evangeliu.

 Modleme se za právo a spravedlnost v naší zemi.

 Modleme se za učitele a ty, kdo ovlivňují největší měrou další generace.

 Modleme se za lidi, kteří kolem nás padají pod svým selháním, zklamáním nebo beznaději.

 Modleme se za Izrael

 Modleme se za lidi bez domova.
 Modleme se za šťastnou hodinku své vlastní smrti a vzkříšení a obrácení lidí kolem sebe k Ježíši, dokud je čas…

Amen

 

 

Bohoslužby V  ListopadU 2016

 

Sobota 29.10. 14:00
16:00
17:30
Rudice
Blansko
Ruprechtov
Kaple sv. Barbory
Svatební obřad
Obřadní síň obecního úřadu
Neděle 30.10.      
Text evangelia:  Lukáš 19,1-10   8:00 Blansko Kaple sv. Rodiny Senior centrum
    9:00 Blansko Dřevěný kostel
    10:45 Brťov Kaple Marie matky Páně
Zpíváme píseň: 23,121   13:00 Rousínov Sbor Cyrila a Metoděje
    14:15 Vyškov Sbor dr. Farského
    15:45 Ježkovice Kaple u hřbitova
 

 

Úterý – Všech svědků a mučedníků Páně
Text evangelia:Lukáš 10,1-9

 

Středa  – Věrných zesnulých
Text evangelia:  Lukáš 12,20-40

 

 

1.11.

 

 

2.11.

17:00

14:00
16:30

17:30

19:00

16:00
17:30

Račice

Vítějeves
Blansko

Blansko

Brťov
Křtiny
Blansko

Sbor Páně

Obřadní síň obecního úřadu
Kaple sv. Rodiny Senior centrum
Dřevěný kostel

Kaple Marie matky Páně

Sakristie Poutního kostela
Dřevěný kostel

Pátek 4.11. 17:30 Blansko Dřevěný kostel
Sobota

 

 

Neděle
Text evangelia: Lukáš 20,27-40
Zpíváme píseň: 147, 21, 583

 

 

 

 

 

 

Pátek
Sobota

5.11

 

 

6.11.

 

 

 

 

 

 

 

 

11.11.
12.11.

13:00
14:30
18:00
7:45
8:00
9:00
10:45
13:00
14:15
15:45
17:00
18:30
17:30
14:00
Blansko
Rudice
Lysice
Boskovice
Blansko
Blansko
Brťov
Rousínov
Vyškov
Ježkovice
Račice
Švábenice
Blansko
Rudice
Svatební obřad
Kaple sv. Barbory
Obřadní síň obecního úřadu
Evangelický kostel

Kaple sv. Rodiny Senior centrum
Dřevěný kostel

Kaple Marie matky Páně

Sbor Cyrila a Metoděje
Sbor Dr. Karla Farského
Kaple u hřbitova
Sbor Páně
Obřadní síň obecního úřadu
Dřevěný kostel
Kaple sv. Barbory

Neděle 13.11. 8:00 Blansko Kaple sv. Rodiny Senior centrum
Text evangelia: Lukáš 21,5-19   9:00 Blansko Dřevěný kostel
Zpíváme píseň: 39, 185   10:45 Brťov Kaple Marie matky Páně
    14:00 Vítějeves Obřadní síň obecního úřadu
    16:00 Ruprechtov Obřadní síň obecního úřadu

Čtvrtek

17.11.
17:00
13:00
Račice
Blansko
Sbor Páně
Svatební obřad
Pátek 18.11. 17:30 Blansko Dřevěný kostelík
Sobota 19.11. 14:00 Rudice Kaple sv. Barbory
Neděle 20.11. 8:00 Blansko Kaple sv. Rodiny Senior centrum
Text evangelia:  Lukáš 23,33-43   9:00 Blansko Dřevěný kostel
Zpíváme píseň:255,157 odpoledne Rudice Farní silvestr
Pátek 25.11. 17:30 Blansko Dřevěný kostel
Sobota 26.11. 14:00 Rudice Kaple sv. Barbory
Neděle   – 1. adventní  27.11. 7:45 Boskovice Evangelický kostel
Svátost pokání a veřejná zpověď   8:00 Blansko Kaple sv. Rodiny Senior centrum
Text evangelia:  Matouš 24,37-44   9:00 Blansko Dřevěný kostel
Zpíváme píseň: 203,206   10:45 Brťov Kaple Marie matky Páně
    13:00
14:15
15:45
17:00
17:30
Rousínov
Vyškov
Ježkovice
Račice
Blansko
Sbor Cyrila a Metoděje
Sbor Dr. Karla Farského
Kaple u hřbitova
Sbor Páně
Dřevěný kostel

Tvořte s námi náš Zpravodaj – čekáme i na Vaše příspěvky a náměty.
Kontakt: telefon na farní úřad 606702768, e-mail: fararmartin@seznam.cz; www.drevenykostelik.cz/ www.kostelyvyskovsko.hu.cz  www.fararmartin.digiinfo.eu

Farnost Blansko č. účtu 244035648 / 0300 ; Farnost Vyškov č. účtu 1560157369/0800

Nakonec vtip pro zasmání:

Pan farář zkouší všechno možné snaží se,ale lidé do kostela stejně nechodí. V létě, když teploměr na slunci šplhá na 4O stupňům, se někteří vymlouvají, že v kostele je už moc horko, tak tam nemohou chodit…Proto farář přibíjí na dveře kostela plakát: Je vám horko? Jen počkejte, v pekle to bude ještě horší.

    

__________________________________________________________

FARNÍ  ZPRAVODAJ

říjen 2016                                       ročník 19

Církve československé husitské, farnost Blansko a Vyškov, Boskovice,

Brťov, Černou Horu, Křtiny, Lysice, Rájec, Rudici, Skočovou Lhotu,

Vítějeves, Ježkovice, Račice, Rousínov, Ruprechtov a Švábenice

_____________________________________________________________________

Biblický verš pro měsíc říjen:
“U koho bylo zaseto zrno Božího slova do dobré země, to je ten, kdo Boží slovo slyší i chápe a přináší úrodu, jeden stonásobnou, třetí třicetinásobnou.“

                                                           Matoušovo evangelium 13,23

Díkůvzdání za úrodu – slavnost první říjnové neděle

Slavnost díkůvzdání za úrodu je vrcholem podzimní sklizně, našeho snažení od prvních paprsků jara. Příprava půdy, setí, vláha, okopávání, čekání, zrání…sklizeň. Mnohá zrna padla na zmar. Ale ne všechna! Některá padla na úrodnou půdu. Půda je„ přijala“. Ptáci je nevyzobali, lidé nezadupali, trní neudusilo, slunce nespálilo, deště nevyplavily. Zrno mohlo vzklíčit, růst, zrát a být sklizeno. Některá zrna se moc „nevyznamenala“ přinesla užitek jen třicetinásobný, jiná naopak stonásobný. Už během rozsévání jsme měli ztráty…a nyní máme ještě daleko větší rezervy. Kdybychom, jako křesťané žili a pracovali na sto procent, to by teprve bylo úrody! To by naše společenství žilo a fungovalo!
Jak to, že stejná zrna vydávají tak rozdílný užitek? V čem to je? O úrodě rozhoduje řada faktorů. Jiná je půda na Hané, jiná na Vysočině. Rozsévač si půdu nevybírá. Plní svoje poslání. Je vděčný za to políčko, které má. Možná ta naše husitská půda, na kterou sejeme, není zrovna černozem. Ale rodí.  Možná jen třicetinásobně a někdy méně. Ale přece to naše chudé pole nenecháme ležet ladem? Je to naše pole, naše odpovědnost, naše láska.
Další roli hraje vláha. Někdy bývá úroda osmdesátinásobná, ale když je suchý rok, jsme vděční za třetinu. Jestli prší nebo neprší, to je věc Boží, ne naše. Úsilí dobrého hospodáře je věc důležitá, ale o celkovém výnosu my nerozhodujeme. Někdy roste společenství farnosti, jako „z vody|“, jindy přijdou léta suchá. Rozséváme však stále, protože nikdo z nás dopředu neví, kde a kolik naprší!
Dalším faktorem je plodina, kterou sejeme. Každá má jiný výnos. Když u nás nasejeme metrák pšenice, sklízíme jich v průměru dvacet. V Izraeli jich mohlo být třicet. Když vysejete metrák hořčice, sklidíte stonásobek. A řepka olejná má výnos dokonce tisícinásobný. Ale běda nám, kdybychom seli jenom biopaliva! Potřebujeme také chleba, pochutnáme si na hořtici a máme rádi i mrkev, a ta vyroste z jednoho semene jen jedna.
Cílem zvěstování Božího slova není nejvyšší výnos za každou cenu. Cílem je nikoho neztratit a oslovit rozmanitou půdu lidských srdcí. Každému dát možnost. Pozvat a povzbudit všechny, kteří o to stojí. Ježíš není Mičurin, který chtěl každou vyšlechtit do maxima. Všiml si krásy polních lilijí, a tak musel mít rád rozkvetlou louku. A louka je krásná, protože je barevná a pestrá.
Jako křesťané nejsme a nemusíme být stejně „výkonní“. Někdo jiný je Petr, jiný Pavel, Jan, Jakub…Když prší, je úroda hojná. Když neprší, jsi rád, že sklidíš vůbec něco…Duchu svatému neporučíš! Kvetoucí společenství farnosti ze země nevydupeš…Ale kdo neseje, nic nesklidí. Nechat však pole ležet ladem, to by byl hřích. Nemůžeme srovnávat zbožnou jižní Moravu a severní Čechy. Kostel ve městě a na malé vesnici. Plné kostely za války a poloprázdné v době, kdy si lidé myslí, že všechno mají. Nemůžeme soudit mezi cukrovkou a pšenicí. Oboje potřebujeme chleba i cukr. Každý máme jiné podmínky. Ale každý z nás má svět i lidi kolem sebe čím obohatit i překvapit, za koho se modlit, o koho se duchovně postarat. Jakou půdu Ty dáš Pánu k dispozici pro novou setbu jeho slova?
Bratr farář Martin

MODLITBA 
Pane, díky, že jsme různí a nemusíme mezi sebou v církvi soutěžit. Kdo z nás je výkonnější a důležitější. Děkujeme, že nás máš rád všechny, třicátníky, šedesátníky i setníky. Amen

Liturgický KALENDÁŘ
20. až 24. neděle po Duchu Svatém.
2. 10. Díkůvzdání za úrodu,   18. 10. Lukáše evangelisty
28. 10. Den svobody, vyhlášení nezávislosti ČSR,    31.10. Slavnost reformace

 

–- SVÁTKY V MĚSÍCI ŘÍJNU–-

 

Svátek evangelisty Lukáše 18. října.
Je evangelistou letošního roku a ještě po dva měsíce budeme naslouchat jeho svědectví víry. Povoláním byl lékařem v Antiochii. Jako společník apoštola Pavla se setkal i s dalšími apoštoly a sesbíral a sepsal svědectví o Ježíši Kristu asi po roce 70. Jako jediný z novozákonních pisatelů nepocházel ze židovství a k evangeliu napsal i pokračování z dějin prvotní církve – Skutky apoštolů.

Podle jeho podrobnějších zmínek ve Skutcích apoštolů, pocházel ze syrské Antiochie (Skutky apoštolů 6, 1-6; 11, 20-30; 13,1n). Také Eusebius a Jeroným uvádějí, že byl Syřanem. Názory na rodinu, z níž vyšel, se rozcházejí. Vystudoval však lékařství a nakonec se ukázal jako schopný spisovatel
a znalec lidí s velmi citovým postojem. Uvádí se, že ke křesťanství jej zřejmě přivedli křesťané ze ži­dovství, ač k židovskému národu nepatřil. Podle Kanona Muratoriho (ze 2. stol.) se za života s Ježíšem a jeho působením nesetkal a jeho zařazování mezi Ježíšovy učedníky je nesprávné.

Roku 50-51 se připojil k Pavlovi v Troadě (byl s ním na druhé apoštolské cestě) a podle některých úsudků ho provázel do konce jeho života. Je však dost pravděpodobné, že poté co s Pavlem došel do Filip, setrval v nich do roku 57, aby pomáhal upevnit Pavlovo dílo. Při Pavlově návratu ze třetí apoštolské cesty, na jaře roku 58, opět šel po jeho boku do Jeruzaléma (viz Sk 20,5-21,18). Zde se setkal s apoštolem Jakubem i s jeruzalémskými staršími a zřejmě také se ženami, jejichž jména v evangeliu uvedl pouze on (viz Lk 8,2-3; 24,10).

Nejznámějším se Lukáš stal sepsáním evangelia a Skutků apoštolů. Italský básník Dante označil jeho evangelium za nejkrásnější knihu světa. Lukáš v něm krásně ukazuje milosrdnou lásku Spasitele ke všem lidem, zdůrazňuje, že Ježíš přišel nejen pro Židy, ale i pro pohany a především pro hříšníky, pro lidi, kteří se vzdálili Božímu řádu. Ústřední myšlenku Lukášova evangelia vidíme ve větě: „Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co by zahynulo.“ (Lk 19,10).  Jeho spis, bývá nazývaný evangeliem milosrdenství, Ducha svatého, žen a chvalozpěvů. O Duchu svatém píše ze všech evangelistů nejvíce. U všech významných osob zmiňuje vedení Duchem svatým, ať je to Jan Křtitel, Zachariáš, Simeon či jde o okamžik zvěstování nebo Ježíšova slova.

Na mnoha místech si všímá žen, např. v podobenstvích, upozorňujíce na chudou vdovu, která dala za svého nedostatku, v příběhu Marie a Marty i žen na křížové cestě aj. To, že v jeho evangeliu mají ženy čestná místa, zatímco ve starověku byly ženy velmi podceňované, má další význam. Tím, že hovoří podrobněji o Marii, dává předpoklad, že informace čerpal přímo od ní a protože ji slovy vykresluje, je označován za malíře Matky Boží.

Lukášovo evangelium se od ostatních liší i zařazením čtyř básnických vložek či písní (Magnifikat – chvalozpěv Marie, Benediktus – chvalozpěv Zachariáše, Glória in excelsis Deo a chalozpěv Simeonův).

Lukáš ukázal značnou citlivost ke smýšlení nežidů, pohanů a vynechal místa, která by se jim mohla zdát, tvrdá a zaznamenával vše, co je pohanům ke cti. Také s oblibou používal protiklady – např.: „Boháč a chudý Lazar;“ „Farizej a celník;“ nedůvěra Zachariáše a důvěra Marie.

Druhým Lukášovým dílem (po evangeliu, které je naukou Krista) jsou Skutky apoštolů, které lze označit za kroniku prvních let církve a pojednávají o šíření radostné zvěsti evangelia.

Znakem a hlavním atributem Lukáše je býk, protože jeho evangelium začíná Zachariášovou obětí a býk byl pro Židy obětním zvířetem.
–-ZVEME VÁS V MĚSÍCI ŘÍJNU–

 

NEDĚLE DÍKŮVZDÁNÍ  ZA ÚRODU 2. 10. 2016

Tradičně první říjnová neděle je slavností poděkování za úrodu z našich polí, zahrad, sadů a vinohradů. Jsou to plody Božího požehnání, naší práce a síly země. Díkůvzdání za úrodu prožijeme v neděli 2.10 v 9:00 hodin u nás,
v Husově sboru, dřevěném kostele
v Blansku. Prosím, kdo jste ochotní věnovat něco ze své úrody, přineste tyto dary s sebou na bohoslužby do kostela a i na bohoslužby v dalších místech našich farností.
V Blansku je radou starších připravené, po bohoslužbách, farní setkání pro všechny generace.

Děkujeme za vaše dary, které budou předány, jako každý rok, do blanenského Domova Olga. Na setkání s vámi se těší Martin Kopecký, farář. 

BIBLICKÉ HODINY V BLANSKU.
Připravujeme pro vás, biblické hodiny v Blansku. Biblické hodiny se konají každé úterý v 17:30 hodin ve farní kanceláři. Při biblických hodinách se vracíme k biblickým textům uplynulé neděle. Probíráme jejich širší souvislosti. Věnujeme se zvláště prvnímu a druhému biblickému čtení.
Překonejte ostych a přijďte. Srdečně všechny zveme.

 

SETKÁNÍ MUŽSKÉ SKUPINKY V BLANSKU.
Zveme všechny muže na setkání mužské skupinky, které se koná
v pátek 14.10. v 19:30 hodin.

 

JEDNÁNÍ RAD STARŠÍCH
V měsíci říjnu se sejdou rady starších na svém jednání:
– v pondělí 17.10. v 19:30 hodin v Blansku
– ve středu 19.10. v 17:00 hodin ve Vyškově.
Zveme k účasti.

 

POZIMNÍ SBÍRKA HUMANITÁRNÍ POMOCI.
Připravujeme další sbírku pro Diakonii Broumov. Na středu 19. října od 14:00 do 16:00 hodin před našim blanenským kostelem tuto možnost věnovat věci ze své domácnosti nebo šatníku pro dobročinné účely. Přineste prosím, vše potřebné. Děkujeme!


ÚŘEDNÍ HODINY V BLANSKU
Cokoliv si potřebujete vyřídit v naší farnosti, můžete se domluvit na osobní setkání s bratrem farářem nebo pravidelně v zákristii v kostele. Pokud zde není bratr farář je Vám k dispozici kostelník, který věci vyřídí.
KAŽDÉ PONDĚLÍ OD  16:00 DO 17:30 HODIN
KAŽDÝ PÁTEK OD  16:00 DO 17:30 HODIN
KAŽDOU NEDĚLI OD  8:00 DO 9:00 HODIN

 

ZMĚNA ČASU: V noci ze soboty 29. 10. na neděli 30.10 se mění čas na středoevropský, to znamená, že v neděli ve 3:00 v noci se vrací na 2:00 hodiny – budeme mít o hodinu delší noc J !

 

POUŤ NA  SVÁTEK 28. ŘÍJNA 2016 DO HOVORAN A ČEJKOVIC
Srdečně Vás zveme na společnou pouť mezi hovoranské a čejkovické vinohrady v pátek 28.10. 2016. Po příjezdu do Hovoran prožijeme, v chrámu Spasitele, společné bohoslužby s místními bratřími a sestrami. Po bohoslužbách bude posvěcený památný kámen jubilea první české bohoslužby v Hovoranech. Místní farníci pro nás připravují bohaté občerstvení, degustaci svých vín a burčáků. Bude možnost si i zakoupit kvalitní místní vína. Posedíme, zazpíváme a odebereme se do Čejkovic. Místní věřící nás budou očekávat v templářských sklepích na zajímavou prohlídku a své obce.
Neváhejte a jeďte! Bude to stát za to!
Zájemci se prosím, hlaste u bratra faráře Martina.

 

POZVÁNÍ DO SPOLEČNÉHO ZPĚVU.
Chceme ještě více oživit zpěv, který krásně obohacuje naše bohoslužby. Našla se malá skupinka zpěváků. Srdečně zveme všechny další zájemce, kteří by byli ochotní zpívat. Jak říká Jan Amos Komenský: “Kdo zpívá, dvakrát se modlí” zveme všechny ochotné. Nemusíte být hudebními znalci, ale stačí jen radost, chuť a ochotu zpívat. Cvičíme každé úterý, po biblické hodině v Blansku tj. v 18:30 hodin a to všechny generace.

SETKÁNÍ PRO MLÁDEŽ OD 7. DO 9. ŘÍJNA 2016 V BRNĚ.

Každoroční setkání mladých Církve československé husitské dává prostor mladým lidem seznámit se svými vrstevníky, sdílet duchovní hodnoty, životní otázky i zažít několik dnů plných zábavy. Přijeď i Ty poznat nové tváře, zažít neopakovatelné chvíle, prohloubit svoji víru, ujistit se o nezměrnosti Boží lásky, nechat se posilnit na cestě životem, užít si plno legrace, spočinout v kráse Boží přítomnosti s ostatními mladými husity z různých koutů naší vlasti. Nemusíš se bát, že na setkání třeba nikoho nebudeš znát, protože to se změní brzy po Tvém příjezdu. Od toho tato akce je! Také letos nás čeká plno hudby, zajímavých workshopů, pohybových i sebepoznávacích aktivit, ale zbude dost času i na “pouhé” povídání si při grilování, tanec apod. Neváhej a přihlas se, bude to stát za to!
Těšíme se na Vás a Vaše přátele!

 


–-PROŽILI JSME–-

První zářijová neděle v Blansku.
Na neděli 4 .9. 2016 jsme v Blansku připravili tzv. “Farní setkání”.Nejprve jsme společně prožili bohoslužby.
Děti měly s sebou školní aktovky a baťohy. Bratr farář je všem na začátku školního roku požehnal a udělil dětem osobní požehnání do nového školního roku.
Rada starších připravila, hned po bohoslužbách, setkání na zahradě u kostela. Pro děti několik soutěží, pro dospělé posezení a pro všechny občerstvení. Rozcházeli jsme se těsně před polednem. Jsme vděční, že naše snaha nevyzněla na prázdnou a vložená práce nebyla marná. Našli se ochotní lidé naše pozvání přijmout. Děkujeme a věříme, že i další setkání se bude líbit.
Blaženka Jabůrková

POUŤ 28. ZÁŘÍ L.P. 2016
Časně ráno, na slavnost knížete Václava, nás padesát poutníků za našich farností vyrazilo na podzimní pouť. Pěkný autobus a mladý pan řidič nás s příhodným počasím provázelo celým svátečním dnem. Pohodovou jízdou jsme dorazili za tři hodiny do jihočeských Mirovic. Krásně opravený, po ničivém požáru, místní kostel Mistra Jana Husa a Jeronýma Pražského nás přivítal otevřenými dveřmi. S místními farníky i poutníky jsme prožili slavnost posvěcení. Po bohoslužbách vedených bratrem patriarchou, biskupy a kněžími následovalo příjemné společenské odpoledne. Bohaté občerstvení i zajímavý program byl doplněný seznámením s novými lidmi.
Závěrečná zastávka v Táboře a Pelhřimově byla tečkou za krásným dnem babího léta. Bohu díky za šťastný návrat domů.
Marie Hudcová se všemi poutníky.

Umíme děkovat?
Z našeho slovního projevu se pomalu vytrácí jedno důležité slovo: „Děkuji“.
Mělo by to být jedno z prvních slov, které se dítě naučí říkat a také ho používat. Ve vztahu k Bohu i lidem.
Děkovat máme za rodiče za to, že se o nás v dětství starali, že nás vychovali, připravili pro život. Děkovat za učitele ve škole, že nás naučili vědomostem a dovednostem. Děkovat za svého faráře, který nás provází v duchovním životě.
Ze srdce děkujme Bohu za náš život, zem, za mír a klid, za dostatek chleba vezdejšího. Vždyť bez Boží vůle se nic neděje, nebyli bychom nic. Ale my často všechno bereme, jako samozřejmost, nikoliv, jako dar a milost.
Zamysleme se nad tím a nebojme se říci ve svých modlitbách:
Pane Bože, děkuji Ti za všechno, co mi dáváš, děkuji Ti za lidi kolem sebe, prostě DĚKUJI! Amen.
Lidka Hadačová

 

–- VZDĚLÁVÁNÍ VE VÍŘE –-
KÁLEB, DRUHÝ DÍL S NÁZVEM:
Obři současnosti a mentalita kobylek“.

Biblická čtení:  Numeri 13, 25‐33  1. Korintským 1, 22‐31
Jako Češi máme pověst skeptiků. Zvláště pro Američany a jiné cizince přijíždějící do naší země je často překvapivé, s jakou skepsí se setkávají, jak dobře víme, proč některé věci nejdou, nemohou jít nebo zaručeně nepůjdou. Skepse a cynismus je pro mnohé lidi jistou ochranou před megalomanstvím, hurá křesťanstvím i zklamáním z toho, že se skutečně mnohé věci nepodařily, i když do nich byly vkládány velké naděje. Cynismus a skepse jsou ale zároveň tím, co bere naději a produkuje pasivitu. Tak mnoho lidí, včetně mladých křesťanů je pasivních a stěžuje si, že nemohou nic změnit. Nevidí přitom ani to, že ve skutečnosti mají mnohem více příležitostí, než využívají a že je vždy dostatek možností, jak změnit alespoň něco a nečekat, až to za mne udělá někdo jiný. Cynismus ničí církev, občanskou společnost, politiku i manželství. Kdo se utápí v tom, že všechno nakonec špatně dopadne, že za vším je nějaká černota, že církvi jde přece hlavně o moc, že manželství je jen cár papíru, se nakonec s velkou pravděpodobností dočká splnění svých obav a skončí jen stěžováním a nečinností. Jsme tak malí, že nemůžeme nic změnit? Netrpíme také my mentalitou kobylek?

Mojžíš na naléhání lidu a následně Boží pokyn, vysílá skupinu 12 zvědů do zaslíbené země a deset z nich se vrátilo s následující zprávou (Numeri 13,31‐33):

Ale muži, kteří šli spolu s ním, tvrdili: “Nemůžeme vytáhnout proti tomu lidu, vždyť je silnější než my.”

Pomluvami zhaněli Izraelcům zemi, kterou prozkoumali: “Země, kterou jsme při průzkumu prošli, je země, která požírá své obyvatele, a všechen lid, který jsme v ní spatřili, jsou muži obrovité postavy.

Viděli jsme tam zrůdy ‐ Anákovci totiž patří ke zrůdám ‐ a zdálo se nám, že jsme nepatrní jako kobylky, vskutku jsme v jejich očích byli takoví.”

Káleb přináší jinou perspektivu “Vzhůru! Pojďme! Obsadíme tu zemi a jistě se jí zmocníme.”… „Nebojte se lidu té země. Sníme je jako chleba. Jejich ochrana od nich odstoupila, kdežto s námi je Hospodin. Nebojte se jich!”

Kde my sami trpíme mentalitou kobylek? Kde uctíváme vlastní bezmocnost a malost a znevažujeme Boha svou nevírou? Co jsou naši obři ‐ v našem osobním životě, v našich společenstvích, zaměstnáních…?

ZRÁNÍ VE VÍŘE.   Druhý díl: „Proč jdeme v neděli do kostela???“
Náhodný turista vstupuje do kostela jinak než my na bohoslužby. Turista se rozhlíží po uměleckých památkách.
Pro nás je kostel duchovní domov, místo:
– kde se setkáváme s ostatními sestrami a bratřími, uskutečňujeme společenství, jak to chce Pán Ježíš;
– kde společně děkujeme Bohu a rosteme a zrajeme se ve víře, naději a lásce;
– kde se orientujeme podle věčných hodnot a učíme se zvládnout jinak a plněji svůj život.
Proto se neptáme, zda do kostela v neděli jít musíme, ale jsme rádi, že jít můžeme. Tak je nám to jasné v teorii. A jak to vypadá v praxi?
“Mami, dneska jdi do kostela sama, nemám nějak náladu na vstávání!” – “Nálady si nech na jindy!” odpovídá maminka a tahá rezolutně pokrývku z pana syna.
Proč jít v neděli do kostela?
Copak apoštol Pavel, když v listě Galatským (5,22) vypočítává, co je v duchovním životě podstatné, nemluví výhradně o tom, co děláme venku? Nepíše tam: „musíš každou neděli do kostela“, ale spíše: buď laskavý, trpělivý, pokojný! Duch svatý chce skrze nás působit ne za zavřenými zdmi kostela, ale venku, mezi lidmi!
Na tyhle názory jste si už jistě odpověděli sami: my nejsme správní křesťané proto, že sem každou neděli chodíme. Je to přece naopak! Proto sem chodíme, abychom se učili a čerpali, jak žít s Kristem venku jako opravdoví křesťané. Jdeme do kostela, abychom zde, na prvním místě, oslavovali Hospodina
My víme, že naše bohoslužba v kostele není cílem sama sobě. Je to škola té lásky, která vidí v člověku vedle mne bližního.
My víme, že naše nedělní bohoslužba není už proto dobrá, když je to slavnostní pastva pro oči a uši, ale že je tehdy dobrá, když nás naplní novou silou, elánem, chutí do dalšího všedního dne. Že je to naše tankovací stanice, kam jdeme načerpat energii a milost, abychom ze síly Ducha Kristova, který nás zde oslovuje, zvládli zákruty života venku.
Jak dopadl ten spor maminky se synem? “Jsem už velký, ty už nemáš právo nutit mě do toho, co se mi nechce” prohlašoval líný spáč.  To už maminku dohřálo a prohlásila: “Milý synku, kdybych tě neučila, co se ti nechtělo, tak bys ještě dneska dělal do plínek. Kdybych tě nehonila do učení, neuměl bys dodnes číst a počítat. Dokud mladý člověk nepochopí sám, co je pro něj dobré, je sním ještě dobře, když má někoho, kdo ho k tomu vede.”
Maminka nakonec „přesvědčila“ svého a líného syna, aby s ní do kostela šel. Ale jestli v kostele nepochopí, že se tu odehrává “ten největší příběh lásky ve světě”, že se tu jedná i o jeho osobu a jeho život, pak brzo přes maminčin příklad chodit přestane.
Slovo “bohoslužba” znamená nejen, že my sloužíme Bohu, ale především to, že Bůh slouží nám. A to nelze někoho nutit, aby se dal zahrnout láskou a láskou oplácel. Nepolevit však v dobrém svědectví a příkladu, to je naše povolání.
Není snadné, zvlášť mladému člověku, dát pochopit, co jsou chvilkové nálady člověka a co jsou naléhavé lidské potřeby.
Není snadné ubránit se v kostele pocitu zevšednění, když tolik modliteb, zpěvů, úkonů je pořád stejných. Zevšední stále stejná práce, zevšední si manželé, kteří se s láskou brali. A kde je zevšednění, tam je nuda a pocit: to už všechno znám. Už autor žalmu o tomto nebezpečí asi věděl, proto nás povzbuzuje: “Zpívejte Hospodinu píseň novou.” Vyzývá to snad jen ke skládání nových písní, modliteb? To jistě ne. Vyzývá nás, abychom zpívali nově, s hlubším pochopením, s větším zápalem. A kdo jde touto cestou, ten nalézá stále nové hloubky v biblických a liturgických textech, ten se dna nedobere. Ten se pak v kostele nenudí.
A také ten se v kostele nikdy nenudí, kdo se naučí spojovat s nedělní bohoslužbou v kostele svou službu Bohu venku, tedy bohoslužbu svého všedního života.
Tato bohoslužba všedního života venku není ohrožená nudou, ta je rušná někdy až příliš. Ale také je ohrožená, hlavně dvěma věcmi: jednak pokušením zavírat oči před potřebami bližních, pokušením z lenosti a sobectví. A za druhé pokušením strachu. Strachu ze zklamání v druhých, strachu ze zlých lidí, strachu z vlastní slabosti, ze zklamání v sobě samém.
Lidé, kteří tato dvě pokušení plně zvládli, vynikají ve své generaci jako velké osobnosti, které každý obdivuje: kněz Martin Luther King, Matka Tereza… A kde se v nich nabrala ta síla? Kde se naučili jednat s tak naprostou důvěrou v Boha? Kde jinde než v živém společenství bratří a sester ve víře.
Když na počátku 4. století chtěl císař Dioklecián vymýtit ve své říši definitivně křesťanství, vydal zákon, kterým pod trestem smrti zakázal účast na nedělní bohoslužbě. Věděl, že by tím smrtelně zasáhl samo centrum církve. Když se soudce v Kartágu ptal křesťanů polapených při bohoslužbě, proč tam chodí, když jde o život, odpovídali: “My bez nedělní bohoslužby nemůžeme žít.” Tak to platí dodnes.
Nedělní liturgie má i v našem životě nenahraditelné místo. Přičiňme se všichni společně, aby byla živým a radostným setkáním s naším Pánem Ježíšem, abychom tu vždy znovu prožívali “největší příběh lásky”.
Pro mnohé neděle není “den, který nám daroval Pán”. Je to pouze “nepracovní den”.
Současný člověk je otupený záplavou vyhlášek, směrnic, nařízení, které se na něj odevšad hrnou, už není ochotný naslouchat, jen proto, že je to tak dáno. I u nedělní bohoslužby se ptáme proč? A nenajdeme-li přesvědčivou odpověď, nejdeme. Nejpřesvědčivější argument, zda jít či nejít do kostela, je pro něj samotné slavení bohoslužby.
Ptal se před vánocemi lékař známého kněze: “Který kostel ve městě mi můžeš doporučit pro vánoční bohoslužbu? V kostele u nás je bohoslužba studená, neosobní, tak bez zájmu odbývaná a odříkávaná, že tam lidé přestávají chodit.”
Dobrá bohoslužba ještě nevzniká tím, že se vše vykoná přesně podle rubrik. Dobrá bohoslužba nevznikne ani proto, že se někdo nedrží rubrik a dělá svévole podle své hlavy. Dobrá bohoslužba vzniká tam, kde se stanovený rámec bohoslužby naplní tím, co nám dává Ježíš, a tím, co lidé očekávají a potřebují.
O dobrou nedělní bohoslužbu musí usilovat všichni, knězem počínaje, přes lektory a kůr až lidem v lavicích.
Při dobré bohoslužbě se propojuje oběť Kristova s obětí našeho denního života. Při dobré nedělní bohoslužbě uvidí všichni před sebou obraz Krista laskavého, milujícího. Takového, aby ho všichni rádi venku následovali. A následovat lze jen z lásky. Jen toho, koho si vážíme a máme rádi.
Tváří v tvář živému Kristu a laskavému je snadné radostně děkovat za život. Vděčně přijmout následující týden z ruky Boží.
Křesťanský způsob života, křesťanský způsob myšlení, to není člověku vrozené. To se musí postupně žít, vstřebávat a celým životem upevňovat. A to se daří jen ve společenství. Tak popisují Skutky apoštolů i vznik společenství církve: společně se scházeli, společně lámali chléb.
Víme dobře, že diskutovat o účasti na nedělní bohoslužbě je zbytečné. Až člověk překročí stín svých předsudků a pohodlí, tak sám pochopí. Naše víra roste a zraje ve společenství. Pán nás sytí dobrými věcmi.

–-MODLITBA–
Náš brněnský bratr biskup J. J. Dovala nás již od počátku svého biskupského poslání zve k modlitbě. Každý den ve 20:00 hodin nás zve k připojení se k ostatním bratřím a sestrám, kterým nejsou věci lhostejné. Chtěla bych nás opět všechny v tento i jiný čas povzbudit: „Zapojme se také“. Když vám to nevychází ve 20:00 hodin, modlete se kdykoliv v jinou hodinu. Inspirujte se modlitbami, které máme v kancionálu nebo vlastními slovy. Každý měsíc bych vás chtěla poprosit, připojujme i společné modlitební úmysly. Budu se snažit je zde pro nás připravovat. Když mi pošlete svoje prosby, budu moc ráda. S vámi na vyškovsku se vidím na bohoslužbách, můžete mi je předat osobně, vy na blanensku můžete svoje modlitební úmysly poslat po bratru faráři.
Pamatujme v říjnu 2016, prosíme:
– za všechny řidiče, aby zdárně dojeli do cíle své cesty
– za dar odvahy bojovat duchovní zápas víry až do konce
– za vytrvalost v našem duchovním zápase ze silami zla a hříchu
– za mír a pokoj pro naši vlast a celou Evropu
– za moudré hospodaření s úrodou za našich zahrad, polí, sadů a vinohradů
– za ty, kdo v životě zrají pro nebeské království, za šťastnou hodinku smrti.
Amen.

BOHOSLUŽBY V ŘÍJNU 2016
Sobota  1. 10.  Tři svatební obřady
18:00 Lysice Obřadní síň úřadu Městyse
19:00 Brťov Kaple Marie Matky Páně
Neděle  2. 10. 7:45 Boskovice Evangelický kostel
Díkůvzdání za úrodu 8:00 Blansko Kaple Rodiny Páně Senior centra
Text:  Lukáš 17,5-10 9:00 Blansko Dřevěný kostel
Píseň:  81, 15 13:00 Rousínov Sbor Cyrila a Metoděje
  14:15 Vyškov Sbor dr. Farského
  15:45 Ježkovice Kaple u hřbitova
  17:00 Račice Sbor Páně
  18:30 Švábenice Obřadní síň obecního úřadu
Pátek  7. 10. 17:30 Blansko Dřevěný kostel
Sobota 8. 10. 14:00 Rudice Dva svatební obřady
Kaple sv. Barbory
Neděle 9. 10. 8:00 Blansko Kaple Rodiny Páně Senior centra
Text:   Lukáš 17,11-19 9:00 Blansko Dřevěný kostel
  10:45 Brťov Kaple Marie Matky Páně
Píseň: 41, 587 14:00
15:30
Vítějeves
Černá Hora
Obřadní síň obecního úřadu
Kaple Rodiny Páně
  18:00 Ruprechtov Obřadní síň obecního úřadu
  17:00 Račice Sbor Páně
Pátek 14. 10. 17:30 Blansko Dřevěný kostel
Sobota 15. 10. 14:00
15:30
Rudice
Rousínov
Kaple sv. Barbory
Sbor Cyrila a Metoděje – svatba
Neděle 16. 10. 8:00 Blansko Kaple Rodiny Páně Senior centra
Text:  Lukáš 18,1-8 9:00
10:45
Blansko
Brťov
Dřevěný kostel
Kaple Marie Matky Páně
Píseň:   171,85,162 13:00 Rousínov Sbor Cyrila a Metoděje
14:15 Vyškov Sbor dr. Farského
15:45 Ježkovice Kaple u hřbitova
17:00 Račice Sbor Páně
 Pátek 21. 10. 17:30 Blansko Dřevěný kostelík
Sobota 22. 10. 14:00 Rudice Kaple sv. Barbory
Jeden svatební obřad
Neděle 23. 10. 8:00 Blansko Kaple Rodiny Páně Senior centra
Text:  Lukáš 18,9-14 9:00 Blansko Dřevěný kostel
Píseň:  43 10:45 Brťov Kaple Marie Matky Páně
  15:30 Křtiny Sakristie poutního kostela
  

Pátek

28.10. 18:00
17:00
Ruprechtov
Račice
POUŤ
Obřadní síň obecního úřadu
Sbor Páně
Hovorany
28. 10. 17:30 Blansko Dřevěný kostel
Sobota 29. 10. 14:00
16:00
17:30
Rudice
Blansko
Ruprechtov
Kaple sv. Barbory
Dřevěný kostel – svatba
Obřadní síň úřadu
Neděle 30.10. 8:00 Blansko Kaple Rodiny Páně Senior centra
Text:  Lukáš 20,27-40 9:00
10:45
Blansko
Brťov
Dřevěný kostel
Kaple Marie Matky Páně.
Píseň:  23,121 13:0014:00 Rousínov
Blansko
Sbor Cyrila a MetodějeHřbitov – Dušičková pobožnost
  14:15 Vyškov Sbor dr. Farského
  15:45 Ježkovice Kaple u hřbitova
  17:00 Račice Sbor Páně

Tvořte s námi náš Zpravodaj – čekáme i na Vaše příspěvky a náměty.
Kontakt: telefon na farní úřad 606702768, e-mail: fararmartin@seznam.cz; www.drevenykostelik.cz/ www.kostelyvyskovsko.hu.cz  www.fararmartin.digiinfo.eu

Farnost Blansko č. účtu 244035648 / 0300 ; Farnost Vyškov č. účtu 1560157369/0800

Nakonec vtip pro zasmání:

Baví se dva faráři: „Včera jsem kázal přes hodinu, chlubí se jeden. No, to jsi musel být hotový, lituje ho kolega. Copak já, ale ti posluchači!
Ty jsi měl vidět!

_____________________________________________________________________________

Farní zpravodaj

             září  2016                                    roČník 19

Církve československé husitské, farnosti Blansko, Vyškov, Boskovice, Brťov,

Černou Horu, Křtiny, Lysice, Rájec, Rudici, Skočovou Lhotu, Vítějeves, Ježkovice, Račice, Rousínov, Ruprechtov a Švábenice.

 

  BIBLICKÝ VERŠ NA MĚSÍC ZÁŘÍ:
„Blahoslavení, kteří slyší Boží slovo a žijí ho.“
Lukáš 11,28

 

 

 

Hlavně se šetři. Neber si toho tolik…

Milé sestry, milí bratři.
Těmito slovy jsem se rozhodla uvést svoje zamyšlení. Začátkem srpna nám náhle, ze dne na den, onemocněl bratr farář Martin. Byl na operaci, týden na Jipce a dál doma. Byla jsem jej navštívit v nemocnici a mnohokrát dělat různé věci na faře i kostele. Říkám to proto, že mi to nedá, malinko se s vámi nepodělit. Tolikrát jsem slyšela spoustu vět typu: „Měl by se farář víc šetřit, bere si toho moc, už má toho jeho tělo dost, já jsem mu to dávno říkala.“ Jistě jsou to dobře míněné rady. Řečené s láskou k němu. Já jsem bratru faráři, ale neřekla ani jednu s těchto vět. Proč?
Sama jsem před lety, ke svým šedesátinám, dostala dárek „ kamarádku rakovinu.“ Sedm let se s rakovinou léčím a kamarádím. Už několikrát mi doktoři řekli: „ už pro Vás nic nemáme, do půl roku tady nebudete.“ Jsou chvíle, kdy jdou na mně těžkosti a chmury. Ale nedůležitější je víra a síla, kterou přijímám ve společenství církve. Nesedím doma a nelámu hůl sama nad sebou. Nejvíc mi pomáhá, že můžu pomáhat druhým a být mezi lidmi. To je nejlepší lék na rakovinu. Když mi řeknou doktoři, že pro mě už nic nemají! A tak nevynechám jedinou možnost jít do kostela na bohoslužby, biblické hodiny, pomoci se zahradními slavnostmi, provázením turistů v kostele… Pokud jenom trochu můžu, ráda doprovodím, bratra faráře na všechny bohoslužby mimo kostel v Blansku.
Naučila jsem se žít život s vírou a ve víře. Děkuji, že mám na tolika místech vás, svoje přátele. Ráda si s vámi připiji na zdraví. Proč ne?
A tak mně štvou řeči typu: „Měl by se farář víc šetřit, bere si toho moc, už má toho jeho tělo dost, já jsem mu to dávno říkala.“ Co je platné, že to dotyčná říkala, a potom ani nepřijde na bohoslužby…má pocit, že to stačí jednou za týden…na co by chodila v pátek i v neděli…a přijedou děti…a je horko…a v zimě zase zima. To jsou řeči pro řeči. Není v nich žádný skutek. To my bychom si měli šetřit a vážit svého faráře. Ne on, ale my si jej musíme šetřit!
Mám úctu ke všem farářům, kteří bratra Martina zastupovali v době nemoci.
Ale nebylo to ono… Doprovázím jej i na osmi bohoslužbách za neděli, ale ještě se nestalo, že by někde něco četl a neříkal zpaměti, neuměl zazpívat, nepamatoval si…my jsme na to zvyklí, že to tak je. Nechci jej vyvyšovat nad ostatní kněze. To rozhodně ne! Ale, jak si my sami vážíme toho, že nám bez „mrknutí oka“ slouží náš farář 365 dnů v roce a je to samozřejmost? Když k nám přijede někdo na návštěvu, a to u nás v Blansku bylo několik kněží i se svými farníky, tak jsem od moc lidí slyšela: „takového faráře bychom potřebovali u nás…“. A já jim musím říci, my si toho často nevážíme. Někdy je až žalostné se podívat, kolik lidí přijde na bohoslužby. Jaké mají výmluvy…
Je to zajímavé. Farář chodí normálně do práce, jako všichni ostatní. Mají se ženou tři děti, starají se o dům a zvládnou to. A musí být všechno v pořádku a připravené.
Když si toho nějaký člověk nabere hodně, dělá to proto, aby z toho měl peníze, prospěch…Náš farář z toho nic, po hmotné stránce, nemá. Jeho malý plat je pořád stejný. On slouží nám, to je rozdíl! Nic z toho nemá, jenom naši pozornost a zájem nebo neochotu a nezájem. A to se ještě někteří dovedou o malichernostech dohadovat mezi sebou!
Na týden br. farář „odpadl“ do nemocnice. Najednou nás 12 lidí! muselo kolem všeho chodit, dělat a zařizovat! On to dělá bez mrknutí oka a my o tom ani nevíme. Bereme to tak, že všechno funguje. Ani většinu nezajímá, co všechno je za tím. Nám farníkům, rodičům kvůli křtu dětí, snoubencům, pozůstalým… věnuje spoustu času na úkor vlastní rodiny, každý den do večera. A dotyčným to nestojí ani za to, aby po křtu, svatbě, pohřbu…chodili dál do kostela. Dostanou, co chtěli v krásném provedení a dál nic. Chtěla jsem vám to napsat, pro uvědomení a zamyšlení.
Farář – jeden člověk – musí ubrat, ale nás – desítky farníků – MUSÍME PŘIDAT!
Nechtěla jsem vás naštvat, ale povzbudit! Probuďte se z lhostejnosti!
Alena Ševčíková, Blansko

MODLITBA
Pane, prosíme, otevírej srdce všech lidí. Naplň nás věrností a vytrvalostí Tobě. Za věrné a vytrvalé ve víře, ať nezmalomyslní a nepoleví, za vlažné,
ať se znovu rozhoří, za zklamané, ať se odpoutají a přestoupí stín,
za pochybující, ať najdou pokoj a smíření, za…
To všechno vkládáme jen do Tvé vůle, péče a lásky.
Ve jménu Ježíše Krista našeho Pána. Amen

 

 Liturgický KALENDÁŘ  16. – 19. NEDĚLE po Duchu svatém 
8. 9. Narození Marie matky Páně 12. 9. Marie matky Páně jména
21. 9. Matouš evangelista 28. 9. Václav, kníže český + 935

 

–- SVÁTKY V MĚSÍCI ZÁŘÍ –-

Na den 8. září a 12. září připadají dva svátky Marie Matky Páně.
Marie Ježíšova matka byla velmi požehnanou a vzácnou ženou. Její čistotě a odevzdanosti Bohu vděčíme za to, že mohla porodit našeho Spasitele, Ježíše Krista. Bible o ní hovoří málo, ale i z toho jí můžeme porozumět. Místo našeho povídání o Marii, nechejme k sobě mluvit Písmo, bibli.

  1. Radovala se ze Spasitele. Marie byla úžasnou a nesmírně pokornou ženou. V tomto verši si uvědomuje, že díky ní přijde na svět Spasitel a všechna pokolení jí za to budou vděčná, ale zároveň se raduje, že i pro ni samotnou přijde Spasitel a Vysvoboditel z hříchů.

Lukáš 1, 46-48 – (Bible Ekumenická) Maria řekla: „Duše má velebí Pána a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, že se sklonil ke své služebnici v jejím ponížení. Hle, od této chvíle budou mne blahoslavit všechna pokolení“.

  1. Boží Syn Ježíš Kristus se narodil z panny (Izaiáš 7,14: Matouš 1,20-21), o tom jestli Marie zůstala pannou i po narození Ježíše, Bible informace nedává. Marie řekla andělu, „jak se to může stát, vždyť nežiji s mužem?“ V tu chvíli nebyla vdaná, a proto je jen logické, že se diví a říká, že muže nepoznává. Dále se píše, že jí Josef nepoznal, dokud neporodila.
  2. Bible hovoří o tom, že Marie porodila svého prvorozeného syna. O tom, jestli měla další vlastní děti, Bible opět nehovoří. Uvádí se zde, že měl Ježíš bratry a sestry, ale je také možné, že jsou z Josefova prvního manželství.

Matouš 1,25 – (Bible Kralická) Ale nepoznal jí, až i porodila Syna svého prvorozeného, a nazvala jméno jeho Ježíš.

  1. Když Marie porodila Ježíše, byla nečistá a musela být očištěna. K jejímu očištění bylo potřeba přinést oběť za hřích v podobě hrdličky nebo holoubátka, tak jak je uvedeno v Leviticus dvanácté kapitole. Bible tedy hovoří o tom, že i Marie, byla hříšná, neboť potřebovala přinést oběť, za hřích. Bible kralická uvádí, že konkrétně Marie musela být (logicky po porodu) očištěna, Bible novější například Ekumenická a B21 má již verše pozměněny a hovoří o očišťování jejich.

Lukáš 2,22 – (Bible Ekumenická) až uplynuly dny jejich očišťování podle zákona Mojžíšova, přinesli Ježíše do Jeruzaléma, aby s ním předstoupili před Hospodina.

  1. Marie vedla k poslušnosti Ježíše. Své tzv. “kázání” pronesla na svatbě v Káni Galilejské, když služebníkům řekla: “Udělejte, cokoli vám řekne!” (Jan 2,5) Jsou to jediná slova Marie zaznamenaná v Bibli. Z nich vyplývá, že respektovala slovo Pána Ježíše a vedla k poslušnosti i jiné. Slovo Pána Ježíše můžeme právem vztáhnout na celé Písmo. To je autorita, kterou máme respektovat.
  2. Domněnku, že Marie se za nás přimlouvá, není čím podložit. Proto tomu nevěříme. Zvláště, když nám Boží slovo jasně říká, že jediným prostředníkem a naším přímluvcem je sám Pán Ježíš. (1.Tim 2,5; Ř 8,34; 1.Jan 2,1) V Biblické teologii není místa pro učení o Mariině “úřadu” přímluvce v nebi. Proto je tak aktuální jediné Mariino kázání, ve kterém nás nabádá: Poslouchejte Boží slovo, slovo Kristovo. Božím slovem máme poměřovat každé učení a nemusíme se bát říci NE na všechno, co Písmo neučí. Když Jan padnul před nebeským poslem na kolena a chtěl se mu klanět, anděl ho rázně napomenul a řekl mu: “Bohu se klaněj”. (Zjevení 19,10)
  3. Timoteova 2,5 – Je totiž jeden Bůh, jeden je také prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš.
  4. Ježíš hovoří o důležitém postavení každého člověka.

Marek 3,31-35-Tu přichází jeho matka a jeho bratři a stojíce venku dali ho zavolat. Kolem něho seděl zástup. Říkají mu: „Hle, tvá matka a tvoji bratři a tvé sestry tě venku hledají.“ Odpověděl jim: „Kdo je má matka a moji bratři?“ A rozhlédl se po těch, kteří seděli v kruhu kolem něho, a řekl: „Hle, má matka a moji bratři. Neboť kdo činí Boží vůli, to je můj bratr, má sestra i matka.“

  1. Modlila se s učedníky a byla účastná seslání Ducha svatého. Když Ježíš Kristus byl vzat do nebe, všichni učedníci i s Ježíšovou matkou a jeho bratry byli shromážděni v Jeruzalémě a očekávali naplnění zaslíbení o seslání Ducha svatého. Všichni se pokorně modlili a očišťovali od hříchů, aby je Duch svatý mohl naplnit. Také i Marie mohla být účastná tohoto úžasného a mocného díla Ducha svatého.

Skutky 1,14 – (Bible Ekumenická) Ti všichni se svorně a vytrvale modlili spolu se ženami, s Marií, matkou Ježíšovou, a s jeho bratry.

Marie byla upřímnou, pokornou a bohabojnou ženou, z které by si všechny matky měly brát příklad a jít její cestou víry.
Evangelista Matouš, svátek 21. září.
(hebrejsky מתי, tj. „dar Boží“, řecky Ματθαίος) byl apoštol a autor Evangelia podle Matouše. Budeme jej pročítat při nedělních bohoslužbách v liturgickém roce 2016/2017. Matoušův život je zastřený tajemstvím. V bibli je zmiňovaný jako celník či výběrčí daní v Kafarnaumu, v Lukášově a Markově evangeliu se říká, že pochází z rodu Levi (Lk 5:27, Mk 2:14): „Pak Ježíš vyšel a spatřil celníka jménem Levi, jak sedí v celnici, a řekl mu: „Pojď za mnou.“ Levi nechal všeho, vstal a šel za ním. A ve svém domě mu připravil velikou hostinu. Bylo tam množství celníků a jiných, kteří s ním stolovali. Ale farizeové a jejich zákoníci reptali a řekli jeho učedníkům: „Jak to, že jíte s celníky a hříšníky?“ Ježíš jim odpověděl: „Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem volat k pokání spravedlivé, ale hříšníky.“ (Lk 5:27-32)
Matouš je patronem účetních, celníků a výběrčích daní, města Salerna (zde jsou podle tradice uloženy jeho ostatky) a dalších. Ve východní ikonografii je Matouš zobrazován většinou bez atributů, na západě pak většinou s andělem, který mu podle legendy diktoval slova jeho evangelia.

Kníže Václav, svátek 28. září
Narozený 28. září 935, příp. 929, byl český kníže, který je hlavním patronem Čech a Moravy a symbol české státnosti. Byl vychovávaný v upřímné víře svou babičkou  Ludmilou a vzdělával se na Budči. Jako kníže, po porážce saským králem Jindřichem Ptáčníkem, dokázal zachovat suverenitu českého státu a založil chrám sv. Víta, hlavní kostel knížectví. Byl zavražděn ve (Staré) Boleslavi, sídle svého bratra Boleslava, který díky tomu převzal vládu. Po smrti začal být Václav uctíván pro svou živou víru a zbožnost (vlastnoruční pěstování vína a obilí pro svaté přijímání, péči o chudé, otroky a vězně, stavění kostelů, kácení šibenic, ničení pohanských svatyní ap.) a posmrtné zázraky. Později se stal symbolem českého státu.

––––––ZVEME VÁS V MĚSÍCI ZÁŘÍ ––––-

POŽEHNÁNÍ NA ZAČÁTKU NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU.V neděli 4. září bude, při všech bohoslužbách, udělováno osobní požehnání do nového školního roku všem prvňáčkům, školákům, studentům i učitelům.
Nezapomeňte si s sebou vzít i aktovky!    Určitě přijďte.
V Blansku vás zveme v neděli 4. září po bohoslužbách na zahradní slavnost s posezením pro dospělé a soutěžemi pro děti. 

HOLKY A KLUCI, MILÍ RODIČE A PRARODIČE.

Dáváme vám zde pozvání do Klubu dobré zprávy což je vžitá forma vyučování náboženství dětí v našich farnostech. Můžete do tohoto kroužku, v roce, přihlásit Vaše dítě.

Co je náplní jednotlivých hodin setkání klubu?

Formou soutěží, her, povídání, zcela přirozeně seznámit děti se základními hodnotami lidského života, křesťanství, knihy knih – Bible, různých svátků slavíme. Každé setkání má nějaký obsah i nadpis, který s dětmi společně děláme.

Co je na těchto setkáních pro Vaše dítě přínosem?

Každý správný rodič jistě vnitřně cítí, že je dobré dát dětem dobré základy do života ve zkušenosti víry, duchovního života a vnitřní kultury lidského života.

V době prolínání kultur, vliv různých sekt a společenských otřesů si myslíme, že je dobré, aby měli dobré základy. Chceme Vám je nabídnout. Volba je na Vás.
Hlaste se u bratra faráře Martina.
BIBLICKÉ HODINY V BLANSKU.
Připravujeme pro vás biblické hodiny v Blansku. Začínáme v úterý 7.9. v 17:30 hodin ve farní kanceláři na ul. Rodkovského 5 v Blansku. Biblické hodiny budou pravidelně každé úterý v 17:30 hodin. Srdečně všechny zveme.

SPOLEČNÁ MODLITBA A MEDITACE.
Pokračujeme ve společném setkávání v blanenském dřevěném kostele
na cvičení těla i ducha. Setkání se koná v úterý v 18:30 hodin.
Srdečně všechny zveme.

 

SETKÁNÍ MUŽSKÉ SKUPINKY V BLANSKU.
Zveme všechny muže na setkání mužské skupinky, které se koná
v pátek 16.9. v 20:15 hodin ve farní kanceláři na ul. Rodkovského 5 v Blansku.

 

JEDNÁNÍ RAD STARŠÍCH
V měsíci září se sejdou rady starších na svém jednání:
– v pondělí 19.9. v 18:30 hodin v Blansku
– ve středu 21.9. v 17:00 hodin ve Vyškově.
Zveme k účasti. Dagmar Bačkovská a Vladimíra Pečenková

POZIMNÍ SBÍRKA HUMANITÁRNÍ POMOCI.
Jako každý rok, připravujeme sbírku pro Diakonii Broumov. Rada starších v Blansku připravila na středu 21. Září od 14:00 do 16:00 hodin před našim blanenským kostelem tuto možnost věnovat věci ze své domácnosti nebo šatníku pro dobročinné účely. Přineste prosím, vše potřebné. Děkujeme!


ÚŘEDNÍ HODINY V BLANSKU
Cokoliv si potřebujete vyřídit v naší farnosti, můžete se domluvit na osobní setkání s bratrem farářem nebo pravidelně v zákristii v kostele. Pokud zde není bratr farář přítomen, je Vám k dispozici kostelník, který věci vyřídí.
KAŽDÉ PONDĚLÍ OD 16:00 DO 17:30 HODIN
KAŽDÝ PÁTEK OD 16:00 DO 17:30 HODIN
KAŽDOU NEDĚLI OD 8:00 DO 9:00 HODIN

 

Milé sestry a bratři z vyškovska,
pokud máte nějaké starosti, jste nemocní, osamělí, v nemocnici
či po návratu z nemocnice a potřebujete jakkoliv pomoci,
třeba i v praktických věcech jako je donesení nákupu, pomoc v domácnosti, vyřizování na úřadech nebo si prostě jen pohovořit, jsme tu pro vás. Nebojte se obrátit na jáhenku Libušku Jarošovou, nemocniční kaplanku. Tato služba je samozřejmě zdarma. Proto se neostýchejte ozvat, určitě se domluvíme.
Kontakt: tel. 605 481048, email: libuskajarosova@seznam.cz

CÍRKEVNÍ PŘÍSPĚVEK TZV. CÍRKEVNÍ DAŇ.
Jako každý rok si vás dovolujeme poprosit o úhradu církevního příspěvku podpory činnosti našich farností. Kdo můžete, prosím pamatujte na tento roční dar lásky.
Jako v uplynulém roce, činí 400 Kč za rok.
Děkujeme. Můžeme spoléhat jen na vaši obětavost
!
Vaše kostelní účetní Jitka Alexová, Blansko a Jana Měřinská, Vyškov.

 

UPOZORNĚNÍ PRO VÁS – Tak jako minulé roky bude opět vydaný kalendář 2017 farností Blansko a Vyškov.
Pamatujte na to a nekupujte si kalendář pro příští rok.  M.K.

POUŤ NA  SVÁTEK 28. ZÁŘÍ 2016 NA OTEVŘENÍ KOSTELA DO MIROŠOVIC.
Srdečně Vás zveme na společnou pouť do Mirošovic ve čtvrtek 28. 9. 2016.
Dejme slovo místním:
„Letošní rok je prožívaný, jako rok Božího milosrdenství. Na celém světě se otevírají brány katedrál, chrámů i kostelíků všem poutníkům, kteří touží symbolicky prožít Boží milosrdenství. Naše církev se k tomuto roku přidává jednou takovou branou. Bude to brána kostela v Mirovicích, a na jejím otevření máte zásluhu také vy. Rekonstrukce mirovického kostela se blíží do finále. Věž kostela už zdobí nový kalich od pana Ondřeje Doležala a nová omítka vítá vjíždějící do Mirovic směrem od hlavní silnice. V prvním patře fary už letos vzniknou pokoje pro hosty centra duchovní obnovy. Dolní prostory budou zaměřeny na setkávání, rozhovory, psychoterapii, přednášky a duchovní cvičení. Plán vybudování ekumenického centra zraje v Plzeňské diecézi Církve československé husitské již dlouhou dobu a datum otevření Centra se blíží se blíží. “Toto místo by mělo být otevřeno hostům i na několikatýdenní pobyty (k urovnání osobních krizí, vyrovnávání se se ztrátou blízkého člověka, rozvodem, hledání nové cesty po propuštění z psychiatrické léčby, atp.”, říká Filip Štojdl, duchovní mirovického kostela a biskup Plzeňské diecéze. Centrum bude poskytovat křesťanské zázemí všem lidem, křesťanům různých vyznání i nevěřícím. A to nejen proto, že v Mirovicích ekumena skutečně funguje. Náš husitský kostel byl najednou, v loňském roce, zcela zničený požárem. Katolický farář, páter Hovorka, byl první, kdo přišel a dal nám klíče od svého kostela. Bez řečí, otázek, smluv, písemných dohod, plateb, záloh, atd. A tak máme od března 2015 klíče od katolické fary, kde se scházíme k pravidelným bohoslužbám, konáme zde křty, svatby i pohřby. I tato podpora pro nás hodně znamená – láska, naděje i víra najednou dostávají jasnější kontury. Bohu díky za opravdové křesťanství. Je krásné zažívat na vlastní kůži opak toho, o čem se v dnešní době často mluví. Dalším z důkazů ekumenické sounáležitosti je to, že podpora přichází napříč křesťanským spektrem – z farností katolických, sborů evangelických a v neposlední řadě z náboženských obcí Církve československé husitské, z jednotlivých diecézí a Ústřední rady. Víme, že to, co dorazí na účet spojený s obnovou kostela, může chybět jinde – snažíme se, aby každý dárce viděl svůj dar účelně vynaložený. Více informací naleznete na webu mirovické farnosti. Od požáru kostela 31. března 2015 uplynul rok a čtvrt. Rok a čtvrt intenzivní práce, plánů, shromažďování finanční podpory, modliteb. Stále však schází prostředky na dostavbu některých důležitých částí fary (cca. 3 miliony korun). Prosíme vás tedy o podporu! Vyberte si tričko v diecézním e-shopu, pošlete nám dar na transparentní účet č. 2400390238 / 2010, nebo přijďte ve středu 28. září 2016, kdy budeme kostel, za přítomnosti představitelů z církví, univerzity i státní správy, otevírat veřejnosti.
Těšíme se na Vás. Lenka Hanusová, členka farnosti Mirovice
Veškeré informace a program pouti obdržíte a přihlášky dostanete od bratra faráře Martina a sestry Aleny Ševčíkové. Prosím, hlaste se!

SETKÁNÍ PRO MLÁDEŽ OD 7. DO 9. ŘÍJNA 2016 V BRNĚ.
Každoroční setkání mladých Církve československé husitské dává prostor mladým lidem seznámit se svými vrstevníky, sdílet duchovní hodnoty, životní otázky i zažít několik dnů plných zábavy. Přijeď i Ty poznat nové tváře, zažít neopakovatelné chvíle, prohloubit svoji víru, ujistit se o nezměrnosti Boží lásky, nechat se posilnit na cestě životem, užít si plno legrace, spočinout v kráse Boží přítomnosti s ostatními mladými husity z různých koutů naší vlasti. Nemusíš se bát, že na setkání třeba nikoho nebudeš znát, protože to se změní brzy po Tvém příjezdu. Od toho tato akce je! Také letos nás čeká plno hudby, zajímavých workshopů, pohybových i sebepoznávacích aktivit, ale zbude dost času i na “pouhé” povídání si při grilování, tanec apod. Neváhej a přihlas se, bude to stát za to!
Těšíme se na Vás a Vaše přátele!

–-PROŽILI JSME–-

Slavnost Husova 6. července L.P. 2016
Společenství  dřevěného kostela prožilo na svátek Jana Husa po bohoslužbách zahradní slavnost. Kostel byl plný místních sester a bratrů, ale také našich hostů z Hovoran, kteří  na pozvání přijeli do Blanska. Bohoslužba byla ozdobena zpěvem našich zpěvaček a vystoupením dvou  dudáků – novomanželů, které farář Martin nedávno oddával, Byl to malý koncert duchovní hudby. Po bohoslužbě hráli na farní zahradě k tanci a poslechu s přednáškou, jak se k hraní na tyto prastaré nástroje dostali, jak se  učili hrát a jak si mladý novomanžel osobně sám vyráběl z černého bezu tuby. Vzniklo nové přátelství, které je ku prospěchu nás  všech.
V poledne byla pro zúčastněné zajímavá přednáška s výkladem o původu a historii dřevěného kostela, který má již přes 400 roků
A dál se pokračovalo v zahradním hodování.  Tabule pro hosty byla skvěle připravená- obložené mísy, masíčka všeho druhu, sýry, zákusky, ovoce, kafíčka, pivečko, vínečko a nechyběla i slivovička.
Byla to radost, prožít celé úžasné a příjemné setkání v krásném prostředí farní zahrady.  Marie Hudcová a Alena Ševčíková

Druhý cykloturistický výlet Rousínov – Chocholík
Společně s R- klubem Rousínov jsme uspořádali druhý turisticko cyklistický výlet, přičemž cílem tentokráte byla rozhledna Na Chocholíku u Drnovic. Pěší šli vedeni Libuškou Jarošovou z drnovické návsi po turistických cestách k rozhledně. Cyklisté vedeni Jiřím Vymětalíkem jeli po cyklostezkách z Rousínova od kostela Cyrila a Metoděje přes Habrovany a Luleč do Drnovic a k rozhledně. Tam se obě skupiny opět setkali. Vystoupali jsme na rozhlednu, kde bylo hodně větrno, rozhlédli se po okolí, krátce odpočinuli a vyrazili nazpět. Cílem bylo rousínovské centrum volného času neboli R- klub na Tyršově ulici, přičemž cyklisté ujeli 2 krát 14 km a turisté ušli 4 km pěšky.  Do klubu jsme dorazili všichni, ba co víc – přišly i další děti. Věkové rozpětí byla téměř celá dekáda, holky a kluci ve věku 8 až 17 let. Venku na přenosném grilu jsme opékali maso, hráli hry a tvořili obrazce z přírodních materiálů. Večer v klubu jsme si užili diskotéku, přičemž za dýdžeje byla a muziku vybírala sama mládež. Pak jsme rozbalili spacáky, karimatky a nafoukli matrace a přespali v prostorách centra. Ráno, po provedení osobní hygieny, jsme se společně s jáhenkou Libuší Jarošovou, dětmi familiárně oslovovanou teta Libuška, pomodlili a posnídali. Pak jsme hráli společenské stolní hry. Z akce byla vydána pamětní pohlednice. Díky Bohu za další vydařený výlet s přespávačkou i za radost v dětských očích.  Jiří Vymětalík


Milé sestry a bratři!
Uvědomili jste si někdy, jak je služba našeho bratra faráře náročná? Já jsem si to uvědomovala vždy. Zpravidla tři neděle v měsíci jej s manželem, sestrou Alenou, varhaníkem Jirkou a dalšími doprovázíme na všech bohoslužbách. Když však bratr farář najednou onemocněl a já jsem jej měla čtením, modlitbou, bohoslužbou slova zastupovat, uvědomila jsem si to úplně jinak. Vedla jsem pouze 6 bohoslužeb slova, bratr farář má 8 celých bohoslužeb. Najezdili jsme s manželem a varhaníkem Jirkou v hustém provozu 200 Km. Za mne řídil manžel, br. Martin musí řídit sám. Pro mě to bylo značně vyčerpávající. Uvědomila jsem si ten velký rozdíl sedět v lavici a stát za stolem Páně. V pondělí jsem se z toho vzpamatovávala celé dopoledne. To jsem neměla v sobotu svatby a v pátek další bohoslužby. Nemusela jsem v pondělí v pět hodin vstávat do zaměstnání, jako musí br. farář.
Asi mně namítnete: „tak to nemá dělat!“
Klasicky takhle reagují lidé, kteří se starají o sebe a dělají jen věci, z nichž mají prospěch. Připouštíme si, že br. farář to všechno dělá, jako službu pro nás. Znám kněze, kteří odslouží tři bohoslužby v neděli a další nedělají. Uvědomila jsem si, že br. farář, to všechno dělá proto, aby nám mohl dopřát slyšet Boží slovo, společně slavit bohoslužby, setkat se s Pánem i mezi sebou navzájem, co největšímu počtu z nás. Škoda, že si toho někteří nepovažují, že mají tuto službu ve své obci a nemusí, jak věřící jiných církví, jezdit do sousedních obcí.  Bylo mně z toho smutno, když jsem stála za stolem Páně a dívala se do poloprázdných lavic některých kostelů. Uvědomila jsem si a děkuji za vytrvalost všech sester a bratří, kteří i přes svůj věk nemají výmluvy, že přijela vnoučata, je moc teplo a…ale svým zájmem dávají svědectví o své živé víře. Chci povzbudit ostatní, prosím, zamysleme se nad sebou.
Lidka Hadačová, Vyškov.

–- VZDĚLÁVÁNÍ VE VÍŘE –-

Proč potřebujeme nové Káleby?

V novém cyklu textů v našem farním zpravodaji budeme, na pokračování, probírat příběh ze Starého zákona o Kálebovi. Kniha Numeri – čtvrtá Mojžíšova. Právě proč, jeho příběh může být inspirací pro nás, dnešní církev v Evropě nebo v České republice, není asi až tak složité uhádnout. Mnozí křesťané v Evropě dnes hledí s úžasem na dynamiku křesťanství v Indii a Číně, v Africe i Jižní Americe. Tam, na druhé straně světa, se děje to, co by chtěli i zde. Duch Boží působí a dějí se mnohé zázraky. Dívají‐li se ovšem na Evropu, jakoby všechno bylo jiné. Je Bůh v Evropě mrtev? Jak se vlastně dívat na duchovní zkušenost a realitu evangelia kolem nás.

Církev v Evropě se již nemůže chvástat mocnými institucemi a masivní společenským vlivem. Učí se být menšinou a hledat novou podobu „síly“ ve své „slabosti“ a objevování své podstaty bez spojení s politickou mocí. Díky Bohu! 20. století ukázalo velmi bolestným způsobem nejen morální impotenci evropské církve (světové války a různé formy násilí, ale také oslabení její duchovní autority. Vědomí těchto selhání církev dostalo a dostává církev „na kolena“ a zdá se být poněkud „smutnější i vážnější“. Ale po pádu je přece povstání znovu na nohy! Opouští společenství církve dřívější triumfalismus a jsme v situaci někoho, kdo je umlčován svou vlastní minulostí, kdo již nemůže skrývat svou slabost pod maskou moci, ale musí se naučit žít s tvrdou pravdou o sobě samotném. Pocity zahanbení, rezignace a nostalgie skutečně v prostředí evropské církve vzrostly a existuje riziko, že „nakazí“ i další generace mladých křesťanů, kteří církve houfně opouštějí.

V této situaci je extrémně důležité dívat se na lekci, kterou jako evropská církev procházíme, Božíma očima. Pokud převáží skepse, ztratí se i vitalita a naděje. Proto je možné se inspirovat osobou Káleba, o němž je řečeno, že „byl jiného ducha“. Přinášel zcela jinou perspektivu, než jakou měla většina lidí kolem něj a to i přes vysokou cenu, kterou mohl osobně zaplatit. Prošel si zkušeností historického selhání, bloudění, vymření celé generace svých současníků, kteří nedošli svého cíle, ale také vstupu do zaslíbené země a naplnění osobního zaslíbení, které od Hospodina dostal. Evropa i Česká republika potřebuje nové Káleby, mladé i staré, kteří se nebojí ani obrů, ale ani selhání své komunity, ale jsou ochotni jít dál. Doufám, že i toto čtení na pokračování v oddílu vzdělávání ve víře, bude pro vás inspirací na cestě k objevování Božího pohledu na poslání, které v Kristu máme jako jednotlivci, společenství i církve v našem okolí i celé naší zemi.
To nám přeje bratr farář Martin

 


KÁLEB PRVNÍ DÍL S NÁZVEM „
Byl jiného ducha“.

Biblická čtení: Numeri 14, 6‐19;  Numeri 14,24;  2. Timoteovi 1:7‐10

Tip:

Přemýšlejte během tohoto měsíce, co pro vás konkrétně znamená být někým, kdo má jiného ducha – ducha Kristova. Když se podíváte na Kálebův příběh, k jaké jedné věci by vás inspiroval? Co můžete udělat hned zítra? Kdo je vaším Kálebem? Povzbuďte ho.

Měsíční zamyšlení:

Co znamená, že byl Káleb jiného ducha? Kdo je dnešním Kálebem v našem okolí? A co by dnes znamenalo mít “jiného ducha“ v kontextu české církve.

V životě potkáváme mnoho lidí, kteří se nějakým způsobem vydělují, jsou jiní, zvláštní, možná jedineční. Jsou lidé, kteří nás inspirují, kteří nás znepokojují, kteří nás ohrožují nebo jsou pro nás jiným druhem výzvy.

I v Bibli najdeme mnoho významných a zbožných lidí, ale jen o jednom člověku je napsáno, že byl „jiného ducha“ a to právě o Kálebovi. V Numeri 14:24 se píše „Jen svého služebníka Káleba, protože byl jiného ducha a cele se mi oddal, uvedu do země, do níž vstoupil, a jeho potomstvo ji obsadí.“

Vidíme zde muže, který se tak odlišoval od všech ostatních lidí svým smýšlením, duchovním pohledem na realitu a porozuměním Bohu, že si proti sobě poštval celou komunitu svého národa. Zatímco jiní propadali pochybnostem a strachu, on povzbuzoval k naději a k vítězství. Zatímco deset jeho spolu špehů vidělo především obry, on viděl, že od nich jejich ochrana odstoupila. Proč byl tak jiný? Co jej formovalo? Kde se bere odvaha jít i proti proudu? Káleb byl jiného DUCHA. Jeho jinakost vycházela ze vztahu s Bohem a z oddanosti. Jeho vztah s Bohem byl určující a okolnosti i mínění okolí podružné. Proč je i mezi námi tak málo lidí, kteří jsou ochotni jít i proti proudu? Proč je tak málo lidí typu Libora Michálka, kteří jsou ochotni se postavit proti korupci za cenu osobního rizika, a pouze si nestěžovat? Vztah s Bohem dává jiného ducha. Ducha Kristova.


ZRÁNÍ VE VÍŘE.  
První díl: „Co je to liturgie ???“

Slavení bohoslužby – liturgie nás přibližuje k plnému setkání s Ježíšem Kristem. Každý rok znovu a jinak prožíváme život s Pánem Ježíšem. V rámci církevního roku žijeme svůj život s Ježíšem, spolu s ním.

Znovu a jinak prožíváme všechny události jeho života, jeho pocity.

Tohle konstatování je krásné, ale i náročné k naplnění. Takové prožívání liturgie sice nevyžaduje křesťany vševědy a dokonalé, ale vyžaduje lidi upřímně věřící, citlivé a vnímavé, kteří dovedou liturgické slavení vnímat a prožívat, spolu slavit. Dát se do něj. Proto v každém vzdělávání ve víře, jak bohoslovců, tak božího lidu patří studium liturgie na přední místo.

Myslím na základní důležitost solidního liturgického vzdělávání. Je potřebné, jak u nás kněží, tak i u věřících, věrně a moudře vnášet osobitou zbožnost do slavení bohoslužby ve farnosti. Liturgie je zdrojem a vrcholem života církve. Ale jak málo se ve farnostech děje pro to, aby se tato slova stala skutečností. Liturgie dobře slavená a dobře chápaná přináší život do společenství a nás jednotlivců, kteří společenství spolutvoříme.

Jenže u leckoho se nyní objevuje i zklamání nad liturgií. Proč? Protože skutečná obnova farnosti nastala jen tam, kde se začali učit všichni, od kněze až po školáky, liturgii spolu sloužit. Kde se všichni učí prožívat přítomnost Ježíše, který k nám promlouvá, který mezi námi jedná.

Odkládání starých zvyklostí a přisvojování nového myšlení musíme napomáhat. Naznačme si, o jak citlivé a složité přístupy se tu jedná:

– Dříve bylo úkolem kněze, aby zbožně a přesně odříkal liturgické texty. Teď má navíc navázat a udržet kontakt s účastníky bohoslužby, “vtáhnout” lidi k Bohu, navodit společenství.

– Dříve bylo úkolem věřících, nedělní bohoslužbu zbožně slyšet. Teď mají věřící bohoslužbu spolu slavit, konat svoje poslání, aktivně se podílet.

Mají-li kněží slavit niterně, pravdivě, má-li být bohoslužba pro věřící otevřením srdce v radostné modlitbě, pak o ní musíme přemýšlet, liturgické symboly vysvětlovat. Ono to pro nás, lidi současnosti není jednoduché, když máme liturgii chápat a prožívat. A kdo ji nechápe a neprožívá, ten se v kostele nudí, ten ji opouští.

Proto bychom všechno dění v kostele měli sledovat s otázkou: Proč to tak je, co se mně tím říká, jak se mohu právě já účastnit?

Ale než se začneme zabývat liturgickou praxí, musíme se ještě chvíli zabývat teorií.

Už samotné slovo liturgie zní českému uchu dost nelibozvučně a neprůhledně. Není divu. Pochází až kdesi z předkřesťanského Řecka a znamenalo tam nejprve nějakou veřejnou službu, později i úkony pohanského náboženství. Napřed židé, potom postupně i křesťané slovo liturgie převzali. Ale pro nás je lépe místo slova liturgie používat pěkný český název “bohoslužba”. Ovšem není to jen služba člověka Bohu – Bohu služba – ale je to i Boží služba člověku, to, co Bůh působí v nás, pro nás.

Klíčem k pochopení podstaty liturgie je vědomí, že jediným knězem Nového zákona je Ježíš Kristus (Židům 4,l4-7,23). Ten své kněžství vykonává při bohoslužbě církve. On je ve své církvi přítomen stále, ale v úkonech liturgických, při slavení svátostí, je přítomen především. Když někdo křtí, to vlastně křtí sám Kristus, ne člověk. Když se čte evangelium, to mluví sám Pán Ježíš k nám dnes. Jak jinak se budeme zúčastňovat, když si toto domyslíme, že vlastním činitelem při liturgickém jednání, prostředníkem mezi Bohem a člověkem, “liturgem svatyně” (Židům 8,2) je sám Kristus. Proto uzavíráme liturgické modlitby slovy “skrze Krista…”

Proto leiturgia – slavnost víry – je první ze tří základních funkcí společenství církve. Druhá je martyria – zvěstování víry a třetí diakonia – jednání z živé víry.

Jak teologicky hluboký je projev liturgie, naznačí nám tato definice:

“Liturgie je uskutečňování Nové smlouvy mezi Bohem, člověkem a církví, Božím lidem, skrze přítomného Krista v Duchu svatém, pomocí účinných vnějších znamení a v náležitém řádu, při pokračování jednak od Boha sestupujícího, jednak k Bohu vystupujícího Kristova kněžského úřadu po jeho vyvýšení, až k příchodu Božího království, jež nastane s jeho druhým příchodem.”

Ještě že k naší dobré účasti na liturgii stačí vědět, že jako nositelé obecného nebo svátostného kněžství, křtem nebo svěcením, máme podíl na Kristově kněžství. Proto v liturgii skrze Krista a s ním a v něm vzdáváme Otci všechnu čest a slávu.

Nositelem liturgie je tedy Boží lid, a každý má při ní svou úlohu k oslavě Boží a spáse člověka.

Liturgie nám zpřítomňuje jednotlivá tajemství našeho vykoupení, např. Kristovu smrt, vzkříšení, nanebevstoupení. V liturgii platí stálé “dnes”, když zpřítomňuje to, co Pán Ježíš udělal pro naši spásu.

Liturgie se koná v bohoslužebném řádu církve.

Liturgie tedy není pouhá vzpomínková slavnost na to nebo ono, co Pán Ježíš pro nás vykonal. Děje se při ní Boží dnes. Zopakujme si tedy, že liturgie je výkon Kristova kněžství ke spáse člověka a k oslavě Boží v platném řádu církve. Dnes se, Bohu díky, více staráme o smysl a prožití toho, co konáme.

Ale toto přesvědčení, že liturgie je dílo Krista kněze a jeho těla, Božího lidu, to stojí na konci dlouhého, staletí trvajícího vývoje a snah o obnovu liturgie. Už od reformace přibývá v církvi odborníků, kteří se snaží objevit staré a původní podoby liturgického slavení a obnovit aktivní účast lidí. Ale na tridentském koncilu vyvrcholily snahy o zmrazení jakékoliv aktivity liturgie. Od Tridentu římskokatolická liturgie na tři staletí zkameněla. Vše v ní do nejmenších podrobností určeno rubrikami (ruber = červený – červené pokyny v knihách) – až po sundání a nasazení biretu, kněžského klobouku.

Od Tridentského koncilu bylo vše centrálně řízeno a kontrolováno římskou kongregací ritů, takže latinská liturgie byla po celém světě do posledního slova a hnutí ruky uniformní.

Bylo velkou snahou modernistických kněží v naší vlasti s tím vším něco udělat. Když neuspěli u papeže, tak šli cestou radikálního činu. V před 90. lety vešla do života naše církev. Prioritou našeho společenství věřících byla samozřejmě, srozumitelně slavená bohoslužba. Jaká to byla událost a proměna stylu způsobu slavení! Nejde jen o jazyk, ale o postavení kněze ve službě, styl slavení liturgie a chápání dějství ve společenství.

Vraťme se k těmto posunům důrazu trochu podrobněji.

1) Jako cíl bohoslužby se tu nezdůrazňuje jen vzdávání pocty Bohu – služba Bohu, ale také služba člověku, s kterou k člověku přichází Bůh v Synu Ježíši: lidem se tu přivlastňuje spása, Bůh se oslavuje.

2) Nositelem liturgie není už jen kněz, nositel svátostného kněžství, ale celé bohoslužebné shromáždění lidí, jako nositelů obecného kněžství.

3) Liturgie se uskutečňuje znameními, která mají být srozumitelná. Vylučuje se tedy, co je nesrozumitelné, jiná se upravují, aby jasně vyjadřovala, co naznačují.

4) Liturgie je pramen činnosti církve. Vybízí k víře, vede k zachování přikázání, ke skutkům lásky, k apoštolátu – a současně k tomu dává sílu, elán, milost.

Liturgická znamení

Nejen mysl, ale i naše tělo se podílí na bohoslužbě. Zaujímáme určité postoje, které naznačují náš postoj duševní.

Na tělesnou přítomnost Kristovu na zemi se díváme jako na přítomnost velkého liturgického znamení.

Co rozumíme pod pojmem znamení, popisuje církevní otec Augustin: “Znamení je věc, která svým smyslovým zjevem již ze své přirozenosti budí myšlenku na něco jiného. Vidíme-li např. stopu, myslíme si, že tudy proběhlo zvíře, jehož otisky nohy vidíme. Nebo kouř, který pozorujeme, nám dává poznat, že v blízkosti je oheň. Když slyšíme hlas, myslíme na původce tohoto hlasu. V tónu válečné trubky poznávají vojáci, zda mají jít dopředu nebo zda se mají stáhnout zpět.”

Někdy se objevuje názor, že znamení, symboly, jsou dnešnímu člověku už cizí, nesrozumitelné. Ale jen se podívejte, kolik znamení, metálů, mají na sobě zasloužilí při slavnostech, páni rektoři při promocích. Symbolem jsou i značky podniků, přestřižení pásky při otevření nějakého díla.

V liturgii jsou znamení nezbytná, vždyť zde se setkávají dva světy – neviditelný Bůh a tělesný člověk, svět ducha a svět hmoty. Liturgické symboly tu vytvářejí jakoby most mezi těmito dvěma světy.

Ale liturgická znamení jsou víc, než jen náznakem. Ona přítomnost Boží nejen naznačují, ale také ji uskutečňují – ovšem ne ze své moci, ale z ustanovení Krista.

Voda znamená život, očistu – ale ve křtu je znamením vzkříšeného Krista. Chléb znamená pokrm, ale z ustanovení Kristova při bohoslužbě znamená přítomného Krista. Bez těchto znamení by člověk nebyl schopen dotknout se nehmotného.

Svátostná síla Ježíšova na zemi se zdá být mnohem účinnější, než byla jeho přítomnost na zemi jako člověka. Tenkrát mohl být jen na jednom místě. Mohl oslovit jen okruh lidí, kam byl slyšet Jeho hlas. Po Jeho nanebevstoupení je jeho síla ve svátostech rozšířena po celém světě, do všech dob – ke všem lidem, až do konce časů.

Modlitba Božího lidu

Velký význam v liturgii má slovo, modlitba kněze, lidu.

Vnímáme i tichou modlitbu – mlčení (při úkonu kajícnosti, po zpřítomnění Večeře Páně, po přijímání)? Ale k bohoslužbě patří především společná modlitba a zpěv, což je také společná modlitba.

Bohoslužebný jazyk

Z různých důvodů dávala třeba římskokatolická církev dlouho přednost latině. Výhodou  snad bylo, že je to jazyk mrtvý, nemění se už, lze v něm přesně vyjádřit pojmy, které v živém jazyku mohou dostat jiný význam. Snahy o lidový jazyk v bohoslužbě byly u nás už v době cyrilometodějské, v době husitské a v době vzniku naší církve československé husitské. Po první světové válce se toto veliké dílo rozvinulo snad největší mírou.

Ovšem, živá řeč se stále vyvíjí, a proto se dnešní misál a bible budou muset vždy po nějakém čase revidovat. Viz třeba v loňském roce nový překlad Bible pro 21. století.

Ještě k tělesným postojům při bohoslužbě

Povstat znamená vždy vzdát poctu. Povstáváme, když přichází nadřízený, když podáváme ruku, když se představujeme. Povstáním vítáme kněze, vstoje nasloucháme evangeliu, účastníme se zpřítomnění Večeře Páně.

Kdy při bohoslužbě sedět či stát, záleží na detailech i místních zvyklostech.

I sedění patří mezi liturgické postoje. Usedáme, když přijdeme do kostela – jsme tu doma. V sedě, nasloucháme čtení, zpíváme, prožíváme pohodu domova.

Řekněte, může být něco krásnějšího, než liturgie, když její podstatu a funkci aspoň trošičku známe?

 

–-MODLITBA–
Náš brněnský bratr biskup J. J. Dovala nás již od počátku svého biskupského poslání zve k modlitbě. Každý den ve 20:00 hodin nás zve k připojení se k ostatním bratřím a sestrám, kterým nejsou věci lhostejné. Chtěla bych nás opět všechny v tento i jiný čas povzbudit: „Zapojme se také“. Když vám to nevychází ve 20:00 hodin, modlete se kdykoliv v jinou hodinu. Inspirujte se modlitbami, které máme v kancionálu nebo vlastními slovy. Každý měsíc bych vás chtěla poprosit, připojujme i společné modlitební úmysly. Budu se snažit je zde pro nás připravovat. Když mi pošlete svoje prosby, budu moc ráda. S vámi na vyškovsku se vidím na bohoslužbách, můžete mi je předat osobně, vy na blanensku můžete svoje modlitební úmysly poslat po bratru faráři.
Pamatujme v září 2016, prosíme:
– za naplnění lidí láskou k Ježíši, aby se i dalším členům našich rodin dostalo daru víry

– za naplnění mladých lidí touhou po čisté a rovné cestě životem

– za požehnaný začátek školního roku všem dětem, studentům i rodičům.
– za ochotu rodičů umožnit svým dětem vzdělávání ve víře a vést je k duchovnímu životu.
– za  Káleby v našich sborech a církvích. Lidi s odvahou pojmenovat realitu a přinášet naději.

– za zakládání nových sborů a obnovu církví i skomírajících společenství.

– za ekonomickou situaci v ČR a Evropě.
– za farní pouť k bráně Božího milosrdenství do Mirošovic

Amen. Vaše Lidka Hadačová, Vyškov
Bohoslužby v  ZÁŘÍ 2016

 

Pátek 2. 9. 17:30
18:45
Blansko
Rudice
Dřevěný kostel
Kaple sv. Barbory
Sobota 3. 9. Šest  svatebních obřadů
Neděle  16. po Duchu Svatém 4. 9. 7:45 Boskovice Evangelický kostel
Text evangelia:  Lukáš 14, 25-33 8:00 Blansko Kaple Sv. Rodiny Senior centrum
Zpíváme píseň: 19, 15 9:00
10:00
Blansko
Blansko
Dřevěný kostel
ZAHRADNÍ SLAVNOST
  13:00 Rousínov Sbor Cyrila a Metoděje
  14:15 Vyškov Sbor Dr. K. Farského
  15:45 Ježkovice Kaple u hřbitova
  17:00 Račice Sbor Páně
  18:30 Švábenice Obřadní síň obecního úřadu
Čtvrtek  Marie Matky Páně 8.9. 18:00
19:00
Lysice
Brťov
Obřadní síň úřadu městyse
Kaple Marie Matky Páně
Pátek 9. 9. 17:30
18:45
Blansko
Rudice
Dřevěný kostel
Kaple sv. Barbory
Sobota 10. 9. Šest svatebních obřadů
Neděle 17. po Duchu Svatém 11. 9. 8:00 Blansko Kaple Sv. Rodiny Senior centrum
Text evangelia:   Lukáš 15,1-10 9:00 Blansko Dřevěný kostel
Zpíváme píseň: 39 10:45 Brťov Kaple Marie Matky Páně
  14:00
15:30
Vítějeves
Černá Hora
Obřadní síň obecního úřadu
Kaple Sv. Rodiny
Pouťová bohoslužba v Račicích 17:00 Račice Sbor Páně
  18:00 Ruprechtov Obřadní síň obecního úřadu
Pátek 16. 9. 17:30
18:45
Blansko
Rudice
Dřevěný kostel
Kaple sv. Barbory
Sobota 17. 9. Pět svatebních obřadů
Neděle 18. po Duchu Svatém 18. 9. 8:00 Blansko Kaple Sv. Rodiny Senior centrum
Text evangelia:  Lukáš 16,1-13 9:00
10:45
Blansko
Brťov
Dřevěný kostel
Kaple Marie Matky Páně
Zpíváme píseň:  69, 121 13:00 Rousínov Sbor Cyrila a Metoděje
14:15 Vyškov Sbor Dr. K.Farského
15:45 Ježkovice Kaple u hřbitova
17:00 Račice Sbor Páně
Pátek 23. 9. 17:30
18:45
Blansko
Rudice
Dřevěný kostel
Kaple sv. Barbory
Sobota 24.9. Pět svatebních obřadů
Neděle  19. po Duchu Svatém 25. 9. 8:00 Blansko Kaple Sv. Rodiny Senior centrum
Text evangelia:  Lukáš 16,19-31 9:00 Blansko Dřevěný kostel
Zpíváme píseň:  41 10:45 Brťov Kaple Marie Matky Páně
  15:30 Křtiny Kaple sv. Anny

Hodová bohoslužba v Ruprechtově
17:00
18:00
Račice
Ruprechtov
Sbor Páně
Obřadní síň obecního úřadu
Středa
Pátek
28.9.
30.9.
17:30
19:00
Blansko
Brťov
FARNÍ POUŤ
Dřevěný kostel
Kaple Marie Matky Páně

 

Tvořte s námi náš Zpravodaj – čekáme i na Vaše příspěvky a náměty.
Kontakt: telefon na farní úřad 606702768, e-mail: fararmartin@seznam.cz; www.drevenykostelik.cz/ www.kostelyvyskovsko.hu.cz  www.fararmartin.digiinfo.eu

Farnost Blansko č. účtu 244035648 / 0300 ; Farnost Vyškov č. účtu 1560157369/0800

 

 

Nakonec vtip pro zasmání:

“Pan farář uvádí kázání slovy: dnes se budeme zabývat Jakubovou epištolou. Jedná se tam o údu, který má na svědomí ty nejhorší hříchy. Pak ztiší hlas a ptá se přítomných: Mám vám říci, co to je?
Ne, já vám ho ukážu!…a vyplázne na ně jazyk.”

______________________________________________________________________________________

   Farní zpravodaj

 

               ČERVEN 2016                                    roČník 19

Církve československé husitské, farnosti Blansko, Vyškov, Boskovice, Brťov,

Černou Horu, Křtiny, Lysice, Rájec, Rudici, Skočovou Lhotu, Vítějeves, Ježkovice, Račice, Rousínov, Ruprechtov a Švábenice.

 

  BIBLICKÝ VERŠ NA ČERVEN:
„Jeden Pán, jedna víra, jeden křest spojuje nás v jedno společenství.“
 

 

Základní jistoty, po kterých toužíme, hledejme v Bohu.

V životě z víry se postupně učíme hledat v Bohu základní jistoty, po kterých toužíme: nekonečnou a věčnou lásku, pokoj, jistotu, štěstí… Pokud se totiž nenaučíme přijímat z Boží ruky tyto tolik potřebné jistoty, riskujeme, že je začneme hledat jinde a očekávat je od pomíjejících věcí v tomto světě (v materiálním bohatství, v práci, ve vztazích…), kde je však nikdy nemůžeme trvale nalézt. Od lidí a vztahů očekáváme něco, co nám nemohou poskytnout.

Naše vztahy s bližními jsou často naplněné zklamáním, protože aniž bychom si to vždy uvědomovali, očekáváme od nich něco, co nám nejsou schopny poskytnout. Od určitých výsadních vztahů očekáváme absolutní štěstí, naprosté uznání, dokonalou jistotu. Ale žádné stvoření, žádný člověk, žádná činnost nás v tomto očekávání nemohou naplno uspokojit. A protože očekáváme příliš a nedostává se nám uspokojení, stáváme se zahořklými, zklamanými a nakonec jsme vůči těm, kteří nás takto zklamali, plni zášti. Není to však jejich chyba, přehnané je jen naše očekávání: představujeme si, že nám člověk může dát to, co nám může dát jedině Bůh.

Tím, co tady říkám, nechci znehodnotit mezilidské vztahy ani různé jiné společenské aktivity. Velmi věřím v lásku, v přátelství, v bratrský život, ve vše, co si můžeme vzájemně darovat mezi sebou. Setkání s nějakým člověkem a vztah, který se takto vyvine, to všechno může být nádherným Božím darem. Bůh nám rád ukazuje svou lásku skrze přátelství a starostlivost někoho, koho nám pošle do cesty. Je ale potřeba, aby Bůh zůstal v centru a abychom nepožadovali na lidské bytosti omezené hranicemi vlastní nedokonalosti to,
co nám může dát jedině Bůh sám. Vyhnout se zbytečnému nárokování na druhých, z kterého někdy plynou až dramatické následky.

Nechci ani vzbuzovat dojem, že hodnoty, o kterých jsem se výše zmínil (pokoj, štěstí, jistota atd.), nám jsou dané okamžitě, jakmile odhodlaně vykročíme na cestu víry. Zůstává ale pravdou, že věrnost v životě víry a věrnost v modlitbě vyjadřuje konkrétním způsobem, že tyto hodnoty očekáváme od Boha v postoji naděje a víry a to, v co doufáme a co očekáváme od jeho milosrdenství, nám bude postupně dáno. Jedná se zde o základní prvek rovnováhy v oblasti lidských vztahů, který nám pomáhá vyhnout se zbytečnému nárokování na druhých, co nám nemohou dát, z čehož někdy plynou až dramatické následky.

Čím více bude Bůh ve středu našeho života, tím více budeme vše očekávat jen od něj samého a o to více budou naše mezilidské vztahy vyváženější a šťastnější. Pokud v Bohu nalézáme hluboký pokoj, jistotu a štěstí, jsme svobodnějšími vzhledem k ostatním

Zkušenost nám ukazuje, že věrnost v životě z víry a věrnost v modlitbě, i když občas prochází těžkostmi, nás postupně přivádí k tomu, abychom v Bohu nalezli hluboký pokoj, jistotu a štěstí, které nás činí svobodnými vzhledem k ostatním. Jestliže naleznu pokoj a štěstí v Bohu, budu schopen mnoho darovat svým bližním a budu také schopen je přijmout takové, jací jsou, aniž bych jim zazlíval, že neodpovídají mým očekáváním. Bůh sám stačí.

Nalezení štěstí v Bohu nás činí svobodnějšími i vůči úzkostlivému hledání lidského uspokojení. Nemám nic proti oprávněnému potěšení ze života, z chutného jídla, z láhve dobrého vína či z relaxační koupele. To všechno jsou Boží dary, ale je lépe jich užívat s rozvahou. V našem světě se ale vyskytuje neuspokojitelná potřeba stále nových a stále intenzivnějších prožitků, zakoušení, pocitů a vjemů, která může vést až k destruktivnímu chování, jak to máme možnost konstatovat v mnoha oblastech lidského života. Hledání stále silnějších zážitků vede nakonec k různým formám násilí. Když totiž chybí smysl, bývá obvykle nahrazený smysly.  „Užijte si to naplno!“ říká jeden reklamní slogan na prodej automobilů. To je ale slepá ulička, která vede jen k frustracím či přímo k sebedestrukci a násilí. Tisíceré uspokojení totiž nevede ke štěstí…všechno dobré vám přeje Jan.

 

MODLITBA
Trojjediný Bože, můj Pane, zadrž mě, když mě napadne,abych se považoval za rozumného a moudrého.Poodkryl jsi ve mně poznání tvé moudrosti, jíž se chci pokorně podřídit.Díky, Pane, že vidím svou nedostatečnost a mohu doufat ve tvou dokonalost. Amen.

 

 Liturgický KALENDÁŘ  3. – 6. NEDĚLE po Duchu svatém 
12. 6. dr. Karel Farský + 1927 21. 6. poprava 27 českých pánůna Staroměstském náměstí
24. 6.  Narození Jana Křtitele 29. 5. Apoštolů Petra a  Pavla

 

 

–- SVÁTKY V MĚSÍCI ČERVNU 2016–-
Slavnost Narození Jana Křtitele  24. června

Narodil se postarším rodičům, Zacharjáši a Alžbětě. Toto narození zvěstoval archanděl Gabriel Zachariášovi, který mu nevěřil, a proto oněměl až do provedení obřízky Jana Křtitele.

Jako mladý odešel Jan Křtitel do pouště, aby se připravil na své budoucí poslání. V poušti se živil medem divokých včel, kobylkami a kořínky rostlin. Ve věku 30 let se stal kazatelem, aby připravoval lidi na příchod Vykupitele. Svým příkladným a asketickým životem se stal velmi populární, proto za ním přicházelo mnoho lidí, které křtil v řece Jordánu; takto pokřtil i Ježíše Krista.

V jednom ze svých kázání odsoudil i Héróda Antipu za zavržení manželky a sňatek se ženou vlastního bratra. Héródés ho za tuto kritiku nechal uvěznit. Jeho žena řekla své dceři Salomé, ať si přeje jeho hlavu, což se brzy poté stalo – Heródés Salomé vyhověl a Jana Křtitele nechal stít.

Slavnost apoštolů Petra a Pavla 29. června
Pohled na apoštoly Petra a Pavla může dodat důvěry každému z nás. Ani jeden z nich nebyl bezchybný… Ale pro oba se stalo Boží odpuštění mocí, která nejen smetla jejich hříchy, ale vybavila je i silou k životu a jejich poslání.
Petr je nejvýznamnější Ježíšův apoštol, jemuž se vzkříšený Ježíš zjevil jako prvnímu, zemřel r. 64 v Římě mučednickou smrtí. Petr se původně jmenoval Šimon, byl ženatý a žil jako rybář se svou rodinou v Kafarnaum. V Ježíšovi spatřoval Mesiáše a následoval ho. Ježíš řekl k Šimonovi: “Ty jsi Petr – Skála – a na té skále zbuduji svou církev” (evangelium sv. Matouše 16,18). Tato slova ze Šimona učinila Petra (řecké slovo petra znamená “skála”) a později první hlavu církve.
Pavel je považován za prvního velkého misionáře světa. Svatý Pavel – Pavel z Tarsu – apoštol národů – hebrejsky Šavel, je jedna z nejdůležitějších postav Bible Nového Zákona. Byl původně horlivým pronásledovatelem křesťanů. Ale na jedné své cestě proti křesťanům do Damašku prožil mystické setkání s Kristem a sám se obrátil na křesťanskou víru. Stal se pak naopak horlivým zvěstovatelem křesťanství a je označován jako “apoštol národů”. Je počítán i mezi apoštoly, ačkoliv mezi původních dvanáct apoštolů nepatřil a s Ježíšem se osobně nesetkal. Díky jeho službě se křesťanství rozšířilo mezi pohany a stalo se světovým náboženstvím.
––––––ZVEME VÁS V MĚSÍCI ČERVNU ––––-

 

BIBLICKÉ HODINY V BLANSKU
Pokračujeme ve společném setkávání  nad Božím slovem, s výkladem, vzájemným sdílením, debatě a setkání. Biblická hodina se koná každé úterý v 17:30 hodin ve farní kanceláři.
Srdečně zveme další zájemce o růst ve víře.

 

JEDNÁNÍ RADY STARŠÍCH V BLANSKU

V měsíci březnu se sejde blanenská rada starších na svém jednání v pondělí 20.6. v 18:30 hodin ve farní kanceláři v Blansku. Zveme k účasti.

 

SETKÁVÁNÍ PRO SNOUBENCE V BLANSKU

Přípravy pro snoubence na svátost manželství, kterou si darují v tomto roce se konají v úterý v 19:00 hodin.

MOŽNOST ROZHOVORU S BRATREM FARÁŘEM

Potřebujete-li probrat nějaká přání, prosby, otázky… osobně s bratrem farářem máte možnost vždy po bohoslužbách domluvit si schůzku. Pravidelně je možnost přijít každé pondělí a pátek od 16:00 do 18:00 hodin ve farní kanceláři, Rodkovského 5 v Blansku. Jinak kdykoliv, dejte vědět, pokud nebudu v “terénu” rád Vás přijmu.

 

CO BYCHOM MOHLI ZLEPŠIT PŘI SLAVENÍ BOHOSLUŽEB?

Již delší dobu přemýšlím nad pár řádky k tomuto tématu. Nechci, abyste je brali jako nějaké mentorování vašeho faráře. Přál bych si, abyste je přijali, jako povzbuzení ke společnému souladu a úctě v liturgickém prostoru a především k Bohu i sobě navzájem. Věřím, že nám všem jde jistě o kvalitní prožití i spolu slavení času s Bohem. Tyto řádky píšu obecně pro všechna společenství, i když je situace různá místo od místa. Věřím, že si vybereme a přijmeme to, co můžeme zlepšit.

Při příchodu do kostela, sboru, místnosti k bohoslužbám děláme znamení kříže, čelem ke stolu Páně. Dáváme tím najevo, že přicházíme ve jménu Páně. Je to naše pozdravení Boží Trojici a vědomé vystoupení do tajemství, kdy k nám Bůh mluví a my jej oslavujeme i nasloucháme.

Je dobré, že se rádi mezi sebou vidíme a vítáme se, nejsme si cizí. Je to samozřejmý klad, že si nejsme cizí! Zkusme však nemluvit nahlas, postávat mezi lavicemi, mnohdy zády ke stolu Páně, nepřecházet sem a tam. Měli bychom mít na paměti, že jde o dům Boží. Jsou zde i ti, kdo se chtějí modlit a ruší je hlasité povídání.  Myslím, že pět minut před začátkem bohoslužeb je dobré se již usadit, všichni ztišit, připravit se modlitbou a soustředit se. Odpoutat se od různých vedlejších, pro bohoslužby nepodstatných věcí. Je škoda, když při vstupní písni se místo zpěvu ještě povídá v lavicích o všem možném. Od června zavádíme “novinku”, běžnou v mnoha sborech, pět minut před zahájením bohoslužby už budou varhaníci preludovat na varhany. Chci vás povzbudit.

Zkuste se plně otevřít pro radost ze společného slavení liturgie. Nebát se zpívat, modlit, vyznávat “na plno”, nejen v polohlasu. Je to někdy paradox. Před bohoslužbami je z chrámového prostoru slyšet mohutný hovor, ale při vstupní písni jen skromné, polohlasné zpívání. Je to škoda. Není větší služby než boho-služby.
Snad nejintimnějším časem z celé liturgie je přijímání darů chleba a kalicha vína, přijímání večeře Páně. Naše soustředění, úcta i vděčnost za obětovaného Pána pro naši spásu mají být samozřejmostí. Myslím, že povídání si při tom, když se „nic neděje“ tzn. vrátil jsem se od přijímání a jsem v lavici

Prosím, popřemýšlejte, co bychom ještě mohli zlepšit a dále posunout při slavení liturgie. Přeji nám hodně lásky k práci na sobě samých.

Váš bratr Martin.
–-PROŽILI JSME–-

Svátek matek v neděli 8. května 2016
V dřevěném kostelíku se každoročně slaví svátek matek. I letos tomu nebylo jinak. Nejprve proběhla za všechny maminky, babičky a prababičky mše svatá, Vzpomělo se i  na Ty, kteří nás předešli na věčnost. Koslel byl plný  a v závěru mše  pan farář Martin Kopecký oznamoval dvanástero ohlášek, Zdá se mi to až neuvěřitelné, že si pamatovlal termíny a místa oddávání novomanželů. Mše byla krásná a vždy mě ukápne pár slziček jak byla místy dojímavá.

Pro zúčasněné maminky byla připravena farní slavnost , kdy pohoštění a obsluhu  zajišťovali muži. K tanci  a poslechu hrála harmonikářka Liduška .

Počasí bylo nádherné , tak jako byla náherná mše svatá. , vše se vydařilo a spokojené maminky odcházely s pocitem , že si na ně jěště někdo vzpomněl v tété uspěchané době.

Alena Ševčíková

 

 

Neděle 29. května 2016 v Blansku.
Při nedělní bohoslužbě v dřevěném kostelíku jsme byli svědky hned několika událostí.

Nejdříve byl pokřtěn malý Viktorek, který v náruči tatínka i kmotřičy nebyl ve své kůži, ale jakmile ho převzal náš milý pan farář Martin Kopecký , bylo po pláči , tam se cítil dobře, bylo jasné, že je konečně ve správných rukou. Mše byla zakončena 13 tery ohláškami a úplnou korunou byly narozeniny našeho pana faráře.

I my mu přejeme dodatečně hodně zdraví , štěsí, lásky a Božího požehnání pro jeho Bohulibou činnost, , kterou obdivuhodně ke spokojenosti všech odvádí.

Byl mu darován perníkový kostelík a on svoje ovečky nazapoměl pohostit nejen úžasným pečivem , zvláště ta hnědá roláda s vynikajícím krémem byl zážitek- na to se ho musím zeptat, která dobrá duše ji pro něj upekla- byl to vrchol cukrářského umění.

Mši navštívila  početná skupina turistů z Holandska a určitě byla překvapena příjemným pohoštěníma s osobním rozloučením našeho oslavence s každým zúčastněným .Ještě jednou mu mnohokrát dějujeme,  za jeho přívětivost , které se nám často nedostává….Alena ŠEVČÍKOVÁ

–- VZDĚLÁVÁNÍ VE VÍŘE –-

 

Apoštol Pavel – misionář světa

V 1.století našeho letopočtu, v době vzniku a šíření křesťanství, se v Tarsu, hlavním městě provincie Kilikie na jihovýchodě Malé Asie, narodil a žil Saul, kterému také říkali Pavel. (Proměna z původního hebrejského Saul na latinské Paulus).  V Jeruzalémě u vynikajícího farizejského učitele získal vzdělání a připravoval se na dráhu židovského učitele Zákona. Ovládal několik jazyků, měl výbornou znalost Starého zákona a mimořádnou schopnost vykládat biblické texty rabínským způsobem. Židovskou veleradou byl pověřen pronásledovat rodící se skupiny křesťanů, měl plnou moc tyto věznit a zabíjet.

Avšak při jedné z jeho výprav do Damašku se stal zázrak. Saulovi se náhle zjevil vzkříšený Kristus. Při tomto neuvěřitelném setkání se proměnil z Kristova nepřítele v Kristova apoštola a od té chvíle začal neohroženě kázat a vyznávat, že Ježíš je opravdu Boží Syn. Toto se Židům nelíbilo. Považovali jej za odpadlíka a chtěli zabít. Když se to dověděl sám král Agrippa, nechal jej předvést ke slyšení.

Pavlovu obhajobu popisuje Bible. Když byl králem Agrippem vyzván ke své obhajobě, vyložil vše od začátku. Až ve své obhajobě došel k výpravě do Damašku, řekl: „Když jsme byli na cestě, najednou nás zalilo světlo jasnější než slunce, ačkoliv bylo pravé poledne. V úleku jsme se vrhli na zem. Promluvil ke mně hlas v hebrejštině: Saule, Saule, proč mne tak zarputile pronásleduješ? Zeptal jsem se: Kdo jsi, pane? a on mi odpověděl: Já jsem Ježíš, proti kterému se stavíš. Ale teď vstaň a poslouchej. Jak jsi mne horlivě pronásledoval, tak horlivě mne budeš vyznávat. Budeš svědkem toho, že jsi mne potkal, a všeho, co ti ještě ukáži. Budu tě chránit před všemi lidmi, Židy i pohany, mezi kterými ti dávám nesnadný úkol. Budeš jim otevírat oči oslepené hříchem, aby přestali tápat ve tmě, kde vládne satan a aby vešli do božího světla. Všem, kdo ve mne uvěří, odpustím hříchy a dám jim nový život.  Jistě uznáš, Agrippo, že jsem nemohl odmítnout tak zřetelný pokyn z nebe.  A tak jsem začal hned v Damašku, potom v Jeruzalémě, v celé Judské zemi a konečně mezi pohany volat lidi, aby se v pokání obrátili k Bohu a podle toho i žili. To je můj „zločin“, pro který mne chtěli Židé ubít. Bůh mne však z jejich rukou vytrhl, a tak tu stojím a mohu vydávat své svědectví prostým i vznešeným. To, co hlásám, je totéž, co předpovídali proroci i Mojžíš – že Mesiáš bude trpět, že však vstane jako první z mrtvých, a tak přinese naději na věčný život Židům i pohanům.“ Král Agrippa nakonec uznal, že Pavel nespáchal žádný přestupek, za který by zasluhoval smrt nebo vězení a dodal: „Málem bys mě přesvědčil, abych se stal křesťanem!“

Pavel – misionář světa

Po svém obrácení se Pavel cele věnoval šíření křesťanství mezi pohany. Znamenalo to pro něj mnoho osobního nasazení, nesnází a námahy. Své cesty si plánoval, ale byl to Duch svatý, který mu ukazoval, kam se vydat. Bez váhání vždy uposlechl Boží pokyn. Putoval po celé římské říši, od města k městu, zakládal nová společenství křesťanů a nakonec se z Přední Asie dostal až do Evropy. Tak byl položen základ ke světové misii. Byla to především Pavlova zásluha, že z malého hnutí, které se zrodilo v centru židovského národa, se stává náboženství evropské civilizace.

Vítězství nebo prohra?

Co můžeme říci o Pavlově životě? Vyhrál nebo prohrál? První reakcí by mohlo být, že prohrál. Všechno opustil – uznání, kariéru, staré vztahy. Pavel to však viděl jinak: vyhrál!

V dopisu Filipským píše: „To, že jsem poznal Ježíše Krista, svého Pána, je mi nade vše. Pro něho jsem všechno ostatní považoval za nic, jen abych jeho získal.“

V Bibli, v knize Skutky apoštolů, se podrobně popisuje zázrak, který zásadně změnil jeho život.
Připravila Dagmar Bačkovská

 

–-MODLITBA–
Náš brněnský bratr biskup J. J. Dovala nás již od počátku svého biskupského poslání zve k modlitbě. Každý den ve 20:00 hodin nás zve k připojení se k ostatním bratřím a sestrám, kterým nejsou věci lhostejné. Chtěla bych nás opět všechny v tento i jiný čas povzbudit: „Zapojme se také“. Když vám to nevychází ve 20:00 hodin, modlete se kdykoliv v jinou hodinu. Inspirujte se modlitbami, které máme v kancionálu nebo vlastními slovy. Každý měsíc bych vás chtěla poprosit, připojujme i společné modlitební úmysly. Budu se snažit je zde pro nás připravovat. Když mi pošlete svoje prosby, budu moc ráda. S vámi na vyškovsku se vidím na bohoslužbách, můžete mi je předat osobně, vy na blanensku můžete svoje modlitební úmysly poslat po bratru faráři.
Pamatujme v dubnu 2016, prosíme:
– naplň mladé lidi láskou k lidem, aby jim šli sloužit v tom, co je pro lidi nejpotřebnější, v jejich duchovních potřebách.

– naplň mladé lidi touhou vyvádět osamělé lidi z jejich samoty, obvazovat
a hojit jejich duchovní rány.

– za studenty bohosloví, kteří se připravují na službu kněze, veď svým Duchem při jejich studiu a sebevýchově.

Pane Ježíši, ať naše krásné kostely nezůstanou prázdné, ať hledající lidé najdou dveře far otevřené, ať se v kněžích setkáváme s Tvou láskou a Tvou dobrotou, jenž žiješ a kraluješ na věky věků.

Amen. Vaše Lidka Hadačová, Vyškov
Bohoslužby v  červnu 2016

 

Pátek 3. 6. 17:30
18:45
Blansko
Rudice
Dřevěný kostel
Kaple sv. Barbory
Sobota 4. 6. 18:00 Lysice Pět  svatebních obřadů
Obřadní síň obecního úřadu
Neděle  3. po Duchu Svatém 5. 6. 7:45 Boskovice Evangelický kostel
Text evangelia:  Lukáš 7,11-17 8:00 Blansko Kaple Sv. Rodiny Senior centrum
Zpíváme píseň: 100,85,587 9:00
10:45
Blansko
Brťov
Dřevěný kostel
Kaple Marie Matky Páně
  13:00 Rousínov Sbor Cyrila a Metoděje
  14:15 Vyškov Sbor Dr. K. Farského
  15:45 Ježkovice Kaple u hřbitova
  17:00 Račice Sbor Páně
  18:30 Švábenice Obřadní síň obecního úřadu
Pátek 10. 6. 17:30
18:45
Blansko
Rudice
Dřevěný kostel
Kaple sv. Barbory
Sobota 11. 6. Pět  svatebních obřadů
Neděle  4. po Duchu Svatém 12. 6. 8:00 Blansko Kaple Sv. Rodiny Senior centrum
Text evangelia:   Lukáš 7,36-50 9:00
12:00
Blansko
Blansko
Dřevěný kostel
Dřevěný kostel
Zpíváme píseň: 43 10:45 Brťov Kaple Marie Matky Páně
  14:00
15:30
Vítějeves
Černá Hora
Obřadní síň obecního úřadu
Kaple Sv. Rodiny
  17:00 Račice Sbor Páně
  18:00 Ruprechtov Obřadní síň obecního úřadu
Pátek 17. 6. 17:30
18:45
Blansko
Rudice
Dřevěný kostel
Kaple sv. Barbory
Sobota 18. 6. Čtyři svatební obřady
Neděle 5. po Duchu Svatém 19. 6. 8:00 Blansko Kaple Sv. Rodiny Senior centrum
Text evangelia:  Lukáš 8,26-39 9:00
10:45
Blansko
Brťov
Dřevěný kostel
Kaple Marie Matky Páně
Zpíváme píseň:  11,94,583 13:00 Rousínov Sbor Cyrila a Metoděje
14:15 Vyškov Sbor Dr. K.Farského
15:45 Ježkovice Kaple u hřbitova
17:00 Račice Sbor Páně
Pátek     Narození Jana Křtitele 24. 6. 17:30
18:45
Blansko
Rudice
Dřevěný kostel
Kaple sv. Barbory
Sobota 25.6. 18:45 Rudice Kaple sv. Barbory
Pět svatebních obřadů
Neděle  6. po Duchu Svatém 26. 6. 8:00 Blansko Kaple Sv. Rodiny Senior centrum
Text evangelia:  Lukáš 9,51-62 9:00 Blansko Dřevěný kostel
Zpíváme píseň:  42 10:45 Brťov Kaple Marie Matky Páně
  15:30 Křtiny Kaple sv. Anny
  17:00
18:00
Račice
Ruprechtov
Sbor Páně
Obřadní síň obecního úřadu
Středa   Apoštolů Petra a Pavla 29.6. 17:30
19:00
Blansko
Brťov
Dřevěný kostel
Kaple Marie Matky Páně

 

Tvořte s námi náš Zpravodaj – čekáme i na Vaše příspěvky a náměty.
Kontakt: telefon na farní úřad 606702768, e-mail: fararmartin@seznam.cz; www.drevenykostelik.cz/ www.kostelyvyskovsko.hu.cz  www.fararmartin.digiinfo.eu

Farnost Blansko č. účtu 244035648 / 0300 ; Farnost Vyškov č. účtu 1560157369/0800

 

 

Památka výročí úmrtí prvního patriarchy naší církve
ThDr. Karla Farského připadá na 12. června

Rodák z podkrkonošského Škodějova (dnes část obce Příkrý v Libereckém kraji) nedaleko Vysokého nad Jizerou, po ukončení docházky do obecné školy v Roprachticích absolvoval za přispění svého strýce, vyšehradského kanovníka Josefa Farského, pražské Akademické gymnázium (1892–1900). V letech 1900–1904 vystudoval teologickou fakultu Karlovy univerzity, kněžské svěcení přijal 29. 6. 1904. Následně jako kaplan dva roky (1904–1906) působil v duchovních správách Ostrov a Pernink (v současnosti Karlovarský kraj). Vytrvalost, píle a cílevědomá snaha věnovat se soustavné badatelské práci jej přivedly zpátky do Prahy. Na své alma mater získal místo adjunkta (1906–1909), 4. 12. 1909 byl na základě obhájení disertační práce De Divinatione et magia in Sancta Scriptura (O božském zjevení a zázracích v Písmu svatém) prohlášen doktorem teologie. Po konfliktu s pražským arcibiskupem kardinálem Lvem Skrbenským z Hříště rezignoval na akademickou dráhu a jako středoškolský profesor náboženství vyučoval na I. a II. reálném gymnáziu v Praze (1910–1914), poté na II. reálném gymnáziu v Plzni (1914–1919).

Byl dlouhodobým stoupencem idejí modernismu, proto se po obnovení činnosti Jednoty katolického duchovenstva (7. 11. 1918) stal jejím členem. Aktivně se zapojil i do činnosti Ohniska, volného sdružení v rámci JKD, které podle svých stanov „…usilovalo o realizaci církevních reforem až k jejich úplnému provedení“. Na základě rozhodnutí členské schůze bylo Ohnisko dne 15. 9. 1919 rozpuštěno, založen Klub reformních kněží a Karel Farský zvolen jeho předsedou. Vzhledem k náročnosti výkonu této funkce, vyžadující jeho přítomnost v centru hnutí, opustil Plzeň a nastoupil místo tajemníka v církevním oddělení Ministerstva školství a národní osvěty, kde působil do podzimu roku 1920.

Pod jeho vedením proběhly všechny významné vnitrocírkevní události v letech 1920– 1927. Stál u zrodu samostatné reformní a národní Církve československé (8. 1. 1920, státního uznání se jí dostalo 15. 9. 1920), byl členem jejího prvního řídícího grémia Církevního výboru, po jeho přejmenování v srpnu 1920 na Ústřední církevní výbor pak předsedou. Biskupem západočeským se sídlem v Praze byl zvolen v roce 1923, prvním patriarchou CČS v průběhu I. řádného sněmu (29.–30. 8. 1924). Ve velmi složitých vnějších podmínkách společenských, politických, právních a hospodářských i při vnitřních ideových sporech, ale za nadšené a obětavé podpory laiků, dokázal se svými spolupracovníky položit pevné základy svébytnosti naší církve v rovině věroučné, obřadní, organizační, vzdělávací, osvětové i vydavatelské a navázat první mezinárodní ekumenické kontakty (Stockholm 1925, USA 1925–1926). Důkazem správnosti zvolených postupů byla postupná konsolidace CČS, vzrůstající počet věřících, náboženských obcí i vlastních univerzitně vzdělávaných duchovních, spontánní výstavba nových sborových budov a vybudování vlastní bohoslovecké koleje v Praze-Dejvicích.

Pro Církev československou husitskou zůstává dodnes inspirativní osobní vklad prvního patriarchy – tvůrčí práce liturgická a ideová i příklad jeho neúnavné činnosti kazatelské, misijní, publikační, katechetické a pastorační. Jeho dílo určilo základnu bohoslužebnosti a spirituality naší církve a odráží se znatelně v její věrouce, sociální orientaci i církevních řádech, od založení po celou dobu její existence a působení.

ThDr. Karel Farský, vyčerpán a vážně nemocen, zemřel 12. 6. 1927 ve věku nedožitých 47 let. Urna s jeho popelem je uložena v Husově sboru v Praze-Dejvicích. Odkaz prvního patriarchy se k výročnímu dni jeho úmrtí každoročně připomíná celocírkevním shromážděním v rodném Škodějově, bohoslužbami ve všech náboženských obcích a mnoha bohoslužebných střediscích; pozornost je mu věnována téměř průběžně v církevních periodikách (Český zápas, Theologická revue a kalendář Blahoslav), řada sborových budov nese jeho jméno. Sbor Dr. Karla Farského ve Vysokém nad Jizerou má ve svých prostorách zřízenu stálou expozici, věnovanou památce tohoto nejvýraznějšího z kněží-modernistů, otců-zakladatelů Církve československé husitské.

_________________________________________________________________________________________________

Farní zpravodaj

 

KVĚTEN 2016                          ročník 19

Církve československé husitské, farnost Blansko a Vyškov, Boskovice, Brťov, Křtiny, Lysice, Rájec, Rudici, Skočovou Lhotu, Vítějeves, Ježkovice, Račice, Rousínov, Ruprechtov a Švábenice.

 

BIBLICKÝ VERŠ  NA KVĚTEN:  “Každému z nás je daný zvláštní projev Ducha svatého ke společnému prospěchu.” (Bible, 1. list Korintským 12,7)  

 

 

Milé sestry a bratři.
Prohlížíte si rádi stará rodinná alba? Roztomilé podobenky z dětství, fotografie rodičů, prarodičů nebo svých dětí a vnoučat?
Rodinné album církve je ještě obsáhlejší. K nejstarším skupinovým obrazům rodiny církve patří obrazy apoštolů, jak očekávají na Ducha svatého. Často ve středu společenství učedníků Páně vidíme Marii, matku Ježíše.
Mají i dnes pro nás tyto obrazy význam? Ano. Vydávají nám svědectví, že Maria je odedávna považovaná nejen za matku Ježíše, ale také za matku Jeho učedníků i nás. Maria se stala začátkem, branou viditelné Boží cesty k nám, lidem. Představuji si to často, jako cestu “meteoru”. Meteor nejprve letí dlouho prostorem, vesmírem k nám. My vidíme teprve jeho poslední úsek cesty.
Říkáváme: “Padá hvězda.” Něco, si přejeme. Přála bych si, abychom se letos v máji, rádi a opravdu všichni, vydali za duchovní hvězdou, která neoslňuje, ale jemně prozařuje náš život. Dává mu jiný smysl a obsah, Ježíšem Kristem.
Je tomu podobně u cest Boha k člověku. Z nekonečna Jeho moudrosti, z věčnosti do lidského vnímání. Hospodinova cesta k nám se zviditelňuje při setkání s Marií.
Vydejme se nyní, po celý květen, po viditelné cestě k Bohu spolu s Marií.
Vaše sestra Lidka Hadačová, Vyškov

 

  MODLITBA:  Hospodine, Bože náš, prosíme o dar Ducha svatého.Prosíme o něj pro církev, pro naše sbory, jeden pro druhého. Prosíme o něj pro naše nově zvolené biskupy. Dej, ať skrze tvého Ducha je v našich srdcích rozlita láska Kristova.  Ať skrze ni druzí poznají, že jemu patříme. Ať i my jeden ve druhém navzájem v lásce poznáváme bližního. A v něm nalézáme Krista. Amen.Vladimír Hraba

 

 

 Liturgický KALENDÁŘ
5. -6. neděle po VELIKONOCÍCH, 2. neděle po Duchu svatém 
1. 5. apoštolů Filipa a Jakuba 5. 5. Nanebevstoupení Páně
15. 5. Hod Boží svatodušní –  Letnice 16. 5. Pondělí svatodušní
22.5. Boží Trojice 26. 5. Slavnost Těla a Krve Páně, dříve zvaná Boží Tělo

 

 

 

 

 

  

 

–- SVÁTKY V MĚSÍCI KVĚTNU 2016–-

MÁJ,  MĚSÍC DUCHOVNÍ OBNOVY

Rad bych vás pozval k plnému prožití letošních májových bohoslužeb. Připravil jsem pro vás měsíc duchovní obnovy. Po vás milí bratři a milé sestry to chce jen jedno jediné: “Udělat si čas a podpořit jednou podvečerní hodinkou v týdnu tato setkání.” Díky za spolúčast na naší duchovní stafetě. Pro mne to znamená každý den věrně sloužit našim společenství. Chce to náš vzájemný soulad a pochopení. Kéž si mnozí a rádi uspořádáme svůj čas neboť náš duchovní užitek bude mnohonásobný! Těším se na milá setkání s vámi v Mariině blízkosti.

Program – osa májové duchovní obnovy je daná čteními z evangelií:

První týden: Lukáš 1, 26-38 Druhý týden: Lukáš 1, 39-45
Třetí týden: Lukáš 1, 46-56 Čtvrtý týden: Matouš 12, 46-50

 

Nanebevstoupení Páně připadá letos na čtvrtek 5. května 2016.
Zmrtvýchvstalý Ježíš definitivně vstupuje do věčné slávy. Slavnost Nanebevstoupení Páně prožíváme 40. den po vzkříšení. Nabízí se nám myšlenka přesně taková, jako napadla apoštoly. Je všemu konec, zůstáváme sami, máme strach. Strach z budoucnosti, strach, že ztrácíme někoho, kdo nám byl oporou, kdo poradil…..
Jak známá životní situace!
Ale ve skutečnosti je to úplně jinak! Ježíš, odcházející k nebeskému Otci není tím, komu na nás nezáleží, který nás ponechá bez rady a pomoci. Vždyť On přece řekl:”Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi”(Matouš 28,18). Z toho sami zakoušíme, že Ježíš, který sedí po pravici Otce se stává ještě hlouběji a důvěrněji společníkem každého člověka v jeho životě.Nanebevstoupení je velkou zvěstí naděje. Tváří v tvář temnotě smrti a neznámé budoucnosti jsme tímto vyzýváni, abychom pozvedli pohled ke Kristu, na definitnivní cíl našeho života, přemohli strach a už konečně uvěřili jeho přislíbením,přijali dary Ducha svatého a v moci a síle tohoto Ducha se stali Kristovými spolupracovníky pro spásu druhých zde na zemi.

 

Svátek matek 8. května 2016

Svátek matek (den matek) se u nás slaví vždy druhou květnovou neděli. Matkám věnovaný den má být oceněním odvahy a oběti mateřství.

Za zakladatelku Svátku matek je považovaná metodistka Anna Marie Jarvis. Ta  při druhém výročí smrti její matky zorganizovala v baptistickém kostele v neděli 12. 5. 1907 setkání místních matek. Rok poté byla požádaná, aby toto setkání na druhou květnovou neděli opět zopakovala. Pro velký úspěch se Anna Marie Jarvis začala šíření této myšlenky věnovat naplno, až nakonec kongres USA v roce 1914 prohlásil Den matek národním svátkem. Z USA se svátek začal šířit dále. V Evropě se uchytil po první světové válce. V Československu se Den matek začal slavit v roce 1923. V době komunistické totality byl svátek zatlačen do pozadí oslavami MDŽ. Nyní se již opět slaví veřejně, není ale oficiálním státním svátkem. V mariánském měsíci máji,
i čase lásky, poděkujme za dar mateřství, ženství a lidskosti.

Slavnost seslání Ducha svatého – Letnice v neděli 15. a pondělí 16. května 2016
Letnice se slaví padesátý den po Velikonocích. Jsou vyvrcholením, naplněním Velikonoc. Pro nás křesťany jsou Velikonoce svátkem vzkříšení, zmrtvýchvstání Pána Ježíše, a letnice jsou svátkem seslání Ducha svatého, svátkem skutečné plnosti života. Jde tedy o nesmírně veliké věci s obrovským dopadem na život každého člověka…Prožíváme a zakoušíme ve svých životech při Letnicích, seslání Ducha svatého na apoštoly a na Ježíšovu matku Marii, shromážděné ve večeřadle (Sk 2,1-13), ale i na nás. Duch svatý tak zapálil, probudil nebojácnou víru v srdcích apoštolů, aby nesli radostnou zprávu evangelia do světa. Kéž zapálí a probudí i nás. Svátek seslání Ducha svatého slavila starokřesťanská církev brzy, ale první ověřené zprávy pochází až ze 3. století. Brzy se objevila snaha připodobnit tento svátek Velikonocům, proto se již ve 4. století slavila vigilie (předvečer) s oktávem (následných 8 dní) a připojil se také další sváteční den – “svatodušní pondělí”.
Po Velikonocích se v západní církvi staly Letnice druhým svátkem, v němž dříve bylo možno světit křestní vodu a udělovat svátost křtu. Liturgická barva je červená – na památku ohnivých jazyků, v jejichž podobě sestoupil Duch svatý na apoštoly.
Letnice také navazovaly na tradici předkřesťanských svátků. Český kronikář Kosmas psal roku 1092 o knížeti Břetislavovi II., že vyháněl ze země čarodějníky, věštce a hadače pohanské. Vykořenil také “obyčeje pověrečné, které vesničané, posud polou pohané, o Letnicích v outerý nebo ve středu zachovávali, přinášejíce dárky ke studánkám, oběti zabíjeli a zlým duchům obětovali”.
Starozákonní Letnice byly u Židů původně zemědělským svátkem díkůvzdání Hospodinu za žně (šavuot – svátek týdnů). Oslavovaly se 7 týdnů (50 dnů) po Velikonocích, což křesťanství převzalo. Později se z nich stala oslava darování Zákona Mojžíšovi na hoře Sinaj.

Slavnost Těla a Krve Páně, lidově…Boží Tělo ve čtvrtek 26. května 2016
Svátost Večeře Páně je duchovním pokrmem pro ty, kdo se křtem stali Božími dětmi; pokrmem, který člověka naplňuje při životě z víry. O svátku Těla a Krve Páně děkujeme za dar společenství v Ježíšově Těle a Krvi. Zvláště v husitské době byl tento svátek předmětem velké úcty a slavení i na veřejných prostranstvích, ulicích a náměstích. Dnes ji slavíme spíše ve skrytosti a skromném průvodu s květinami v kostele. Přijďte ji plně prožít. Prosíme, rodiče, aby své děti vypravily za družičky a mládenečky do průvodu, k úctě svátostných darů.

––––––ZVEME VÁS V KVĚTNU 2016 –––––

 

MÁJOVÉ BOHOSLUŽBY
Každoročně se v krásný májový čas setkáváme k zvláštním tzv. májovým bohoslužbám v blízkosti Matky Páně Marie.
Upřímně vás zveme každý týden:
- v úterý v 18:00 hodin Černá Hora, v 19:00 hodin Brťov
– ve středu v 17:00 hodin Vyškov, v 18:15 hodin Ježkovice
– v pátek v 16:30 hodin Blansko -kaple, v 17:30 hodin Blansko – kostel, v 18:45 hodin Rudice.                                                        Těším se na vás. Bratr farář Martin.

SVÁTEK MATEK 8. května 2016.
Slavnost k svátku všech matek a žen prožijeme v Mariině měsíci máji, jako každý rok. V neděli 8. května při všech bohoslužbách a následujících májových v týdnu.
Osobně zveme všechny ženy v neděli 8.5. v 9:00 hodin do blanenského dřevěného kostela. Po slavnostních bohoslužbách je pro všechny ženy připravená zahradní slavnost s posezením, občerstvením, na harmoniku hraje k poslechu i tanci Liduška, obsluhují muži, aby se ženy mohli pobavit a pěkně prožít svůj sváteční den. Přijďte!
Pán Bůh žehnej vám všem maminkám, babičkám, prababičkám!

 

 

SVATODUŠNÍ NEDĚLE 15.5.2016 V BLANSKU.
Na třetí Hod Boží v roce – Svatodušní, nás čeká slavnost křtu dospělých. Přijďte je svoji modlitbou doprovodit. Společně prosme, aby zůstali věrní a vytrvalí ve víře.
Slavnost začíná v 9:00 hodin v dřevěném kostel. Po bohoslužbách jste zvaní na zahradní slavnost k posezení a občerstvení. Zahrají nám dudáci na opravdové Dudy. Nenechejte si ujít tento jedinečný zážitek! Kéž naše nově pokřtěné přijmeme vlídně mezi sebe, do našeho společenství a cítí se u nás duchovně opravdu doma!

 

BIBLICKÉ HODINY V BLANSKU
Pokračujeme ve společném setkávání  nad Božím slovem, s výkladem, vzájemným sdílením, debatě a setkání. Biblická hodina se koná každé úterý v 17:30 hodin
ve farní kanceláři. Srdečně zveme další zájemce o růst ve víře.

 

JEDNÁNÍ RADY STARŠÍCH V BLANSKU

V měsíci březnu se sejde blanenská rada starších na svém jednání v pondělí 16.5.
v 18:30 hodin ve farní kanceláři v Blansku.
Zveme k účasti.

MOŽNOST ROZHOVORU S BRATREM FARÁŘEM

Potřebujete-li probrat nějaká přání, prosby, otázky… osobně s bratrem farářem máte možnost vždy po bohoslužbách domluvit si schůzku. Pravidelně je možnost přijít každé pondělí a pátek od 16:00 do 18:00 hodin ve farní kanceláři, Rodkovského 5 v Blansku. Jinak kdykoliv, dejte vědět, pokud nebudu v “terénu” rád Vás přijmu.

 

–-PROŽILI JSME–-
Ještě malé ohlédnutí za letošními velikonocemi.
Do velikonočního týdne jsme v naší blanenské farnosti vstoupili vlastně již bohoslužbami s udílením popelce na Popeleční středu večer. Tím začala naše, šesti nedělní, příprava na slavení velikonočního tajemství. Kající postní bohoslužby každý pátek. Malou zajímavostí, našeho letošního postního směřování k největším svátkům v roce, bylo to, že při bohoslužbách byla, každou neděli, křestní slavnost dětí. Tedy šesti novorozeňat. Bohu díky. Na Květnou neděli 20.3. jsme prožili slavnost s ratolestmi. Průvodem s prostoru před kostelem jsme vstupovali kostelními dveřmi symbolicky do Svatého týdne. Čtení prvního evangelia před kostelem, průvod, bohoslužby se svátostí Pokání a Pašijemi. Zelený čtvrtek 24.3. otevřela v 9 hodin křížová cesta s dětmi v nedaleké Černé Hoře. Jde o venkovní areál zastavení pašijového příběhu o utrpení Páně, se zastaveními po vrstevnicích kopce a kaplí na vrcholu. Venkovní putování jsme zakončili soutěžemi u kaple na vrcholu kopce. Na večer v 17.30 hodin byla bohoslužba v Blansku-kostele s obřadem umývání nohou a svátostí pokání. Zvony dozněly a děti začaly místo pravidelného zvonění hrkat s hrkačkami. Společným Sederovým večerem začala další část dne. Rozpětí věku účastníků bylo od 3,5 roku do 94 let, tj. téměř celé jedno století… Letos i s hodem pravého beránčího masa. Na Velký pátek 25.3. v 17.30 hodin bratr farář vedl velkopáteční obřady.
Po bohoslužbách byl ještě kostel otevřený k modlitbě. Ve 20.00 hodin měli venkovní křížovou cestu v Černé Hoře ještě dospělí. I přes deštivé počasí se jí účastnilo 32 bratří a sester. Závěrečná pobožnost se konala v kapli na vrcholu kopce, kterou užíváme k bohoslužbám. Na Bílou sobotu 26.3. byl celé dopoledne a odpoledne otevřený kostel k tiché modlitbě, kdy sem mnozí přicházejí. Ve 20 hodin začala tajemná noc Ježíšova vzkříšení na farní zahradě. Zažehnutím ohně, vnášením velikonočního světla do tmavého kostela, křtem dvadvaceti dospělých a obnovou křestních slibů ostatních. Hodinu před půlnocí bohoslužba skončila a tak dozněl i závěrečný hlas zvonů, které se po odmlce opět rozezněly. O Hodu Božím 27.3. v 9 hodin v Blansku-kostele byly nejslavnější bohoslužby v roce s poděkováním za velikonoční pokrmy. Pokřtění dospělí na Bílou sobotu o Hodu Božím přijali poprvé svátost večeře Páně. Na Pondělí velikonoční 28.3. byly bohoslužby tradičně v 9 hodin v Blansku-kostele se křtem malého Patrika, Petra i s kostelním “mrskůtem”. Mimo to proběhly spousty bohoslužeb ve Svatém týdnu ve vesnicích a městech blanenské i vyškovské farnosti. Díky Vzkříšenému Pánu za krásné prožití letošních Velikonoc. Kéž ti, kteří byli o velikonocích pokřtění zůstanou věrní Pánu i našemu společenství a dále se rádi společně setkáváme.

 

 

–- VZDĚLÁVÁNÍ VE VÍŘE –-

 

LETNICE A DUCH SVATÝ.DUCH, DUCHOVNÍ…

Mnoha lidem se při slově duch vybaví něco pohádkového či hororového. Mnoho dalších si myslí, že výraz duch je určený pouze filozofům, nebo jen nábožensky orientovaným lidem. Pro další je tento pojem, synonymem přímo pro cosi nereálného. Na druhé straně jsme ale v souvislosti s vlnou nových náboženství svědky stoupajícího zájmu o vše, co nese “duchovní” v názvu. Mezi těmito extrémy leží představa “čehosi” neviditelného, neurčitého, záhadného – co “někde” musí být… Ani ta však nemá mnoho společného s křesťanským pojetím.

KDO JE DUCH SVATÝ?

Duch svatý není neurčitá duchovní energie, projev božské moci, ale Boží osoba. Spolu s Otcem a Synem patří Duch svatý do společenství tří božských osob – Nejsvětější Trojice – trojjediného Boha. Když Augustin vysvětluje vztahy mezi osobami v této Trojici, říká o Duchu svatém: “Duch svatý je láska mezi Otcem a Synem”. Duch svatý je zároveň darem, poutem lásky i Láskou – Osobou. Je tím, kdo sjednocuje a vytváří společenství. Tak jako se Bůh neuzavírá ve své lásce sám do sebe, ale touží zahrnout svou láskou každého člověka, tak si nenechává pro sebe ani Ducha svatého. Vylévá ho na nás, dává nám tento úžasný dar a v něm sám sebe. “Všichni jsme byli napojeni jedním Duchem”. (1Korintským  12,13)

CO V NÁS DUCH PŮSOBÍ?

Jeho úkol je stejný jako v Trojici – tvořit společenství lásky, vztah. Při křtu Duch svatý naplňuje srdce každého křesťana a uvádí ho do intimního vztahu s Bohem. Všechny nás naplňuje tentýž Duch, aby nás proměňoval a i z nás navzájem udělal jedno společenství – církev. Podívejme se na toto dvojí působení Ducha svatého podrobněji.

DUCH SVATÝ V SRDCI VĚŘÍCÍCH

“Duch všechny, v nichž se usídlil a přebývá, proměňuje přímo v nové lidi a dává jim nový život” (Cyril Alexandrijský). Nejde jen o nějaké vylepšení, ale o zcela nový život.

V čem spočívá tato novost? On je Duch Ježíše Krista, Duch synovství, který i v nás volá k Bohu “Abba, Otče!” (srov. Římanům 8,15) Umožňuje nám žít s Bohem ve stejně hlubokém vztahu jako Ježíš. Ujišťuje nás, že nás Bůh přijal za vlastní děti, dává nám zakoušet Boží blízkost a lásku, uschopňuje nás, abychom Bohu uvěřili, stojí na počátku naší víry. A co víc, zapojuje nás do společenství Boží Trojice, dává nám účast na vztazích mezi božskými osobami. Jsme vtažení do neustálého proudění lásky mezi Otcem a Synem, do jejich vzájemného sebedarování. Skrze dar Ducha Božího se nám dává sám Bůh. Tento podíl na Božím životě je tak hluboký, že dokonce východní křesťanská teologie neváhá mluvit o našem zbožštění.

Písmo mluví o Duchu svatém také jako o Přímluvci a Utěšiteli. V jádru tohoto pojmenování je hebrejské slovo goel (tj. ten, který se ujímá vdovy a sirotků). Ježíš při svém loučení učedníkům slibuje, že je nenechá osiřelé. Tento příslib naplňuje sesláním Ducha svatého, který má připomínat Ježíšova slova, povzbuzovat nás, přinášet pokoj, oživovat v nás naději a radostné očekávání Ježíšova definitivního příchodu. Duch svatý je také Duchem pravdy, který zná plány Boží i naše nitro. Jeho úkolem je vést nás po Božích cestách, prozařovat temnoty našich srdcí, napomínat, usvědčovat z hříchu, ukazovat velikost Božího milosrdenství. Duch-Láska rozdmýchává v našich srdcích plamen lásky, proměňuje naše vztahy k druhým lidem, chce se jich skrze nás dotýkat. Necháme-li ho jednat ve svých životech, učiní z nás nástroje Boží lásky.

Spolu s Cyrilem Jeruzalémským můžeme shrnout působení Ducha svatého v srdcích věřících takto: “Přistupuje k nám tiše a mírně, cítíme jeho sladkost a vůni. Přichází jako pravý ochránce; přichází přece zachránit a uzdravit, poučit a napomenout, povzbudit a potěšit, dát duši světlo – nejprve duši toho, kdo jej přijímá a pak jeho působením i duši jiných.”

DUCH SVATÝ – DUŠE CÍRKVE

“Duch přebývá v církvi, posvěcuje ji, uvádí ji do veškeré pravdy, sjednocuje ji ve společenství a ve službě. K tomu ji vybavuje a řídí různými dary.”

Základním rysem působení Ducha svatého v církvi je sjednocovat a vytvářet společenství (stejně jako v Boží Trojici). Používá k tomu nejrůznější prostředky. Vede ji a vyučuje skrze službu nástupců apoštolů, skrze dar proroctví dává v každé době poznat zvláštní Boží záměry a povolává a uschopňuje k jejich uskutečnění. Díky Duchu svatému jsou svátosti skutečně místem setkání s Bohem a pramenem jeho milosti. Rozmnožují v nás Boží život, posilují společenství.

Duch svatý probouzí církev ze soustředěnosti na ni samotnou. Nepřestává posílat hlasatele evangelia, dává odvahu svědčit o Ježíšově zmrtvýchvstání a o spáse nabízené všem lidem. Dotvrzuje toto svědectví znameními a dodává mu účinnost. V záměrech Ducha svatého nezůstává nikdo stranou. Každý křesťan má v jeho plánu budování církve a spásy světa své jedinečné místo a úkol. Duch s každým počítá, každého, kdo se mu dá k dispozici, si používá, pro každého má zvláštní dar: “Každému je dán zvláštní projev Ducha ke společnému prospěchu.” (1Korintským 12,7)

JAK SE POZNÁ PŮSOBENÍ DUCHA SVATÉHO?

Nejjistější kriterium nám ukazuje sám Ježíš, když říká, že strom se pozná po ovoci, které přináší. A apoštol Pavel dodává: “Ovoce Božího Ducha je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání” (Galatským 5,16-17). Sám Duch svatý navíc dává některým věřícím dar rozlišování duchů.

JAK SE DUCHU SVATÉMU OTEVŘÍT?

Jedinečným místem a způsobem otevření se působení Ducha svatého v nás a skrze nás je modlitba. Theofan Zatvornik nazývá modlitbu “vdechováním Ducha” a vysvětluje: “Tělesným dýcháním proniká kyslík do krve a ta jej přenáší do celého těla. Tímtéž způsobem modlitba vstřebává Ducha svatého a dává mu pronikat do veškeré naší činnosti. Duch je jako oheň, který hoří v srdci. Aby oheň neuhasl, potřebuje vzduch. Modlitba rozdmýchává tento plamen.”

Dejme Duchu svatému prostor ve svém srdci a ve svém životě! Nechme ho jednat!

LETNICE – SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

Latinský název letnic – „Pentecostec“ znamená „padesátý den velikonoční slavnosti“. Seslání Ducha svatého nedílně patří k události velikonoc, je jejich naplněním a vyvrcholením.

Letnice tu byly už před letnicemi… Svátek letnic se slavil už v židovství, a právě během tohoto svátku Duch svatý sestoupil na apoštoly a další učedníky. Nelze zcela porozumět křesťanským letnicím, neznáme-li význam letnic židovských. Duch svatý sestoupil na církev v den, kdy si Izrael připomínal dar Zákona a smlouvy. Svatý Augustin k tomu říká: „V den letnic obdrželi židé Zákon psaný Boží rukou a v týž den přišel Duch svatý.“ Toto objasňuje, proč Duch svatý sestoupil na apoštoly zrovna o svátku židovských letnic: aby ukázal, že on je nový, duchovní zákon, že zpečeťuje novou a věčnou smlouvu a posvěcuje církev. „Svůj zákon jim dám do nitra, vepíši jim jej do srdce“ (Jer 31,33). Duchem svatým vepsal při křtu Bůh zákon do našich srdcí. Tento nový zákon je láska (srv. Římanům 5,5), která nás uschopňuje i k dodržování ostatních zákonů a umožňuje nám chodit podle Ducha a žít podle evangelia. (Podle Raniero Cantalamessy)

SYMBOLY DUCHA SVATÉHO

Pro Ducha svatého se v dějinách pužívaly různé symboly, např.:

– Voda – oheň – oblak a světlo – pečeť – ruka – prst  – holubice

 

–-MODLITBA–
Náš brněnský bratr biskup J. J. Dovala nás již od počátku svého biskupského poslání zve k modlitbě. Každý den ve 20:00 hodin nás zve k připojení se k ostatním bratřím a sestrám, kterým nejsou věci lhostejné. Chtěla bych nás opět všechny v tento i jiný čas povzbudit: „Zapojme se také“. Když vám to nevychází ve 20:00 hodin, modlete se kdykoliv v jinou hodinu. Inspirujte se modlitbami, které máme v kancionálu nebo vlastními slovy. Každý měsíc bych vás chtěla poprosit, připojujme i společné modlitební úmysly. Budu se snažit je zde pro nás připravovat. Když mi pošlete svoje prosby, budu moc ráda. S vámi na vyškovsku se vidím na bohoslužbách, můžete mi je předat osobně, vy na blanensku můžete svoje modlitební úmysly poslat po bratru faráři.
Pamatujme v květnu 2016, prosíme:
za rodiče, aby své děti přinášeli ke křtu, ale měli také snahu je vést k živé víře.
– naplň mladé lidi láskou k Tobě, aby přijímali svátost manželství v pokoře před Tebou a stavěli svá manželství na Kristu.

– naplň věkem starší bratry a sestry touhou být vytrvalými modlitebníky a duchovně podepírat naše společenství.

– za maminky, které čekají narození dítěte, za klidný průběh porodu i plné přijetí nového života.
– za dostatek vláhy pro jarní přírodu, úrodnost země, požehnání našich rukou pro čas práce i odpočinku.

Pane Ježíši, ať naše krásné kostely nezůstanou prázdné, ať hledající lidé najdou dveře far otevřené, ať se v kněžích setkáváme s Tvou láskou a Tvou dobrotou, jenž žiješ a kraluješ na věky věků. Amen. Vaše Lidka Hadačová, Vyškov
Bohoslužby v květnu 2016

 

 

Neděle 1. 5. 7:45 Boskovice Evangelický kostel
Text evangelia:  Jan 14, 23-29 8:00 Blansko Kaple Sv. Rodiny Senior centrum
Zpíváme píseň: 255, 531 9:00
10:45
Blansko
Brťov
Dřevěný kostel
Kaple Marie Matky Páně
  13:00 Rousínov Sbor Cyrila a Metoděje
  14:15 Vyškov Sbor Dr. K. Farského
  15:45 Ježkovice Kaple u hřbitova
  17:00 Račice Sbor Páně
  18:30 Švábenice Obřadní síň úřadu městyse
Úterý 3. 5. 18:00 Černá Hora Kaple sv. Rodiny
19:00 Brťov Kaple Marie Matky Páně – májová
Středa 4. 5. 17:00 Vyškov Sbor Dr. K. Farského  – májová

!!! Čtvrtek!!! Nanebevstoupení Páně
5.5. 18:15
17:30
Ježkovice
Blansko
Kaple u hřbitova
Dřevěný kostel
Pátek 6. 5. 16:30 Blansko Kaple Sv. Rodiny Senior centrum – májová
  17:30 Blansko Dřevěný kostel  – májová
  18:45 Rudice Kaple sv. Barbory – májová
Sobota 7. 5. 18:00 Lysice Tři svatební obřady
Obřadní síň úřadu městyse
Neděle 8. 5. 8:00 Blansko Kaple Sv. Rodiny Senior centrum
Text evangelia:  Jan 17, 20,26 9:00 Blansko Dřevěný kostelík
Zpíváme píseň: 262 10:00 Blansko Zahradní slavnost
  14:00
15:30
Vítějeves
Černá Hora
Obřadní síň obecního úřadu
Kaple sv. Rodiny
  17:00 Račice Sbor Páně
  18:00 Ruprechtov Obřadní síň obecního úřadu
Úterý 10. 5. 18:00 Černá Hora Kaple sv. Rodiny – májová
  19:00 Brťov Kaple Marie Matky Páně – májová
Středa 11. 5. 17:00 Vyškov Sbor Dr. K.Farského  – májová
18:15 Ježkovice Kaple u hřbitova – májová
Pátek 13. 5. 16:30 Blansko Kaple Sv. Rodiny Senior centrum – májová
  17:30 Blansko Dřevěný kostel  – májová
  18:45 Rudice Kaple sv. Barbory – májová
Neděle  – Hod Boží svatodušní 15. 5. 7:45
8:00
Boskovice
Blansko
Evangelický kostel
Kaple Sv. Rodiny Senior centrum
Text evangelia:  Jan 14,8-17 9:00
10:00
Blansko
Blansko
Dřevěný kostel – křty dospělých
Zahradní slavnost
Zpíváme píseň: 261,263 13:00 Rousínov Sbor Cyrila a Metoděje
14:15 Vyškov Sbor Dr. K. Farského
15:45 Ježkovice Kaple u hřbitova
17:00 Račice Sbor Páně
Pondělí – svatodušní 16. 5. 16:30 Blansko Kaple Sv. Rodiny Senior centrum
17:30 Blansko Dřevěný kostel
Úterý 17. 5. 18:00 Černá Hora Kaple sv. Rodiny – májová
19:00 Brťov Kaple Marie Matky Páně – májová
Středa 18. 5. 17:00 Vyškov Sbor Dr. K.Farského  – májová
18:15 Ježkovice Kaple u hřbitova – májová
Pátek 20. 5. 16:30 Blansko Kaple Sv. Rodiny Senior centrum – májová
  17:30 Blansko Dřevěný kostel  – májová
  18:45 Rudice Kaple sv. Barbory – májová
Sobota 21. 5. 12:00 Hostěnice Kaple – křestní slavnost
Dva svatební obřady
Neděle  – Boží  Trojice 22. 5. 8:00 Blansko Kaple Sv. Rodiny Senior centrum
Text evangelia: Jan 16, 12-15 9:00
10:45
Blansko
Brťov
Dřevěný kostel
Kaple Marie Matky Páně
Zpíváme píseň: 40 15:30 Křtiny Sakristie poutního kostela
  17:00 Račice Sbor Páně
18:00 Ruprechtov Obřadní síň obecního úřadu
Úterý 24. 5. 18:00 Černá Hora Kaple sv. Rodiny – májová
19:00 Brťov Kaple Marie Matky Páně
Středa 25. 5. 17:00 Vyškov Sbor dr. Farského  – májová
18:15 Ježkovice Kaple u hřbitova – májová
Čtvrtek – Boží tělo 26. 5. 16:30 Blansko Kaple Sv. Rodiny Senior centrum
Text:  Jan 6,22-35 17:30 Blansko Dřevěný kostel
Píseň:  20, 283 19:00 Brťov Kaple Marie matky Páně
Pátek 27. 5. 17:30
18:45
Blansko
Rudice
Dřevěný kostel
Kaple sv. Barbory – májová
Sobota 28. 5. Tři svatební obřady
Neděle 29. 5. 8:00 Blansko Kaple Senior centra
Text evangelia:  Lukáš 7.1-10 9:00
10:45
Blansko
Brťov
Dřevěný kostel
Kaple Marie matky Páně
Zpíváme píseň: 122,49,185 13:00 Rousínov Sbor Cyrila a Metoděje
14:15 Vyškov Sbor Dr. K. Farského
15:45 Ježkovice Kaple u hřbitova
17:00 Račice Sbor Páně

 

 

Tvořte s námi náš Zpravodaj – čekáme i na Vaše příspěvky a náměty.
Kontakt: telefon na farní úřad 606702768, e-mail: fararmartin@seznam.cz; www.drevenykostelik.cz/ www.kostelyvyskovsko.hu.cz  www.fararmartin.digiinfo.eu

Farnost Blansko č. účtu 244035648 / 0300 ; Farnost Vyškov č. účtu 1560157369/0800

 

   

_____________________________________________________________________________________

    Farní zpravodaj

 

               BŘEZEN 2016                                    roČník 19

Církve československé husitské, farnosti Blansko, Vyškov, Boskovice, Brťov,

Černou Horu, Křtiny, Lysice, Rájec, Rudici, Skočovou Lhotu, Vítějeves, Ježkovice, Račice, Rousínov, Ruprechtov a Švábenice.

 

   BIBLICKÝ VERŠ NA BŘEZEN:
Ježíš k nim pak znovu promluvil: „Já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude už chodit v temnotě, ale bude mít světlo života.“
(Janovo evangelium 8,12) 

 

 

Milí čtenáři
Už za několik týdnů, Květnou nedělí vstoupíme do Svatého týdne, a tím do velikonočních svátků. Zeleným čtvrtkem, Velkým pátkem, Bílou sobotou a Nedělí Zmrtvýchvstání procházíme poslední dny Ježíšova života na zemi. Prožijeme a zakoušíme tajemství své vlastní smrti a vzkříšení! Začíná všechno Jidášovou zradou, pokračuje Ježíšovým zatčením, zmanipulovaným soudem, ukřižováním, pohřbem a všechno kulminuje Jeho zmrtvýchvstáním. Pro nás to jsou nejdůležitější svátky naší upřímné a živé víry.

Pro širokou veřejnost jsou však nejdůležitějšími křesťanskými svátky, svátky vánoční. Možná proto, že jsou to dny skutečně krásné. Jsou oslavou narození, života, oslavou dítěte, prostě velká romantika. V tomto ohledu Velikonoce – Vánocům moc konkurovat nemohou.

Hlavními tématy Velikonoc jsou zrada, opuštění, utrpení a smrt. A to není něco, co bychom chtěli oslavovat, i když tohle všechno má “finále” v podobě Ježíšova vítězství nad těmito nepříjemnými stránkami života skrze jeho zmrtvýchvstání. To že o nich neradi mluvíme, však neznamená, že je smažeme a nás se nebudou nikdy týkat. Ale my je prožijeme na sobě samých. Proč se dobře nepřipravit?

I když Ježíšovo vítězství budeme prožívat o velikonoční neděli, s jedním vítězstvím jsem se tento týden už potkal. Řekl bych dokonce, že už jsem prožil určitou formu Velikonoc před Velikonocemi.

Pohřbíval jsem jednu hodnou a milou babičku, kterou jsem znal po celou dobu, co jsem zde farářem. Byla věrnou a vytrvalou účastnicí každých bohoslužeb, pokud jí to zdraví dovolovalo. Potom jsem jí několik let vozil do kostela autem, když zdravíčko zlobilo…
Nebyl to žádný velký pohřeb, žádné davy. Skromný a nenápadný, jako celý její život. Ale to, co ve mně vyvolalo silný pocit úžasu, bylo, jak se rodina o babičku starala. Tři roky s plným nasazením a láskou babičku v domácím prostředí opečovávala. Jak to muselo být někdy nesmírně těžké a náročné! Ona se za všechny, i za nás, za farnost vytrvale modlila. Věděla a naplňovala své poslání ve své životní etapě. S tím se, Bohu díky, už můžeme potkávat čím dál častěji. V pravý čas mně nejbližší zavolali k poslednímu pomazání a mně se krásně naplnila před očima její letitá modlitba: “Bože dej, ať jsme v Tobě požehnaní i šťastní pro teď i pro věčnost.” Když babička zemřela, tak ji sami připravili k pohřbu, umyli, ustrojili, prostě to všechno, co by za normálních okolností dělala pohřební služba. To je pro mne důkaz, že z mrtvých vstává člověk v nás, z mrtvých vstává naše lidskost.

Možná v nás, v naší víře a lásce k Bohu i lidem něco už dávno umřelo. Přeji vám, ať to krásné, to lidské a člověčí ve vztahu k Bohu i lidem, o letošních velikonocích, v nás opět ožije.
Těším se na naše společné prožití tohoto nesmírně duchovně silného údobí. Bratr Martin, Váš farář.

 

MODLITBA
Otče a Pane náš, sledujeme dění kolem nás a snažíme se na něj správně reagovat.Prosíme, zbavuj nás naší pragmatičnosti, až někdy i vypočítavosti, našich lidských obav a nelásky.Naopak dávej nám poznávat radost z toho, když jsme ve tvém jménu a pod tvými křídly shromážděni a ty tehdy můžeš skrze nás prosazovat svou věci své království v nás a mezi námi.         Amen.

 

Liturgický KALENDÁŘ
4. – 6. neděle postní a Svatý týden
7. 3. apoštol Tomáš 20.3. Květná neděle
25. 3 Marie,matky Páně zvěstování 24. 3. Zelený čtvrtek 25. 3. Velký pátek
26. 3. Bílá sobota 27. 3. Hod Boží velikonoční28.3. Pondělí velikonoční

 

 

 

 

 

–- SVÁTKY V MĚSÍCI BŘEZNU 2016–-

 

SVATÝ TÝDEN – PRŮVODCE, JAK JEJ PROŽIJEME V LETOŠNÍM ROCE L.P. 2016 v našich farnostech.
Zkuste se na největší svátky v roce připravit a plně prožít jejich svědectví pro náš život. K tomu chce přispět i naše povídání.

SVATÝ TÝDEN
Vlastní velikonoce se slaví v tzv. Svatém týdnu, který začíná Květnou nedělí.

Program bohoslužeb u vás v obci máte ZDE VE ZPRAVODAJI I VE FARNÍM KALENDÁŘI DOMA.
Květná neděle 20. března
Spolu slavení Svatého týdne začíná na Květnou neděli průvodem, který symbolicky naznačuje, že následujeme Ježíše na jeho cestě utrpení a účastníme se jeho kříže, abychom měli také podíl na jeho vzkříšení a na jeho životě. Tuto myšlenku vyzdvihuje zvláště žehnací modlitba nad ratolestmi (zpravidla větvičky jívy, už krásné ratolesti připravili pro všechny farnosti manželé Gottvaldovi z Jedovnic): “… požehnej také nás, ať s radostí jdeme za svým Králem Ježíšem.” Květná neděle spojuje Ježíšův královský vjezd a oslavu jeho utrpení v jedno. Obojí je ve velikonočním tajemství vzájemně propojené…Rozdávají se ratolesti, které nám po celý rok připomínají, že ve víře jsme živými ratolestmi a čerpáme mízu, živiny a sílu z kmene Kristova. Dávají se doma za kříž na stěně.

Praktické poznámky:

Setkáme se před kostelem. Po úvodním pozdravu se znamením kříže rozdají se ratolesti. Třikrát kněz zatluče křížem na kostelní vrata a otevře se průvod do týdne týdnů. Vcházíme do kostela, nejprve farář, děti, katechumeni (tj. ti co budou pokřtěni či obnovují své křestní sliby o velikonocích), potom všichni ostatní. Usedáme v tichosti do lavic a zpívá se píseň. Před zpytováním svědomí se zpívá kající žalm a slavíme svátost pokání s veřejnou zpovědí. Připravme se na ni již doma, tichým rozjímáním ve zpytování svědomí. Místo kázání se na Květnou neděli čtou Pašije. Evangelistou letošního roku je Lukáš, budeme pašijovému četní naslouchat v jeho podání.

PONDĚLÍ, ÚTERÝ A STŘEDA jsou všední dny pašijového týdne.
Zelený čtvrtek 24. března
Tématem večerní liturgie jsou dvě události: Ježíšova večeře, při níž ustanovuje tajemství svátosti Večeře Páně a myje apoštolům nohy, z čehož pramení svátost Kněžství. Ježíšova modlitba v Getsemanské zahradě, jeho zajetí… Kristus nás posiluje svým životem a svoji láskou. V této síle se vydáváme na cestu životem. Na cestu, která vede i přes poušť utrpení a smrti, ale hlavně skrze bránu vzkříšení. Cílem této cesty je „země”, ze které nebudeme vyhnáni, totiž „nové nebe a nová země” nebeského království. Při liturgii umývá kněz sestrám a bratřím nohy na znamení pokory a vydanosti lidem ve službě.

Praktické poznámky:

Jako každý rok bude, po kázání, probíhat obřad umývání nohou. Prvně budou přistupovat děti, katechumeni, a potom všichni další, kdo budou mít zájem. Při tomto obřadu se sedí v první, otevřené lavici. V závěru bohoslužeb se odnášejí liturgické předměty ze stolu Páně a nastává posvátné ticho Velkého Pátku. Umlknou zvony až do vzkříšení Páně. Děti budou místo zvonění hrkat, hrkačkami. Pokračujeme sederovým večerem. Vzhledem k potřebě přípravy je třeba se včas k sederové večeři přihlásit.

 

Velký pátek 25. března

Na Velký pátek prožíváme s Ježíšem jeho smrt, kdy se konal proces odsouzení, poprava i pohřeb. Proto je postním dnem, je prožíván ve znamení smutku, ticha a rozjímání. Podle evangelií zemřel Ježíš na kříži ve tři hodiny odpoledne. Proto se přibližně v tento čas scházíme k zvláštní bohoslužbě, je to obřad na památku utrpení Páně. Čtení z Bible otevírá smysl utrpení a smrti Krista a je zakončeno přímluvami za velké bolesti celého světa (rozdělení, války, špatné vztahy, nejednota křesťanů, …). Na Velký pátek je výzdoba kostela chudá, bez květin a svící na stole Páně. Písně se zpívají bez doprovodu varhan a mlčí i zvony. Bible říká, že v momentě Ježíšovy smrti se roztrhla opona, která v jeruzalémském chrámě dělila velesvatyni od ostatních prostor. Tím Písmo naznačuje, že Ježíšovou smrtí se otevřela svobodná cesta pro každého člověka k samotnému Bohu.

Praktické poznámky:

V kostele není výzdoba a slavíme dnes zvláštní pašijovou bohoslužbu. Klasická liturgie se dnes neslaví. Projdeme s Ježíšem celou křížovou cestu. Po bohoslužbě je dobré zůstat ještě k tiché adoraci. Večer se koná za každého počasí zvláštní, pobožnost křížové cesty, venku. Viz pozvánka níže.

 

Bílá sobota 26. března

Je tzv. neliturgickým dnem, neboť se dnes zásadně neslaví bohoslužba a další svátosti, kromě útěchy nemocným. Tento den je příležitostí prožít u Kristova hrobu skutečnost smrti, beznaděje a prázdnoty. Všeho toho, v čem bychom byli díky hříchu uvězněni, nebýt Ježíšova vítězství, slaveného o velikonoční noci. Podle starodávného zvyku, vycházejícího ze židovského (resp. orientálního) počítání času, začíná nový den již po západu slunce (předešlého dne). Oslava význačných svátků a událostí tak začínala již v předvečer příslušného svátku – tzv. vigilií. Slavnost Vzkříšení Páně začíná (dle našeho počítání) večer na Bílou sobotu, anebo v noci (stejně jako například o Vánocích, kdy je hlavním svátkem 25.12., se slaví “Štědrý večer” již večer 24.12).

Praktické poznámky:

Bohoslužba začíná před kostelem. Požehnáním velikonoční ohně, svíce-Paškálu. Průvodem se svícemi do kostela. Biblická čtení a křtem či obnovou křestních slibů letošních katechumenů i nás všech přítomných. Se svým kmotrem přistupují ke křtitelnicí ke Kristovu křestnímu prameni. Všichni ostatní obnovují své křestní sliby. Je to zcela zvláštní, působivá slavnost nenechejte si ji určitě ujít. V kostele dnes nesvítí světla jen prostor prozařují rozžaté svíce v našich dlaních.

Velikonoční noc

Velikonoční vigilie je slavností svaté noci, kdy Pán vstal z mrtvých; kdy rozlomil pouta smrti a jako vítěz vystoupil z hrobu, aby i nám otevřel cestu k životu. Oslava Veliké noci vyjadřuje mnohými symboly a texty tento velikonoční “přechod” (pesach) ze zajetí utrpení a smrti do života svobody a plnosti.

Křestní obřady: Podstatným prvkem liturgie velikonoční noci je křestní slavnost. Tajemství křtu vyvěrá přímo z velikonoční události. Skrze něj máme účast na Kristově utrpení, smrti a vzkříšení. Proto se přednostně křest udílí a obnovuje právě o Velikonocích. Křest v řečtině znamená ponořovat. Křest v Krista Ježíše znamená osobní, pevné spojení s Ježíšem. Je to navázání osobního pouta s Ježíšem a s církví, které pro člověka znamená záchranu, péči a vysvobození z neodvratné moci zla. „Křtem jsme s ním byli pohřbeni ve smrt, abychom – jako Kristus – byli vzkříšeni z mrtvých slavnou mocí svého Otce a vstoupili tak na cestu nového života.” (srov. Římanům 6,4)

Velikonoční neděle 27. března NEJVĚTŠÍ SVÁTEK V ROCE !

Kristus vstal z mrtvých za svítání „prvního dne v týdnu”, neboli „prvního dne po sobotě” (sobota byla podle židovského kalendáře posledním dnem týdne). Svým zmrtvýchvstáním dovršil Boží stvořitelské a vykupitelské dílo. Proto se křesťané v tento den začali pravidelně scházet k Večeři Páně „lámání chleba” a tento den nazvali „dnem Páně”. Každá neděle v roce je tedy „oslavou Velikonoc” – zpřítomněním Kristova vykupitelského činu, ze kterého můžeme čerpat posilu pro naši vlastní cestu zmrtvýchvstání.

Praktické poznámky:

Dnes se koná požehnání pokrmů. Doneste si je!!! Budou také rozdávány požehnané mazance a vejce ke svátečnímu stolu. V Blansku je první přijímání pro dospělé, budou přijímat jako první, před ostatními. Klečí v půlkruhu před stolem Páně.

Velikonoční doba

Slavení Velikonoc pokračuje dalších padesát dní až do Letnic – „Seslání Ducha svatého“ jako jeden sváteční den – „Velký den Páně”. Velikonocemi totiž nic neskončilo. Apoštolové se v dalších 40ti dnech setkávali se vzkříšeným Ježíšem. Při posledním setkání jim Kristus řekl, že ho už více neuvidí, ale dostanou zvláštní posilu – dar Ducha svatého. Ten dostali za dalších 10 dní.„Milost Velikonoc se neomezuje na jediný den. Jejich jasný paprsek nezapadá, ale vždycky je připraven osvítit toho, kdo po něm touží… Tento svátek nás provází těžkostmi, na něž ve světě narážíme, a Bůh nám nabízí radost ze spasení, která z tohoto svátku vyzařuje.“ (církevní otec Atanáš)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  POSTNÍ KŘÍŽKYRád bych letos trošku zintenzivnil naše prožívání přípravy na velikonoce. Připravujeme tzv. POSTNÍ KŘÍŽ, který bude připravený při každých bohoslužbách. Při odchodu z bohoslužeb si můžete vzít ke splnění nějaký úkol, na kterém po celý týden chcete pracovat. Jak ve vztahu k Bohu, tak sobě i druhým lidem. Po naplnění úkol vložíme na kříž. Ať již, jako svědectví, almužnu, dar lásky, povzbuzení atd. Těším se na vaši kreativitu a radost z postní cesty. Podobně jsme v předcházejících letech měli tzv. postní křížky, čili navazujeme na dřívější tradici.Bratr farář Martin 

 

 

 

 

 

 

 

––––––ZVEME VÁS V BŘEZNU–––––

 

 

BIBLICKÉ HODINY V BLANSKU
Pokračujeme ve společném setkávání nad Božím slovem, s výkladem, vzájemným sdílením, debatě a setkání. Biblická hodina se koná každé úterý v 17:30 hodin
ve farní kanceláři. Srdečně zveme další zájemce o růst ve víře.

 

JEDNÁNÍ RADY STARŠÍCH V BLANSKU

V měsíci březnu se sejde blanenská rada starších na svém jednání v pondělí 14.3. v 18:30 hodin ve farní kanceláři v Blansku. Zveme k účasti.

 

JEDNÁNÍ RADY STARŠÍCH V BLANSKU

V měsíci březnu se sejde vyškovská rada starších na svém jednání ve středu 16.3. v 18:00. Zveme k účasti.

 

NÁBOŽENSTVÍ PRO DĚTI

Srdečně vás zveme, děti i rodiče do jednotlivých skupinek klubů „Dobré zprávy“,
tj. setkávání pro děti. V Blansku se setkáváme každý pátek v 18:30 hodin.
SETKÁVÁNÍ PRO SNOUBENCE V BLANSKU

Přípravy pro snoubence na svátost manželství, kterou si darují v tomto roce se konají

v pondělí v 19:00 hodin.

 

SETKÁVÁNÍ PŘÍPRAV DOSPĚLÝCH NA KŘEST V BLANSKU

Přípravy pro dospělé na křest, který přijmou o Velikonocích L.P. 2016 se konají každé úterý v 19:00 hodin ve farní kanceláři v Blansku.


MOŽNOST ROZHOVORU S BRATREM FARÁŘEM

Potřebujete-li probrat nějaká přání, prosby, otázky… osobně s bratrem farářem máte možnost vždy po bohoslužbách domluvit si schůzku. Pravidelně je možnost přijít každé pondělí a pátek od 16:00 do 18:00 hodin ve farní kanceláři, Rodkovského 5 v Blansku. Jinak kdykoliv, dejte vědět, pokud nebudu v “terénu” rád Vás přijmu.

 

SEDEROVÁ VEČEŘE V BLANSKU
Na Zelený čtvrtek 24.3. 2016 po bohoslužbách v Blansku, připravuje rada starších Sederovou večeři. Sestra předsedkyně rady starších Vás bude po tři postní neděle osobně zvát. Chceme Vás poprosit, řekněte jí kdo budete mít zájem a zúčastníte se. Má to jen jediný důvod. Abychom mohli připravit patřičný počet porcí jídla. Děkujeme rada starších v Blansku.

 

 VENKOVNÍ PROŽÍVÁNÍ KŘÍŽOVÉ CESTY.
Máme velkou příležitost k netradičnímu prožívání Ježíšovi křížové cesty.
Blanenská farnost půjde venkovní křížovou cestu v Černé Hoře na Zelený čtvrtek 24.3. v 9:00 hodin s dětmi a dospělí na Velký pátek 25.3. ve 20:00 hodin.
Vyškovská farnost se sestrou jáhenkou Libuškou v Lulči na Zelený čtvrtek 24.3. v 8:30 hodin.   Povzbuzuji Vás, přijďte!
Je to bezvadná duchovní zkušenost.

 

 

 Velikonoční chrámové sbírky.Jako každý rok, i letos o Velikonocích, vás chceme poprosit o štědrost při darech do sbírek při velikonočních bohoslužbách. Máme za sebou i před sebou v našich farnostech různé opravy budov, doplnění interiérů a dalších investic. Děkujeme za vaši pozornost, protože i málo pro naši farnost znamená mnoho. Nemajíce mecenášů zahraničních ani tuzemských děkujeme právě vám!       Rady starších

 

–-PROŽILI JSME–-
Farní masopust v Blansku.
Ráda bych se s vámi podělila o své zážitky s letošní masopustní neděle v Blansku. Byli jsme s manželem, my vyškovští, pozvaní farníky z Blanska přijet mezi vás blanenské. Brzy ráno jsme vyrazili z Vyškova vlakem na cestu, tak abychom včas otevřeli dveře blanenského kostela a mohli s místními prožít ranní bohoslužby. Bylo milé vidět zaplněný kostel bratry a sestrami, i milými hosty. Krásně ranní zimní sluníčko pronikalo okny dovnitř. Jak jsme vycházeli ven z kostela po skončení bohoslužeb, tak nás děvčata s farní rady s vlastnoručními koblihami zvaly na masopust probíhající na farní zahradě. S ostatními jsme rádi pozvání přijali. Zde už bratr Jenda Fiala z Ruprechtova se svoji maminkou Jarkou všechno připravovali za pomoci blanenských. Nic nechybělo: bílá a černá polévka, vařená kolena, žebra, ovar… každý si mohl vzít to, na co měl chuť. K zakoupení byly jitrnice, jelita, tlačenka, škvarky, polévka, klobásky…Sestry všechny hostili koblihy, koláči, kávou, čajem… Harmonikářka Liduška z Babic nám krásně hrála a zpívala na farní zahradě na harmoniku. Zatancovali jsme si na trávníku venku. Vždyť na 7. února bylo nádherné počasí! Dalo se celé dvě hodiny klidně být venku a zima nebyla. Moc se nám mezi vámi, ostatně jako vždy, líbilo. Škoda těm, kdo nepřišli. Lidka Hadačová, Vyškov

–-MODLITBA–
Náš brněnský bratr biskup J. J. Dovala nás již od počátku svého biskupského poslání zve k modlitbě. Každý den ve 20:00 hodin nás zve k připojení se k ostatním bratřím a sestrám, kterým nejsou věci lhostejné. Chtěla bych nás opět všechny v tento i jiný čas povzbudit: „Zapojme se také“. Když vám to nevychází ve 20:00 hodin, modlete se kdykoliv v jinou hodinu. Inspirujte se modlitbami, které máme v kancionálu nebo vlastními slovy. Každý měsíc bych vás chtěla poprosit, připojujme i společné modlitební úmysly. Budu se snažit je zde pro nás připravovat. Když mi pošlete svoje prosby, budu moc ráda. S vámi na vyškovsku se vidím na bohoslužbách, můžete mi je předat osobně, vy na blanensku můžete svoje modlitební úmysly poslat po bratru faráři. Pamatujme v březnu 2016:
– za naši farnost a ochotu sester a bratří více přicházet na bohoslužby v čase všedním i svátečním
– za bratra faráře, ať mu Pán Bůh dává sílu konat dobrou službu pro nás – za ochotu lidí přicházet na bohoslužby, vždyť nic neztratí, jen získají
– za naše stárnoucí bratry a sestry, aby cítili naši podporu – za děti a mladé lidi, aby převzali v pravý čas místo na Boží vinici po nás. Amen. Vaše Lidka Hadačová, Vyškov
Bohoslužby v  březnu 2016

 

Pátek 4. 3. 17:30 Blansko Dřevěný kostel
Sobota 5. 3. 14:00
16:00
Rudice
Lysice
Kaple sv. Barbory
Obřadní síň úřadu městyse
Neděle 4. neděle postní 6. 3. 7:45 Boskovice Evangelický kostel
Text evangelia : Lukáš 15, 1-3.11b-32 8:00 Blansko Kaple sv. Rodiny Senior centrum
Zpíváme píseň: 238 9:00
10:45
Blansko
Brťov
Dřevěný kostel
Kaple Marie Matky Páně
  13:00 Rousínov Sbor Cyrila a Metoděje
  14:15 Vyškov Sbor Dr. K. Farského
  15:45 Ježkovice Kaple u hřbitova
  17:00 Račice Sbor Páně
  18:30 Švábenice Obřadní síň obecního úřadu
Pátek 11. 3. 17:30 Blansko Dřevěný kostelík
Sobota 12. 3. 14:00 Rudice Kaple sv. Barbory
Neděle 5. neděle postní
Smrtná
13. 3. 8:00 Blansko Kaple sv. Rodiny Senior centrum
Text evangelia: Jan 12,1-8 9:00 Blansko Dřevěný kostel
Zpíváme píseň: 245 10:45 Brťov Kaple Marie Matky Páně
  14:00 Vítějeves Obřadní síň obecního úřadu
  16:00 Ruprechtov Obřadní síň obecního úřadu
  17:00 Račice Sbor Páně
Pátek 18. 3. 17:30 Blansko Dřevěný kostel
Sobota 19. 3. 14:00 Rudice Kaple sv. Barbory
Neděle 6. neděle postní Květná 20. 3. 7:45
8:00
Boskovice
Blansko
Evangelický kostel
Kaple Senior centra
Text evangelia: Lukáš 19,29-40 9:00
10:45
Blansko
Brťov
Dřevěný kostelík
Kaple Marie Matky Páně
Zpíváme píseň:239 13:00 Rousínov Sbor Cyrila a Metoděje
14:15 Vyškov Sbor dr. Farského
15:45 Ježkovice Kaple u hřbitova
17:00 Račice Sbor Páně
  18:00 Ruprechtov Obřadní síň obecního úřadu
Zelený čtvrtek 24. 3. 9:00 Luleč a Černá Hora Křížová cesta
Text evangelia: Lukáš 22, 14 – 30 13:00 Rousínov Sbor Cyrila a Metoděje
Zpíváme písně:122,12,526 14:15 Vyškov Sbor Dr. K. Farského
16:30 Blansko Kaple sv. Rodiny Senior centrum
17:30 Blansko Dřevěný kostel
19:00 Blansko Sederová večeře
Velký pátek 25. 3. 13:00 Rousínov Sbor Cyrila a Metoděje
Text evangelia: Jan 18, 1-19,42 14:15 Vyškov Sbor Dr. K. Farského
15:45 Ježkovice Kaple u hřbitova
17:00 Račice Sbor Páně
18:00 Ruprechtov Obřadní síň obecního úřadu
16:30 Blansko Kaple sv. Rodiny Senior centrum
17:30 Blansko Dřevěný kostel
  19:00 Brťov Kaple Marie Matky Páně
  20:00 Černá Hora Křížová cesta
Sobota – Bílá 26. 3. 9:00-12:00 Blansko Dřevěný kostel – adorace
Text evangelia: Lukáš 24, 1-12 14:00 Rudice Kaple sv. Barbory – vigilie
Zpíváme písně:249,260 17:30 Vítějeves Obřadní síň obecního úřadu – vigilie
Křty dospělých 20:00 Blansko Dřevěný kostel Vigilie
Neděle – Hod Boží velikonoční 27. 3. 8:00 Blansko Kaple sv. Rodiny Senior centrum
Text evangelia: Jan 20, 1-18 9:00 Blansko Dřevěný kostel
Zpíváme písně: 250,260 10:45 Brťov Kaple Marie Matky Páně
13:00 Rousínov Sbor Cyrila a Metoděje
14:15 Vyškov Sbor Dr. K. Farského
15:45 Ježkovice Kaple u hřbitova
17:00 Račice Sbor Páně
18:00 Ruprechtov Obřadní síň obecního úřadu
Pondělí Velikonoční 28.3. 7:45 Boskovice Evangelický kostel
Text evangelia: Lukáš 24,13-35 8:00 Blansko Kaple sv. Rodiny Senior centra
Zpíváme píseň: 255,260 9:00 Blansko Dřevěný kostel
14:30
16:30
Křtiny
Černá Hora
Sakristie poutního kostela
Kaple sv. Rodiny
17:30 Lysice Obřadní síň úřadu městyse

 

Tvořte s námi náš Zpravodaj – čekáme i na Vaše příspěvky a náměty.
Kontakt: telefon na farní úřad 606702768, e-mail: fararmartin@seznam.cz; www.drevenykostelik.cz/ www.kostelyvyskovsko.hu.cz www.fararmartin.digiinfo.eu

Farnost Blansko č. účtu 244035648 / 0300 ; Farnost Vyškov č. účtu 1560157369/0800

__________________________________________________________________

FARNÍ ZPRAVODAJ

září 2015                                       ročník 18

Církve československé husitské, farnost Blansko a Vyškov, Boskovice,

Brťov, Černou Horu, Křtiny, Lysice, Rájec, Rudici, Skočovou Lhotu,

Vítějeves, Ježkovice, Račice, Rousínov, Ruprechtov a Švábenice

_____________________________________________________________________

“Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne.”
Matoušovo evangelium 16,24

 

Víra či nevíra?

Vážení rodiče a prarodiče, milé děti. Prázdniny končí, začíná nový školní rok a Vy se rozhodujete i o mimoškolních aktivitách. Dříve než tak učiníte, se s Vámi podělím o svědectví víry ze společenství farností Kladno a Slaný. Jejich milá návštěva, byla pro naše společenství v Blansku mnohou inspirací. Měla jsem příležitost setkat se s nimi a zajímalo mne, kolik úsilí vložili do společného budování své farní rodiny. Jak je vůbec možné, že lidé různých názorů i majetkových poměrů tvoří tak semknutou rodinu. Děti, zde opravdu mají všechny za babičky,dědečky, tety, mámy, strejdy a táty. Jistě,řeknete si, že se to v Kristově společenství očekává. Něco jiného však je očekávání a něco jiného je realita. Právě jejich 20ti leté úsilí , bylo odměněné. A kdo se přičinil? Na moji otázku zněla jasná odpověď. Úplně každý jednotlivec, svou podporou a přítomností na každé akci , která se v jejich farnosti udála. Když chtěli dělat biblické hodiny, účastnili se všichni. Když se rozhodovali ke vstupu do manželství, partnera pokud možno hledali ve společenství, pokud přijímali do svých náručí děti, tak s vědomím jejich přítomnosti v každém dětském společenství obce. Krátce řečeno, každý zapíral sám sebe a své vlastní představy a svou rodinu rozšiřoval na rodinu farní. Až po dlouholetém budování takového společenství, celé společenství začalo akceptovat i soukromí jednotlivých rodin. A jde to! Dnes spolu všichni jezdí na dovolenou. Když jedou auty, hlásí počet volných sedadel, když se slaví narozeniny, ví se o tom. Má-li někdo nevěřící příbuzné, přece jim neuškodí , když přijdou mezi lidi věřící. Dovedu si představit, jak nyní přemýšlíte, jak se zmítáte v otázkách a předsudcích. V Kristu jsme si všichni rovni, máme tvořit zdravá, navzájem se obohacující společenství. Protože, nám křesťanům věřím, dejme si šanci! DEJME ŠANCI NAŠIM DĚTEM. Vychovávejme je v lásce Kristově, učme je samotné chtít určovat své priority. Učme se jejich upřímnosti a otevřenosti i rychlosti odpuštění. Zároveň však jim také nastavujme hranice a čiňme je zodpovědnými. Ptáte se za co? Za jejich život ve víře či v nevíře. Každé jednotlivé dítě a jeho rodič je svou nepřítomností přímo odpovědný za kvalitu společenství. Tam, kde se člověk odmítá přičinit, tam Bůh nepřebývá. Tam zůstává jen občasná tradice rodin, bez opravdové víry. A aby se Vám lépe po přečtení těchto řádků přemýšlelo, obohatím Vás svědectvím jedné z našich sester: ” Na jedné letní společenské události se potkaly dvě děti, odmalička spolu kamarádily. Jedno dítě nečekaně přistoupilo k druhému a řeklo: Táta říkal, že s Tebou nesmím už kamarádit, nemáš tak drahé hračky a Tvůj táta nemá dost peněz, aby Ti je koupil. Druhé dítě se zamyslelo a řeklo prvnímu. Je mi líto, že máš zakázáno se mnou kamarádit, je mi líto že mi nesmíš půjčit drahé hračky. Pro mne, jsou však moje hračky daleko dražší než Tvoje , můj táta si mně totiž nekupuje, můj táta je se mnou a pro mne, s láskou vyrobí. I přesto, když budeš chtít tak Ti já své hračky rádo půjčím. Potom to druhé dítě se slzami v očích odběhlo k rodičům a řeklo mámě. Mámo, prosím Tě pomodlíme se za všechny děti, kterým jejich rodiče dávají hračky namísto lásky.” Dojal mne tento příběh a obdivuji vyzrálost druhého dítěte. I se slzami v očích zapřelo samo sebe, vzalo svůj kříž a následovalo příkladu lásky Kristovy. Bez zášti a s opravdovou lítostí se modlilo za dítě první. Přeji nám všem, aby naše děti měly úctu k pravým hodnotám a neposuzovaly druhé podle peněz jejich rodičů. K tomu nám všem pomáhej všemohoucí Bůh Otec, Syn i Duch svatý.

Vaše Eva Šebelová

 

 POZVÁNÍ NA SLAVNOST KNÍŽETE VÁCLAVA 28.9. L.P. 2015V pondělí 28.9. 2015 pojedeme na podzimní pouť po okolí.
Prožijeme požehnání nového kříže, který vybudoval bratr Drahoš Gottvald
za obcí Ježkovice.
Slavnostní bohoslužby s žehnáním budou u kříže v 15:00 hodin. 

 

 POŽEHNÁNÍ DO NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016
V neděli 6. 9. 2015 při všech bohoslužbách bude udělováno osobní požehnání do nového školního roku všem prvňáčkům, školákům, studentům i učitelům.
Nezapomeňte si s sebou vzít i aktovky!
Určitě přijďte. Katechetky Libuška a Eva, bratr farář Martin,.

 

UPOZORNĚNÍ PRO VÁS – Tak jako minulé roky bude opět vydaný kalendář 2016 farností Blansko a Vyškov.
Pamatujte na to a nekupujte si kalendář pro příští rok. M.K.

HOLKY A KLUCI, MILÍ RODIČE A PRARODIČE.Dáváme vám zde pozvání do Klubu dobré zprávy, což je vžitá forma vyučování náboženství dětí v našich farnostech. Do tohoto kroužku můžete přihlásit i Vaše dítě. Malé představení pro Vás, jak vlastně fungují již několik let a co je náplní jednotlivých hodin setkání klubu.Formou soutěží, her a povídání zcela přirozeně seznámit děti se základními hodnotami lidského života, křesťanství, knihy knih – Bible a slavení různých svátků.
Pokud budete mít zájem, hlaste se u br.faráře Martina nebo katechetky Liby.

BIBLICKÉ HODINY V BLANSKU.
Začíná nový pracovní rok. Připravujeme pro vás biblické hodiny
v Blansku. Při jednání rady starších jsme se domluvili, že bychom rádi vyhověli a pozvali i ty, kteří pracují a mohou přijít až později.
Biblické hodiny se konají v úterý 8. 9. a 22.9. 2015 v 19:00 hodin.
Srdečně všechny zveme.

SPOLEČNÁ MODLITBA A MEDITACE.
Po prázdninách rádi pokračujeme ve společném setkávání v blanenském dřevěném kostele v milém setkávání na cvičení těla i ducha. Nejprve společně půl hodiny cvičíme a druhou půl hodinu se modlíme.
Cvičební část má na starosti sestra Ivana Fleisingerová, modlitební bratr farář Martin. Setkání se koná v úterý 1. 9., 15.9.,29.9. 2015 v 19:00 hodin. Srdečně všechny zveme.

 

SETKÁNÍ MUŽSKÉ SKUPINKY V BLANSKU.
Zveme všechny muže na setkání mužské skupinky v pátek 11.9. ve 20:15 hodin.

 

Milé sestry a bratři z vyškovska,
pokud máte nějaké starosti, jste nemocní, osamělí, v nemocnici
či po návratu z nemocnice a potřebujete jakkoliv pomoci,
třeba i v praktických věcech jako je donesení nákupu,pomoc v domácnosti, vyřizování na úřadech nebo si prostě jen pohovořit, jsme tu pro vás. Nebojte se obrátit na jáhenku Libušku Jarošovou, nemocniční kaplanku. Tato služba je samozřejmě zdarma. Proto se neostýchejte ozvat, určitě se domluvíme.
Kontakt: tel. 605 481048, email: libuskajarosova@seznam.cz

Dne 19.9. proběhne před našim kostelem Cyrila a Metoděje v Rousínově od 8 do 17 hodin prodejní charitativní burza výrobků dětí z Klubu střediska misie a diakonie Jordán. Z výtěžku si chtějí děti uhradit cestu na pouť Jana Husa na Kozí Hrádek a zbytek poskytnou na práci s uprchlíky, kterou bychom rádi dlouhodobě podpořili.


NABÍDKA PRONÁJMU FARY VE VYŠKOVĚ.
Na ulici Havlíčkové čp. 17 se nachází naše fara ve Vyškově. Protože vyškovská farnost nemá vlastního faráře je spoustu roků zpravovaná z Blanska. Máme však ve Vyškově udržovanou farní budovu. Protože dosavadní podnájemníci se z objektu stěhují, rádi bychom byt 4+1 na faře, nabídli k pronájmu.
Všichni zájemci obracejte se prosím na bratra faráře Martina.

Varhanický kurz
Letošní setkání varhaníků a zpěváků se uskutečnilo ve dnech 7. – 15. 8. 2015 v Havlíčkově Brodě. V pořadí bylo již 22.V pátek 7. 5. byl sraz jako vždy v odpoledních hodinách do 17 hod. na naší faře v Havlíčkově Brodě. Přivítala nás milá sestra farářka Milena Cicálková. Sjížděli jsme se postupně. Společně zašli na domluvenou večeři do Pivovarské restaurace, která je naproti faře. Vaří tam výtečně a poradili si i s našimi požadavky na vegetariánskou stravu, bezlepkovou či bez mléčnou stravu. Po večeři jsme se šli ubytovat do Domova mládeže střední zdravotnické školy /nedaleko/. Na pokojích bylo 35-38°C, po vydatném větrání teplota klesla ke 30°C. Celý týden byl velmi horký.

Někteří spali ve dvou pokojích ve věži sboru. A někteří přímo u varhan. (proti gustu…) Program obvyklý:sobota po snídani: poznávací výlet směr Přibyslav, Žižkovo pole, Polná aj.neděle: bohoslužba, prohlídka města Havlíčkův Brod, osobní volno (návštěva koupaliště) a biblická večeře. Celý víkend bylo horko. Na faře bylo příjemně.

Po – pá – program obvyklý, tj. po snídani pobožnost s chválami. Následně jsme se rozešli k jednotlivým nástrojům (varhany, klavír, harmonium). Scházeli jsme se na oběd. Ten byl zajištěn ve Výzkumném ústavu bramborářském. Vařili dobře. Kuchaři nás rádi viděli. Po obědě možnost osobního volna nebo jsme opět mířili k nástrojům.
V 16 h začínal sborový zpěv. Poté příprava večeře, pobožnost podle Fr. Kalouse, večeře. A opět možnost jít k nástrojům, na pokoj, do města …prostě kdo co uznal za vhodné. V pátek jsme se již připravovali na koncert. Nejprve generálka, samotný koncert začal v 18 hod. v Husově sboru, po koncertě všeobecné veselí. Sobota 15. 8. – snídaně, songová bohoslužba, rozjezd Kde jsme hráli a zpívali? Varhany: Husův sbor, klášterní kostel, děkanský kostel, na faře a v zasedací síni – klávesy + harmonium.Repertoár na koncertě: Husitské písně a chorály, Biblické písně, Píseň Rút (svatební), spirituály, chvály, Ave Maria, písně ze zpěvníků, varhanní skladby, Preludia a Fugy, vlastní tvorba účastníků a další….

Sešlo se nás 18 dospělých. Vedoucí Zdeněk Kovalčik farář ze Zlína
Příští rok ve stejném čase na jiném místě sejdeme se opět rádi a zase.

Jana Žižkovská z Ježkovic.

 

Výuka náboženství na těchto školách:
Výuka probíhá jako kroužek Klub dobré zprávy, formou vyprávění biblických příběhů, hraní her a kvízů, zpívání, soutěžení a vyrábění. Tedy škola hrou. Skupinky jsou rozdělené podle věku dítěte.
ZŠ Rousínov pondělí od 12 hod
ZŠ Osvobození Vyškov úterý od 12 hod
ZŠ Purkyňova Vyškov pátek od 12 hod
Pokud by Vaše děti byly na jiné škole a vy budete mít o výuku zájem, neváhejte prosím, co nejdříve zavolat.Oslovíme ředitele těchto škol a vytvoříme výuku přímo ve vaší škole.
Děkujeme předem za spolupráci.

Libuška Jarošová, jáhenka

 

KLUBY DOBRÉ ZPRÁVY v domácnostech, zatím probíhají v Lysicích, Šebrově,v Rájci, Žernovníku. V případě zájmu se mi ozvěte z dalších obcí.
Eva Šebelová, katechetka

 

MODLITBA sestry Růženy Konůpkové z Blanska

 

Nebeský Otče, děkuji Ti, že jsem si odpočinula a opět se probudila, je to Tvůj dar.

Ať mám cit pro druhé a myslím víc na ně, než na sebe.Prosím Tě, ať se vždy ovládnu, ať ze mne není mrzutý člověk, ať jednám laskavě a srdečně. Od Ducha Svatého si vyprošuji Tvou milost, která by mi k tomu pomáhala. Duchu Svatý veď mne svou mocí. Hospodine, chválím Tě , že jsi stvořil dnešní den i celý svět kolem.

 

Chválím Tě, za Tvého Syna Ježíše Krista, který je mým osobním Spasitelem a Pánem. Chválím Tě za dary i sílu Ducha Svatého. Vyznávám Ti svoje nedokonalosti, své viny a hříchy.Pane , smiluj se.

Prosím , můj Bože, zachraňuj mne i celou moji rodinu. Prosím , za šťastný čas, který mám před sebou, za šťastnou hodinku svojí smrti. Kéž smím , v poslední den, vejít k Tobě do nebeské radosti , ve jménu Ježíš. AMEN
OHLÉDNUTÍ ZA NÁVŠTĚVOU

V neděli dne 26.7.2015 se společně s námi zúčastnili našich bohoslužeb bratři a sestry ze Slaného a z Kladna. Tato bohoslužba byla pro všechny farníky jistě mimořádným zážitkem, a to také proto že ji spolu s našim bratrem farářem vysluhovali i faráři Fanuel a Stanislav z uvedených farností.

Po bohoslužbách členové Rady starších uspořádali malé pohoštění na zahradě u kostela, které naši hosté opakovaně hlasitě ocenili, stejně jako byli mile překvapeni vřelým přijetím, kterého se jim dostalo. Nejen rodiče v jejich řadách pak chválili program pro děti, který připravila sestra katechetka Eva Šebelová. Také dětem se program líbil, a to dokonce natolik, že po jeho skončení nechtěly od nás vůbec odejít.

Z celé jejich návštěvy v nás dodnes přetrvává hluboce hřejivý pocit, ovšem nejvíce nás potěšilo, jak se bratři a sestry vyjadřovali k osobě našeho bratra faráře. Velice na ně zapůsobila jeho charismatická osobnost, ale hlavně jeho kázání, které přednesl, ostatně jako obvykle, bez jakýchkoli písemných podkladů a jeho slova měla pro všechny jasný význam a smysl. Ostatně tento kladný pocit s nimi jistě všichni sdílíme.

Na závěr návštěvy si naši hosté prohlédli kostelík a k této prohlídce jim pan ing. Josef Řádek /náš nový průvodce/ poskytl více než zasvěcený výklad. Věříme, že se jim návštěva u nás líbila a budeme se těšit na další setkání
s nimi.             Blažena Jabůrková, členka rady starších.

 

 

 

 

Vaše svědectví víry

Volal mi bratr ve víře, že mu do rodiny přišel nový křesťan.Tato radostná událost mi dala důvod k přemýšlení a k zamyšlení. Jak to vlastně na tomto světě chodí? Otevřu Písmo, mám před sebou marnotratného syna. Ve svojí podstatě jsem i já marnotratný syn. Moji rodiče žili v Rakousku, ale maminka chtěla , abych se narodil na Moravě a byl Čech. V Olomouci, co by nemluvně, mne pokřtili a tím vlastně zaslíbili v chrámu sv. Mořice a prosili Boha, aby ze mne byl věřící v Pána Ježíše Krista. Před mnoha lety odešli do nebeského království, modlitby byly vyslyšené. Já sám, jsem nevěděl, co vlastně jsem. Někdy jsem nevěřil sám sobě. Většinou vše svádíme na dobu, ale doba je stejná. Já , jako praotec Adam, stál před stromem poznání a byl stejně neposlušný. Jeden hřích odešel a nové se hromadily. I když přišel čas milosti a poznání, a dostal jsem víru, přesto jsem neobstál a postavil jsem se bokem. Čehož využil démon alkohol, dostal mne na dno a stal se ze mne nemyslící tvor, bez vůle a chuti do života. Neměl jsem, proč žít a cítil se zbytečný. Nemocný notorik. Jen modlitby mi otevřely dveře do Otcovského domu. Tím domem se stal dřevěný kostel v Blansku. Nebeský Otec mne neuzdravil, ale dal mi více. Dostal jsem sílu v Pánu Ježíši Kristu, nést těžkosti a nemoci a pomáhat druhým. Nemám dar uzdravovat, ale dostal jsem větší dar: potěšit a pomáhat nést každodenní těžkosti. Rád bych vše shrnul dohromady: zaslíbení ve křtu, odhalení víry biřmováním, přiznání svých provinění a přesto, před šesti lety otevření dveří k lidem z naší farnosti. Teď šířím lásku a milost v Pánu Ježíši Kristu. Sám nyní vstupuji ve jménu Otce, syna i Ducha svatého do vody v obnovení křtu, proto aby se nade mnou a mými vinami voda zavřela a já vystoupil, jako nový člověk v Pánu Ježíši Kristu. Nemám nic a vlastně jsem velmi bohatý! Otec – králem celého vesmíru, matka – církev Kristova a Vy všichni jste moji bratři a sestry. Jen nám i sobě připomínám: „Hledejte království nebeské a vše ostatní Vám bude přidáno.” Váš bratr Svatomír Lamač.


Přímluvné modlitby na září 2015

Hospodine, do Tvých rukou se ve lidské nedokonalosti cele odevzdáváme a ve svých zářijových modlitbách k Tobě voláme.

-Náš Pane , prosíme za naši suchem vyprahlou zem, dej nám shůry životodárnou vláhu do našich polí a zahrad. Nechť se v radosti podaří sklidit to, co bylo s Tvým požehnáním zaseto a pěstováno.

-Náš učiteli, v začátku školního roku,prosíme o požehnání pro naše děti a vnoučata.Prosíme o trpělivost a osvícenost jejich učitelů a vychovatelů.
Dej ,ať pospolu v souladu poznávají nepoznané a naplňují svá srdce touhou a žádostí po všem novém.

- Spasiteli Náš, Ty jenž dáváš smysl životům, dej moudrost a rozvahu všem rodičům při výběru mimoškolních činností. Nechť jejich srdce zůstávají věrná Kristu a jejich výběr se nestane jen špatnou vizitkou jejich víry- nevíry.
Kéž řady Tvých učedníků rostou s plnou odpovědností nás dospělých.
Eva Šebelová
                                                                                

DĚTEM ……..Eva Šebelová

Tvoříme společenství

Jednou řekl Pán Ježíš svým učedníkům: „Když tvůj kamarád udělá něco špatně, jdi za ním a řekni mu o tom. Když si dá od tebe říci a polepší se, získal jsi ho pro Boží království. Jednou řekl Pán Ježíš svým učedníkům: „Když tvůj kamarád udělá něco špatně, jdi za ním a řekni mu o tom. Když si dá od tebe říci a polepší se, získal jsi ho pro Boží království. Jestliže si nedá říci, zkus za ním jít znovu a vezmi s sebou ještě dalšího kamaráda. Když ani to nepomůže, řekni to těm, kdo ho mají na starosti. Teprve, když neposlechne ani je, přestaň být jeho kamarádem.“Pak řekl Pán Ježíš učedníkům ještě jednu radu: „Když dva lidé na zemi budou prosit o stejnou věc, určitě ji od Pána Boha dostanou. Protože tam, kde jsou dva nebo tři shromážděni v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich.“

Namaluj obrázek s Kristovým společenstvím a vyplň svoji přihlášku do jednoho z nich.

 

Bohoslužby V  Blansku, VYŠKOVĚ A OKOLÍ – ZÁŘÍ 2015

Pátek 4.9. 17:30 Blansko Dřevěný kostelík

Sobota
5.9. 18:4519:00 Rudice
Brťov
Kaple sv. BarboryKaple Marie Matky Páně
Neděle 6.9. 7:45 Boskovice Evangelický kostel
Svátost pokání a veřejná zpověď 8:00 Blansko Kaple Senior centra
    9:00 Blansko Dřevěný kostelík
  10:00 Blansko Farní setkání
Text: Marek 7,31-37   13:00 Rousínov Sbor Cyrila a Metoděje
Píseň: 19, 15   14:15 Vyškov Sbor dr. Farského
    15:45 Ježkovice Kaple u hřbitova
Pouťová k Marii.   17:00 Račice Sbor Páně
    18:30 Švábenice Obřadní síň obecního úřadu
Pátek 11.9. 17:30 Blansko Dřevěný kostelík
    18:45 Rudice Kaple sv. Barbory
Neděle   13.9. 8:00 Blansko Kaple Senior centra
  9:00 Blansko Dřevěný kostelík
Text:  Marek 8,27-35   10:45 Brťov Kaple Marie Matky Páně
Píseň: 84, 562   14:00 Vítějeves Obřadní síň obecního úřadu
  15:30 Černá Hora Kaple Sv. rodiny
  17:00 Račice Sbor Páně
    18:00 Ruprechtov Obřadní síň obecního úřadu
Pátek 18.9. 17:30 Blansko Dřevěný kostelík
    18:45 Rudice Kaple sv. Barbory
Neděle 20.9. 8:00 Blansko Kaple Senior centra
  9:00 Blansko Dřevěný kostelík
Text: Marek 9,30-37   13:00 Rousínov Sbor Cyrila a Metoděje
Píseň: 147,49,335   14:15 Vyškov Sbor dr. Farského
    15:45 Ježkovice Kaple u hřbitova
    17:00 Račice Sbor Páně
Pátek 25.9. 17:30 Blansko Dřevěný kostelík
    18:45 Rudice Kaple sv. Barbory
Neděle 27.9. 8:00 Blansko Kaple Senior centra
    9:00 Blansko Dřevěný kostelík
Text: Marek 9,38-50   10:45 Brťov Kaple Marie Matky Páně
Píseň: 42, 603   13:00 Lysice Sál úřadu městyse
    14:30 Křtiny Sakristie poutního kostela
    17:00 Račice Sbor Páně
Pouťová ke knížeti Václavu   18:00 Ruprechtov Obřadní síň obecního úřadu
Pondělí 28.9. 15:00 Ježkovice Žehnání kříže

 

HUMOR ZA KOSTELEM

Ve vlaku sedí rabín a katolický farář. Izraelita začne s dotazem:„Řeknou mně, pane farář, kam to voni mohou dotáhnout?” „No můžu se stát třeba děkanem.”„Ale to ještě není nic moc.” „Někdo se může stát biskupem.” „Ani to ještě není příliš vysoko.” „Někteří z biskupů se stanou kardinály.” „To už je jistě lepší, ale ani to není to nejvyšší.”„A jeden z kardinálů se stane papežem.” „A nic vyššího nemůže být?” „A co byste, pane rabíne, ještě chtěl? To by už potom musel být člověk zároveň i Bohem!” „No vidíte- a jeden z našich lidí to dokázal!”

____________________________________________________________________

FARNÍ ZPRAVODAJ

červen 2015                                       ročník 18

Církve československé husitské, farnost Blansko a Vyškov, Boskovice,

Brťov, Černou Horu, Křtiny, Lysice, Rájec, Rudici, Skočovou Lhotu,

Vítějeves, Ježkovice, Račice, Rousínov, Ruprechtov a Švábenice

_____________________________________________________________________

 

Každému je dán zvláštní projev Ducha ke společnému prospěchu(1 Korintským 12,7)

 

KŘESŤANSTVÍ V REALITĚ ŽIVOTA

 

Život člověku klade do cesty různé zkoušky a překážky. Konfrontace člověka s realitou tohoto světa, skloubení morálních zásad a duchovních ideálů, s praktickým bytím na tomto světě, není pro lidskou bytost zrovna jednoduché. Věřím, že každý z nás více či méně žijeme v souladu se svým svědomím i zásadami. Kde však bereme jistotu, že právě náš postoj k životu je ten nejsprávnější? Jak víme, třeba i podvědomě, že naše tvrdošíjné lpění na zásadách není jen alibismem, pro věci budoucí. Vždyť se toho kolem nás děje tolik, že nám může pravý význam věcí i unikat!

Svět sice nastavuje hranice našeho chování v pravidlech. Přetíženost a horečná činnost člověka v moderním světě, může svádět, z praktických či časových důvodů, si své rozhodování ulehčit a v očích druhých, se pohybovat na hraně korektního chování. Kdo, ale tuto hranici určuje? Křesťan vidí hranici únosnosti svého chování silou víry, očima praktikovaného evangelia. Ale i u křesťana je tento úhel vidění, člověk od člověka jiný. Jiný ve schopnosti jeho chápání. Je vůbec s přijetím daru svobodné vůle, možné dodržovat nějaká striktní pravidla bez možnosti kompromisu? A nezpůsobí toto lpění více zla? Nebo je lépe kompromisy ve vší slušnosti hledat? Možná jsme právě proto, jako lidé, stvořeni každý, jako jedinečné bytosti s různým pohledem na život, stvořené ke vzájemné spolupráci na velebení Božího díla? Každý sám v sobě, hledáme své povolání a posléze jej musíme naplňovat v jakékoliv době, v době příznivé nebo v té, která stále hatí z našeho pohledu Boží plány. Lidské stvoření, je živým svědectvím toho, že si Boží prozřetelnost nevybírá k tříbení člověka jen cest rovných. Nabývám spíše dojmu, že čím jsou lidé povolanější tím jsou cesty bolestivější. Jde o to, přiznat si naši lidskou bezmocnost, přijmout věci nejenom dobré, ale i zlé. Vždyť Bůh nenaloží na člověka břímě těžší, než je schopen unést. Putujeme životem a Kristus nám otevírá cestu k Bohu, jako průvodce, nás přenáší přes hory překážek, ne pro cíl samotný, ale pro lásku a víru, kterou si neseme. Svěříme-li mu svůj život, necháme-li se jím vést, máme jistotu, že jsme v bezpečných rukách.
A chybí-li nám čas k zastavení a rozmyšlení, abychom vše udělali správně, získejme odstup. Zbavme se břemene, odevzdejme jeho řešení do Božích rukou a pomodleme se. Pak, teprve přemýšlejme co, jak a kdy budeme činit. K tomu, co nám Bůh uložil, má člověk vždy dost času a Božích prostředků. Rozhlížejme se kolem sebe, Náš stvořitel vše uspořádal tak, že máme činit vše v jednotě s druhými. Proto jsme obdařeni různými dary. Když Bůh někoho vyvyšuje pro milost daru jednoho, dal další dar někomu jinému. Bůh tedy vše uspořádal tak, že všechno je všech a díky požadavku lásky se to, co má jednotlivec, stává vlastnictvím ostatních. Každý totiž má v druhých to, co sám neobdržel. Je lepší se tedy rozdělit. Nehromadí-li každý z nás své schopnosti a dary pouze pro sebe, ale dává-li je do služby druhým, stává se Boží prozřetelnost viditelnou jakožto skutek solidarity a lidské jednoty. Lidské konání, provázené Božím požehnání, se s šířením jednoty v lásce, stává společnou oslavou Božího díla. Proto spojme svoje síly, sjednoťme v jeden celek své dary, ve spolupráci velebme a chvalme Boží jméno na nebesích.                                           Eva Šebelová

 

MODLITBANebeský Otče, ty jsi poslal svého milovaného Syna Ježíše Krista aby se stal z láskyk nám člověkem a kráčel po této zemi, a tak s námi sdílel náš život. Nijak nelpělna svém božském původu ani čistotě od hříchu, ale ponížil se až k smrti na kříži,aby jako náš Pán, bratr a přítel opět otevřel cestu k tobě.Prosíme tě, abychom, věrni jeho příkladu, byli sobě navzájem dobrými sestramia bratry, věrnými přáteli, kteří touží po společném směřování v kráčení po tvých cestách. Abychom zažehnali sváry mezi sebou, a byli tak spolu s Kristem pevníproti sváru světa hříchu. Amen.                         Filip Sedlák

 

 

  Heslo Jednoty Bratrské pro měsíc červen:Nepustím tě, dokud mi nepožehnáš. 1. Mojžíšova 32,27 

 

 Liturgický KALENDÁŘ 2. -5. Neděle po Duchu svatém
12. 6. 1927 zemřel Karel Farský – český římskokatolický reformistický kněz, později spoluzakladatel, vůdčí ideová osobnost, teolog, duchovní, biskup a první patriarcha Církve československé husitské.
24. 6. Jan Křtitel 29. 6. apoštolů Petra a Pavla

 

Výročí popravy 27 představitelů stavovského odboje

Na Staroměstském náměstí v Praze bylo 21. června 1621 popraveno 27 představitelů stavovského odboje proti Habsburkům. Každoročně se zde u příležitosti výročí koná pietní shromáždění.

Staroměstská poprava 27 českých „pánů“ byla hromadná poprava dvaceti sedmi vůdců stavovského povstání (tří pánů, sedmi rytířů, 17 měšťanů) na Staroměstském náměstí v Praze. Představovala nebývale krutou tečku za událostmi, které začaly třetí pražskou defenestrací 23. května 1618 a skončily 8. listopadu 1620 porážkou stavovských armád v bitvě na Bílé hoře u Prahy.                             wikipedia.cz

SLAVNOST BOŽÍHO TĚLA 4. 6. 2015 – Svátek Těla a Krve Páně. Ve čtvrtek 4. června 2015 prožijeme velký svátek úcty k Tělu a Krvi Páně, svátostným darům večeře Páně. Je to vždy krásná slavnost plná barevných květů. Věřím, že se setká i s vašim zájmem. Nejtěžší je však vždy vyburcovat zájem rodičů a prarodičů připravit a přivést děti za družičky a mládenečky. Podaří se probudit váš zájem a podpoříte krásný průběh slavnosti, která se koná jednou v roce? Těšíme se na bohatou přítomnost družiček a mládenečků!Svátek Božího Těla budeme prožívat v 16:30 hodin v Blansku – kapli, v 17:30 hodin Blansku v kostele, v 19:00 hodin na Brťově.Ať se vám daří! Bratr Martin

 

V naší Brněnské diecézi jsou pravidelně organizovány letní pobytové tábory pro děti a mládež (rozdělené podle věku). Vedoucí jsou zkušení a mnohé děti jezdí pravidelně. Pro nedostatek místa nemůžeme uvést veškeré údaje, ale zájemci o informace o jednotlivých táborech napište h.ladicova@tiscali.cz nebo zatelefonujte – 606702768. Cena je příznivá, ale je třeba se přihlásit co nejdříve, pokud jsou ještě volná místa.

 

  SETKÁNÍ S BRATREM MIROSLAVEM MATOUŠEM.
V neděli 7. 6. při bohoslužbách v 9:00 hodin v blanenském dřevěném kostele přivítáme vzácného hosta, kněze a spisovatele bratra Miroslava Matouše. Nahlédneme do jeho celoživotního díla a bratr Matouš nám poslouží kázáním. Budete mít možnost, po delším čase, slyšet kázání někoho jiného než vlastního faráře…
Tento obdivuhodný muž, ve svých 94. letech zvládá to, co mnozí mnohem mladší ne. Oceňme jeho obětavost přijet mezi nás a přijďte, prosím.Po bohoslužbách bude malé posezení s bratrem Matoušem.
Srdečně zveme!MIROSLAV MATOUŠ „Hospodina stále před oči si stavím, je mi po pravici, nic mnou neotřese.“ ·         narozen 28. října 1921 v Nevraticích, obci ležící na říčce Javorce v novobydžovském okrese.·         farář Církve československé a kazatel Jednoty bratrské

·         na konci války totálně nasazen

·         po únoru 1948 opustil studia na Filozofické fakultě UK

·         od roku 1949 učitel náboženství, kazatel a farář v CČS

·         během svého života se setkával s významnými osobnostmi národa – spolupracovník Přemysla Pittra

·         v roce 1958 mu byl z politických důvodů odňat státní souhlas pro výkon duchovenské služby

·         po letech v dělnických profesích se v roce 1967 stal na dvacet let kazatelem Jednoty bratrské

·         autor řady básnických sbírek a životopisného vzpomínání na P. Pittra.

 

Jeho bohatý život nelze promítnout do stránek našeho zpravodaje.

Proto si udělejte čas a nenechte si ujít setkání s tímto vzácným člověkem.

 

 

 

PRVNÍ PŘIJÍMÁNÍ VEČEŘE PÁNĚ DĚTÍ V BLANSKU V NEDĚLI 21.6. v 9:00 hodin, v blanenském dřevěném kostele, přijmou děti z naší blanenské farnosti poprvé svátost večeře Páně – První přijímání.Přijďte prosím, a doprovoďte je v tak významný okamžik. M.K.

 

BLANENSKÉ PODĚKOVÁNÍ.
V neděli 28.6. 2015 při bohoslužbách poděkujme třem sestrám z blanenské farnosti za jejich patnáctiletou práci pro naši farnost.
Vzhledem ke svému zdraví a věku se rozhodli předat svoji službu nástupkyním. Je na nás jim poděkovat a najít pokračovatele ve službě.
ÚČETNICTVÍ po sestře Růženě Grycové převezme od 1.7. 2015 sestra Jitka Alexová. FARNÍ AGENDU po sestře Heleně Ladičové bude zatím dělat bratr farář sám, od podzimu 2015 bude patrně pokračovat sestra Eva Šebelová, celá věc je zatím v řešení. KOSTELNICKOU SLUŽBU po sestře Soně Jokešové, je zatím v řešení, kdo bude dělat, každopádně však chceme oslovit případné zájemce.
Sestry H. Ladičová a R. Grycová k 30.6. 2015 uzavírají svoje působení v blanenské radě starších. Sestry T. Irajnová a Z. Valentová rezignovali na své členství v radě starších v měsíci květnu 2015.
V neděli 12.7. 2015 bude probíhat doplňující volby členů do rady starších. Avšak již nyní však hledáme ochotné sestry a bratry pro tuto službu.

Co vy? Najdou se mezi námi ochotní, kteří převezmou konkrétní službu v našem společenství? Kdo budete ochotní s čímkoliv pomoci, přihlaste se, prosím!                  Váš bratr farář Martin

 

Poznačte si do kalendáře na počátek července:

 

 

FARNÍ POUŤ DO PRAHY NA SVÁTEK MISTRA JANA HUSA.

Srdečně vás zveme v pondělí 6. července 2015 u příležitosti 600. výročí mučednické smrti Mistra Jana Husa na pouť do Prahy.

Odjezd autobusem v 6:00 hodin podle zájmu farníků z jednotlivých obcí.

V Praze je připravený bohatý program k tomuto jubileu vč. bohoslužeb v Betlémské kapli. Zájemcům o pouť předáme podrobné informace o všech možnostech.
Přihlaste se prosím, nejpozději do 21.6. 2015 u bratra faráře Martina

 

 Pozvání na koncert pana Jaroslava Nepilého v Husově sboru – dřevěném kostelíku v Blansku dne  6. července v 17.30 hodin.Koncert bude uveden k výročí úmrtí M.J.Husa s improvizací na husitský chorál.Pan Jaroslav Nepilý je varhaník, cembalista a hudební pedagog, uznávaný interpret doma i v zahraničí. Vyhledává a interpretuje zapomenutá varhanní díla období renesance a baroka. Do Blanska přijede po desetidenním koncertním zájezdu v Polsku. Srdečně vás zve Rada starších náboženské obce v Blansku.

 

JAK VÉST DĚTI K VÍŘE?   (rodičům a prarodičům před prázdninami)

Rodiče nemají děti náboženství vyučovat, mají před nimi víru žít

 

Zdeněk Matějček jednou prohlásil, že rodiče nemají své děti náboženství vyučovat, ale mají před nimi víru žít. Každé ráno si čteme z Bible, následuje výklad přečteného textu, modlitba a píseň. Tyhle ranní bohoslužby jsme dělali pravidelně už s malými dětmi. Byla to zejména manželka, která na to dbala. Děti s námi odmalička docela přirozeně chodily do kostela. Jára začal díky pokladníkovi sboru bratru Huličkovi počítat už ve čtyřech letech vybrané mince ze sbírky. Sečetl peníze pro sbor, řekl, kolik toho bylo a pokladník to po něm ani nepřepočítával! Tak mu věřil! Příští neděli Jára chraptěl a maminka řekla, že do kostela raději nepůjde. Bránil se: „Já musím počítat korunky.“ Když byl Jára maličký, bratr farář Timoteus Pokorný se smál, že je nejpoctivější posluchač evangelia: dokud ostatní zpívají, zpívá s nimi, často i do pauz. Jakmile začne farář kázat, Jára okamžitě usne, nic nepředstírá. S dětmi je třeba chodit do kostela minimálně rok předtím, než se narodí, a nikdy s tím nepřestat.
Budiž, přítomnost dětí ale někdy dospělé znatelně ruší.

Každou první neděli v měsíci máme v Bráníce tzv. rodinné bohoslužby. Do kostela jsou zvány celé rodiny. I kázání je dvojího druhu: jedno pro děti, při kterém se kreslí a maluje. Je to velice názorné. Tak moc, že i já tomu rozumím. Druhé kázání je krátké. To je pro dospělé. Tu chvilku to děti vydrží. Už třicet let máme v Braníce za faráře bratra doktora Luďka Rejchrta. Člověka, který má v krvi lásku k Bibli a muziku. Složil stovky písní pro děti. Novou píseň nejprve naučí děti. Potom ji děti vyučují nás dospělé. Utvořili jsme i takové hudební těleso: kytary, čelo, flétny, klavír, fagot, housle atp. Hrají tam vedle sebe mladí muzikanti i koncertní mistr z České filharmonie. Já už si teď dávám pohov, ale po léta – až do svých 80 let – jsem byl zvyklý chodit do kostela s houslemi.

Pravdou je, že jsme s dětmi vždycky o víře mluvili. Večer, než šly spát, bylo mým úkolem, říci jim něco z Bible. Pojal jsem to jako dramatizaci. Kolikrát byla manželka překvapena, když vešla do ložnice a viděla mě, jak stojím na stole, ruce nahoře a něco křičím. Já ovšem potřeboval dětem ukázat, jak byl veliký Goliáš!

Jistě došlo i na pohádky.

Nebyly to ovšem jen pohádky převyprávěné, ale i původní. Rád jsem si je vymýšlel. Hodně jsem cestoval a chtěl jsem z toho dětem předat nějaké poznání a zkušenost. Většina pohádek se točila kolem džina. Ten cestoval s chlapečkem po světě. Ten chlapeček byl ukrytý v džinově čepici, v níž byla díra, kterou všechno viděl. Když chodila Martička do první třídy a učili se číst písmeno „m“, zeptala se paní učitelka, jaké slovo začíná na „m“. Očekávala odpověď typu „máma, maso, máslo“ atp. Martička se přihlásila a povídá: „Madagaskar.“ Dovedl ji tam džin… K čemu by byl tatínek, kdyby nevyprávěl dětem pohádky?

Jaro Křivohlavý, Aleš Palán – z knihy Dvě lásky

 

KDYŽ SI DÍTĚ MYSLÍ, ŽE HO RODIČE NEMAJÍ RÁDI…

 

V rodinách se stává, že jedno z dětí si myslí, že ho rodiče nemají rádi

„Náš syn nám řekl, že ho nemáme rádi. Jsme z toho v šoku. Řekli jsme mu, že ho moc milujeme, ale on tomu odmítá věřit. Co máme dělat?“  Na dotaz odpovídá P. Denis Sonet, který se léta věnuje poradenství a duchovnímu doprovázení.

V rodinách se docela často stává, že jedno z dětí nabude přesvědčení, že ho rodiče nemají rádi. Svoje trápení dává najevo buď tím, že se velmi dožaduje mazlení, nebo se naopak uzavře do sebe a jakýkoli projev náklonnosti odmítá. Často také testuje rodičovskou lásku úmyslnou provokací. Když ho pak rodiče „usměrní“, považuje to za další „důkaz“, že ho opravdu nemají rádi.

Příčiny mohou být různé

Za nemilované se obvykle považuje prostřední dítě, tísněné z jedné strany starším sourozencem, kterého všichni obdivují, a z druhé strany mladším, nad nímž se rozplývají. Často to bývá také adoptované dítě, které má za sebou zkušenost s tím, že ho biologická matka opustila, a které si teď není jisté, zda ho adoptivní rodiče mají rádi opravdu bez výhrad. Může to být i dítě postižené, jež má strach, že rodiče zklame, že ho odmítnou nebo že ho budou pořád jen litovat. Také živé dítě, které chvíli neposedí, a které proto rodiče často napomínají a kárají, může dospět k přesvědčení, že to všechno se děje proto, že ho nemají rádi. Rovněž se může jednat o dítě přehnaně přísných rodičů, které má dojem, že mu rodiče ve všem brání, že ho nepřijímají takové, jaké je, a že mu právě pro nedostatek lásky zakazují dívat se na televizi či mu odmítají koupit hračky jaké mají kamarádi. Nemilované se může cítit i dítě, jehož otec či matka rodinu opustili, aby mohli žít s někým jiným a případně s ním vychovávat jeho děti.

Každý z těchto případů vyžaduje jiné řešení. Adoptovanému dítěti vysvětlíme, že každé – i „biologické“ – dítě musí rodiče do určité míry adoptovat a přijmout takové, jaké opravdu je, a ne takové, jaké by ho chtěli mít.

Adoptovanému dítěti je také potřeba říci, že jsme je přijali vlastně ještě dřív, než do rodiny přišlo, a milovali tím víc, oč déle jsme na ně museli čekat. Mělo by pochopit, že pravý otec je ten, který ho má rád a pokud mu tuto pravdu řekne někdo jiný než rodiče, tím lépe. Také bychom mu měli umožnit, aby vyjádřilo svou zlost na biologickou matku, která ho opustila, protože jinak se bude tato zlost obracet na matku adoptivní, o níž si dítě může vytvořit představu, že ho pravé matce „vyrvala“.

Jedná-li se o postižené dítě, citlivé na to, jak se na ně druzí dívají, je důležité, aby ho rodiče dokázali pochválit za každou snahu a za každý pokrok a naopak, aby přemírou pozornosti jeho handicap ještě nezvýrazňovali.

Dítě rodičů, kteří spolu nežijí, musí vědět, že ho rodič, který odešel, má stále rád a že s ním může být i nadále v kontaktu. Mělo by si navzdory všemu uchovat k oběma rodičům kladný vztah, protože představují kořeny, z nichž vyrůstá.

Jak dítěti pomoci?

V první řadě je třeba říci, že dítě za tyto pocity – že není milováno – nemůže!

Jsou určité situace, jimž by se měli rodiče dítěte, které se necítí dostatečně milované, vyhýbat. Patetické zvolání „Já tě miluju!“ nebo „Vždyť dobře víš, že tě máme rádi“ dítěti nijak nepomohou. Tato prohlášení, zvlášť v situaci, kdy se dítě rodičovské lásky dožaduje, v něm naopak probudí přesvědčení, že si jsou rodiče moc dobře vědomi toho, že ho ve skutečnosti rádi nemají, a tak se to těmihle vzletnými frázemi snaží zamaskovat.

Dítě bude rodičům jejich lásku opravdu věřit, když se mu od nich dostane zaslouženého obdivu, když si udělají čas na to, aby ho vyslechli, když ho ujistí o jeho schopnostech.

Co se týče otce, měl by si občas udělat čas jen pro to z dětí, které se cítí odstrčené: „Jedu na nákup, nechceš jet se mnou?“… Je totiž dobře známé, že když jsou děti s rodiči samy, bývají najednou úplně jiné. Maminky by zase měly své děti čas od času znenadání „přepadnout“. Když to dítě vůbec nečeká – třeba když si dělá úkoly, maminka ho zničehonic s láskou obejme.

V případě, že dítě opravdu hrozně vyvádí a ve snaze prověřit rodičovskou lásku překračuje všechny meze, je důležité rozetnout bludný kruh. Čím víc ho totiž budeme kárat, tím víc se bude cítit odstrčenější, a čím víc bude proto vyvádět, tím víc ho budeme kárat! Je na rodičích, aby z rolí, do kterých jsou takovým scénářem tlačeni, vystoupili: „Vyváděj si jak chceš, my tě stejně budeme mít jen o to víc rádi!“

Nemilované dítě je často dítětem, které nemá rádo ani samo sebe. Výchova spočívá mimo jiné i v tom, odhalit našim dětem bohatství, jež se v nich skrývá a jež s věkem dál poroste. Děti by měly už jako malé zažívat rodičovský obdiv. Nepoukazujme stále jen na jejich nedostatky, ale podporujme jejich přednosti, které časem všechno to horší udusí. Děti by měly vědět, že mají v našich očích velkou cenu.

Podle knížky Denise Soneta: Já tě snad přetrhnu!,

__________________________________________________________________

DVĚ ULICE

V jednom městě jsou dvě ulice. Jedna vede kolem chrámu a druhá kolem tržnice. Starý opat si všiml, že všichni lidé chodí vždy po druhé ulici.

Jednou se jich zeptal i na to, proč nechodí i ulicí kolem chrámu.

Odpověděli mu: Jistěže kolem chrámu nikdo nechodí, vždyť není svátek. Na trhu potkáme lidi, ale tam jen mrtvé obrazy svatých. Na trhu si můžeme popovídat, ale tam nasloucháme jen mlčení boha. Tady vidíme pestré zboží, ale u chrámu jenom zdi a kameny. Na trhu slyšíme hlasy přátel, ale tam jenom nesrozumitelná slova kněze. Na trhu si koupíme víno a potěšíme svá srdce, ale tam si připomeneme svou hříšnost a bídu.

Když nadejde osudný den, kdy na nás přijde nemoc nebo někdo zemře, půjdeme i po první ulici, ale teď nás už svými dotazy neobtěžuj. Teď chceme žít.“

J.J.Dovala.

 

 

PŘÍMLUVY PRO MĚSÍC ČERVEN

 

Bože naší naděje, odevzdáváme se do Tvých rukou, ve svých přímluvách: - Prosíme Tě, Pane Ježíši, buď naším rádcem a pomocníkem v životě. Posvěť naši věrnost, a dej, aby všechny národy poznaly Tvou moudrost a lásku. Vyslyš Nás a oživujícím Duchem, učiň z nás, svůj chrám.

– Pane náš, dej ať Tvou milostí osvíceni, se na svět kolem sebe díváme zdravýma očima, bez předsudků a vášní. Obdař nás úctou ke všemu, co poctivé lidské konání vytvoří a dej nám respekt jednoho k druhému.

– Dej Pane ať Tebou posíleni se otevíráme světu, dodržujeme Boží i lidské zákony a svým konáním a příkladem přivádíme do našeho společenství nové sestry a bratry.

Eva Šebelová

Dětem vybrala Eva Šebelová)

 

BOHOSLUŽBY V  BLANSKU, VYŠKOVĚ A OKOLÍ – červen 2015

 

Čtvrtek   - 4. 6. 16:30 Blansko Kaple Senior centra
Boží tělo;Jan 6,51-58 17:30 Blansko Dřevěný kostelík
19:00 Brťov Kaple Marie Matky Páně
Pátek 5. 6. 15:00 Žernovník Křestní slavnost
17:30 Blansko Dřevěný kostelík
18:45 Rudice Kaple sv. Barbory
Neděle 7. 6. 7:45 Boskovice Evangelický kostel
  8:00 Blansko Kaple Senior centra
Text: Marek 3,20-35   9:00 Blansko Dřevěný kostelík
    10:45 Brťov Kaple Marie Matky Páně
Píseň:   10, 85, 583   13:00 Rousínov Sbor Cyrila a Metoděje
    14:15 Vyškov Sbor dr. Farského
    15:45 Ježkovice Kaple u hřbitova
    17:00 Račice Sbor Páně
    18:30 Švábenice Obřadní síň obecního úřadu
Pátek 12. 6. 17:30 Blansko Dřevěný kostelík
18:45 Rudice Kaple sv. Barbory
Neděle       14. 6. 8:00 Blansko Kaple Senior centra
Text :     Marek 4,26-34   9:00 Blansko Dřevěný kostelík
Píseň:   122, 49, 587   10:45 Brťov Kaple Marie Matky Páně
14:00 Vítějeves Obřadní síň obecního úřadu
15:30 Černá Hora Kaple sv. Rodiny
17:00 Račice Sbor Páně
18:00 Ruprechtov Obřadní síň obecního úřadu
Pátek 19. 6. 17:30 Blansko Dřevěný kostelík
18:45 Rudice Kaple sv. Barbory
Neděle 21. 6. 8:00 Blansko Kaple Senior centra
Text:   Marek 4,35-41 9:00 Blansko Dřevěný kostelík
První přijímání večeře Páně dětí 10:45 Brťov Kaple Marie Matky Páně
Píseň:   43 13:00 Rousínov Sbor Cyrila a Metoděje
14:15 Vyškov Sbor dr. Farského
15:45 Ježkovice Kaple u hřbitova
17:00 Račice Sbor Páně
Středa – Narození Jana Křtitele 24. 6. 17:30 Blansko Dřevěný kostelík
Pátek 26. 6. 17:30 Blansko Dřevěný kostelík
18:45 Rudice Kaple sv. Barbory
Neděle – svátost Pokání 28. 6. 8:00 Blansko Kaple Senior centra
- veřejná zpověď 9:00 Blansko Dřevěný kostelík
Text:   Marek 5,21-43 10:30 Blansko Dřevěný kostelík
Píseň:   42 10:45 Brťov Kaple Marie Matky Páně
14:30 Křtiny Kaple sv. Anny
17:00 Račice Sbor Páně
18:00 Ruprechtov Obřadní síň obecního úřadu
Pondělí – Petra a Pavla 29. 6. 17:30 Blansko Dřevěný kostelík

 

Tvořte s námi náš Zpravodaj – čekáme i na Vaše příspěvky a náměty.

Kontakt: telefon: farní úřad pro Blansko i Vyškov: 606702768, e-mail: fararmartin@seznam.cz;; libuskajarosova@seznam.cz; www.drevenykostelik.cz/ www.kostelyvyskovsko.hu.cz www.fararmartin.digiinfo.eu

NO Blansko č. účtu 244035648 / 0300 NO Vyškov č. účtu 1560157369/0800

 

_____________________________________________

FARNÍ ZPRAVODAJ

květen 2015                                     ročník 18

Církve československé husitské, farnost Blansko a Vyškov, Boskovice,

Brťov, Černou Horu, Křtiny, Lysice, Rájec, Rudici, Skočovou Lhotu,

Vítějeves, Ježkovice, Račice, Rousínov, Ruprechtov a Švábenice.

_________________________________________________

 

Kdo věří ve mne, „proudy živé vody poplynou z jeho nitra“ jak praví Písmo To řekl o Duchu, jejž měli přijmout ti, kteří v něj uvěřili. Dosud totiž Duch nebyl dán, neboť Ježíš ještě nebyl oslaven. (Jan 7, 38-39)

 

 

ZAMYŠLENÍ PO VELIKONOCÍCH A K LETNICÍM

 

Všechno je jinak, všechno je naruby.

Čas ohraničený Velikonocemi a Letnicemi je čas velikého zásadního přerodu, naprosté změny. Před velikonocemi doprovázeli Ježíše učedníci, kteří ve svém mistrovi viděli někoho, s kým budou vládnout, kdo jim zajistí ministerské ve své vládě. Přelise,kdo z nich je největší. Ježíšovy předpovědi utrpení nebrali vážně. Jidáš podle některých výkladů, s kterými souhlasím, svého Mistra vydal právě proto, aby zahájil konečně Ježíšův zásah, nastolení jeho království. Učedníci nic nepochopili.

A potom přišel šok. Kruté vystřízlivění. Ježíš byl ukřižován. Setkání se vzkříšeným v nich budí hrůzu. Trvá to čtyřicet dní. Poté přijde nanebevstoupení.

Po letnicích tu máme učedníky proměněné. Jsou schopni zvěstovat ukřižovaného a vzkříšeného Krista, jít jeho cestou, riskovat život. A jak víme z dochovaných tradic, učedníci jdou za svým Pánem a obětují život. Ne, nebudou dokonalí. Ale to zásadní, co se stalo mezi Velikonocemi a Letnicemi, ten přerod, pokračuje dál. A za jejich života prožije církev období růstu jako snad nikdy potom.

Čtyřicet dní je v Bibli symbolické číslo plnosti. Takovou dobu se vzkříšený Kristus setkával s učedníky – dobu, která byla potřeba, aby se v plnosti uskutečnil vnitřní přerod, učedníci byli vnitřně proměněni tak, aby v nich mohl Boží duch působit. Potom přišly Letnice.

Tento vnitřní přerod, který učedníci prožívali mezi Velikonocemi a Letnicemi, prožívá každý z nás. U každého ta doba má jiné trvání. Mnozí jej nedokončí nikdy. V těchto dnech nás Bůh skrze svého ducha učí, kdo jsme my, kdo je on. Ukazuje nám nesmyslnost všeho lpění, nároků. Učedníci byli v tomto období zděšeni ze setkání se vzkříšeným Kristem. I my prožíváme neklid, pochybnosti, když se máme zbavit nároků, lpění, toho, v čem je nám dobře.

Nakonec, když člověk pochopí, cestu kříže přijme, jakoby padla stavidla. Přijde svoboda. Nic už nebrání tomu, aby člověk vnitřně proměněný plně, svobodně čerpal ne z toho, co mu nabízí okolí, z uznání druhých, z majetku, moci. To jsou, jak píše Anselm Grün, studny kalné. Jsme osvobozeni k tomu, abychom čerpali z nevyčerpatelných čistých zřídel Boží lásky, protože budeme mít mysl očištěnou k vnímání toho velikého zázraku, kterým je sám život.

Potom se splní ono zaslíbení, že prameny vody živé budou plynout z našeho nitra.                                                             Marek Ryšánek farář v Kroměříži

 

 

 Heslo Jednoty bratrské na květen: Všechno mohu v Kristu, který mi dává sílu. Filipským 4,13 
 Liturgický KALENDÁŘ – neděle 4 – 6. po Velikonocích a Neděle svatodušní 
1. 5. apoštolů Filipa a Jakuba 6. 5. apoštola Jana
14. 5. Oslavení Páně -Nanebevstoupení 24. 5. Hod Boží svatodušní
25. 5. Pondělí svatodušní 26. 5. apoštola Filipa

 

 

MODLITBA Svatý Bože, Tvůrce všeho, jak často na Tebe zapomínáme. Jak často se ženeme za přeludy tohoto světa a tebe nevnímáme. Jak často utrácíme čas na malicherné marnivosti, ale tobě nevěnujeme ani vteřinu. Jak často chvátáme za svými touhami, ale touhu po tobě v sobě neživíme. Jak často vidíme, že je potřeba zvelebovat hmotné statky, ale duchovní bohatství necháváme chátrat. Odpusť nám naši malost a měj s námi svatou trpělivost.               J. J. Dovala 

 

 

MÁJ, MĚSÍC DUCHOVNÍ OBNOVY:

 

Rad bych vzbudil váš zájem o plné prožití letošních májových bohoslužeb. Připravil jsem pro vás měsíc duchovní obnovy. Po vás milí bratři a milé sestry to chce jen jedno jediné: “Udělat si čas a podpořit jednou podvečerní hodinkou v týdnu tato setkání.” Pro mne to znamená každý den věrně sloužit našim společenství. Chce to náš vzájemný soulad a pochopení. Kéž si mnozí a rádi uspořádáme svůj čas neboť náš duchovní užitek bude mnohonásobný!

Program – osa májové duchovní obnovy je daná čteními z evangelií:

První týden: Lukáš 1, 26-38 Druhý týden: Lukáš 1, 39-45
Třetí týden: Lukáš 1, 46-56 Čtvrtý týden: Matouš 12, 46-50

 

Pořadí májových v týdnu je:
– úterý v 17:30 hodin Černá Hora, v 19:00 hodin Brťov
– středa v 17:00 hodin Vyškov, v 18:15 hodin Ježkovice
– pátek v 16:30 hodin Blansko -kaple, v 17:30 hodin Blansko – kostel,
v 18:45 hodin Rudice                                                   Těším se na vás. Bratr Martin

  Mistr Jan Hus, O MariiAbychom mohli vybřednout z pýchy i hříchu, vzývejme pomoc Marie a pozdravujme ji. Já ubohý, jak budu schopen chválit slavnou Marii, která je větší než všechna chvála?Nikdo nemůže dostatečně pozdravit tu, kterou pozdravil anděl, kterou Syn uctivě poslouchal, jíž se svěřil Duch svatý, kterou obdivuje celý svět.Máme k ní tedy přistupovat s bázní a s úctou a chválit ji. Jestliže spravedliví nejsou hodni, jak budou hodni hříšníci? A přece by ani spravedliví, ani hříšníci neměli ustávat v její chvále.Neboť v ní je všechna milost Otce, Syna i Ducha svatého, je v ní plnost milosti pro ni samu i milost, která se vylévá na nás. Amen.

 

I Maria žila z víry, rostla ve víře a ve víře byla zkoušená.

 

„Maria to všechno uchovávala v srdci a rozvažovala o tom.“ Úryvek z Bible říká, že všechno uchovávala v srdci. Co všechno přesně? – Slova a události, jež se staly. Všechno, co se stalo v souvislosti s Ježíšovým narozením. Okolnosti Ježíšova narození se pro ni staly událostmi, které nosila v srdci a rozjímala o nich: byla to pro ni škola víry. Kdo ví, kolikrát se jenom Maria v myšlenkách k těmto okamžikům vrátila, k vyprávění pastýřů o tom, „co jim bylo o tom dítěti pověděno“, aby z toho všeho mohla čerpat světlo a odvahu během následujících třiceti předlouhých let v Nazaretě, let plných námahy a ticha. Poněvadž – a to je důležité vědět – i Maria žila z víry, rostla ve víře a byla ve víře také zkoušená. Při tomto dozrávání a dospívání ve víře jí bylo pokrmem Boží slovo. Přesně k takovému dozrávání nás všechny zvou letošní májové bohoslužby. Přijměte jejich pozvání.              To vám přeje sestra Anička.

 

SVÁTEK MATEK.
Slavnost k svátku všech matek a žen prožijeme v Mariině měsíci máji, jako každý rok. V neděli 10.5. při všech bohoslužbách a následujících májových v týdnu. Pán Bůh žehnej vám všem maminkám, babičkám, prababičkám!   M.K.

 

SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ VE ČTVRTEK 14. 5 .2015

Ježíš Kristus “vešel do samého nebe, aby se staral o naše záležitosti u Boha” (Židům 9,24). “Lidé, proč tak stojíte a hledíte k nebi? Ježíš přijde zase právě tak, jak jste ho viděli, že odchází do nebe.” (Skutky apoštolů 1,11). “Když Bůh vzkřísil Krista Ježíše, vzkřísil zároveň s ním i nás, a když vykázal jemu místo v nebi, vykázal je zároveň i nám, protože jsme s ním spojeni.” (Efezkým 2,4-6) Lidstvo ponechané svým přirozeným silám nemá přístup do “Otcova domu”, do Božího života a jeho blaženosti. Jedině Kristus mohl otevřít člověku tento přístup, aby nám dal naději, že i my, jeho údy, budeme spojeni v téže slávě tam, kam nás předešel On, jako naše Hlava a jako Prvorozený.

Ježíš vstoupil na nebesa a sedí po pravici otcově

Co znamená to, že Ježíš sedí po pravici Otcově, jak si to máme představovat? Symbolika tohoto sdělení: Místo po pravici je nejčestnější, nejvýraznější a jedinečné. A to je pro člověka velice důležité: Jeden z nás je proměněn a je u Boha Otce. V Janově evangeliu Ježíš říká: “Jdu, abych vám připravil místo.” Ježíš s námi tedy počítá. Jestliže k němu patříme, připravuje toto místo i nám! Vždyť přece “máme své občanství v nebesích, odkud očekáváme Spasitele, Pána Ježíše Krista. On promění tělo naší poníženosti v podobu těla své slávy…” (Flp 3,20-21).

My máme svou pravou vlast a domov v nebi, v bezprostřední Boží blízkosti, protože jsme Kristovými bratry a sestrami. Apoštol Pavel říká, že Kristus je hlava a my jsme údy jeho těla. My jako církev ke Kristu tedy neoddělitelně patříme…

 

LETNICE – SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

 

Letnice tu byly už před letnicemi… Svátek letnic se slavil už v židovství, a právě během tohoto svátku Duch svatý sestoupil na apoštoly a další učedníky. Nelze zcela porozumět křesťanským letnicím, neznáme-li význam letnic židovských. Duch svatý sestoupil na církev v den, kdy si Izrael připomínal dar Zákona a smlouvy. Svatý Augustin k tomu říká: „V den letnic obdrželi židé Zákon psaný Boží rukou a v týž den přišel Duch svatý.“ Toto objasňuje, proč Duch svatý sestoupil na apoštoly zrovna o svátku židovských letnic: aby ukázal, že on je nový, duchovní zákon, že zpečeťuje novou a věčnou smlouvu a posvěcuje církev. „Svůj zákon jim dám do nitra, vepíši jim jej do srdce“ (Jer 31,33). Duchem svatým vepsal při křtu Bůh zákon do našich srdcí. Tento nový zákon je láska (srv. Řím 5,5), která nás uschopňuje i k dodržování ostatních zákonů a umožňuje nám chodit podle Ducha a žít podle evangelia.

 

DUCH SVATÝ – DUŠE CÍRKVE

“Duch přebývá v církvi, posvěcuje ji, uvádí ji do veškeré pravdy, sjednocuje ji ve společenství a ve službě. K tomu ji vybavuje a řídí různými dary.”
Základním rysem působení Ducha svatého v církvi je sjednocovat a vytvářet společenství (stejně jako v Boží Trojici). Používá k tomu nejrůznější prostředky. Vede ji a vyučuje skrze službu nástupců apoštolů, skrze dar proroctví dává v každé době poznat zvláštní Boží záměry a povolává a uschopňuje k jejich uskutečnění. Díky Duchu svatému jsou svátosti skutečně místem setkání s Bohem a pramenem jeho milosti. Rozmnožují v nás Boží život, posilují církevní společenství.

Duch svatý probouzí církev ze soustředěnosti na ni samotnou. Nepřestává posílat hlasatele evangelia, dává odvahu svědčit o Ježíšově zmrtvýchvstání a o spáse nabízené všem lidem. Dotvrzuje toto svědectví znameními a dodává mu účinnost. V záměrech Ducha svatého nezůstává nikdo stranou. Každý křesťan má v jeho plánu budování církve a spásy světa své jedinečné místo a úkol. Duch s každým počítá, každého, kdo se mu dá k dispozici, si používá, pro každého má zvláštní dar: “Každému je dán zvláštní projev Ducha ke společnému prospěchu.” (1Korintským 12,7)

 

JAK SE POZNÁ PŮSOBENÍ DUCHA SVATÉHO?

Nejjistější kriterium nám ukazuje sám Ježíš, když říká, že strom se pozná po ovoci, které přináší. A apoštol Pavel dodává: “Ovoce Božího Ducha je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání” (Galatským 5,16-17)

Převzato http://www.vira.cz

 

Náš přístup k prožívání bohoslužeb.

 

Již delší dobu přemýšlím nad tím, že bych ráda napsala pár řádků o  našem chování před, během a po bohoslužbách. Poznala jsem velkou pestrost přístupu a velké rozdíly mezi jednotlivými obcemi.

Jezdíme s manželem jako doprovod s bratrem farářem na nedělních bohoslužbách. Střídáme se s blanenskými farnicemi. Bratr farář je zvyklý na to, že s ním někdo jede. Kdo s ním prožil nedělní túru 7-8 bohoslužeb a najetých 150 km ví, že doprovod je potřebný a důležitý. Snažíme se podpořit společenství v jednotlivých obcích, pomoci se čtením, kde nejsou lektoři, dělat dobré zázemí bratru faráři na cestách.

Přijedeme třeba do obce později kvůli počasí nebo špatným silnicím a lidé v tichosti čekají i 20 minut a modlí se. Setkáváme se se srdečnými lidmi, kteří počkají po bohoslužbách, až se bratr farář se všemi rozloučí, vyprovázejí nás k autu, počkají, až odjedeme a mávají nám na cestu. Nehledí na čas a váží si toho, co pro ně bratr farář dělá, překonává překážky, aby k nim vůbec dojel.

Chtěla jsem Vás přivést k přemýšlení o našem přístupu k Bohu, prožívání bohoslužeb, přípravě na ně a též k přístupu k bratru faráři. Přemýšlejte někdy o tom, co mu dá práce příprava na kázání, které nikdy nečte z papíru, a obsah jednotlivých kázání se neopakuje. Nestalo se snad nikdy, že by někam na bohoslužbu nedojel, i když byl sebevíc unavený a třeba i nemocen.

Přesto je spousta lidí, kteří pro malé nepohodlí zůstanou doma. Na druhé straně si velmi vážím mnohých osmdesátnic, které překonají neduhy i rozmary počasí a na bohoslužby přijdou i s tím rizikem, že by mohly někde uklouznout.

Myslím, že je dobré, když se lidé před bohoslužbou pozdraví. Ale pět minut před začátkem bohoslužby by už měli sedět na svých místech ztišit se, Prosit v motlitbě i za bratra faráře. Aby ho Bůh vedl k dobré službě. Myslím, že bychom se měli zbavit zlozvyku bavení se při bohoslužbě a při přijímání Večeře Páně a soustředit se na jejich přijetí.

Po skončení bohoslužeb jistě pár minut ticha nebo varhanní dohry jistě neuškodí. Nechci svým článkem nikoho poučovat, naopak nás povzbudit k přemýšlení nad přístupem každého z nás. Nejsme dokonalí, můžeme na sobě něco zlepšit.

Vaše sestra Lidka z Vyškova.

 

Milé sestry a bratři,

 

nemyslete si, že jenom sedím nad Biblí, studuji a zkoumám. Pro mne Písmo Svaté je jako sváteční pokrm, pokrm vydatný a chutný, dávající sílu, jak tělesnou tak i duchovní. Duch posiluje tělo, Tělo je slabé a potřebuje posilu, znám to podle sebe. Jsem slaboch, na pomoc mám berle, jen víra a Písmo Svaté jsou mým průvodcem, který ukazuje cestu a dává odpověď: Proč Tvoji učedníci porušují tradici otců? Vždyť si před jídlem neomývají ruce!

 

Stvořitel i mě dal dvě ruce, abych pracoval a rval se životem. Tzn. Ne rvát se v hospodě, ale tvrdě stát na straně Božího lidu, nemocné těšit, potřebným pomáhat, nepřátelům odpouštět. Dostal jsem také dvě nohy, ne abych tancoval a kritizoval, ale hlavou se zamyslel jak velebit dílo Boží a šířit radostnou zvěst evangelia. Evangelium, to je radostný plamen do našich srdcí! Proč nemám slibovat – protože, jen nebeský Otec zná můj odchod. Proto, chci-li dát, nečekám, neotálím a dávám, mohu-li co pro druhého udělat -udělám to hned. Tradice je krásná, ale slovo Boha živého, které přišlo skrze našeho Pána Ježíše Krista, je nadevše. Duch Svatý nám dává sílu, abychom šířili Slovo o lásce, víře a naději, roznášeli pomoc, kde je nutná! Stává se, že jsem jako Jonáš, jenom moment, pohlédnu na kříž a jdu. Pojďte za Ježíšem! Smířil nás, zemřel za nás. Cestou Vás budou lidé považovat za blázny, tak jako jsem já. Je krásné být bláznem pro Krista! Vděk za to nečekejme, ani pochvaly, svět hledá chyby. Ano mám je. Máme je všichni. Jen Otec nebeský o nás vše ví, ještě dříve než jsme žili, dříve než jsme se narodili. Odměna jeden denár                                  Váš bratr Svatomír Lamač

 

 

 DIAKONIE A MISIE CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉSPOLEČNĚ S PATRIARCHOU A BISKUPSKÝM SBOREM CČSH VYHLAŠUJE FINANČNÍ SBÍRKU NA OBNOVU VYHOŘELÉHO HUSITSKÉHO KOSTELA V MIROVICÍCH NA PÍSECKU.Pokoj vám milé sestry a bratří. Ve velikonočním týdnu v úterý 31.3.2015 postihlo Náboženskou obec CČSH v Mirovicích velké neštěstí. Požár zachvátil budovu fary i kostela. Děkujeme Bohu za to, že nebyl nikdo zraněn. Rozsah škod není ještě vyčíslen, vyhořela kompletně střecha i vnitřní prostory budov.Obracíme se proto na vás s prosbou o finanční pomoc mirovickým sestrám a bratřím. Svou sounáležitost s nimi můžete projevit zasláním finančních prostředků na účet husitské diakonie, která organizuje ve spolupráci s plzeňskou diecézí tuto pomoc v rámci Církve československé husitské a která je pro vás garantem toho, že všechny tyto prostředky budou směřovat na obnovu tohoto kostela. 

Předem vám děkujeme za vaší pomoc těm, kteří se ocitli v nouzi. V případě jakýkoliv dotazů se na nás můžete kdykoliv obrátit. (tel: 723 255 696,

ThDr. Tomáše Butta                                                              Mgr. Hedvika Zimmermannová

Patriarcha CČSH                                                                             Ředitelka DM CČSH

 

Květnové sbírky ve farnostech Blansko a Vyškov budou věnovány

na obnovu vyhořelého husitského kostela v Mirovicích.

 

 

 

SETKÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PŘIBYSLAVI

 

máme v naší romantické trošku ještě rozestavěné farní chaloupce a polodivoké zahrádce.

Pro mládež ve věku od 14 let v termínu 25.července – 1.srpna 2015

Pro odrostlejší děti ve věku asi 9 – 14 let v termínu 8. – 15. srpna 2015

Spaní je v půdních pokojících po pěti ve vlastním spacáku, oddělené sprchy a WC, dobré jídlo, tři hodní vedoucí.

Program má duchovní základ – biblické příběhy, zpívání, ranní a večerní chvály v kapli, hry, soutěže, sporty, výlety, koupání, výtvarná činnost, ohně atd.

Cena za týdenní pobyt – 1.000 Kč

Nástup je v sobotu odpoledne, můžete přijet autem (dům je v horní části náměstí), dobré spojení vlakem (nádraží je blízko, na pomoc vyšleme spojku).

Vezměte si spacák, dobré boty, sandále, plavky, pláštěnku, pro jistotu teplé oblečení, potřeby osobní hygieny. Neberte nic cenného.

Kontakt: František Tichý, Komenského 20, Jihlava, mobil: 736 265 817, frantisektichy@email.cz

 

 

  SETKÁNÍ RODIN S MALÝMI DĚTMI 2015Koná se 22.-24.5.2015
V křesťanském středisku Zahrada (Lipová 166/26, Brno)
Na programu budou
- hry a povídání nad Biblí pro děti –   rozhovory o víře i o partnerství pro rodiče
– společné dětské modlitby – divadlo pro malé i velké
– nedělní dětská bohoslužba – hry pro celou rodinu, dětský koutek a mnohé další.
Příspěvek na stravu
Dospělý: 400,- Kč; Dítě starší dvou let: 200,- Kč; dítě mladší dvou let (s vlastním jídlem): 0,-Kč; Dobrovolník/ice (od 12ti let): 200,-
Přihlašujte se do 17.května přes www.facebook.com/ccshbrnorodinyKaždá rodina bude ubytována v samostatném pokoji, se 2-3 lůžky s povlečením, které je možno doplnit vlastními karimatkami a spacáky či dětskými postýlkami.V případě dalších dotazů se obracejte na: irena.kosickova@gmail.com 

 

PŘÍMLUVY PRO MĚSÍC KVĚTEN

 

Otče Náš nebeský, ve svých květnových přímluvách k Tobě vzhlížíme a svá srdce Ti s upřímností vyznáváme:

– Prosíme Tě, Pane, za duchovní obrodu naší církve. Nechť si křesťané uvědomí své poslání ve společnosti, zůstanou věrni biblickému poselství a v horlivosti křesťanské služby, přináší do svého okolí pokoru a lásku.

– Dej nám, milý Pane, abychom neplýtvali svými silami na malichernosti, ale raději zúročovali Tvé dary k obohacování ducha. Posiluj nás v odhodlání, denně svým životem dosvědčovat Boží moudrost a přivádět do Tvojí otevřené náruče nové bratry a sestry.

– Světlo našeho života, s hlavou skloněnou a s pokorou v srdci k Tvým nohám poklekáme. Nechť Tvá láska naše lidství z malosti vyvyšuje a k Tvému otci nás pozdvihuje. Staň se, nám Pane rádcem a pomocníkem v životech. Svým Slovem nás vyučuj, pravdou Boží naše bytí naplňuj.                                                     Eva Šebelová

DĚTEM vybrala Eva Šebelová

 

OZNÁMÍ VÁM, CO MÁ PŘIJÍT

Z obrázku vyškrtejte všechna písmenka, která se v něm vyskytují

více než jednou. Ze zbylých písmen

poskládejte dvě slova tajenky.

Bohoslužby V  Blansku, VYŠKOVĚ A OKOLÍ KVĚTEN 2015

Pátek 1. 5. 16:30 Blansko Kaple Senior centra
17:30 Blansko Dřevěný kostelík
18:45 Rudice Kaple sv. Barbory
Neděle 3. 5. 7:45 Boskovice Evangelický kostel
    8:00 Blansko Kaple Senior centra
Text: Jan 15,1-8   9:00 Blansko Dřevěný kostelík
    10:45 Brťov Kaple Marie Matky Páně
Píseň: 249,531   13:00 Rousínov Sbor Cyrila a Metoděje
    14:15 Vyškov Sbor dr. Farského
    15:45 Ježkovice Kaple u hřbitova
    17:00 Račice Sbor Páně
    18:30 Švábenice Obřadní síň obecního úřadu
Úterý – májová 5. 5. 17:30 Černá Hora Kaple sv. Rodiny
19:00 Brťov Kaple Marie Matky Páně
Středa – májová 6. 5. 17:00 Vyškov Sbor dr. Farského
18:15 Ježkovice Kaple u hřbitova
Pátek – májová 8. 5. 16:30 Blansko Kaple Senior centra
17:30 Blansko Dřevěný kostelík
    18:45 Rudice Kaple sv. Barbory
Neděle 10. 5. 8:00 Blansko Kaple Senior centra
Text :  Jan 15,9-17   9:00 Blansko Dřevěný kostelík
Píseň: 248,531   10:45 Brťov Kaple Marie Matky Páně
14:00 Vítějeves Obřadní síň obecního úřadu
15:30 Černá Hora Kaple sv. Rodiny
17:00 Račice Sbor Páně
18:00 Ruprechtov Obřadní síň obecního úřadu
Úterý –   májová 12. 5. 17:30 Černá Hora Kaple sv. Rodiny
19:00 Brťov Kaple Marie Matky Páně
Středa – májová 13. 5. 17:00 Vyškov Sbor dr. Farského
18:15 Ježkovice Kaple u hřbitova
Čtvrtek – Nanebevstoupení Páně; Mk 16,15-20 14. 5. 17:30 Blansko Dřevěný kostelík
Pátek – májová 15.5. 16:30 Blansko Kaple Senior centra
17:30 Blansko Dřevěný kostelík
18:45 Rudice Kaple sv. Barbory
Neděle 17. 5. 8:00 Blansko Kaple Senior centra
Text Jan 17, 6-19 9:00 Blansko Dřevěný kostelík
  10:45 Brťov Kaple Marie Matky Páně
Píseň: 262 13:00 Rousínov Sbor Cyrila a Metoděje
14:15 Vyškov Sbor dr. Farského – pouťová
15:45 Ježkovice Kaple u hřbitova
17:00 Račice Sbor Páně
Úterý –   májová 19. 5. 17:30 Černá Hora Kaple sv. Rodiny
19:00 Brťov Kaple Marie Matky Páně
Středa – májová 20. 5. 17:00 Vyškov Sbor dr. Farského
18:15 Ježkovice Kaple u hřbitova
Pátek   – májová 22. 5. 16:30 Blansko Kaple Senior centra
17:30 Blansko Dřevěný kostelík
18:45 Rudice Kaple sv. Barbory
Neděle svatodušní 24. 5. 7:45 Boskovice Evangelický kostel
Text Jan 15, 26-27; 16,4b-15 8:00 Blansko Kaple Senior centra
Píseň: 261,263 9:00 Blansko Dřevěný kostelík
10:45 Brťov Kaple Marie Matky Páně
14:15 Vyškov Sbor dr. Farského – pouťová
15:45 Ježkovice Kaple u hřbitova
17:00 Račice Sbor Páně
18:00 Ruprechtov Obřadní síň obecního úřadu
Pondělí svatodušní - 15,26-27 a 16,12-15 25. 5. 17:30 Blansko Dřevěný kostelík
Úterý –   májová 26. 5. 17:30 Černá Hora Kaple sv. Rodiny
19:00 Brťov Kaple Marie Matky Páně
Středa – májová 27. 5. 17:00 Vyškov Sbor dr. Farského
18:15 Ježkovice Kaple u hřbitova
Pátek – májová 29. 5. 16:30 Blansko Kaple Senior centra
17:30 Blansko Dřevěný kostelík
18:45 Rudice Kaple sv. Barbory
Neděle   -Boží trojice 31. 5. 8:00 Blansko Kaple Senior centra
9:00 Blansko Dřevěný kostelík
10:45 Brťov Kaple Marie Matky Páně
Text: Jan 3,1-17   13:00 Rousínov Sbor Cyrila a Metoděje
Píseň: 40   14:15 Vyškov Sbor dr. Farského
15:45 Ježkovice Kaple u hřbitova
17:00 Račice Sbor Páně

Kontakt: telefon: farní úřad pro Blansko i Vyškov: 515157087, 606702768,

e-mail: fararmartin@seznam.cz; h.ladicova@tiscali.cz ; libuskajarosova@seznam.cz

____________________________________________

FARNÍ ZPRAVODAJ

duben 2015                                     ročník 18

Církve československé husitské, farnost Blansko a Vyškov, Boskovice,

Brťov, Černou Horu, Křtiny, Lysice, Rájec, Rudici, Skočovou Lhotu,

Vítějeves, Ježkovice, Račice, Rousínov, Ruprechtov a Švábenice.

_________________________________________________

 

Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něho uvěří, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh přece neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něho spasen. (Jan 3, 16-17)

 

 

KDO JE VYKOUPÁN, NEPOTŘEBUJE NEŽ NOHY UMÝT

 

Ocitáme se v posledních momentech, které Ježíš tráví se svými učedníky. Ve chvíli, kdy už ví, jaký konec jej čeká, Ví, že jej Jidáš zradí a Petr zapře. A to je ten okamžik, kdy předává svým učedníkům jednu z největších pravd a pilířů víry. A znovu, jako správný učitel, přichází s názorným příkladem, který je jim blízký.

Bylo dobrým zvykem, když byl člověk pozván k někomu na hostinu, že se pečlivě připravil. Vykoupal se, natřel se vonnými mastmi, vzal si čisté oblečení. Ale cestou do hostitelova domu si nohy v sandálech zaprášil. Proto, jako první, při příchodu do domu, přišli otroci a návštěvníkům omyli prach z nohou. Byla to práce podřadná. Pro tehdejší lidi i dost ponižující a vyhrazená pouze otrokům, kterým se za takovou službu neděkuje.

 

A najednou vidíme Ježíše, jak odkládá svrchní šat, zůstává pouze přepásán plátnem na znamení, že takto obnažen je vydán cele své věci. Pokleká před svými učedníky a omývá jim s pokorou nohy…

 

Petr je pohoršen situací, která v jejich očích vypadá jako absolutní ponížení. Služba nehodna svobodného člověka. Ježíš mu v rozhovoru vysvětluje, že vše má svůj důvod, který teprve pochopí. Petr oponuje a žádá o požehnání vodou též rukám a hlavě. Ale na to mu Ježíš odpovídá: „Kdo je vykoupán, nepotřebuje než nohy umýt, neboť je celý čistý. I vy jste čisti, ale ne všichni.“ Odkazuje na to že, že učedníci, stejně jako my, jsme již byli vykoupáni přijetím křtu. Bylo nám odpuštěno, přijali jsme dar spasení a záchrany. Na svých cestách si však, stejně jako Petr nebo Jidáš, zaprášíme nohy svými poklesky a hříchy. A ty je třeba smýt.

 

Nestal se ale dnes z mytí nohou jen prázdný zvyk bez duchovního rozměru? Ježíš myl nohy Jidášovi a věděl, že jej vydá. Myl nohy Petrovi a věděl, že jej zradí. A přesto jim předem odpustil, smyl z nich špínu provinění.

 

Najde se v dnešní době mezi námi ten, který opravdu pokorně skloní hlavu, poklekne a omyje nám nohy? Odpustí nám naše ušpinění, bez výčitek a souzení? A dokážeme i my přijít a říct – bratře, sestro, vím, že máš zaprášené nohy a já bych ráda byla tím, kdo ti je umyje…. Myslím, že to potřebujeme dnes všichni, bez rozdílu.

 

Až v sobě najdeme sílu a poklekneme k umytí nohou, mějme v uších Ježíšova slova: „Amen, amen, pravím vám, sluha není větší než jeho pán a posel není větší než ten, kdo ho poslal.“ Jan 13,16

Taťána Irainová

 

 

 Heslo Jednoty bratrské na duben:                    Opravdu to byl Boží syn!          Matouš 27,54 
 Liturgický KALENDÁŘneděle Hodu Božího, 1. – 3. po Velikonocích 
2. 4. Zelený čtvrtek 3. 4. Velký pátek
4. 4. Hod Boží velikonoční 5. 4. Pondělí velikonoční

 

 

Modlitba díkůPane Ježíši Kriste, Beránku Boží, děkujeme ti, že jsi z lásky k nám vytrpěl na kříži všechnu bolest světa. Děkujeme za nejvyšší kosmickou oběť, jaká kdy byla, je a bude přinesena. Neboť mimo tebe není Spasitele ani Pastýře, který by znal Boha tváří v tvář. Ty jsi Světlem světa a celého stvoření, v tobě je ukryto tajemství věčného vzkříšení.                 J. J. Dovala

 

NAŠE NOVÁ FARA V BLANSKU.

 

Jak víte z předcházejících informací, budujeme v Blansku novou farní budovu.
Od velikonoc 2015 zde bude již bratr farář s rodinou bydlet. Jste zváni kdykoliv přijít na návštěvu, poradu, rozhovor, ale i se svými nápady, jak prostory, co nejvíce a nejlépe využívat.

Je dobré, pokud chcete mít jistotu, že mne na faře zastihnete nebo zde nebude zrovna někdo jiný a nebudu se Vám moci věnovat, předem se ohlásit a domluvit si setkání.
Pravidelně mne na faře zastihnete každé úterý od 16:00 do 17:30 hodin a každý pátek od 16:00 do 17:30 hodin. Jinak kdykoliv podle domluvy.

Rozličná setkání, která se v blanenské farnosti konají, tj. biblické hodiny, setkání pro střední generaci, setkání pro muže, přípravky ke svátostem se od 1. dubna 2015 konají už na faře. Adresa je Rodkovského 5 v Blansku, dům hned vedle dřevěného kostela.
Těším se na Vás I Vaše nápady! Bratr farář Martin

P.S. Mnohokrát děkujeme za všechny dary, v jakékoliv výši, které jste na účel farní budovy dali, dáváte a věříme, že zachováte přízeň tomuto dílu I do budoucna, než všechno splatíme. Pán Vám žehnej. M. K.

 

 VELIKONOČNÍ CHRÁMOVÉ SBÍRKY.Jako každý rok, i letos o Velikonocích, vás chceme poprosit o štědrost při darech do sbírek při velikonočních bohoslužbách. Máme za sebou i před sebou v našich farnostech různé opravy budov, doplnění interiérů a dalších investic. Děkujeme za vaši pozornost, protože i málo pro naši farnost znamená mnoho. Nemajíce mecenášů zahraničních ani tuzemských děkujeme právě vám!       Rady starších

 

VELIKONOČNÍ SVATÝ TÝDEN, JAK JEJ PROŽIJEME V LETOŠNÍM ROCE 2015 v našich farnostech.
Zkuste se na ně připravit a plně prožít jejich dar pro náš život, k tomu slouží toto povídání.

SVATÝ TÝDEN – vlastní velikonoce se slaví v tzv. Svatém týdnu, který začíná Květnou nedělí. Zvu Vás na hlubinu srdce víry. Věřím, že i Vy si uděláte čas, podpoříte tato setkání a otevřete se pro dar slavení. Hodně požehnání z letošního svatého týdne nám všem!

Program bohoslužeb u vás v obci máte na přiloženém lístku. Udělejte si čas a přijďte, prosím. Podpořte naše společenství svým zájmem a blízkostí.

Květná neděle 29.3. POZOR NA ZMĚNU ČASU!!! Noc ze soboty na neděli je o “hodinu kratší“!!! Spoluslavení Svatého týdne začíná na Květnou neděli průvodem, který symbolicky naznačuje, že následujeme Ježíše na jeho cestě utrpení a účastníme se jeho kříže, abychom měli také podíl na jeho vzkříšení a na jeho životě. Tuto myšlenku vyzdvihuje zvláště žehnací modlitba nad ratolestmi (zpravidla větvičky jívy ): “… požehnej také nás, ať s radostí jdeme za svým Králem Ježíšem.” Květná neděle spojuje Ježíšův královský vjezd a oslavu jeho utrpení v jedno. Obojí je ve velikonočním tajemství vzájemně propojené…Rozdávají se ratolesti, které nám po celý rok připomínají tento čas. Dávají se doma za kříž na stěně. Čteme Pašije, tj. Část evangelia /letos podle Marka/, která nám podává výpověď o Ježíšově křížové cestě.

Pondělí, úterý a středa jsou všední dny pašijového týdne.

Zelený čtvrtek 2.4.  

Tématem večerní liturgie jsou dvě události: Ježíšova večeře, při níž ustanovuje tajemství Večeře Páně a myje apoštolům nohy. Ježíšova modlitba v Getsemanské zahradě, jeho zajetí… Kristus nás posiluje svým tělem a svou láskou. V této síle se pak můžeme vydávat na cestu do zaslíbené země. Na cestu, která vede i přes poušť utrpení a smrti, ale též skrze bránu vzkříšení. Cílem této cesty je „země”, ze které nebudeme vyhnáni, totiž „nové nebe a nová země” nebeského království. Při liturgii umývá kněz sestrám a bratřím nohy na znamení pokory a vydanosti lidem ve službě. Nejprve budou přistupovat k umývání nohou katechumeni, a potom všichni další, kdo budou mít zájem. Při tomto obřadu se sedí v první, otevřené lavici. V závěru bohoslužeb se odnášejí liturgické předměty ze stolu Páně a nastává posvátné ticho Velkého Pátku. Umlknou zvony až do vzkříšení Páně. Pokračujeme sederovým večerem. Vzhledem k potřebě přípravy je třeba se včas k sederové večeři přihlásit.

Velký pátek 3.4.

Tento den je prožíváním dne smrti Ježíše, kdy se konal proces odsouzení, poprava i pohřeb. Proto je postním dnem a je prožíván ve znamení smutku, ticha a rozjímání. Podle evangelií zemřel Ježíš na kříži ve tři hodiny odpoledne. Proto se přibližně v tento čas scházíme k zvláštní bohoslužbě, je to obřad na památku utrpení Páně. Čtení z Bible otevírá smysl utrpení a smrti Krista a je zakončeno přímluvami za velké bolesti celého světa (rozdělení, války, špatné vztahy, nejednota křesťanů, …). Na Velký pátek je výzdoba kostela chudá, bez květin a svící na stole Páně. Písně se zpívají bez doprovodu varhan a mlčí i zvony. Bible říká, že v momentě Ježíšovy smrti se roztrhla opona, která v jeruzalémském chrámě dělila velesvatyni od ostatních prostor. Tím Písmo naznačuje, že Ježíšovou smrtí se otevřela cesta k největšímu pokladu k samotnému Bohu. V kostele není výzdoba a slavíme dnes zvláštní pašijovou bohoslužbu. Klasická liturgie se dnes neslaví. Projdeme s Ježíšem celou křížovou cestu. Po bohoslužbě je dobré zůstat ještě k tiché adoraci.

Bílá sobota 4.4.

Je tzv. neliturgickým dnem, neboť se dnes zásadně neslaví bohoslužba a další svátosti, kromě útěchy nemocným. Tento den je příležitostí prožít u Kristova hrobu skutečnost smrti, beznaděje a prázdnoty. Tedy všeho toho, v čem bychom byli díky hříchu uvězněni, nebýt Ježíšova vítězství, slaveného o velikonoční noci. Dle starodávného zvyku, vycházejícího ze židovského (resp. orientálního) počítání času, začíná nový den již po západu slunce (předešlého dne). Oslava význačných svátků a událostí tak začínala již v předvečer příslušného svátku – tzv. vigilie. Slavnost vzkříšení tak tedy začíná (dle našeho počítání) večer na Bílou sobotu, anebo v noci (stejně jako například o Vánocích, kdy je hlavním svátkem 25.12., se slaví “Štědrý večer” již večer 24.12). Bohoslužba začíná před kostelem. Požehnáním velikonoční ohně, svíce-Paškálu. Průvodem se svícemi do kostela. Biblická čtení a křtem či obnovou křestních slibů letošních katechumenů i nás všech přítomných. Ti stojí bokem ke stolu Páně. Na křestní otázky odpovídají :“Ano s Boží pomocí“. Se svým kmotrem přistupují za křtitelnicí ze zadu ke křestnímu prameni. Všichni ostatní obnovují své křestní sliby. Je to zcela zvláštní, působivá slavnost nenechejte si ji určitě ujít.

Velikonoční noc
Velikonoční vigilie je slavností svaté noci, kdy Pán vstal z mrtvých; kdy rozlomil pouta smrti a jako vítěz vystoupil z hrobu, aby i nám otevřel cestu k životu. Oslava Veliké noci vyjadřuje mnohými symboly a texty tento velikonoční “přechod” (pesach) ze zajetí utrpení a smrti do života svobody a plnosti.

Velikonoční neděle 5.4. NEJVĚTŠÍ SVÁTEK V ROCE !

 

Kristus vstal z mrtvých za svítání „prvního dne v týdnu”, neboli „ prvního dne po sobotě” (sobota byla podle židovského kalendáře posledním dnem týdne). Svým zmrtvýchvstáním dovršil Boží stvořitelské a vykupitelské dílo. Proto se křesťané v tento den začali pravidelně scházet k Večeři Páně „lámání chleba” a tento den nazvali „dnem Páně”. Každá neděle v roce je tedy „oslavou Velikonoc” – zpřítomněním Kristova vykupitelského činu, ze kterého můžeme čerpat posilu pro naši vlastní cestu zmrtvýchvstání.

 

Praktické poznámky:

Dnes se koná požehnání pokrmů. Doneste si je.. V Blansku je první přijímání pro dospělé, budou přijímat jako první, před ostatními. Klečí v půlkruhu před stolem Páně.

 

 NEDĚLE JEŽÍŠE DOBRÉHO PASTÝŘE 26.4. 2015.Tradičně třetí neděle po velikonocích je věnována svátku Ježíše Dobrého Pastýře.
V naší blanenské farnosti bude letos velkým svátkem. Přijede mezi nás náš brněnský biskup Mgr. Juraj Jordán Dovala.
Bohoslužby v blanenském dřevěném kostele v neděli 26.4. v 9:00 hodin uvedou požehnání našeho nového farního domu.
Slavnost, tak bude završením našeho mnohaletého úsilí a díla na zázemí pro naše společenství. Věřím, že si uděláte čas a společně se setkáme. M.K. 
 Velikonoční dobaslavení velikonoc pokračuje dalších padesát dní až do letnic   – „seslání ducha svatého“ jako jeden sváteční den – „velký Den Páně”. Velikonocemi totiž nic neskončilo. Apoštolové se v dalších 40. dnech setkávali se vzkříšeným Ježíšem. Při posledním setkání jim Kristus řekl, že ho už více neuvidí, ale dostanou zvláštní posilu – Dar ducha svatého. Ten dostali za dalších 10 dní o Letnicích. Kéž prožijeme společně duchovně plné svátky a rádi k tomu přispějeme, každý svojí originalitou. Váš bratr farář Martin. 
 VELIKONOČNÍ PROGRAM V KAPLI SV. RODINY NA KOPCI PASEKA V ČERNÉ HOŘE: Zveme Vás k prožití pašijové, křížové cesty venku, v přírodě.Na Zelený čtvrtek 2.4. od 9:00 hodin se setkáme na úpatí kopce Paseka v Černé Hoře u prvního zastavení. Zveme zvláště děti i dospělé. Zábavnou formou, se soutěžemi a hrami, projdeme celou křížovou cestu až ke kapli na kopci. Smyslem je srozumitelně dětem otevřít cestu k této památce.Večerní, zcela mimořádnou atmosféru VELKOPÁTEČNÍHO dne, prožijeme na Velký pátek 3.4., kdy se ve 20:00 hodin setkáme opět na úpatí kopce Paseka v Černé Hoře a půjdeme se svícemi, slavením pobožnosti Křížové cesty pro dospělé.
Na velikonoční pondělí 6.4. vás zveme na výšlap, ze všech cest a světových stran. Vyjděte si na příjemnou velikonoční, pondělní vycházku zakončenou v kapli.
V 16:30 hodin je zde pro vás připravené velikonoční zamyšlení s písněmi, zajímavým programem i občerstvením všem putujícím. Těšíme se na vás!

 

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA V ROUSÍNOVĚ

 

Srdečně vás zveme na výstavu prací dětí všech věkových kategorií, které se zúčastní děti z Klubu maminek Pohádka, Centra volného času a Střediska misie a diakonie Jordán, MŠ a ZŠ Rousínov s názvem “JAK JÁ VIDÍM VELIKONOCE”.

Výstava proběhne během letošních velikonočních svátků v prostorách bývalé synagogy, našeho Sboru Cyrila a Metoděje, Církve československé husitské a ve všední dny v klubu Pohádka na ulici Skálova, každý den od 14 do 16 hodin.

Je možné hlasovat pro nejlepší dílka, tři výherce z každé kategorie čeká malá odměna.

Součástí bude i prodej velikonočních dekorací vytvořenými dětmi ze Střediska Jordán,jejichž koupí přispějete na práci se sociálně slabými dětmi.

Jáhenka Libuška Jarošová

VELIKONOČNÍ VÝLET – KŘÍŽOVÁ CESTA LULEČKlub dobré zprávy Střediska Jordán pořádá velikonoční výlet  do Lulče, již s několikaletou tradicí.Výlet se koná na ZELENÝ ČTVRTEK  2. 4. 2015. Sraz je na autobusovém nádraží v Rousínově od 7.45 hod. Odjezd autobusu č. 730 je v 8.00 hod. Předpokládaný návrat v 11.28. V případě nepříznivého počasí o hodinu dříve.(Odjezd pro zájemce z Vyškova,bus č.730 ze stanoviště 14,autobusové nádraží Vyškov v 8.00 !!!, v lulči  v 8.12 , zde počkejte, v 8.16 přijede bus z rousínova a můžeme společně pokračovat v křížové cestě. Bus zpět jede v 10.46 a 11.46)Výlet se skládá z procházky křížovou cestou v Lulči ke kostelu sv. Martina. Během cesty mají děti možnost získat odměny za správné odpovědi. Na závěr výletu jsou na louce připraveny různé hry a soutěže a vrcholem je hledání pokladu velikonočního zajíčka.Výlet není náročný a lze ho absolvovat i s kočárky. Není určen jen dětem, ale i všem, kteří se chtějí dozvědět něco více o smyslu slavení Velikonoc. Procházíme všechna zastavení křížové cesty.Pro děti je zajištěno hlídání  v Centru volného času na ulici Skálova 35 i po skončení výletu až do 14 hodin, spojené s neobvyklou slavnostní hostinou POSLEDNÍ VEČEŘE podle židovské tradice zvanou pesach. Lze se samozřejmě zúčastnit pouze výletu.S sebou: vhodné oblečení i do deště (jarní počasí je proměnlivé), pití a svačinu, 20 Kč na bus + 10 Kč na odměny, (dospělí pouze 40 Kč na bus)

Všichni jste srdečně vítáni.

 Případnou pomoc při organizaci či soutěžích vítám. Zejména bych byla ráda, za jednoho dospělého z Vyškova, který by eventuelně pouze doprovodil cestou autobusem děti z Vyškova,které by se zúčastnily pouze výletu.

Případné informace vám ráda podá jáhenka Libuška Jarošová, tel. 605 48 10 48

 

 

Sbírka pro Diakonii Broumov – Blanskose bude konat opět před kostelem v úterý 21. dubna od 14:00 do 16:00 hodin. Bližší informace v kostelíku, na nástěnce, ve Zpravodaji Města Blanska a nawww.drevenykostelik.cz a telefonech farnosti. H.L.

 

 

Křížová cesta pro děti (i dospělé) v Černé Hoře.Na Zelený čtvrtek 2.4. se sejdeme v Blansku,na autobusovém nádraží v 8:00 hodin, kde děti převezme ses. Eva,(doprovod může jet také). Je třeba dát dětem peníze na jízdné tam i zpět, malou svačinku i pití. Další se mohou připojit v Černé Hoře, tam se setkáme v 9:00 hodin úpatí kopce Paseka v Černé Hoře u prvního zastavení.U každého zastavení podá sestra Eva výklad a cesta bude doplněna soutěžemi, Po skončení výletu bude následovat připomínka Poslední večeře Páně už na nové faře u kostela. Přihlašujte se u ses. Evy tel. 604 988 075 nebo Eva.Sebelova@seznam.cz

 

 

PŘÍMLUVY PRO MĚSÍC DUBEN

 

Stvořiteli Náš, dnes Ti otevíráme svá srdce ve svých dubnových přímluvách:

 

– Náš Pane, prosíme Tě, posiluj nás ve víře a veď naše kroky po pravých a smysluplných cestách. Otevírej naše srdce pro vnímání Tvého slova, abychom po vzoru učedníků Tvému učení naslouchali.

– Pane Ježíši Kriste, požehnej všemu novému, co tvoříme. Buď nám vzorem a inspirací, buď naším pomocníkem a rádcem. Požehnej nás svým vedením. Nechť všechna zaslíbení Boží, si v životech neseme a jejich naplnění se odevzdáváme.

– Dej nám sílu prožít svůj úkol na tomto světě, s láskou a vírou. Posvěcuj naši věrnost i horlivost křesťanské služby, modlíme se společně za duchovní probuzení v naší vlasti, za celou církev Kristovu a její poslání ve společnosti.

– Dej, abychom se ze vzkříšení Kristova radovali a abychom s láskou rozdávali, co jsme od Boha přijali a toto svědectví světu s oddaností hlásali.               Eva Šebelová

 

VELIKONOČNÍ OSMISMĚRKA

(nejen pro děti )

hrob

chléb

chrám

Jidáš

kalich

kříž

modlitba

oslík

pašije

Pilát

spása

učedník

večeře

velerada

víno

víra

vzkříšení

zapření

zrada

 

 

 

O STARÉ ZAHRADĚ (malá povídka k zamyšlení)

Bylo, nebylo, v jednom starobylém městě byla stará květinová zahrada s domkem zahradníka a v té zahradě rostly květiny, které byly pojmenovány podle lidských vlastností či pocitů. První byla růže, o které se říkalo , že je krásná a nebezpečná jako láska, pomněnka je drobná jako naděje, květy slunečnice byli pro lidi přátelské, šeříku jim připomínali víru lidskou, ale nejzajímavější byla sasanka, která připomínala rodinný květ podle jejích pěti lístků, a uprostřed těchto květin rostl malý modrý zvonek, který ve větru klinkal svou hlavičkou a roznášel radost. Každý den se lidé přicházeli do zahrady dívat na ty nádherné květy a bylo jim spolu hezky

Jednoho dne se stalo, že zahrada začala pustnout a květiny pod spoustou plevele začaly uvadat. Najednou se stalo, že: manžel se zlobil na manželku, že je polévka málo slaná, šéfům v práci přišlo pracovní tempo zaměstnanců nedostatečné, dívka byla zklamaná, že její milý za ní nechodí častěji a hádali se kvůli úplným maličkostem. Kolem zahrady chodila ze školy dívka jménem Anička se svojí maminkou a sestrou. I vztahy mezi Aniččinou maminkou a sestrou Bětkou nebyly ideální, protože nemohly najít společnou řeč. Anička přemýšlela proč. Jednou šla se školy zamyšlená kolem opuštěné a zarostlé zahrady, zastavila se, zamyslela se a říkala si: „ Kde je ta krásná zahrada co tu byla?“ a začala o tom přemýšlet. V Jednom sobotním odpoledni Anička zavolala na maminku: „Mami, než si nakoupíš, já se půjdu učit do zahrady.“ Učení použila jako výmluvu, aby si zahradu mohla prohlédnout.

Otevřela branku, která zavrzala, protáhla se mezi kopřivami a bodláčím, nahlédla do domečku, vešla dovnitř a přemýšlela kde začít. Vyvětrala domek, vymetla pavučiny, všechno vyčistila a dala do oken čisté záclony. Na zahradě se pustila do odstraňování plevele. Chodila do zahrady často, a i když plevele bylo mnoho, ubýval, až tam nebyl vůbec žádný.

Anička osvobodila květiny, a ty opět začaly kvést. Rozhlédla se kolem a rozhodla, že se do domku časem nastěhuje. Ostatní, kteří chodili kolem zahrady, viděli, že zahrada je čistá, květiny krásně kvetou, a na tváře se jim vrátil úsměv a do srdcí radost a pohoda. Kolem zahrady šla také maminka se sestrou Bětkou a i ony se usmívaly.

Zvoneček svým klinkáním modrou hlavičkou nadále roznášel mezi lidmi radost.

Vlaďka Konečná.

 

Dubnové setkání rady starších v Blansku.

V pondělí 13. 4. v 19:30 hodin se koná pravidelná, měsíční schůze rady starších v Blansku, tentokrát poprvé na naší faře. Uvítáme při ní nové členky RS.

 

Bohoslužby V  Blansku, VYŠKOVĚ A OKOLÍ BŘEZEN 2015

Čtvrtek – Zelený 2. 4. 9:00 Luleč Pašijová cesta s dětmi
- svátost pokání 9:00 Černá Hora Pašijová cesta s dětmi
a veřejná zpověď 13:00 Rousínov Sbor Cyrila a Metoděje
14:15 Vyškov Sbor dr. Farského
Text:  Jan 13,1-16 16:30 Blansko Kaple Senior centra
Píseň: 122,12,185 17:30 Blansko Dřevěný kostelík
19:00 Blansko sederová večeře
19:00 Brťov Kaple Marie matky Páně
Pátek   -Velký 3.4. 13:00 Rousínov Sbor Cyrila a Metoděje
14:15 Vyškov Sbor dr. Farského
15:45 Ježkovice Kaple u hřbitova
Píseň: Křížová cesta str. 24 16:30 Blansko Kaple Senior centra
17:00 Račice Sbor Páně
17:30 Blansko Dřevěný kostelík
18:00 Ruprechtov Obřadní síň obecního úřadu
19:00 Brťov Kaple Marie matky Páně
20:00 Černá Hora Křížová cesta
Sobota – Bílá 4.4 9-12:00 Blansko Dřevěný kostelík – adorace
Text: Marek 16,1-8 14:00 Rudice Kaple sv. Barbory
Píseň: 249,531 18:00 Vítějeves Obřadní síň obecního úřadu
20:00 Blansko Dřevěný kostelík
Neděle – Hod Boží 5.4. 8:00 Blansko Kaple Senior centra
                Velikonoční 9:00 Blansko Dřevěný kostelík
Text:  Jan 20, 1-18 10:45 Brťov Kaple Marie matky Páně
Píseň:250,531 13:00 Rousínov Sbor Cyrila a Metoděje
14:15 Vyškov Sbor dr. Farského
15:45 Ježkovice Kaple u hřbitova
  17:00 Račice Sbor Páně
  17:30 Lysice Obřadní síň obecního úřadu
  18:00 Ruprechtov Obřadní síň obecního úřadu
Pondělí velikonoční 6.4. 7:45 Boskovice Evangelický kostel
Text: Matouš 28, 8-15 8:00 Blansko Dřevěný kostelík
Píseň: 255,531 9:00 Blansko Dřevěný kostelík
14:30 Křtiny Zákristie Poutního kostela
16:30 Černá Hora Kaple sv. Rodiny
18:00 Lysice Obřadní síň obecního úřadu
Pátek 10.4. 17:30 Blansko Dřevěný kostelík
18:45 Rudice Kaple sv. Barbory
Neděle – Bílá 12.4. 8:00 Blansko Kaple Senior centra
9:00 Blansko Dřevěný kostelík
Text: Jan 20, 19-31 10:45 Brťov Kaple Marie matky Páně
Píseň: 248,531 14:30 Křtiny Zákristie Poutního kostela
  16:00 Ruprechtov Obřadní síň obecního úřadu
  17:00 Račice Sbor Páně
18:00 Ruprechtov Obřadní síň obecního úřadu
Pátek 17.4. 17:30 Blansko Dřevěný kostelík
18:45 Rudice Kaple sv. Barbory
Neděle 19.4. 8:00 Blansko Kaple Senior centra
9:00 Blansko Dřevěný kostelík
Text: Lukáš 24,36b-48 10:45 Brťov Kaple Marie matky Páně
Píseň: 255,531 13:00 Rousínov Sbor Cyrila a Metoděje
14:15 Vyškov Sbor dr. Farského
  15:45 Ježkovice Kaple u hřbitova
  17:00 Račice Sbor Páně
Pátek 24.4. 17:30 Blansko Dřevěný kostelík
Neděle 26.4. 8:00 Blansko Kaple Senior centra
Žehnání farního domu 9:00 Blansko Dřevěný kostelík
Text: Jan 10,11-18 14:30 Křtiny Zákristie Poutního kostela
Píseň: 250,531 18:00 Ruprechtov Obřadní síň obecního úřadu
17:00 Račice Sbor Páně

 

Kontakt: telefon: farní úřad pro Blansko i Vyškov: 515157087, 606702768, e-mail: fararmartin@seznam.cz; h.ladicova@tiscali.cz ; libuskajarosova@seznam.cz ; www.drevenykostelik.cz/ www.kostelyvyskovsko.hu.cz www.fararmartin.digiinfo.eu

NO Blansko č. účtu 244035648 / 0300 ; NO Vyškov č. účtu 1560157369/0800

 

_______________________________________________

FARNÍ ZPRAVODAJ
březen 2015 ročník 18
Církve československé husitské, farnost Blansko a Vyškov, Boskovice,
Brťov, Černou Horu, Křtiny, Lysice, Rájec, Rudici, Skočovou Lhotu,
Vítějeves, Ježkovice, Račice, Rousínov, Ruprechtov a Švábenice.
_________________________________________________
„Dávejte si pozor, abyste nepředváděli své dobré skutky lidem na odiv. Jinak totiž nemáte odměnu u svého Otce v nebesích. Když dáváš chudým, nevytrubuj před sebou, jako to dělají pokrytci v synagogách a na ulicích, aby sklízeli chválu od lidí. Amen, říkám vám, že už mají svou odměnu. Raději, když dáváš chudým, ať tvá levice neví, co dělá pravice. tvé dobrodiní zůstane vskrytu a tvůj Otec, který vidí vskrytu, tě odmění. Matouš 6,1 -4
DOBRÉ SKUTKY
Ráda bych v postní době zamyslela nad slovem „služebnost”. Člověk je tvorem společenským a rád se proto lidmi obklopuje. Přijímá za své přátele Ty, kteří jsou s ním v názorech jednotní. To je v nacházení nových vztahů zcela pro lidskou bytost přirozené. Dělá to člověk věřící i nevěřící. Je to okouzlením prvního dojmu. Opravdové přátelství vzniká až daleko později. Až čas, chování a okolnosti prověří hodnotu každého přátelství i člověka. Je to jako s politiky. Zpočátku se tváří jako vysoce erudovaní a znalí věci. Oplývají úžasným charismatem a z úst jim plyne jedna sladší naučená fráze za druhou. Slibují a slibují. A také obdarovávají! Už jste někdy jedli předvolební guláš? Už Vás, ještě s mastnou pusou tahali k podpisovému archu? Nebo jste v opojení z vůně darovaného květu a v touze ho vlastnit, podepsali svou účast na mítinku? Tak vězte, že patříte k většině. Ve skutečnosti však, jste se stali obětí manipulace. Vždyť tito agitátoři sledují své cíle, čekají, která struna se v nich rozechvívá. A pak, jako správní umělci si svůj vysněný orchestr pochlebovačů utváří. Nestojí o člověka s jiným laděním, nestojí o různost názorů, neumí se konfrontovat s odlišností jinak než křikem. Možná si myslí, že jinakost umlčí. A na chvíli, v těch davech je to i možné. Nechci se však zabývat postupy politiků a ještě k tomu v postní době. Chci se jen zamyslet nad slovy našeho Pána Ježíše Krista:„Dávejte si pozor, abyste nepředváděli své dobré skutky lidem na odiv.” Jsme přece křesťané a chceme-li zůstávat věrni Kristovu učení, mělo by být pro nás radostí pomoci druhému. Vím, že každý chce tuto radost sdílet, ale uvědomte si, že tento skutek s Vámi už sdílí Pán. Vytrubujete-li tedy do světa své zásluhy, už Boha nepotřebujete. Svou odměnu, obdiv lidí již máte. Nejste ovšem chváleni Vy, jen dobrý skutek sám. Co by Vám mělo tedy být pro potěchu z dobrodiní? Myslím, že již to sdílení radostného tajemství s Pánem je odměnou. Napadl mě příběh jednoho člověka. Byl to obyčejný obchodník. Na tržišti mu chudý chlapec chtěl ukrást vystavený pomeranč. Na malého chlapce se vrhli tři mužové, chtěli ho předat policii. Obchodník však chlapce vyslechl a dozvěděl se, že nemá rodiče a stará se o tři malé sourozence. Zprvu tomuto příběhu obchodník nevěřil, nechal chlapce uklidit obchod a odešel s ním domů. Jaké bylo jeho zděšení, když našel polorozpadlou chatrč, odkud vyběhly malé plačící děti. Bylo mu smutno. Přišel domů, zabalil jídlo a poslal poslíčka s darem k dětem. Každý měsíc posílal chlapci peníze. Dětem zjednal opatrovnictví. Uběhlo několik let, na příhodu každý zapomněl. Obchodník zestárl a onemocněl, potřeboval kostní dřeň. Přišel do nemocnice, ale
neměl prostředky na tak nákladnou léčbu. A přece se mu jí jednoho dne dostalo. Když se uzdravil, pátral po příčině svého uzdravení na ředitelství nemocnice. Objednal se a byl uveden do místnosti. Člověk za stolem ho vyslechl, pak zvedl oči od práce, usmál se a vtiskl obchodníkovi do dlaní pomeranč. Obchodníkovi se ze setkání řinuly slzy po tvářích. Poznal malého chlapce a ten ho dochoval až do smrti. Proto pozor, lidé milí, když se smyslem Vašeho konání, stane touha zviditelnit se a zvítězí nad křesťanskou potřebou pomáhat. A jsou-li snad dobré skutky a služebnost lidem popisem Vaší práce, pak se o nich nezmiňujte. Největší odměnou je totiž služba sama. Sloužit můžeme všichni a nezáleží na tom v jaké míře, ale s jakou oddaností. Eva Šebelová Kilianová
Heslo Jednoty bratrské na březen: JE-LI BŮH S NÁMI, KDO PROTI NÁM? Římanům 8,31
LITURGICKÝ KALENDÁŘ 2. – 6. neděle postní 7. 3. apoštola Tomáše; * T.G. Masaryk 1850 25. 3. Marie, matky Páně zvěstování 28. 3. J. A. Komenský *1592 29. 3. Květná neděle (6. postní)
SETKÁNÍ PRO STŘEDNÍ GENERACI V BLANSKU. Už od podzimu se setkáváme každých čtrnáct dnů u bratra faráře doma na setkání pro střední generaci. Původně nás bylo pět, nyní už je nás deset. Rádi se vidíme vždy v úterý v 19:00 hodin. Zveme i další, kteří si najdou čas. Je to bezva a bratr farář vždy zvolí zajímavé téma. Srdečně zveme další zájemce. Blažena J.
VÝROČNÍ SHROMÁŽDĚNÍ V měsíci březnu nás čekají každoroční, výroční shromáždění. Zhodnotíme na nich službu, práci i hospodaření našich farností za L.P. 2014. Srdečně vás všechny zveme a rádi vás seznámíme s výsledky života našich farností.
Výroční shromáždění se konají v neděli 15.3. ve 14:15 hodin ve Vyškově a v neděli 22.3. v 9:00 hodin v Blansku.
Těšíme se na setkání. Předsedkyně rad starších.
V Blansku budou při Výročním shromáždění volby Rady starších. Koncem června odejdou na zasloužený odpočinek z rady starších sestry R. Grycová a H. Ladičová. Je však už nyní potřeba pamatovat na ty, kdo budou ochotní po nich převzít “veslo” . Všichni ochotní zájemci o službu hlaste se u bratra faráře. M.K.
KOSTELNÍK V BLANSKU.
Na každém místě, kde konám bohoslužby je důležitá služba kostelníka, který všechno připravuje, uklízí a organizuje pro život místního společenství. Bohu díky ve všech obcích bez problémů kostelníci fungují a pracují. Jsem jim nesmírně vděčný za jejich službu a dobré zázemí!
Současný problém je však tato služba v blanenském farním kostele. Sestry a bratři, které tuto službu dělali, zestárli a už nejsou fyzicky schopni tyto práce vykonávat. Kromě přípravy na stole Páně a otevření kostela nikdo nezamete před kostelem, na zahradě, neposeče trávu, nevysaje v kostele i pod kostelem, neumyje podlahu či okna atd. Pokud to mám ustavičně saturovat já, jako farář, ne že by mi to vadilo, ale mohu svůj čas věnovat službám, které musí dělat farář a těžko jej v tom někdo další nahradí. Na únorové schůzi rady starších bylo rozhodnuto oslovit
blanenskou farnost, kdo by byl ochotný se plnohodnotně o tyto věci starat. Rada starších rozhodla za kompletní službu kostelníka tj. úklid v kostele i venku, sečení trávy, úpravu zahrady, přípravu stolu Páně, otevírání a zamykání kostela při bohoslužbách a obřadech, zametání sněhu, zvonění, topení atd. odměnit tuto službu finančně. Chceme oslovit všechny ochotné zájemce. Neváhejte a hlaste se! Farář Martin Kopecký
Lektoři Lektor je ten, kdo čte při bohoslužbách vstupní a epištolní čtení z Bible, případně přímluvné modlitby. Zveme všechny ochotné čtenáře: “Rozšiřte naše řady ochotných podílet se na této službě.” Není větší služby než při liturgii Vaši lektoři.
VARHANÍCI NA VYŠKOVSKU.
Jedinou, dnes pravidelně hrající varhanicí ve vyškovské farnosti je sestra ing. Ivana Nováčková ve Vyškově. Snad se podaří pro službu u varhan v Rousínově nadchnout novou, mladou varhanici. Máme však příslib od jednoho z nejlepší varhaníků v Brně, Lukáše Rýdla, že bude vždy první neděli v měsíci, hrát na všech bohoslužbách. Když už se to podařilo, prosím, využijte toho a alespoň svoji účastí odměňte toto snahu. Díky F.Ú.
INFORMACE O ZPRAVODAJI
Distribuce našeho měsíčníku Farní zpravodaj na několika místech prošla svými změnami. Když by se nedopatřením stalo, že vám není farní zpravodaj doručovaný, není to proto, že jsme na vás zapomněli. Ale někde nastala chyba. Ozvěte se nám prosím, všichni, kdo zpravodaj chcete, ale nedostáváte jej pravidelně. My chybu napravíme. M.K.
BAZAR KNIH V rousínovském kostele Cyrila a Metoděje se koná sběr a bazar knih po celý měsíc březen. Každý, kdo máte nějaké knihy, které již nepoužíváte, prosím přispějte nám. Nabídky zavolejte na tel. 605 481 048 nebo el .poštou libuskajarosova@seznam.cz
Za pomoc děkuje Liba Jarošová, jáhenka.
ZA ZDENKOU ADLEROVOU.
Při pohřebních bohoslužbách v sobotu 21. 2. 2015 jsme se ve vyškovském kostele
a následným průvodem na hřbitov v Ruprechtově rozloučili se sestrou Zdenkou
Adlerovou z Ruprechtova. Bohu díky za její službu naplněný život 90. léty v kruhu
její i duchovní rodiny naší církve. Byla našemu společenství věrná po celý život,
za každého režimu a situace. Patřila k pamětníkům a mnoho roků pracovala, jako kostelnice v Ruprechtově, roznášela farní zpravodaj, doprovázela bratra faráře
a starala se o všechno potřebné.
Patří jí velký dík, za všechno co pro ruprechtovské věřící udělala. Svoji službu však také předala své dceři Mirce a věříme, že tak dále bude pokračovat v práci své maminky.
Věříme, že to nebude zapomenuto před Bohem ani mezi námi. Vděční farníci z Ruprechtova.
POSTNÍ KŘÍŽKY
Rád bych i letos trošku zintenzivnil naše prožívání přípravy na velikonoce. Bratr Slávek připravil tzv. POSTNÍ KŘÍŽKY, které budou připravené při každých bohoslužbách. Při odchodu z bohoslužeb si můžete vzít ke splnění nějaký úkol, na kterém po celý týden chcete pracovat. Jak ve vztahu k Bohu, tak sobě i druhým lidem. Po naplnění úkolu vložíme nahoru Golgotu. Ať již, jako svědectví, almužnu, dar lásky, povzbuzení atd. Těším se na vaši kreativitu a radost z postní cesty. Budeme mít křížky i prázdné, můžete si sami úkoly vymyslet a napsat, na čem cítíte, že byste rádi zapracovali.
Bratr farář Martin
KŘÍŽOVÉ CESTY L. P. 2015
V letošním liturgickém roce budeme opět v našich společenstvích prožívat pobožnosti křížové cesty. V době postní procházíme s Ježíšem cestou Jeho oběti. Uvědomujeme si, jak jsme v jednotlivých momentech Pánu blízku respektive On nám. Neváhejte je společně prožít! Kdy a kde se konají? Blansko – kaple v pondělí 16.3. v 15:30 hodin, Brťov v úterý 17. 3. v 19:00 hodin, Račice ve středu 18.3. v 16:00 hodin, Vyškov ve středu 18.3. v 17:00 hodin, Ježkovice ve středu 18.3. v 18:00 hodin. Těším se na naše společné putování s Ježíšem! Venkovní křížové cesty budou až na velikonoce. Váš bratr farář Martin.
SKRZE NEMOCNÉ, SLABÉ A UMÍRAJÍCÍ“
Obraťte se a věřte evangeliu – Marek 1, 15 b.
Pastýřský list plzeňského biskupa
Bratři a sestry,
Obracím se dnes především k vám, kteří trpíte bolestí, nemocí, slabostí a jste zatíženi strachem z minulosti. Spolu s Ježíšem už nyní chápu, že církev nebude obrácena a obnovena za pomoci spravedlivých a zdravých, ale těch, kteří snáší svůj úděl a třeba na i posteli se modlí za nás, za církev, která se dopustila nejtěžšího hříchu pýchy.
Mnozí z nás biskupů, kněží i laických služebníků církve skutečně vzali svůj křest a své členství v církvi jako něco, co jim dává právo soudit druhé lidi. Proto se církev vzdálila lidem a lidé jí. Všichni přece hledají uzdravení a nikoliv pomlouvání. Nemocný potřebuje lék a nikoliv jed. Naše srdce bohužel vskutku zjedovatěla tím nejhorším způsobem. Pýcha zabíjí všechno, co je v církvi živé. Je jako morová nákaza a mnoho Ježíšových učedníků už jí podlehlo. První byl Jidáš, ale my se musíme dotazovat na stezky spravedlnosti, ptát se svého svědomí, zda nejsme jedni z Jidášových pokračovatelů.
Jak už jsem na začátku řekl, obracím se dnes na hříšníky, nemocné, slabé a umírající. Neboť jejich slovům Bůh naslouchá a jejich srdce miluje a zápasí o ně s ďáblem do poslední chvíle. Prosím, abyste se modlili za církev, její obnovu a pravdu Boží, která smete každou lidskou nespravedlnost a sudičství.
Cesta k uzdravení je v našem srdci. Církev, jak správně uvádí římský biskup František, už dnes nemůže čekat na teology, že vymyslí něco lákavého a nového. Teologové popravdě nevymyslí vůbec nic. Mnoho z nich je nakaženo stejně jako církev. Citují sami sebe a hledají nové koncepty, jak udržet svůj vliv. Ale vše je to jen samo pro sebe. Zapomněli jsme na apoštolovo varování: „Nesmýšlejte vysoko, ale věnujte se všedním službám. Nespoléhejte na svou vlastní chytrost“ (Řím 12, 16).
Zatímco hříšník, nemocný, ten jenž klesá ve své slabosti, má před sebou ohromnou šanci na obrácení, nalezení pravdy a obnovení víry v Krista. Nám kněžím nikdo nevěří, neboť jsme pohlceni sami sebou. Žargon, jímž se snažíme oslovovat, nikdo nebere
vážně. Proč? Protože kdo se může ztotožnit s těmi, kteří „mají jasno“, „všechno vědí“ a sami sebe dávají za příklad mravnosti?
Naopak. Svět uvěří jedině tehdy, bude-li v nás a kolem nás Boží pravda. Uvěří nemocným jejich strach i bolest a s ním i jejich naději a víru. Uvěří hříšníkovi, který se kaje ze svých zlých skutků. To má přece na mysli apoštol Pavel, jemuž Pán řekl: „Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla. Vždyť právě když jsem sláb, jsem silný“ (2 Kor 12, 9-10).
Svět neodsuzuje církev pro její hříchy, ale proto, že tyto hříchy potlačuje a nedokáže právě skrze ně ukazovat cestu k uzdravení. Svět ví velmi dobře, že alkoholismus, pornografie, sexuální perverze, sebenenávist, nevěra a rozvody se týkají i lidí věřících. Není možné se donekonečna tvářit, že my s tím vším nemáme nic společného. Poslyšme, co k tomu říká apoštol:
„Odhoďte tedy všechnu špatnost, každou lest, přetvářku, závist, jakékoliv pomlouvání a jako novorozené děti mějte touhu jen po nefalšovaném duchovním mléku, abyste jím rostli ke spasení; vždyť jste ‚okusili, že Pán je dobrý‘! Přicházejte tedy k němu, kameni živému, jenž od lidí byl zavržen, ale před Bohem je ‚vyvolený a vzácný‘. I vy buďte živými kameny, z nichž se staví duchovní dům, abyste byli svatým kněžstvem a přinášeli duchovní oběti, milé Bohu pro Ježíše Krista“ (1Petr 2, 1-5 ).
Tuto milost Kristových služebníků vyprošuji nám všem.
Požehnání na cestě třetího roku Duchovní obnovy ať vás provází.
dáno v Plzni 25. ledna 2015 ve svátek Obrácení svatého Pavla. Filip Michael Štojdl
Prohlášení iniciativy Společný hlas – fórum židů, křesťanů
a muslimů 29. 1. 2015.
Jako všichni Evropané jsme i my znepokojeni zločiny, k nimž došlo 7. a 9. ledna 2015 v Paříži. Vítáme skutečnost, že mnozí muslimové se od těchto kriminálních činů, páchaných ve jménu islámu, jednoznačně distancují. Vzhledem k řadě dalších tragických událostí poslední doby na území Sýrie, Iráku, Pákistánu, Afghánistánu či Nigérie zároveň rozumíme rostoucím obavám mnoha obyvatel Evropy z islámu.
Uvědomujeme si, že hlavním cílem teroristických činů je rozdělit společnost a vyprovokovat jednotlivé skupiny ke vzájemnému nepřátelství a strachu. Jedná se o zřejmou snahu polarizovat evropské společnosti a postavit muslimy proti židům, křesťanům i sekulárním občanům.
Vyzýváme všechny, kdo se podílejí na utváření veřejného mínění, aby nakládali s informacemi odpovědně a vyhýbali se zjednodušujícím soudům, vedoucím k polarizaci společnosti. K ní přispívá i takové uplatňování svobody projevu, které pohrdá hodnotami druhých lidí. Takovou polarizaci si bezpochyby přejí právě extremisté na všech stranách.
Jako Společný hlas židů, křesťanů a muslimů tuto polarizaci odmítáme. Nepřijímáme princip kolektivní viny, podle nějž by za zločiny jednotlivců nesly odpovědnost celé komunity jejich souvěrců. Zdůrazňujeme nutnost kategoricky odsoudit kriminální činy a zároveň podporovat jednání, směřující k pokojnému soužití.
V Praze 29. ledna 2015
Podepsáni:
Zuzana Amrani, muslimská obec v Praze; Shumi Berkowitz, rabín židovská obec Masorti; Prokop Brož, děkan Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy; Tomáš Butta patriarcha Církve československé husitské ; Tomáš Halík, profesor na Filozofické fakulta Univerzity Karlovy; Pavel Hošek, Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy; Daniel Mayer, Haifa, Izrael Emir Omić, bývalý imám pražské muslimské komunity; Joel Ruml, synodní senior Českobratrské církve evangelické; Vladimír Sáňka, muslimská obec v Praze; Miloslav kardinál Vlk; Zdeněk
Vojtíšek, Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy; Sylvie Wittmannová, členka Rady Federace židovských obcí; Salih Yilmaz, generální sekretář o. s. Mozaiky
_____________________________________________________________________________
PŘÍMLUVY PRO MĚSÍC BŘEZEN:
Otče náš, v březnových přímluvách se k Tobě s otevřeným srdcem obracíme:
-Děkujeme za vše, co nám svěřuješ, děkujeme za svoji zem i za své domovy. Skládáme Ti svoje díky za možnost denní obživy a radujeme se ze všeho, co jsi pro nás ráčil stvořit.
-Pane, prosíme Tě, veď nás po pravých cestách dobra a lásky. Chraň nás pokušení a udržuj naše duše hodné Tvého království.
– Světlo našeho života, s hlavou skloněnou a s pokorou v srdci k Tvým nohám poklekáme. Nechť Tvá láska naše lidství z malosti vyvyšuje a k Tvému Otci nás pozdvihuje.
-Staň se nám, Pane, rádcem a pomocníkem v životech. Svým Slovem nás vyučuj, pravdou Boží naše bytí naplňuj.
– Prosíme, Bože ve svých modlitbách o požehnání pro našeho biskupa Juraje, sešli, Pane svého Ducha, nechť se projeví v jeho konání, Tvá vůle.
Eva Šebelová
POZOR V NEDĚLI 29.3 ZMĚNA ČASU ZE ZIMNÍHO NA LETNÍ ČAS V neděli 30. 3. 2014 ve 2:00 hod. se posune čas dopředu na 3:00 hod.
Co znamená změna zimního času na letní: o jednu hodinu si v den posunu času pospíme méně , ráno bude déle tma, večer však bude déle světlo. Tak pozor ať nepřijdete do kostela po bohoslužbách!
BOHOSLUŽBY V BLANSKU, VYŠKOVĚ A OKOLÍ BŘEZEN 2015
Neděle 2. neděle postní
1.3.
7:45
Boskovice
Evangelický kostel
Reminiscere
8:00
Blansko
Kaple Senior centra
Marek 8,31-38
9:00
Blansko
Dřevěný kostelík
Píseň: 246
10:45
Brťov
Kaple Marie matky Páně
13:00
Rousínov
Sbor Cyrila a Metoděje
14:15
Vyškov
Sbor dr. Farského
15:45
Ježkovice
Kaple u hřbitova
17:00
Račice
Sbor Páně
18:30
Švábenice
Obřadní síň obecního úřadu
Pátek
6.3.
17:30
Blansko
Dřevěný kostelík
Sobota
7.3.
14:00
Rudice
Kaple sv. Barbory
Neděle 3. postní
8.3.
8:00
Blansko
Kaple Senior centra
– Oculi
9:00
Blansko
Dřevěný kostelík
Text: Jan 2, 13-25
10:45
Brťov
Kaple Marie matky Páně
Píseň: 238
14:00
Vítějeves
Obřadní síň obecního úřadu
16:00
Ruprechtov
Obřadní síň obecního úřadu
17:00
Račice
Sbor Páně
Pátek
13.3.
17:30
Blansko
Dřevěný kostelík
Sobota
14.3.
14:00
Rudice
Kaple sv. Barbory
Neděle – 4. postní
15.3.
8:00
Blansko
Kaple Senior centra
Leatare
9:00
Blansko
Dřevěný kostelík
Text: Jan 3, 14-21
10:45
Brťov
Kaple Marie matky Páně
Píseň: 244
13:00
Rousínov
Sbor Cyrila a Metoděje
14:15
Vyškov
Sbor dr. Farského
15:45
Ježkovice
Kaple u hřbitova
17:00
Račice
Sbor Páně
Pondělí – Křížová cesta
16. 3.
15:30
Blansko
Kaple Senior centra
Úterý – Křížová cesta
17. 3.
19:00
Brťov
Kaple Marie matky Páně
Středa – Křížová cesta
18. 3.
16.00
Račice
Sbor Páně
17:00
Vyškov
Sbor dr. Farského
18:00
Ježkovice
Kaple u hřbitova
Pátek
20.3.
17:30
Blansko
Dřevěný kostelík
Sobota
21.3.
14:00
Rudice
Kaple sv. Barbory
Neděle 5. neděle postní
22.3.
8:00
Blansko
Kaple Senior centra
Judica
9:00
Blansko
Dřevěný kostelík
Jan 12,20-33
10:45
Brťov
Kaple Marie matky Páně
Píseň: 245
13:00
Lysice
Sál úřadu městyse
14:30
Křtiny
Zákristie Poutního kostela
16:00
Ruprechtov
Obřadní síň obecního úřadu
17:00
Račice
Sbor Páně
Pátek
27.3.
17:30
Blansko
Dřevěný kostelík
Sobota
28.3.
14:00
Rudice
Kaple sv. Barbory
žehnání ratolestí
18:00
Vítějeves
Obřadní síň obecního úřadu
Neděle – 6. postní – Květná
29.3.
8:00
Blansko
Kaple Senior centra
žehnání ratolestí
9:00
Blansko
Dřevěný kostelík
Palmarum
10:45
Brťov
Kaple Marie matky Páně
Marek 11,1-11
13:00
Rousínov
Sbor Cyrila a Metoděje
Píseň: 239
14:15
Vyškov
Sbor dr. Farského
15:45
Ježkovice
Kaple u hřbitova
17:00
Račice
Sbor Páně
Derrick
V TV běží německý kriminální seirál Derrick (1974-78). Vídali jsme ho tenkrát na rakouské televizi, když jsme jezdili za rodinou do Znojma. Spolu s Kojakem patřil k seriálovým hitům „imperialistické“ televize. Kupodivu seriál ani po čtyřiceti letech nepůsobí jako z jiného světa a navíc koupit ho od ZDF vyšlo levně, protože v Německu i Rakousku je jeho reprízování zakázáno. Nedávno se totiž zjistilo, že představitel hlavní role – šarmantní Horst Tappert – byl za války důstojníkem SS. Ta německá důkladnost! Po tolika letech! Ano, Němci byli a jsou prvním, ne-li jediným (?) národem, který se dodnes tak důkladně vypořádával a vypořádává se svou minulostí. Umíme si představit, jak nejednoduché to bylo? U nás se minulost zametla s tlustou čarou pod koberec. Ústav pro studium totalitních režimů bereme jako obtížný hmyz. Co jsme si, to jsme si… A tak si bohužel svou minulost, nepřiznanou, nelitovanou, neléčenou a nevyléčenou neseme stále s sebou. Důsledky toho vidíme kolem sebe. Nepoučeni dostáváme za vyučenou. Třeba to není ztráta času a možná se s pětadvacetiletým odstupem se zpožděním začneme s minulostí konečně vyrovnávat. Ne z pomstychtivosti. Ne pro vyřizování účtů. I na zadostiučinění pro oběti komunistického režimu je skoro pozdě. Pachatelé si mezitím mohli užít víc práv než jejich oběti. A to mezi oběti můžeme počítat i ty, kdo se ze strachu a zbabělosti nechali donutit estébáckým režimem, aby práskali, ale našli odvahu to přiznat… Suďme, kdo z nás chce soudit strach.
Postupně odcházejí všichni k Pánu Bohu. Ti první bez pokání, druzí bez omluvy. O potrestání, natož o očistě vzájemným odpuštěním a smířením nemluvě.
Z odstupu let Derrick otvírá jiné palčivé otázky. Horst Tappert, herec (nepřiznaný SS) hraje psychologicky vybaveného komisaře, který dokonce v několika dílech řeší i zločiny vracející se z minulosti válečných let (bylo teprve 30 let po válce). A tak se dívám a ptám se: Jak se s tím srovnával? Odhaloval (jako herec) hříchy druhých a tajil (jako člověk) hříchy své. Dá se v tom žít? Jasně: Herec zahraje všecko. I vraha. Jenomže život není hra. V životě jste vrah, jste SS. Před lidmi můžeme utajovat kdeco (třeba i znak SS vytetovaný na rameni), ale jak vidno, stejně ne navždycky. Možná se Derrick vyznal ve zpovědnici. Stejně je vše na Pánu Bohu, který hledí k srdci.
Kolik je Horstů Tappertů mezi námi? A kolik z něho je v každém z nás? Jana Šilerová
__________________________________________________________________
Kontakt: telefon: farní úřad pro Blansko i Vyškov: 515157087, 606702768, e-mail: fararmartin@seznam.cz; h.ladicova@tiscali.cz ; libuskajarosova@seznam.cz ; www.drevenykostelik.cz/ www.kostelyvyskovsko.hu.cz www.fararmartin.digiinfo.eu
NO Blansko č. účtu 244035648 / 0300 ; NO Vyškov č. účtu 1560157369/0800

__________________________________________

FARNÍ ZPRAVODAJ
únor 2015 ročník 18
Církve československé husitské, farnost Blansko a Vyškov, Boskovice,
Brťov, Černou Horu, Křtiny, Lysice, Rájec, Rudici, Skočovou Lhotu,
Vítějeves, Ježkovice, Račice, Rousínov, Ruprechtov a Švábenice.
____________________________________________________
Ježíš jim řekl: „Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí“. Ihned opustili sítě a šli za ním. Marek 1/ 17-18
VÝZVA
Tento evangelijní text nese název „povolání učedníků“. Já však tento text vnímám především jako výzvu. Je zde dokonce výzev několik.
Událost povolání učedníků zmiňují všechna evangelia, zřejmě proto, že patří k těm nejdůležitějším v životě Ježíše Krista i jeho následovníků.,ale i k těm zásadním.Evangelista Lukáš navíc umocňuje toto povolání obyčejných rybářů za první učedníky i zázrakem, kdy Ježíš plní rybářům sítě rybami, poté co bezúspěšně lovili celou předchozí noc. Matoušovo a Markovo evangelia při sdílení těchto událostí kladou důraz jinam – na už zmiňovanou výzvu.
Vystoupení Jana Křtitele je samo o sobě pro izraelský národ výzvou. Přichází někdo, kdo volá, tak jako již mnoho dalších proroků před ním, po změně. Po změně lidského života a jeho hodnot. Po uvědomění si sama sebe i toho kudy a kam kráčím. Zaznívá „NAPRAVTE CESTU“. Čiňte pokání a věřte tomu, že království Boží je na dosah ruky!
Obrovská výzva pro každého člověka na této Zemi. Ať už je věřící či nikoliv. Nedávno jsme prožili závěr kalendářního roku, který často s sebou přináší bilancování, zamyšlení nad uplynulým rokem, ale také určité předsevzetí do roku nadcházejícího, touhu po změně, zlepšení. Jak dlouho ovšem tato předsevzetí vydrží? Týkají se opravdu podstatných věcí a hodnot našeho života? Jistě zhubnout pár kilogramů či přestat kouřit je pro naše zdraví věc prospěšná, a když se zdaří, přinese nám určité uspokojení, ale jistě to není ta výzva, kterou měl na mysli Jan Křtitel.
Činili jsme opravdu pokání? Otevřeli jsme své srdce dotyku Božího království? Žijeme otevřený, blízký a každodenní vztah s naším Pánem? Tyto otázky je třeba si klást neustále.
Protože vlažnost a stereotyp je jako plíživá viróza a čas od času vstupuje do všech vztahů, ať už se jedná o rodiče a děti, partnery, přátele či náš vztah k Bohu. V knize Zjevení je jasně psáno, že právě lhostejnost a vlažnost Bůh nesnese. Nestačí se spokojit se stavem věcí. Nestačí žít laxně, s tím že nikomu neubližuji a pravidelně navštěvuji bohoslužby. Občas dokonce přispěji na nějakou církevní či dobročinnou věc. Ne, to není to, co Bůh od nás očekává a co žádá.
Povolává nás. Stále znovu nás volá. Jak ty, kteří ho ještě neznají, tak i nás, kteří ho již následujeme mnoho let. Pokládá nám stále nové výzvy. Klade nám palčivé otázky do našich zabydlených životů: „ Jsi ochoten všechno opustit pro mě“? „Jít na nejistou
cestu bez záruk úspěchu“? „Věříš mi opravdu „? „Jsi si jist, že chci pro tebe to nejlepší“?
Máme srdce i víru oněch prostých rybářů? Kteří možná byli bez vzdělání a majetků, ale otevřeného srdce i mysli. Víme, že i oni pak prožívali mnohé pochybnosti, mnohému nerozuměli, ale i tak následovali. Bůh po nás často v životě nežádá tak radikální změny, abychom jako oni opouštěli své rodiny. Ale jistě žádá otevřené srdce ke změnám. Nepřeslechnout výzvy, které nám dává. Neboť pokud poslechneme jeho hlas a odvážíme se vykročit novou cestou, začít nové, třeba i neobvyklé věci, přichází i jeho síla a moc. Nezanechává nás jako opuštěné ovce na cestě bez pastýře. Naopak Bůh činí věci nové. Má moc proměňovat a obnovovat naše životy. Stále znovu. Ať už jsme na začátku cesty našeho života či se blížíme k jejímu závěru. Provází nás ohněm zkoušek i obdobími radosti. Nechce z nás sebevědomím překypující supermany či železné lady, ale věrné služebníky, kteří chtějí být použitelným nástrojem k proměně tohoto světa.
Nermuťme se tedy nad bolestmi světa, častou špatností a nepřehlédnutelnou krutostí lidských srdcí, kdy člověk člověku vzájemně ubližuje. Ale staňme se rybáři lidí. Těmi kdo zachraňují s pomocí Boží před utonutím v moři zlého. Těmi kdo podávají pomocnou ruku všem bez rozdílu. Těmi, kteří umí sdílet radostnou zvěst evangelia. Překonejme bázeň, nesmělost, osobní nedostatečnost, zdravotní obtíže, pracovní vytíženost a vše ostatní, co nám brání . A POJĎME!!! Libuška Jarošová Dis,
jáhenka NO Vyškov a vedoucí Střediska misie a diakonie Jordán, nemocniční kaplanka.
MODLITBA:Otče náš nebeský, ty znáš každého z nás. Znáš nás a miluješ nás přes všechny naše nedostatky, tak jak miluje otec své děti. Chceš nás učinit svými rybáři, těmi kdo tě opravdově následují, těmi, kteří mohou měnit svět. Dej nám prosím ve své milosti otevřené srdce i mysl, abychom nepřeslechli tvůj hlas, vyslyšeli tvoje výzvy a byli tam, kde si nás chceš použít. Překonávej v nás prosím naši slabost, dodávej nám smělost, moudrost a pokoru. Amen L.J.
Heslo Jednoty bratrské na únor: Nestydím se za evangelium – vždyť je to Boží moc ke spasení každého, kdo věří. Římanům 1,16 (Bible 21)
LITURGICKÝ KALENDÁŘ 4. – 6. neděle po Zjevení Páně, 1. postní 2. 2. Uvedení Ježíše do chrámu – Hromnice 17. 2. Masopustní úterý 18. 2. Popeleční středa
LETOS NEBUDE FARNÍ MASOPUST A ZABIJAČKA. Na své řádné lednové schůzi se blanenská rada starších dohodla, že se v letošním roce nebude konat farní masopust a zabijačka. Před vánocemi musel bratr farář sám uklízet kostel a udělat celou vánoční výzdobu, nikdo nepřišel pomoci. Je tedy obava, že nebude mít kdo, když je bratr Slávek na dlouhodobém léčení, se o všechno postarat a udělat. M.K..
TÝDEN SPOLEČNÝCH MODLITEB V BLANSKU
Večerních setkání s modlitbou ve dnech 18 – 25. ledna se účastnilo na různých místech křesťanských církví celkem 176 osob a přinesl mimo milého modlitebního společenství i sbírku 6 901,00 Kč (br. Josef doplnil na 7 000,00 Kč). Peníze byly předány ředitelce Charity v Blansku ve prospěch matek s dětmi v hmotné nouzi. H.L.
MIMOŘÁDNÉ VÝROČNÍ SHROMÁŽDĚNÍ BLANENSKÉ FARNOSTI. Na neděli 8.2. v 9:00 hodin připravujeme mimořádné výroční shromáždění s jediným bodem programu : “ZAKOUPENÍ FARNÍ BUDOVY” Po složitých jednáních se musíme, jako farnost rozhodnout, zda zakoupíme dům hned vedle kostela, čímž vznikne jednotný areál kostela a fary. Přijďte, prosím. M.K.
SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU (2. 2.) LIDOVĚ SE NAZÝVÁ HROMNICE.
Hromnice je lidový název pro ´Svátek Uvedení Páně do chrámu´(2. února), kterým dříve končívala doba vánoční. Tento svátek připomíná událost, kdy Maria a Josef přinesli Ježíše 40 dní po jeho narození do jeruzalémského chrámu, aby ho odevzdali Bohu. V chrámě se setkali s prorokem Simeonem, který vzal malého Ježíše do náručí a pronesl: “Nyní Bože propouštíš svého služebníka v pokoji, neboť moje oči uviděly tvou spásu, světlo k osvícení národů…” Při svátku se světí svíce “hromničky”, které si lidé zapalují při modlitbě v těžkých a “temných” chvílích života a které nám mají pomáhat obracet zrak k Jedinému Světlu, které svítí ve všech našich tmách a ve všech tmách tohoto světa..
.Ježíš řekl: „Já jsem světlo světa; kdo mě následuje,nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.To světlo svítí v temnotě,ale tma je nepohltila.“
Jan 8,12; 1,5)
Dítě, které je světlem pro národy,
Byla to odvaha říci tehdy o tom malém dítěti, že je Světlem pro všechny národy. To mohl říci jen někdo, kdo měl prorockého ducha a viděl věci docela jinak, než jak je bylo možné lidsky vnímat.
Už naši předkové si na tento svátek nechali světit svíčky – hromničky. Doma si v těžkých chvílích přírodních pohrom rozsvěcovali jejich maličký plamínek proti oslepujícím bleskům bouřek. Modlili se u nich a věřili že skrze tuto modlitbu mohou být ochráněni proti živlům, které byly pro člověka nepřemožitelné.
Tehdy, na první Hromnice, to bylo velmi podobné. Proti velkým událostem té doby bylo to maličké děťátko opravdu jen jako mihotavý plamének hromnicové svíčky proti hromobití, bleskům a temnotám rozbouřených živlů. I dnes se toto maličké děťátko navenek nijak neliší od ostatních dětí, a přesto je Světlem, které osvítí národy. Tato symbolika je důležitá i pro náš život, protože tato svíce nám může být vždy připomenutím toho, že žádná naše temnota není tak velká, aby do ní nemohl vstoupit Pán se svým jasným světlem.
V této symbolice je patrná nesmírná přednost /důležitost/ plamínku, který se jeví jako malý a nepatrný oproti oslnivým světlům, které jsou v Božích očích ale jen záblesky.
Malá hromniční svíčka nás důvěrně oslovuje a má nám co říci.
Možná právě pro její důvěrnou a nenásilnou řeč nejlépe pochopíme, jak nepravdivé je budování “oslnivého”, “dokonalého” a “krásnějšího” života, pokud při tom ztratíme dotyk s Bohem a tedy i s podstatou člověka.
Tehdy byla odvaha říci o tom malém dítěti, že je Světlem pro všechny národy. I dnes to může být odvahou, přijmout ho do svého života jako jediné světlo, ale je to jediná cesta k tomu, abychom mohli žít svůj v plnosti, lásce, radosti a pokoji.
(Z knihy Jozefa Porubčana, Každý den s Bohem)
POPELEČNÍ STŘEDA 18. ÚNORA 2015
Na Popeleční středu se po evangeliu žehná popel a přítomným se jím dělá na čele znamení kříže. Popel symbolizuje obrácení ke Kristu. Má nám připomínat, že jsme prach a v prach se obrátíme, jak zní staré svědectví při udělování popelce.
Popele se užívalo i jako čisticího prostředku. Toto znamení nás tedy vybízí, abychom vstoupili do postní doby vědomě a prožívali ji, jako čas vnitřního očišťování. Máme zapotřebí důkladně pročistit všechno, co se za celý rok proplížilo do našeho srdce a poskvrnilo je.
Na počátku postní doby vždy vedu postní obnovu. Jsem zvyklý zahajovat ji bohoslužbou, při které uděluji zúčastněným znamení popelce. Cítím, jak je pro nás lidi důležité, abychom dostali názorné znamení, které nám připomene pomíjivou přirozenost, jež se jednou promění v prach, a které nás vyzve k obrácení. Když se zeptám těch, kteří přijali popelec, co to s nimi udělalo, stěží to dokážou přiblížit slovy. Shodují se ale většinou na tom, že se jich to hluboce dotklo.
Požehnaný popel tak zjevně proniká do jejich podvědomé touhy po novém začátku a po tom, aby bylo z jejich nitra vypáleno všechno, co jim brání skutečně žít. Je to smysluplné znamení jejich touhy obrátit se od cest, které nevedou dál, změnit smýšlení a vidět věci takové, jaké skutečně jsou. Popelec letos budeme prožívat ve středu 18. 2. v 8:00 hodin v Blansku-kapli, ve 13:00 hodin v Račicích, v 14:15 hodin ve Vyškově, v 15:45 hodin v Ježkovicích, v 17:30 hodin v Blansku-kostele a v 19:00 hodin na Brťově. Srdečně jste zváni k prožití tohoto významného svátku! M. K.
POSTIT SE NEZNAMENÁ HLADOVĚT
Pravá podstata postu není ve zdrženlivosti od pokrmů, ale od hříchu. Kdo se postí jedině od jídla, ten půst snižuje, zneuctívá. Postíš se? Ukaž to skutkem! Jak, ptáš se? Takto: vidíš-li chudého, slituj se nad ním, vidíš-li
svého nepřítele, smiř se s ním, vidíš-li, že tvůj přítel jedná šlechetně, nezáviď mu, vidíš-li krásnou ženu, nevšímej si jí. Ať se postí nejen ústa, ale i oko, noha, ruka a všechny naše údy. Ať se postí naše ruka od nespravedlivého majetku, ať se postí naše noha od chůze za nedovolenými (špatnými) věcmi, ať se postí naše oko od všetečných pohledů, ať se postí naše ucho od pomluv a nactiutrhání (zbytečného rozebírání chyb druhých), a ať se postí naše ústa od kluzkých slov a tupení. Jaký můžeme mít užitek z toho, když se sice zdržujeme masa, bližní však vraždíme, neboť kdo nactiutrhá, ten podle apoštola Pavla vraždí svého bližního. (Jan Zlatoústý)
NÁM LIDEM SE ČASTO JEVÍ JAKO SPRÁVNÉ POUZE TO, CO SI PŘEJEME…
„Hospodin je dobrý a dokonalý, proto nám ukazuje cestu.“ (srov. Žl 25,8)
Nedávno zemřel jednomu mému kamarádovi blízký přítel. Když nám tuto smutnou zprávu oznamoval, pozastavoval se nad tím, jak Bůh vlastně mohl něco takového dopustit, když se tolik lidí modlilo za to, aby se z těžké nemoci uzdravil.
Uvědomila jsem si, že nám lidem se často jeví jako správné pouze to, co si přejeme. Přitom Boží pohled na věc může být úplně jiný. Co chce Bůh nejvíce?
Touží po našem dobru, touží tom, abychom všichni došli naplněného života, života v lásce, života s Bohem (“spasení”). Naše lidské poznání je ale oproti tomu Božímu tak nicotné, že často nemůžeme chápat, proč se některé věci dějí. Věříme ale, že i skrze těžké věci se můžeme přibližovat Bohu. Věříme, že Bůh nás miluje, že ve všem je s námi a že „ve všem spolupracuje pro dobro těch, kteří ho milují“ (srov. Řím 8,28). Věříme, že z každé situace nám Bůh ukazuje cestu k sobě.
Když já sama mám pochybnosti a trápí mě, co se kolem mě děje, často se snažím představit si samu sebe doslovně jako Boží dítě. Vím, že mě můj Otec miluje a chce pro mě a také pro všechny na této zemi jen to nejlepší. Občas nás ale proto musí trochu „usměrnit“, abychom nesešli ze správné cesty, někdy nám nechá pochopit některé věci i skrze těžké události, abychom neztratili směr. Někdy nás naučí něčemu, skrze situace, které bychom si předem nevybrali. Ne vždy tak dostaneme vše to, co si přejeme a některé věci nám zůstanou třeba odepřeny navždy. Možná nás k sobě zavolá o mnoho dříve, než bychom si představovali, ale jen proto, že se nám dostane něčeho, co je nade vše. Po této krátké životní pouti spočineme v Boží náruči a už nikdy z ní neodejdeme. B.F. (vira.cz)
Společná eucharistie
Na teologické konferenci katoličtí a protestantští teologové řešili otázku společné eucharistie neboli svaté
večeře Páně. Když se nemohli kvůli rozdílným názorům ničeho dobrat, vzal si slovo jeden stařičký kněz a povídá:
,,Bratři, přečetl jsem na toto téma mnoho úvah. Hezky a zajímavě píšou Barth, Congar, Schillebeeckx,
Kasper i Ratzinger. Chci se ale s vámi podělit o něco jiného.
Zažil jsem toho už hodně. A nejhlubší okamžiky víry jsem pocítil v komunistickém pracovním lágru, když jsme tajně sloužili mše, někdy i kněží katoličtí a nekatoličtí spolu. A přijímali s námi všichni křesťané.
Vůbec mi to nepřišlo divné a ani by mě nenapadlo někoho vyloučit. To byly chvíle hluboké jednoty a niterně žité víry. Jeden druhého jsme podpírali a povzbuzovali.
Od té doby mi prostě přijde hříšné někoho od stolu Páně poslat pryč.
Když jsem se vrátil z kriminálu, často jsem rozjímal nad evangeliem, jak by se ve stejné situaci zachoval Ježíš.
On sám nikoho nevylučoval ze společenství. A že apoštolové byli různí, často slabí, nespolehliví a chybující!
Kdo ví, zdali bychom je dnes nechali
přistoupit ke stolu Páně. Zdali by nám nevadila jejich malověrnost a neortodoxnost.
Vždyť Jakub a Jan usilovali za každou cenu o Ježíšovu přízeň. Protekčně si chtěli šplhnout. A ostatní měli taky za ušima. Tomáš pár dní po společné večeři nevěřil v Kristovo vzkříšení, a kdyby mu Pán nedovolil sáhnout na rány, zemřel by jako bezvěrec. Petr se nepřiznal k Ježíšovi už pár hodin po přijetí první eucharistie v lidských dějinách. Zapřel pravdu třikrát po sobě. A co Jidáš? Ten pospíchal přímo z večeřadla, aby Krista zradil.
Tohle všechno Pán věděl. Dokonce to apoštolům předpověděl.
A přesto nikoho z nich nevyloučil ze společné svaté večeře. Přesto nechal přijímat své tělo a svou krev všechny ty nedokonalé hříšníky, stejné, jako jsme
my. Proč tedy my vylučujeme věřící křesťany z jiných církví nebo rozvedené a utrápené, když chtějí společně
přijímat obětovaného a vzkříšeného Božího Beránka, Ježíše Krista?“
Po téhle řeči zavládlo hrobové ticho. Teologickou disputaci vystřídalo rozjímání nad evangeliem.
Z knihy Juraje Jordána Dovaly
„Pankáč v kostele“
SMIŘ SE SÁM SE SEBOU!
Nejtěžším úkolem je zajisté smíření se sebou samým. Dosti často se hádáme sami se sebou, s různými proudy v nás. Nemůžeme sami sobě odpustit nějakou chybu, která pošramotí navenek náš “image”. Nejsme schopni říci ANO k svému životu. Bouříme se proti tomu, že jsme dostali tu a tu výchovu; že jsme se narodili právě do té a té situace světových dějin; že se naše sny o životě nedaly uskutečnit; že jsme byli jako děti tak hluboce zraňováni a tolik překážek brzdilo náš rozvoj.
Mnozí po celý svůj život zůstanou ve stadiu vzdoru proti svému osudu. Až do konce svého života žehrají na své rodiče, že od nich nedostali tu lásku, kterou by byli potřebovali. Obviňují společnost, že jim nevytvořila šance, které od ní očekávali. Vždy jsou to ti druzí, kteří zavinili jejich bídu. Po celý svůj život se cítí jako oběti a tím omlouvají svůj negativní postoj k životu. Odmítají se smířit se svým životem a současně za něj nechtějí přijmout zodpovědnost.
A protože nejsou s to odpovídat za sebe samé, nejsou ochotni zastávat ve společnosti nějaké zodpovědné postavení. Stále jsou fixováni na lavici obžalovaných. Vinni jsou vždy ti druzí: vláda, starosta, úřady, společnost, církev, rodina. V posledku se svým ustavičným protestem a stěžováním staví proti samému životu. Ve skutečnosti nežijí, nýbrž prožívají sebe jako žalující stranu před soudem tím, že chtějí soudit druhé, aniž se sami vystaví soudu.
Z knihy Anselma Grüna Škola odpuštění
ČEKÁM!
Povánoční úvaha Jany Šilerové
Advent pryč, jsou Vánoce a hnedle Nový rok a o mně nikde ani ťuk! Ještěže bude brzo březen. To se aspoň všichni toho jména opijí. Kdože to jsem? No přece Josef! Dokonce svatý Josef! No přece ten od Marie a od Ježíška! Adventně – vánočně proslulá postava. Aspoň vy, Pepíci, byste měli vědět, co to jméno znamená. Že to nevíte? Vždyť Josef je staré židovské jméno „Hospodin přidá“. No, mně Hospodin nadělil, ale lidi mi pak ubrali. Někteří. Ale abych jen nebrblal… Vždyť já mám ve svém rodokmenu takové esa jako Abraham, Izák, Jákob, král David (sice záletník, ale zase porazil Goliáše) a taky moudrý Šalamoun je můj předek! No, Josefové, kdo to má?!?
Někteří sice tvrdí, že když mě zasnoubili s Marií, bylo mi už skoro devadesát, ale to jsou pomluvy. Na obrázcích mě vždycky vidíte jako zralého fousáče tak kolem čtyřicítky. Tenkrát už padesátník byl velekmet! Ne jako dneska. Zato Marie byla mladičká a krásná. Kdybyste ji jen mohli vidět! Proto když mi svěřila, že čekáme dítě, byl jsem šťastný muž. Kdo by nebyl? Já vím, co si teď říkáte: že nebylo moje, že to všecko bylo nějak jinak, že v tom byl jakýsi Gabriel a dokonce sám Hospodin a Duch svatý. Vím já? Ty nejstarší zprávy však o mně mluví jako o tátovi. To až později o pěstounovi. Měli jsme ostatně po Ježíšovi ještě kopu dětí. Víte, narození člověka je vždycky zázrak! A tajemství. Vždyť o tom musíte sami něco vědět: vy se rodíte dokonce i ze zkumavky nebo náhradní matky, máte ultrazvuk a znáte
chromozom Y, anebo se už dokonce nerodíte vůbec! Přitom mít děti je radost. A tak jsme byli s Marií z té zprávy šťastni.
PŘÍMLUVY PRO MĚSÍC ÚNOR:
Hospodine, vyslyš nás maličké v únorových přímluvách, vyslyš všechny bloudící po cestách nepravých :
– Králi Náš nejvyšší, děkujeme Ti z celého srdce za dar služby, děkujeme za to, že můžeme být účastni v šíření evangelia, děkujeme a prosíme za svou budoucnost s Tebou. Dej nám Náš Pane, sílu i odvahu Tvé učení hlásat, jemu rozumět a podle něj též žít.
– Světlo našeho života, odevzdáváme Ti své lidství i s jeho chybami a prosíme: Nedej nám zapomínat na Boží přikázání, uč nás milovat bližního jako sám sebe, ponoukej nás k dobrým skutkům a laskavosti. Přijmi nás jako své učedníky.
– Náš Spasiteli, prosíme Tě požehnání pro všechny manželské páry, které jsi spojil. Ty jsi ve svojí moudrosti, jim daroval lásku, posiluj tedy jejich odhodlání milovat jeden druhého a nezapomínat na slib, před Tebou darovaný. Nechť případné neshody řeší ve jménu lásky a s pokorou pod Tvým křížem, se skloněnou hlavou a ruku v ruce spolu snáší dobré i zlé.
DĚTEM (do 102 let) připravila Eva Šebelová)
Označ v testu správnou možnost:
1/Jan Křtitel byl starší než Ježíš
Ano
Ne
2/Ježíš byl pokřtěn v řece Nilu.
Ano
Ne
3/První Ježíšův učedník byl rybář.
Ano
Ne
4/Nový zákon má čtyři evangelia.
Ano
Ne
5/V pořadí druhé evangelium je Janovo.
Ano
Ne
Pro vás připravila Eva Šebelová
BOHOSLUŽBY V BLANSKU, VYŠKOVĚ A OKOLÍ ÚNOR 2015
Neděle
1.2.
7:45
Boskovice
Evangelický kostel
Text: Marek 1,21-28
8:00
Blansko
Kaple Senior centra
Píseň:3,21,185
9:00
Blansko
Dřevěný kostelík
10:45
Brťov
Kaple Marie matky Páně
13:00
Rousínov
Sbor Cyrila a Metoděje
14:15
Vyškov
Sbor dr. Farského
15:45
Ježkovice
Kaple u hřbitova
17:00
Račice
Sbor Páně
18:30
Švábenice
Obřadní síň obecního úřadu
Pondělí-uvedení Páně do chrámu
2.2.
17:30
Blansko
Dřevěný kostelík
Pátek
6.2.
17:30
Blansko
Dřevěný kostelík
Sobota
7.2.
14:00
Rudice
Kaple sv. Barbory
Neděle
8.2.
8:00
Blansko
Kaple Senior centra
Text: Marek, 1,29-39
9:00
Blansko
Dřevěný kostelík
Píseň: 122, 49, 201
10:45
Brťov
Kaple Marie matky Páně
14:00
Vítějeves
Obřadní síň obecního úřadu
16:00
Ruprechtov
Obřadní síň obecního úřadu
17:00
Račice
Sbor Páně
Pátek
13.2.
17:30
Blansko
Dřevěný kostelík
Sobota
14.2.
14:00
Rudice
Kaple sv. Barbory
Neděle
15.2.
8:00
Blansko
Kaple Senior centra
Text: Marek, 1,40-45
9:00
Blansko
Dřevěný kostelík
Píseň: 117, 12, 166
10:45
Brťov
Kaple Marie matky Páně
13:00
Rousínov
Sbor Cyrila a Metoděje
14:15
Vyškov
Sbor dr. Farského
15:45
Ježkovice
Kaple u hřbitova
17:00:
Račice
Sbor Páně
Středa – Popeleční středa
18.2.
8:00
Blansko
Kaple Senior centra
se Svátostí pokání
13:00
Račice
Sbor Páně
Jan 8,1-11
14:15
Vyškov
Sbor dr. Farského
15:45
Ježkovice
Kaple u hřbitova
17:30
Blansko
Dřevěný kostelík
19:00
Brťov
Kaple Marie matky Páně
Pátek
20.2.
17:30
Blansko
Dřevěný kostelík
Sobota
21.2.
14:00
Rudice
Kaple sv. Barbory
Neděle 1. neděle postní
22.2.
8:00
Blansko
Kaple Senior centra
Marek 1,9-15
9:00
Blansko
Dřevěný kostelík
Píseň:238
10:45
Brťov
Kaple Marie matky Páně
13:00
Lysice
Sál úřadu městyse
14:30
Křtiny
Zákristie Poutního kostela
16:00
Ruprechtov
Obřadní síň obecního úřadu
17:00
Račice
Sbor Páně
Pátek
27.2.
17:30
Blansko
Dřevěný kostelík
Sobota
28.2.
14:00
Rudice
Kaple sv. Barbory
Neděle 2. neděle postní
1.3.
7:45
Boskovice
Evangelický kostel
Marek 8,31-38
8:00
Blansko
Kaple Senior centra
Píseň:246
9:00
Blansko
Dřevěný kostelík
10:45
Brťov
Kaple Marie matky Páně
13:00
Rousínov
Sbor Cyrila a Metoděje
14:15
Vyškov
Sbor dr. Farského
15:45
Ježkovice
Kaple u hřbitova
17:00
Račice
Sbor Páně
18:30
Švábenice
Obřadní síň obecního úřadu
Odměna pro ty, kteří dočetli až do konce. Svatý Petr uslyší klepání na nebeskou bránu, otevře a uvidí tam stát muže. Než se ho stačí na cokoliv zeptat, muž zmizí. Po chvíli se klepání ozve znovu. Když svatý Petr otevře, stojí před ním tentýž muž, ale v příští vteřině zmizí. “Poslyšte” zavolá za ním svatý Petr. “Vy si ze mě děláte legaci, nebo co?” “Ne,” ozve se v dálce. “Oni se mě snaží vzkřísit.”
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
Kontakt: telefon: farní úřad pro Blansko i Vyškov: 515157087, 606702768, e-mail: fararmartin@seznam.cz; h.ladicova@tiscali.cz ; libuskajarosova@seznam.cz ; www.drevenykostelik.cz/ www.kostelyvyskovsko.hu.cz www.fararmartin.digiinfo.eu
NO Blansko č. účtu 244035648 / 0300 ; NO Vyškov č. účtu 1560157369/0800

_____________________________________________

FARNÍ ZPRAVODAJ

leden 2015                                          ročník 18

           Církve československé husitské, farnost Blansko a Vyškov, Boskovice,

Brťov, Černou Horu, Křtiny, Lysice, Rájec, Rudici, Skočovou Lhotu,

Vítějeves, Ježkovice, Račice, Rousínov, Ruprechtov a Švábenice.

_______________________________________________________________

 

„A hle, já jsem s Vámi po všechny dny až do skonání světa.” (Mt,28,20b)

 

NADĚJE NOVÉHO ROKU

 

Přichází nový rok. Co přinese? Myslím, co přinese pro mne, jako pro jednotlivce. Neboť taková otázka a taková starost jsou na místě. Začínáme nový rok v “občanském” životě, nikoliv nový “církevní” rok. Avšak pozemský rok, všední dny, život v práci a starostech, to je přece pole, na kterém musíme před Bohem uskutečňovat naší spásu. A proto máme všechny důvody k tomu, abychom i tento rok započali ve jménu Božím. Započněme tedy znovu “ve jménu Božím”, pokračujme dále, čestně a s radostnou myslí! Čas rychle utíká. Můžeme být zoufalí nebo plni žalu, když si na Silvestra uvědomíme, že opět neodvolatelně uplynula část našeho pozemského života. Můžeme si dávat sliby i různá předsevzetí. Avšak čas stále rychleji a rychleji utíká vstříc Bohu a jeho věčnosti, nikoliv k minulosti a zániku. Uvažme tedy všichni: jednou odejdeme a víc zde již nebudeme. Ale, naše víra nám říká, že teprve pak budeme opravdu naplno existovat, že teprve pak budeme tím, čím jsme zde.  Neboť výnos tohoto času se shromažďuje v tom, co nazýváme věčností, jedinečnou, nezaměnitelnou a nepřenositelnou věčností. Máme tedy právo ptát se, co mně nový rok přinese?! A všechny ostatní události? Jsou přece nakonec důležité jen tím, že nás přiblíží k věčnosti.  Zajímáme se o to, co nový rok přinese? Zajímáme se o to s celou vážností věčnosti? Vždyť to, co přijde, již neodejde.  Přijde, aby to zůstalo. Uskuteční se, aby to existovalo, nikoliv aby se to ztratilo. Vtrhne to do prázdnoty času, aby ji naplnilo. Je to tajemství věčnosti v čase. Dokud totiž svůj život prožívám v čase, který probíhá, stále si myslím, že v tom není nic jiného než běh života v čase. Musím se stále probouzet, stále chodím do práce, stále se starám o děti a chod domácnosti. Jsou to denní rutinní činnosti, o kterých se domníváme, že ve věčnosti nejsou tak důležité. Když se však na své konání zadíváme blíže, musíme si přiznat, že je naše konání propojeno s láskou. S láskou k těm, kteří společně s námi mají z těchto běžných činností užitek. Vždyť vše co konáme, je naplněno láskou k bližnímu. Láskou, která nám byla darována skrze Ježíše Krista. Měli bychom tedy slavit Nový rok s hlubší vírou, než jak to my mrzutí a zbaběle nevěřící a pochybující činíme. Musíme věřit, že úkoly, které zde na zemi máme, jsou Bohem darované a s touhou a láskou je plnit a k nim přistupovat. Přichází totiž budoucnost. Přichází v plnosti mého času, prostřednictvím velikých osudových chvil svobody, která věří, doufá a miluje. Neboť přichází Pán. I v novém roce mého života. Co mně tedy přináší nový rok? Ježíše Krista, ukřižovaného a vzkříšeného, přináší tajemství jeho smrti a jeho života do mého života a mého umírání, jeho jasné světlo do úsilí mé víry, jeho zaslíbení do obtíží mé naděje, jeho lásku ke mně do stále nového pokusu ho láskyplně nalézt v účasti na jeho osudu. Nadchází rok Páně. Směle řekněme: “Naše pomoc je ve jménu Pána!” A pak s odvahou překročme práh nového roku. Když jeho jméno nad tímto rokem září, stane se i nejtemnější hodina hodinou roku Pána a jeho spásy.

Zpracovala dle textu K. Rahnera  a www. stránek pastorace.cz  Eva Šebelová

 BIBLICKÝ VERŠ na rok 2015:

 

„Přijímejte jeden druhého, tak jako Kristus k slávě Boží přijal vás.“

List Římanům 15,7

 

 

 

                                                                                              MODLITBA:Dobrý Bože, děkujeme ti za uplynulý rok, za všechno, co nás potkalo a co jsme zažili. Děkujeme za zkušenosti, které jsme získali. Všechno přijímáme z tvé milostivé ruky jako dar. Prosíme tě, požehnej rok 2015, ať vládne mír a naděje  všem národům světa. Amen.  Juraj Jordán Dovala, biskup

 

 

Liturgický KALENDÁŘ  1. – 3. neděle po Zjevení Páně

 

1. 1.  Jména Ježíš 6. 1. Zjevení Páně ( Tří králů).

8. 1.  Zrod Církve československé husitské – 1920

11. 1.  Křest Páně

 

 

TŘI KRÁLOVÉ ANEB SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ

 

Svátek Zjevení Páně, lidově zvaný “Tří Králů”, je svým obsahem téměř totožný s vánočním svátkem Narození Páně. Svátek “Tří králů” klade ale důraz na něco trochu jiného. V obou jde o to, že se Bůh zjevuje jako člověk, dokonce jako narozené dítě.

K nově narozenému dítěti Ježíši nejprve přiběhnou prostí pastýři. Ti přijdou pohnuti vnitřním puzením, které vychází z jejich srdce. Jdou za někým, kdo je jako oni, kdo patří do Izraele. K témuž dítěti o něco málo později dorazí i králové – mudrci. Ti z pohybu a postavení hvězd neomylně vyčtou, že se narodí velký král, a to v Izraeli. Jsou to cizinci a jinověrci. Je úsměvné, jak tito mužové vědy, moderně řečeno intelektuálové, kteří se dobrali poznání o narození krále králů složitými výpočty a věděli o něm dříve, než k narození došlo, přijdou pozdě.

Ve svátku “Tří Králů” se tedy Kristus zjevuje i nevěřícím, či jinověrcům a v postavách svatých králů je zosobněno přijetí Krista za krále všech. Scéna klanění králů přinášejících dary připomíná holdování velmožů a králů vasalských zemí nově korunovanému králi.

Svátek Tří Králů odjakživa doprovázely různé lidové zvyky. Ve střední Evropě je zažité žehnání domů, při němž se na dveře svěcenou křídou píší písmena C+M+B, u nás v Čechách obvykle K+M+B. Nejsou to ale patrně počáteční písmena jmen “Třech králů”: Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se lidově traduje, nýbrž zkratka latinského “Christus mansionem benedicat”: “Kristus žehnej tomuto domu”.

 

KŘTU PÁNĚ

Svátek Křtu Páně uzavírá vánoční okruh slavení. Podle starobylé tradice se tato událost spojovala s liturgickým svátkem Zjevení Páně, tedy okamžikem, kdy celé stvoření poznalo svého Spasitele. Teprve mnohem později byly tyto biblické události slaveny, jako odděleně. Ježíšův křest je začátkem veřejného zvěstování evangelia a my v liturgii budeme Ježíše v následujících týdnech doprovázet podobně jako učedníci. I my jsme pozváni uvěřit, že tento Ježíš je Otcem milovaný Syn se všemi důsledky pro nás samotné. „Uvěřit“ neznamená jen naučit se zpaměti. Jde o „zvnitřnění“ Ježíšova poselství. Jako bychom dnes stáli spolu s apoštoly na začátku a první, co zaslechneme, je: „Toto je můj milovaný Syn, toho poslouchejte.“ (http://www.vira.cz )

BRNĚNSKÁ DIECÉZE CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ VÁS ZVE na slavnostní bohoslužby k 95. výročí založení církve, které se konají ve čtvrtek                   8.1.2015 v 16:00 hodin  v Husově sboru v Brně, Botanická 1Liturgii vede brněnský biskup Mgr. Juraj Dovala a kázáním poslouží olomoucký biskup Mgr.Gobel. Zpívat bude smíšený pěvecký sbor pod vedením ing. Jana Richtera.

 

ROZHOVOR S HANOU TONZAROVOU

(Mgr. Hana Tonzarová,Th.D  přednostka odb. ekumeny a vnějších vztahů Ústřední rady CČSH, hlavní garant oslav Husovského roku 2015)

Příští rok je jubilejním rokem, šestistým od upálení Mistra Jana Husa. Jak vy osobně tento rok vnímáte?

Rok 2015, který Církev československá husitská společně s Českobratrskou církví evangelickou vyhlásila podobně jako město Kostnice rokem Mistra Jana Husa, vnímám jako milník a současně jako šanci pro další směřování církve i společnosti. Je příležitostí k odvaze i pro každého jednotlivce, nebát se v současném světě jít cestou pravdy a lásky napříč všem snahám o to, aby člověk lhostejně přivíral oči a splynul s davem. Na příkladu životního zápasu Mistra Jana Husa je zřetelné, jak jednotlivec, rozhodne-li se k milování a obraně poznané živé pravdy, kterou Hus poznal v Kristu, může pohnout nejen svou současností, ale celými dějinami. V této inspiraci pak může každý z nás, kdo se rozhodl jít cestou za Kristem a s Kristem, jako M. J. Hus, což se promítne do všech sfér našeho života v rodině, mezi přáteli, v církvi i ve společnosti, přispět k ozdravení v duchovním slova smyslu, které se projeví viditelně ve zlepšení vztahů, pravdivosti směřování jednotlivce i církve i vyšším společenském étosu. Neznamená to však, jak vidíme opět na Husově zápasu, že nebudeme muset přitom překonávat žádné překážky. Vnímám proto znovu otevírání Husových textů a nové promýšlení otázek nad jeho životem současně i jako posilu pro schopnost zachování vlastní integrity určené Božím zákonem. Husovo výročí je pro nás šancí, kterou bychom neměli promarnit, ale naopak načerpat sílu a nové odhodlání naplňovat Husovo Sedmero o pravdě.

Co osobně je pro vás v odkazu Mistra Jana Husa nejdůležitější?

Kromě výše zmíněného Sedmera o pravdě je pro mě motivující i známý Husův výrok: „Prosím, abyste se milovali, násilím dobrých tlačiti nedali a pravdy každému přáli“, který jsme jako Komise pro 600. výročí Mistra Jana Husa zvolili v r. 2012 jako logo Husovského trienia a provází nás i ve formě z tohoto výroku odvozených hesel, vždy jednoho pro každý rok trienia: soudržnost, spravedlnost, pravda. Vstupujeme tedy do roku 2015 s heslem: Pravda. Nejedná se o pravdu, o které by si člověk mohl myslet, že ji má, že ji vlastní. Naopak, je to Pravda, která vlastní jeho, pokoří-li se před ní, a kterou člověk nemůže odvolat, aniž by zradil nejen sebe, ale i Boha. Takové pojetí pravdy vede člověka k ochotě naslouchat a dokázat přijmout i jiný názor, k odvaze bránit slabé před nespravedlnostmi, a k lásce, která vede k soudržnosti a pokoji. Tím se Husův odkaz jistě nevyčerpává, je neuvěřitelné, kolik aktuálního nalézáme i dnes v jeho životě a díle, vřele doporučuji, abychom se jím v roce 2015 více než kdy jindy zabývali. Jak je zřejmé mimo jiné i z projektu Studenti čtou Husa, který doprovází přední historici, duchovní a učitelé svými vstupními přednáškami a průvodcovstvím texty Mistra Jana Husa, a dokážou otevřít posluchačům dveře k jejich porozumění, je stále co objevovat i v kontextu současnosti.

Můžete stručně sdělit hlavní akce, které naše církev připravuje?

Ve snaze zažehnout jiskru zájmu o Mistra Jana Husa a jeho živý odkaz v církvi, ale pokud možno i v celé společnosti, připravujeme společně s komisí ČCE pro církevní výročí 5. až 6. 7. 2015 v Praze Husovské slavnosti 2015 jako vyvrcholení celého Roku Mistra Jana Husa 2015, v rámci něhož se uskuteční celá řada akcí věnovaných Mistru Janu Husovi organizovaných na úrovni náboženských obcí, diecézí i celku církve, často ve spolupráci s dalšími církvemi, institucemi, ve spolupráci s městy, popř. kraji. Za všechny bych zmínila Kulturní radou CČSH tradičně pořádané setkání k výročí T. G. Masaryka, které proběhne 5. března pod záštitou předsedy Poslanecké sněmovny PČR pana Hamáčka a hlavní řečník, prof. Zdeněk David (jehož můžete znát i z jeho publikace Nalezení střední cesty), přiletí z USA a pohovoří na téma Masaryk a česká reformace. Husovské slavnosti 2015 pak budou probíhat v Praze 5. a 6. července na několika místech s několikerým zacílením. Ještě před slavnostním zahájením 5. 7. v 18:00 na Staroměstském náměstí bude v Betlémské kapli probíhat duchovně hudební odpoledne, kde nebude chybět čtení Husových textů a textů o Husovi, doplňované hudebními vystoupeními několika souborů a interpretů. Slavnostní otevření dne 6. 7. v 10:00 na Staroměstském náměstí předznamená celodenní program, kde každou celou hodinu bude čten krátký Husův text, na který naváže moderovaný rozhovor s osobnostmi, kteří se studiem Husových textů zabývají – účast přislíbili profesoři Fr. Šmahel, P. Čornej, J. B. Lášek, Dr. Mahler a další, s nimiž pak bude možné dále diskutovat v chrámu sv. Mikuláše během poutnického programu, herci pak budou číst další Husovy texty v kostele sv. Martina ve zdi. Čtení a rozhovory doplní multižánrový hudební program – od trubačů, Strakonických dudáků, armádní hudby, orchestrů, přes chorály v podání pěveckých sborů, spirituály české i anglické až po interprety populární hudby a závěrečné muzikálové oratorium Mistr Jan Hus od R. Pachmana, který pro r. 2015 připravil jeho obnovenou verzi, co se týče užití moderní techniky. Texty oratoria však nezměněně stojí na textech M. J. Husa i jeho písních a děj vystihuje Husův zápas, který na hranici kostnické neskončil, jak je zřejmé i ze závěru oratoria. I proto doporučila Komise CČSH pro 600. výročí uvedení oratoria, byť i v menší verzi, v rámci Roku Mistra Jana Husa 2015 na různých místech nejen v ČR. Současně podpořila i dva literárně hudební programy, Alfréda Strejčka a Štěpána Raka a instrumentálně vokálního sdružení Chairé (s hosty) pod vedením Josefa Krčka, kteří připravili pásma k poctě M. J. Husa. Budeme rádi, když se podaří uspořádat prostřednictvím náboženských obcí a diecézí právě jejich představení. Kromě celodenního programu na Staroměstském náměstí bude probíhat 6. 7. i celodenní program pro rodiny s dětmi na Ovocném trhu formou her v husitském ležení a v kostelích kolem Staroměstského náměstí poutnický program pod názvem „V kole po kostelech s mistrem Janem Husem“. V Betlémské kapli se uskuteční 6. července i tradiční bohoslužba k 600. výročí M. J. Husa v přímém televizním a rozhlasovém přenosu. Organizujeme také Pouť Kostnice – Praha 2015, na niž se mohou hlásit členové církve, rodinní příslušníci, přátelé i sympatizanti prostřednictvím formulářů zaslaných do náboženských obcí, či vložených ke stažení na stránkách www.hus2015.cz, které jsme loni k 600. výročí M. J. H. spustili a nyní se připravuje i jejich anglická a německá verze. Počínaje otevřením Roku Mistra Jana Husa 2015 v tomto adventu chceme na stránkách zveřejňovat i všechny akce, které budou uspořádány k výročí M. J. Husa, prosím proto všechny o spolupráci ve smyslu zasílání podkladů – termínů, pozvánek i fotografií z akcí, které rádi na stránkách uveřejníme.

Můžete nám říci něco o spolupráci s ostatními církvemi při přípravě těchto akcí?

Právě před rokem jsme uzavřeli s Českobratrskou církví evangelickou Dohodu o spolupráci k 600. výročí Mistra Jana Husa. Setkáváme se tak k přípravám nejen v rámci jednotlivých církví, ale máme i společná zasedání, založili jsme i spolek Husovské slavnosti 2015, jejichž program (výše nastíněný) připravujeme společně a současně též pod záštitou Ekumenické rady církví v ČR a dále záštitami předsedy Poslanecké sněmovny PČR, předsedy Senátu PČR, premiéra ČR, ministra kultury, ministra školství, primátora hl. m. Praha, starosty Prahy 1 a rektora ČVUT. Dohoda mluví o spolupráci nejen na úrovni celků církve, ale i spolupráci na úrovni diecézí a seniorátů, sborů a náboženských obcí CČSH a ČCE ve spolupráci s dalšími církvemi a institucemi. Vyzýváme proto všechny, aby se pokusili akce k 600. výročí M. J. H. v této spolupráci konat, či alespoň koordinovat. Neznamená to však, že bychom nemohli jednat i samostatně. To se děje především v rovině publikační. Již v roce 2012, na zahájení Husovského trienia, jsme jako CČSH vydali publikaci Mistr Jan Hus v proměnách času a jeho poselství dnešku, i na ní se ale autorsky podílela široká ekumena. Bratr patriarcha vydal v tomto roce Seznámení s mistrem Janem Husem, sestra Jana Krajčiříková vydala knihu pro děti pod názvem Dopisy z Kostnice s ilustracemi sestry Jany Wienerové, která připravuje i vydání omalovánek pro děti. V přípravě k vydání je komiks od Aleše Mrázka, autora komiksu o Cyrilovi a Metodějovi. Formou samostatné brožury vyjde i Slavnostní prohlášení k 600. výročí Mistra Jana Husa přijaté na VIII. sněmu CČSH. Rovněž Českobratrská evangelická církev se věnuje publikační činnosti s ohledem na Husovo výročí. Připravují vydání knihy pro mládež a další. Ve spolupráci připravujeme také vydání medailí k 600. výročí M. J. Husa a dalších předmětů. Asi není již tajemstvím,že Česká národní banka, s níž jsme též v kontaktu, vydá k 600. výročí M. J. Husa zlatou minci. Její emise proběhne 6. 7. v Kostnici, téhož dne večer by měla být představena i v rámci programu v Praze. S Kostnicí jako i se Společenstvím měst s husitskou tradicí a minulostí máme rovněž uzavřená memoranda o spolupráci. První realizovanou spolupráci jsme uskutečnili s knihovnou v Prachaticích, která připravila výstavu o Mistru Jan Husovi pro děti formou velkých obrázků s textem od ilustrátorky Zdeňky Študlarové, na níž jsme participovali a která bude putovat po knihovnách v ČR. Jistě je možno poté v daném místě se nejen účastnit, ale i se aktivně zapojit formou, kterou daná náboženská obec a diecéze uzná

za vhodnou. Jsme rádi, že se tak daří v rámci 600. výročí M. J. Husa spolupracovat nejen s církvemi, ale i samosprávními orgány a dalšími institucemi, které i sami připravují mnohé programy, výstavy atp.

Chcete na závěr něco vzkázat našim čtenářům?  Chtěla bych popřát všem, abychom naplnili Rok Mistra Jana Husa 2015 jak ve vztahu k sobě samým, tak v církvi, i ve vztahu ke společnosti jeho skutečně živým odkazem. K tomu může přispět každý z nás měrou, která nám byla dána. A pozvěme k němu také všechny kolem nás. Účastněme se a spoluorganizujme bohoslužby a další shromáždění k 600. výročí M. J. Husa, zvěme na ně, sejděme se na Pouti Kostnice – Praha 2015, která vyvrcholí Husovskými slavnostmi 5. a 6. července v Praze, účastněme se konferencí, které se připravují, čtěme nové publikace o M. J. H. a diskutujme o nich s přáteli, promýšlejme znovu či poprvé myšlenky i přímo z Husova díla. Vždyť odkaz Mistra Jana Husa nás může povzbudit a nasměrovat k odpovědnému, láskyplnému životu v pravdě, která činí člověka svobodným ve smyslu textu listu Galatským (5, 13): „Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým.“

Děkuji za rozhovor Miroslav Kubíček, vikář Brněnské diecéze.

(Převzato z – občasníku Brněnské diecéze  „Vinný kmen“ číslo 15

 

 Velké poděkování za vánoční službu a všechno s ní spojené,za úklid a přípravu kostelů, sborů, kaplí a obřadních síní, betlémů, za darování, instalaci a zdobení vánočních stromů, za varhaní doprovod bohoslužeb (nejen) o vánocích, za vánoční divadlo, za adventní koncerty, za občerstvení po rorátech, za účast na bohoslužbách i za štědré příspěvky do sbírek, za všechny dary na účel letošního farního kalendáře.Zvláštní poděkování těm, kteří po celý rok pravidelně a často skrytě, svou činností přispívají k důstojnému slavení bohoslužeb a spolehlivě dělají spoustu věcí, které se jeví jako maličkosti, dokud je dělá někdo jiný.  Kéž je nám to všem k radosti a Bohu k slávě!Novoroční předsevzetí – pozvání ke změně.
Začátek nového roku je pozváním ke změně a práci na sobě samých. Chtěl bych nás povzbudit k přemýšlení o našem přístupu, vztahu a chování při bohoslužbáchM.K.

 

TÝDEN SPOLEČNÝCH MODLITEB V BLANSKU

  

Křesťanské církve v Blansku srdečně zvou ke společným modlitbám a to ve dnech 18. – 25.1. 2014.  Začátek vždy 17:30

                                                                                                                      

18.1.  ( neděle )   v církvi Bratrské jednoty baptistů –  Sv.Čecha 11

                          úvod k modlitbám  Andrija Buličič (  Slovo života )  

 

19.1.  ( pondělí )  v Apoštolské církvi –  Čapkova 6 

                             úvod k modlitbám  Jiří Bureš   ( Církev Českobratrská evangelická )

 

20.1.   ( úterý ) v Církvi Římskokatolické  – kostel Sv. Martina

                       úvod k modlitbám  Martin Kopecký ( Československá církev husitská )

21.1. ( středa )    v církvi Slovo života  – Svitavská 1b ( vchod vedle prodejny T-mobile)                            úvod k modlitbám  Jaroslav Kuben ( Církev adventistů sedmého dne )

 

22.1. ( čtvrtek )  v Církvi adventistů sedmého dne –  Masarykova 13

úvod k modlitbám  Petr Švásta ( Apoštolská církev )

 

23.1. ( pátek )     v Církvi československé  husitské – dřevěný kostel

                            úvod k modlitbám  Michal Petratúr (Bratrská jednota baptistů ) 

24.1. ( sobota )    v církvi Křesťanské sbory – ul .9 .května 3  ( klubovna LAVINA )

                            úvod k modlitbám    Jiří Kaňa ( Římskokatolická církev )

 

25.1. ( neděle )    v kapli Senior centra - Pod Sanatorkou 3

úvod k modlitbám  Josef Merta ( Křesťanské sbory )

Jako křesťané žijící v tomto městě se chceme sejít a spojit se v prosbách a přímluvách za naše rodiny a naše blízké, za děti a mládež, za nemocné a potřebné, za lidi v nouzi, za konkrétní potřeby našeho města a za situaci v našem národě. Tak nás k tomu i vybízí Boží slovo: „Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu. Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Ježíš Kristus, který dal sám sebe jako výkupné za všechny…“ (1. list Timoteovi 2,1 – 6) V průběhu modlitebních setkání bude vykonána dobrovolná sbírka ve prospěch  potravinové pomoci pro matky s dětmi prostřednictvím terénních programů Charity Blansko

 

PŘÍMLUVY PRO MĚSÍC  LEDEN:

 

Dobrotivý Bože, obracíme se k Tobě s nadějí nového roku ve svých lednových přímluvách:

-Děkujeme za vše, co nám svěřuješ, děkujeme za svoji zem i za své domovy. Skládáme Ti svoje díky za možnost denní obživy a radujeme se ze všeho, co jsi pro nás ráčil stvořit.

-Pane, prosíme Tě, veď nás po pravých cestách dobra a lásky. Chraň nás pokušení a udržuj naše duše hodné Tvého království.

-Opěvujeme, Tvé jméno Pane Ježíši, děkujeme za spásu našich životů. Přijímáme vděčně a s radostí život věčný, jenž jsi nám daroval.

– Světlo našeho života, nechť Tvá láska naše lidství z malosti vyvyšuje a k Tvému Otci nás pozdvihuje.

Pátek

30.1.

17:30

Blansko

Dřevěný kostelík

 

-Buď nám Pane, rádcem a pomocníkem v životech. Svým Slovem nás vyučuj, pravdou Boží naše bytí naplňuj.

– Prosíme, Bože ve svých modlitbách o požehnání do nového roku. Sešli, Pane svého Ducha, nechť se projeví Tvá vůle.      Eva Šebelová

 

Bohoslužby V  Blansku, VYŠKOVĚ A OKOLÍ LEDEN 2015

Čtvrtek

1. 1.

9:00

Blansko

Dřevěný kostelík

Pátek

2. 1.

17:30

Blansko

Dřevěný kostelík

Sobota

3.1.

14:00

Rudice

Kaple sv. Barbory

Neděle

4.1.

7:45

Boskovice

Evangelický kostel

Text:  Jan1,1-18

8:00

Blansko

Kaple Senior centra

Píseň:222, 210

9:00

Blansko

Dřevěný kostelík

 

10:45

Brťov

Kaple Marie matky Páně

 

13:00

Rousínov

Sbor Cyrila a Metoděje

 

14:15

Vyškov

Sbor dr. Farského

 

15:45

Ježkovice

Kaple u hřbitova

 

17:00

Račice

Sbor Páně

 

18:30

Švábenice

Obřadní síň obecního úřadu

Úterý

6.1.

Blansko

Kaple Senior centra

Zjevení Páně – Tří králové

17:30

Blansko

Dřevěný kostelík

Matouš 2,1-12

19:00

Brťov

Kaple Marie matky Páně

Pátek

9.1.

17:30

Blansko

Dřevěný kostelík

Sobota

10.1.

14:00

Rudice

Kaple sv. Barbory

Neděle

11.1.

8:00

Blansko

Kaple Senior centra

Text:   Marek, 1,4-11

9:00

Blansko

Dřevěný kostelík

Píseň: 229, 210

10:45

Brťov

Kaple Marie matky Páně

 

14:00

Vítějeves

Obřadní síň obecního úřadu

16:00

Ruprechtov

Obřadní síň obecního úřadu

 

17:00

Račice

Sbor Páně

Pátek

16.1.

17:30

Blansko

Dřevěný kostelík

Sobota

17.1.

14:00

Rudice

Kaple sv. Barbory

Neděle

18.1.

8:00

Blansko

Kaple Senior centra

Píseň: 71,583

9:00

Blansko

Dřevěný kostelík

 

10:45

Brťov

Kaple Marie matky Páně

Text:  Jan 1,43-51

13:00

Rousínov

Sbor Cyrila a Metoděje

 

14:15

Vyškov

Sbor dr. Farského

Píseň: :

15:45

Ježkovice

Kaple u hřbitova

 

17:00

Račice Sbor Páně

Pátek

23.1.

17:30

Blansko

Dřevěný kostelík

Sobota

24.1.

14:00

Rudice

Kaple sv. Barbory

Neděle

25.1.

8:00

Blansko

Kaple Senior centra

Marek 1,14-20

9:00

Blansko

Dřevěný kostelík

Píseň: 43

10:45

Brťov

Kaple Marie matky Páně

13:00 Lysice Sál úřadu městyse
14:30 Křtiny Zákristie Poutního kostela

 

16:00 Ruprechtov Obřadní síň obecního úřadu

 

17:00 Račice Sbor Páně

Pátek

30.1.

17:30

Blansko

Dřevěný kostelík

Sobota

31.1.

14:00

Rudice

Kaple sv. Barbory

Neděle

1.2.

7:45

Boskovice

Evangelický kostel

Marek 1,21-28

8:00

Blansko

Kaple Senior centra

Píseň:69

9:00

Blansko

Dřevěný kostelík

10:45

Brťov

Kaple Marie matky Páně

13:00

Rousínov

Sbor Cyrila a Metoděje

14:15

Vyškov

Sbor dr. Farského

15:45

Ježkovice

Kaple u hřbitova

17:00

Račice

Sbor Páně

18:30

Švábenice

Obřadní síň obecního úřadu

Odměna pro ty, kteří dočetli až do konce.        “Všiml jsem si, že tvůj otec má opuchlou tvář. To je od zubů?” “Ne, od modlitby.” “Ale nekecej.” “Nekecám. Včera jsme se spolu celá rodina modlili Otčenáš a když jsme došli po “zbav nás od zlého”, otec se podíval na mámu a ona si toho všimla.”

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Kontakt: telefon: farní úřad pro Blansko i Vyškov: 515157087, 606702768, e-mail: fararmartin@seznam.cz; h.ladicova@tiscali.cz  ; libuskajarosova@seznam.cz ; www.drevenykostelik.cz/ www.kostelyvyskovsko.hu.cz www.fararmartin.digiinfo.eu

NO Blansko č. účtu 244035648 / 0300 ; NO Vyškov č. účtu 1560157369/0800

_______________________________________________________

Farní zpravodaj

prosinec 2014                                                      ročník 17

           Církve československé husitské, farnost Blansko a Vyškov, Boskovice,

Brťov, Černou Horu, Křtiny, Lysice, Rájec, Rudici, Skočovou Lhotu,

Vítějeves, Ježkovice, Račice, Rousínov, Ruprechtov a Švábenice.

_______________________________________________________________

 

„Nechte maličké přicházet ke mně“ (řekl Ježíš) Marek 10,14

 

SYMBOLEM VÁNOC SE STALO DÍTĚ. 

 

Bůh není někde daleko, vzdálený. On je mezi námi a s námi. Bůh přišel ve svém synu Ježíši Kristu viditelně na tento svět jako bezmocné dítě, dýchal náš vzduch, nosil naše oblečení, jedl naše jídla, smál se i plakal. Ve své bezbrannosti se stal znamením Vánoc. Předcházela tomu ovšem doba očekávání, přípravy na jeho příchod, jak pro jeho matku Marii, tak pro lidi, kteří očekávali Mesiáše. “Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil Pán v minulosti k našim předkům skrze proroky. (Židům 1, 1-2 ) Tahle příprava se stala „adventem“ lidského života. Někteří pochopili, někteří ne. Každá žena, v okamžiku očekávání svého potomka, dělá různé přípravy. Raduje se a myslí na budoucnost. Neptá se po bolesti porodu, neptá se po těžkostech, které ji čekají, své dítě přijímá s něhou a láskou do svého života. Jako dar! V Hospodinem stanovený čas se narodilo v Betlémě dítě, Boží Syn. Vždyť, které stvoření dokáže rozněžnit zatvrzelé srdce člověka více než miminko. Je stvořené k lásce, lásku potřebuje k životu a za to nám daruje samo sebe, své úsměvy, svoji přízeň. Dítě je dar a Ježíš to ví. Vždyť sám v evangeliu říká shromážděným zástupům:,,Nechte maličkých přicházet ke mně”(Marek 10,14). Samozřejmě pro mnoho těch, kdo byli s Ježíšem, to muselo být nepochopitelné. Oni naslouchající a připravení Ježíše následovat! Pak přijde rozjívené dítě, které se ještě pošťuchuje s vrstevníky! Dospělí jistě děti okřikovali, nesli nelibě jejich švitoření. Děti, se však jen chtěly stát součástí všeho dění. Zaslechly klepání na srdce, nesou touhu po setkání s Ježíšem, po setkání s vtělenou Boží láskou. Jen Ježíš v jejich křiku a zlobení, rozpoznal tuto čistou touhu po Boží lásce a s  něhou a láskou je přijímá. Otvírá svou náruč i těm zlobivým, zve je blíže k sobě, netrestá je, jen je jim svojí láskou příkladem. Vždyť odepřít dítěti lásku, může křehké dětské duši způsobit velikou bolest, v budoucnu možná i nepřekonatelnou. Proč tedy svou tvrdostí způsobit zatvrzelost srdce bezbranného človíčka. Svázat dar, na oko krásnou stužkou, příliš pevně, může znamenat zničení toho křehkého, jedinečného a velmi vzácného uvnitř. Pamatujte na to v čase Vánoc i jindy! Když Vám děti polezou na nervy, když převrátí stromeček, když se budou hádat o dárky. Bojují jen o to, co jim náleží, o Vaši lásku, přízeň a blízkost. Žádné výčitky, lamentování či tresty, nic dobrého nepřinesou. Vzpomeňte si na úsměv Božího dítěte ve tváři Vašeho potomka a s láskou a trpělivostí vysvětlujte, pořád dokola a dokola, s Boží trpělivostí. A nechte své maličké přijít blíž k Vám a staňte se jim dobrým příkladem. Ať láska skrze Krista darovaná, naplní celý jejich život a nejenom Vánoční čas.                      Eva Šebelová

______________________________________________________________

 

BIBLICKÝ VERŠ MĚSÍCE:

 

„I vzejde proutek z pařezu Jišajova a výhonek z jeho kořenů

vydá ovoce“. Izajáš 11,1

_________________________________________________________________________

                                                                                              MODLITBA:

Pane Ježíši, děkuji ti, že jsi se i pro mne narodil.

Děkuji ti, že se ke mně skláníš a ukazuješ, jak bláhové je povyšovat se

nad druhé.

Děkuji ti za bezpečí, které u tebe mám, a prosím, ať o něm dokážu mluvit

 s každým, kdo se cítí ohrožen.  Amen.   Ema Blažková.

 

 

 

Liturgický KALENDÁŘ 2. adventní a 4 adventní neděle,

 

21.12 apoštola Tomáše 24. 12. Adam a Eva – Štědrý den
25. 12. Hod Boží vánoční – narození Páně 26. 12. prvomučedníka Štěpána
27. 12. Jan evangelista 28. 12. Den betlémských dětí (Mláďátek)
30. 12. Rodiny Páně 31. 12. Den díkůvzdání za Boží ochranu a vedení

 

 

NA CO NEZAPOMENOUT V PROSINCI 2014?

Začínáme nový liturgický rok, kterým nás bude letos provázet po nejvíce evangelista Marek doplňovat jej bude Jan. Nedělní text si můžete dopředu přečíst doma. Odkaz na evangelium najdete na konci zpravodaje v programu bohoslužeb nebo ve farním kalendáři. Pro naši farnost bude mimořádný letošním 600. výročím upálením Mistra Jana Husa, které si budeme připomínat s celou církví. Měl by to být především čas duchovní obnovy a regenerace života v našich farnostech. Nové Letnice z Ducha svatého.

Na první neděli adventní 30.11. budeme při všech bohoslužbách slavit svátost pokání a veřejnou zpověď, naše příprava na kající dobu adventní a očištění nitra. V tento den si s sebou přineste své domácí adventní věnce na požehnání a položte je před stůl Páně.

O druhé neděli adventní 7.12. nás navštíví Mikuláš se svoji družinou. Podělí dospělé i děti. Nezapomeňte na to prosím!

O třetí neděli adventní 14.12. nás navštíví postava sv. Lucie a “vymete” vše nečisté!

Na čtvrtou neděli adventní 21.12. budeme slavit svátost pokání a veřejnou

zpověď, jako závěrečnou přípravu na slavení vánoc. Tzv. Vánoční zpověď.
Na Štědrý den 24.12. si můžete odnést z bohoslužeb tzv. Betlémské světlo. Budou tradičně rozdávány vánoční oplatky, sváteční pečivo ke společnému rodinnému stolu.

Hod Boží vánoční 25.12. přinese hlavní svátek vánoc. Budou tradičně rozdávány vánoční

oplatky, sváteční pečivo ke společnému rodinnému stolu.

Svátek Rodiny Páně 28.12.  s obnovou manželských slibů. Prosím, manželé přijďte si obnovit své sliby a poděkovat za další rok společné cesty životem.

Na silvestra 31.12. se koná losování biblických veršů a společný přípitek. Prožijeme

svátost pokání a veřejnou zpověď, abychom s čistým srdcem vstoupili do nového roku,
své viny a hřích nechme ve starém roce! Poděkujeme též za všechny zemřelé v roce 2014.
V blanenském dřevěném kostele ve 23:00 hodin uzavře rok L.P. 2014 silvestrovská půlnoční bohoslužba ze zcela zvláštní atmosférou, kterou vždy má.             Br..Martin

 

 

 HUSŮV SBOR NA ul. BOTANICKÉ č. 1 V BRNĚ.

V sobotu 29.11. v 15:30 hodin v hlavním kostele brněnské dieceze bude zahájený letošní rok Mistra Jana Husa. Bratr biskup J. J. Dovala povede liturgii

 za účasti dalších kněží.

 

 

 

SLAVNOST V RAČICÍCH.

V sobotu 29. listopadu prožijeme v Račicích u příležitosti letošního 100. výročí začátku 1. světové války slavnost požehnání pamětní desky na zazděné na štítu račické sokolovny.

Požehnáme i pamětní desku račického rodáka a člena naší církve, olympijského vítěze Aloise Hudce. Začátek významné události v obci je před sokolovnou v 15:30 hodin. Žehnání provede a adventní koncert zahájí farář Martin Kopecký. Srdečně zveme sestry a bratři z Račic.

 

 

 

NAŠE BOHOSLUŽBY V ROZHLASE
Pro ty, kdo se na bohoslužby nedostanou pro vzdálenost, nemoc nebo stáří je rozhlasové přenosy jednou z možností slyšet Boží slovo. V neděli 21.12. od 9:00 hodiny na stanici Českého rozhlasu Praha se můžete účastnit bohoslužeb z Plzně

NAŠE BOHOSLUŽBY V TELEVIZI
Na první adventní neděli 30.11. od 10:00 hodin, kdo nebudete na bohoslužbách “na živo” v našem kostele, podívejte se na bohoslužby v České televizi. Budou přenášené z Chrámu Spasitele v Brně – Židenicích. Slouží je náš brněnský biskup J.J. Dovala s místní farářkou A. Štěpánkou.

 

 

RORÁTY V BLANSKU
Je už letitou tradicí, že se v blanenském dřevěném kostele setkáváme k adventním rorátům. Jsou to zvláštní ranní bohoslužby, které začínají nad ránem, ještě za tmy a požehnání končí za rozbřesku nového dne. Je to zvláštní zkušenost, nenechte si ji ujít. Časem vzniku rorátních bohoslužeb je doba vlády Karla IV. Největšího rozkvětu dosáhly v době husitské. Řada rorátních písní se zpívá do dnes. Tradičním doplňkem je tzv. rorátní lucerna. Buď si můžete vzít vlastní nebo zapůjčit v kostele. Po tři adventní soboty 6., 13. a 20. prosince v 6:30 hodin vás srdečně zvu k této krásné duchovní zkušenosti. Stojí to za to!
Po rorátní bohoslužbě vás zvu na společnou snídani, která je pro nás připravená v místnosti pod kostelem. Jako každý rok ji pro nás připravují sestry Doc. PhDr. Eva Minářová Csc. a Pavla Kopecká. Srdečně zveme všechny, kdo si rádi přivstanou!

 

 

NOVÝ BETLÉM VE VYŠKOVSKÉM SBORU.
V letošním roce se nám podařilo postavit v našem vyškovském kostele nové varhany. Ještě však musíme doplatit dluh na jejich realizaci! Díky všem obětavým dárcům!
Varhany požehnal na Hod Boží velikonoční brněnský biskup bratr J.J. Dovala.
V adventu se nám podařilo pořídit pro kostel nový betlém. Jeho autorkou je Magda Musilová z Ruprechtova se svými žáky. Betlém požehná a slavnost s námi prožije bratislavský biskup ThDr. Jan Hradil ThD. na Štědrý den 24.12. ve 14:15 hodin.
Při slavnosti bratr biskup poděkuje za 40. výročí svého vysvěcení na kněze, které přijal v našem vyškovském kostele.

 Srdečně jste zváni na tuto mimořádnou slavnost

 

AKCE SPACÁKY.

 

Jaká bude letošní zima, co se týče teplot, to nevíme. V našem životě z víry je základem slavení bohoslužeb, čtení Písma, modlitba, přijímání svátostí, spoluvytváření a podpora farního společenství. Další důležitou rovinou je i diakonie – služba lásky, lidem kolem sebe.
Každoročně pořádáme sbírky ošacení pro Diakonii Broumov, máme “adoptované” děti i seniory, které podporujeme finančně na Ukrajině, sestra jáhenka Liba pravidelně navštěvuje nemocné v několika zařízeních atd. Letošní advent bychom rádi propojili diakonickou službou, akcí SPACÁKY. Kdo máte možnost darovat spacák, ne peřiny nebo ložní prádlo, ale klasický spací pytel můžete jej přinést na kterékoliv bohoslužby nebo koncert. Během zimy budeme spacáky dávat konkrétním bezdomovcům a potřebným lidem.
Kdo budete ochotní pomoci, hlaste se! Bratr Slávek a spol.

 

 

 

 KAPLANSKÁ SLUŽBA V NEMOCNICÍCH:
v Nemocnici sv. Anny Brno, LDN Nový Lískovec a LDN Vyškov, DD Vyškov

Pondělí 8:00 až 11:00 hodin

Středa 8:00 až 14:00 hodin

Čtvrtek 8:00 až 12:00 hodin

Pátek 8:00 až 12:00 hodin
Veškeré informace vám ráda podá a nemocné navštěvuje jáhenka Liba Jarošová.
V nemocnicích v Blansku a Boskovicích navštěvuje nemocné bratr farář Martin.
PS: Rádi vás navštívíme v kterékoliv nemocnici, je prosíme, dejte o sobě vědět.

 

 

BIBLICKÉ HODINY

 

Mají v blanenské farnosti letitou tradici. Pravidelně se konají na dvou místech.
V prostorech na setkávání pod dřevěným kostelem se setkáváme k biblickým hodinám každé úterý v 17:30 hodin. Vede je bratr Michal Hvězda

V blanenském senior centru, adresa Pod Sanatorkou 3, se konají v pondělí v 15:30 hodin. Vede je sestra Hanka Kulaviaková.

Srdečně zveme další zájemce k růstu ve víře a poznávání Božího slova.

 

 

 

 

EKUMENICKÁ MODLITBA
Po deset let se křesťané z různých blanenských církví setkávají ke společným modlitbám.

V letošním roce došlo ke změně místa konání. Místo střídání prostorů v kostelích a modlitebnách máme jen jedno místo. Ve vstupní hale blanenské radnice se každý první čtvrtek v měsíci od 17:45 do 19:00 hodin společně modlíme a sdílíme.
Těšíme se na další modlitebníky.

 

 

MOŽNOST ROZHOVORU S FARÁŘEM.
Potřebujete-li probrat nějaká přání, prosby, otázky … osobně s bratrem farářem máte možnost vždy po bohoslužbách domluvit si schůzku. Pravidelně je možnost přijít každé úterý od 16:00 do 17:30 hodin, kdy jej zastihnete na adrese 9. května 57 v Blansku. Rada starších.

 

 

 

PŘÍPRAVY KE SVÁTOSTEM.
Pro značné množství žádostí o svatební a křestní obřady se kromě vžitých osobních setkání s bratrem farářem Martinem konají i společné přípravky. Jen pro informaci, v loňském roce se konalo 9. cyklů společných přípravek! Každý o 10 a více párech.
I v letošním roce budou probíhat společné přípravky:
– v pondělí od 19:00 hodin přípravy na manželství
– v úterý od 19:00 hodin přípravy na křest dospělých a na biřmování
– ve čtvrtek od 17:30 hodin přípravy rodičů na křest dětí
– ve čtvrtek od 19:00 hodin přípravy na manželství
Místo setkání je u bratra faráře na adrese 9. května 57 v Blansku.

Pro pozůstalé je možnost rozhovoru a přípravy na pohřební obřad kdykoliv.
Bratr farář Martin

 

 

ÚTĚCHA NEMOCNÝM – ZAOPATŘENÍ
V mnoha farnostech je tato důležitá svátost opomíjenou “popelkou.” Přece je její přijímání tak důležité před operací, v době nemoci, zvláště před smrtí. Jsem rád, že stále více lidí o ni žádá, děti mají zájem o její udělení svým rodičům a volají mne

 s žádostí o její vysluhování
Bohu díky, polovina zemřelých v letošním roce, byla před smrtí zaopatřena svátostí útěcha nemocných. I když to chce ode mne mnohdy okamžitě jet kamkoliv je potřeba, přece je to nejdůležitější, co můžeme pro své blízké v dané situaci udělat. Pamatujte na to i nadále!
Kdykoliv volejte na tel. 606 702 768. Bratr farář Martin Kopecký

 

 

POZVÁNÍ DO SPOLEČNÉHO ZPĚVU:
– chceme znovu oživit zpěv, který by doplňoval naše bohoslužby. Našla se malá skupinka zpěváků. Srdečně zveme všechny na poslechnutí si, ale hlavně zveme další zájemce, kteří by byli ochotní zpívat. Jak říká Jan Amos Komenský: “Kdo zpívá, dvakrát se modlí” zveme všechny ochotné. Nemusíte být hudebními znalci, ale stačí jen radost, chuť a ochotu zpívat. Informace u br. faráře Martina

 

NÁBOŽENSTVÍ, KLUB DOBRÉ ZPRÁVY A MATEŘSKÝ KLUB SLUNÍČKO V BLANSKU A OKOLÍ.

 

Pondělí-každé pondělí MK Sluníčko od 9 00- 11 00hod.

-každé pondělí náboženství ZŠ Erbenova, Blansko od 13 00-14 00hod.

Úterý –každý sudý týden Klub dobré zprávy –Žernovník od 17 30- 18 30hod

Lysice  od 18 00- 19 00hod.

Středa – každý sudý týden Klub dobré zprávy – Šebrov  od 17 30- 18 30 hod.

Pátek –  každý týden náboženství ZŠ Rudice  –  od 14 00- 15 00hod.

 

Na Vánoce  pro Vás připravujeme:

Rudice – „Dárek od hvězdiček” a Blansko- „Zvířátka z Betléma”        Eva Šebelová

 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE VYŠKOVSKÉ FARNOSTI:

 

ZŠ Rousínov 12:00 až 15:00 hodin , tři věkové kategorie 1- 2 tř., 3 – 6. tř, 7 – 9 tř

ZŠ Osvobození, Vyškov 11: 30 až 14:30 hodin, tři věkové kategorie  1- 2 tř, 3 – 5 tř, 6 – 9 tř

ZŠ Purkyňova , Vyškov 12:00 14:30 hodin, dvě věkové kategorie, 1- 3 tř, 5 tř.
Veškeré informace vám ráda podá jáhenka Liba Jarošová.

 

 Klub maminek Bukovina

 

Srdečně zveme maminky s dětmi z Bukoviny a okolí každou středu 16:00 až 18:00 hodin do klubu k setkávání, tancování, vyrábění i popovídání si.

Klub vede jáhenka Liba Jarošová.

 

 

První adventní neděle 30. listopadu 2014 v Rousínově.

Srdečně zveme na divadelní vystoupení “O vánoční hvězdě”. Děti z našeho klubu dobré zprávy zahrají, zazpívají a zatančí vánoční biblický příběh při slavnosti rozžínání vánočního stromu na rousínovském náměstí.

Zároveň zde budou mít prodejní stolek se svými výrobky.

Tento den bude zahájena i adventní výstava výtvarných děl dětí rousínovské MŠ a ZŠ a Klubu Jordán v kostele Cyrila a Metoděje. Tato výstava bude otevřena po celý advent, každou neděli po bohoslužbách a kdykoliv dle dohody s jáhenkou  p. Jarošovou  na tel. 605 48 10 48.

Bude  možno hlasovat pro nejlepší výtvory.

Dále zde bude probíhat interaktivní program pro školku a první stupeň základní školy s maňáskovým divadélkem s vánočním příběhem a hledáním vánočního pokladu. Jedná se celkem asi o 400 dětí. Tento program navštíví i maminky a děti z místního mateřského centra Pohádka.

Program byl nabídnutý i školám, kde jsem katechetkou a ZŠ Bohdalice a Bukovina. Jedná se o evangelizační program pro děti.

 

 MIKULÁŠSKÉ PROGRAMY:

Děti z Klubu dobré zprávy Rousínov navštíví  4. 12.2014 jako Mikulášův doprovod LDN Nový Lískovec Brno, kde rozdají 200 klientům vlastnoručně vyrobené dárky a přáníčka a zazpívají koledy. Navštěvujeme jednotlivě každý pokoj. Jedná se již o několikaletou tradici. Jáhenka Libuše Jarošová, coby Mikuláš bude v případě zájmu klientů rozdávat Nové zákony ve spolupráci s Gedeony.

 

Děti z Klubu dobré zprávy Vyškov navštíví 5.12. jako Mikulášův doprovod LDN Vyškov, kde rozdají 150 klientům mikulášské dárky a zazpívají koledy. L.J.

 

 

SDRUŽENÍ PIAFA VE VYŠKOVĚ

Vánoční besídka všech dětí z výuky náboženství proběhne ve sdružení Piafa ve Vyškově, dne 18.12. Toto sdružení se zabývá hipoterapií, děti se budou moci projet na koni a dostanou pod stromeček i drobné dárečky. Jedná se z velké části o děti ze sociálně slabých a romských rodin.

Pokud by jste tento projekt chtěli finančně podpořit ,budu velice ráda. Jedná se o evangelizační letáčky, dětské bible či  biblické omalovánky a drobné dárky pro děti.

Na Štědrý den děti v Rousínově i Vyškově zahrají při bohoslužbách v kostele divadélko
o ” Vánoční hvězdě” . Liba Jarošová Dis..

 

 V Ruprechtovské sokolovně je připravené mikulášské odpoledne na sobotu 6.12. 2014 od 14:00 hodin. Mikuláše po léta dělá bratr farář Martin, setkání pořádají ruprechtovské ženy.  Srdečně zveme!

 

 

LITURGICKÝ ROK V ČÍSLECH / od adventu 2013 do konce listopadu 2014/:
Slavili jsme 612 bohoslužeb, které sloužil farář Martin Kopecký, 19 bohoslužeb slova, které sloužila kazatelka Eva Šebelová, 3 pašijové pobožnosti jáhenka Liba Jarošová, 5 brněnský bratr biskup Juraj za 2 bratr patriarcha Tomáš Butta.

Biblické hodiny v Blansku vede bratr Michal Hvězda a v Blansku – kapli Senior centra sestra Hana Kulaviaková.

Sestra Helena Ladičová vedla do prázdnin Mateřský klub “Sluníčko” v Blansku. Od září 2014 vede klub sestra Eva Šebelová.
Náboženství ve školách v Blansku  – ZŠ-Erbenova, a v ZŠ Rudice a v klubech Dobré zprávy yučuje katechetka Eva Šebelová. Ve Vyškově  v   ZŠ Osvobození a  ZŠ – Purkyňova a v Rousínově jáhenka Libuše Jarošová Dis, která je i ředitelkou střediska Diakonie a misie CČSH  “Jordán” v Rousínově a nemocniční kaplankou.

Svátostný život v Náboženské obci Blansko a Vyškov
od první neděle adventní 1.12. 2013 do Slavnosti Ježíše Krista Krále 23.11. 2014:

    Blansko  Vyškov
- svátostí křtu bylo

55

8

- svatebních obřadů

63

7

- manželská jubilea

3

0

- pohřebních obřadů

46

7

- biřmování se letos nekonalo

0

0

- první večeře Páně dětí

10

5

- první večeře Páně dospělých

22

3

- útěcha nemocným

42

11

   

 

Radostí je, že většina rodičů, které jsem oddával přinášejí své děti ke křtu. Bohužel někteří své děti nepřinesli… Velkou událostí byl křest 18 dospělých na Bílou sobotu o Velikonocích.
Nejpočetnějším obřadem byla v letošním roce svátost manželství. Na nejrozmanitějších místech jsem po náležité přípravě, rád do společné pouti životem doprovodil sedm desítek párů. Těší mne důvěra všech, kteří mají touhu zpečetit svůj vztah před Bohem.

Při pohřebních obřadech jsme se snažili o maximální důstojnost, bez “funebrálního patosu”.
Díky za důvěru. Téměř polovina pohřebních obřadů proběhla v kostelích a sborech. Mnozí poznali, že úroveň posledního rozloučení v kostele je po všech stránkách na mnohem vyšší úrovni. Přitom je, co se týče financí, o několik tisíc levnější. Myslím si, že zkušenost mnohých je tím nejlepším svědectvím. Kolikrát slyším věty: “Proč jsme to tak neudělali také, my jsme to nevěděli… nás to nenapadlo…“

Dobré je mluvit i o posledních věcech v rodině.

Samozřejmě i zde platí moje ochota přijet kamkoliv i za hranice našich farností!
Bezpočet různých rozhovorů, setkání a příprav ke svátostem naplňoval celý rok.
Jako duchovní správce jsem na díle a službě našich farností pracoval všech 365 dnů v roce bez přestání, za značného úsilí a vypětí, snažil jsem se být vždy k dispozici. Ne vždy, však mělo svůj smysl.

Bohužel však také poklesla finanční obětavost při chrámových sbírkách, na darech a církevní dani. O proti roku 2013 zhruba o čtvrtinu.

Po 15. letech různých oprav a úprav byla dokončena celková generální rekonstrukce dřevěného kostela v Blansku. Tou pomyslnou “třešničkou na dortu” byla instalace a požehnání svatostánku. Práce by nebylo možné provést bez vašich darů, ale i tím, že sestra H. Ladičová získala různé finanční dotace. Sestra Helena Ladičová se společně s účetními Růženou Grycovou a Janou Měřinskou starala o tisíce drobností ekonomického chodu farností. Díky za to! Děkujeme všem obětavým kostelníkům, kteří na všech místech po celý rok pečovali o jednotlivé budovy a výzdobu. V letošním roce byly ve vyškovském a rousínovském kostele nainstalovány mříže do vnitřních dveří, aby i během týdne se mohli lidé do kostela přijít pomodlit a podívat. Děkujeme manželům Hadačovým ve Vyškově a Vlastě Šměhlíkové v Rousínově za každodenní otvírání kostelů a veškerou péči.

Nezapomínáme i na svůj dík všem roznášejícím, každý měsíc, farní zpravodaj a těm, kdo bez ohledu na počasí doprovázení bratra faráře na všech bohoslužbách.
Bohužel se v letošním roce nepodařilo realizovat přístavbu farního sálu u dřevěného kostela v Blansku. Důvodem nebyly potřebné finance, ale protahující se různá potřebná povolení a vyjádření. Věříme, že se celé dílo podaří zrealizovat v jubilejním roce L.P. 2015.
Ožehavá je služba našich varhaníků. Vlastní obětavé varhaníky v místě, má pouze Blansko PhMr. Jiřího Pokorného a Vyškov Ing. Ivanu Nováčkovou. Bohužel se nám z Rudice, po patnáctileté, věrné službě, odstěhovala Mgr. Dáška Kulaviaková. V Ježkovicích, pro mateřské povinnosti, zatím nemůže hrát Jana Žižkovská. Brněnští varhaníci nám pomohou o svátcích. Mgr. Martin Jakubíček hrál při všech svatebních a pohřebních obřadech na všech místech a Bc. Lukáš Rýdlo vypomohl při svátečních bohoslužbách. Což leží na bedrech faráře, stále varhaníky zajišťovat a vozit. Je však zapotřebí tuto důležitou otázku dále řešit. Pomůžete někdo? Najdou se ochotní klavíristé, které rádi zaučíme? Zkuste se prosím, poptat, udělejme pro to něco!

V letošním roce  zemřelo několik obětavých a pravidelných účastníků bohoslužeb.
Ač ve farnosti bylo celý rok dosti živo, nejvíce chybí ti, kdo by s farářem nesli tíhu “dne a horka”. Tj. ti, kdo pravidelně svoji účastí podporují bohoslužby a různá setkání. To je bolest přetrvávající z dřívějších let, bohužel se stále více prohlubuje. Jestliže např. v Blansku se v roce 2010 průměrně o běžné neděli bohoslužeb účastnilo 88 lidí v roce 2014 jsme poklesli na průměr 62 lidí. Je to škoda, vždyť bohoslužby ještě nikoho nepokazili!

Kéž Pán dá a situace se změní. To je však na ochotě každého z nás. Moc bych si přál, aby mnozí osobně pocítili ochotu a touhu vzít se všestrannou podporu pravidelnou účastí na bohoslužbách, různých setkáních, úklidu, doprovázení faráře na bohoslužby na různá místa mimo farní kostel, kde jste doma a pomocí s čímkoliv vás napadne.

Určitě dejte o sobě vědět vy, kdo by jste byli ochotní jakkoliv pomoci. Přál bych si, abychom dovedli pravidelně “obětovat” těch pár minut ve svém programu, protože je dáváme Hospodinu, sami sobě a těm, kteří službu nesou, dáváme najevo, že jejich vynaložené úsilí není marné. Po celý rok přicházela spousta nových lidí za účelem svatby, křtin i pohřebních obřadů. To je samozřejmě dobře. Moji kněžskou – pastýřskou bolestí, ale především životaschopností našich farností je, aby se našli ti, kdo ponesou svoji věrností a pravidelností naše společenství dál. Zkrátka Ti na které se lze spolehnou a o ně opřít. Mohu si dovolit přát a prosit o toto právě vás?

V letošním roce jsem Hospodinu děkoval za 20. let kazatelské služby v Blansku, 15. let od jáhenského svěcení, 15. let služby duchovního správce ve všech obcích celého farního obvodu a 10. let od kněžského svěcení. Nejdůležitější pro každého kněze je však dobré a pozorné zázemí v lidech, kterým slouží a stálá modlitební podpora. Děkuji za ni!       Martin Kopecký, farář

 

 

 

 

DĚTEM (…………….do 101 let vybrala) Eva Šebelová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍMLUVY PRO MĚSÍC  PROSINEC:

 

- Bože předobrý, předkládáme do tvých rukou své prosincové přímluvy, s důvěrou že nás vyslyšíš:

- Děkujeme, Hospodine, za Tvá zaslíbení. Ty sám, otevíráš ve svém Synu cestu našeho spasení. Připravuj naše srdce, prováděj nás adventem našeho života. Ať před tvář Boží, předstupujeme čistší a ušlechtilejší.

- Otče Náš nebeský, plni starostí Ti svěřujeme své děti. Vezmi je pod svou ochranu a veď je svou dobrotivou rukou. Pro Tebe se Pane, znovu narodily ve křtu jako Tvoje děti. Jsou požehnané křížem, pomáhej jim, aby tímto znamením nikdy nepohrdaly.

– Pane Ježíši Kriste, naplňuj naše srdce hlubokou radostí, že Ti můžeme sloužit, naplňuj nás silou a odvahou, ať jednáme jako křesťané. A dej nám bdělé oko, moudrost, trpělivost a lásku, a přiváděj všechny své děti do věčného života.

Bohoslužby V  Blansku, VYŠKOVĚ A OKOLÍ PROSINEC 2014

POZOR NA ZMĚNY!!!

Pátek

5. 12.

17:30

Blansko

Dřevěný kostelík

Sobota

6. 12.

6:30

Blansko

Dřevěný kostelík – roráty

14:00

Rudice

Kaple sv. Barbory

18:00

Lysice

Obřadní síň obecního úřadu

Neděle  – 2. adventní

7.12.

7:45

Boskovice

Evangelický kostel

Text:  Marek 1,1-8

8:00

Blansko

Kaple Senior centra

 

9:00

Blansko

Dřevěný kostelík

 

10:45

Brťov

Kaple Marie matky Páně

Píseň: 203,205

13:00

Rousínov

Sbor Cyrila a Metoděje

 

14:15

Vyškov

Sbor dr. Farského

 

15:45

Ježkovice

Kaple u hřbitova

 

17:00

Račice

Sbor Páně

2. adventní koncert

17:30

Blansko

Dřevěný kostelík

 

18:30

Švábenice

Obřadní síň obecního úřadu

Úterý   -adventní koncert

9. 12.

17:00

Blansko

Dřevěný kostelík

Pátek

12.12.

17:30

Blansko

Dřevěný kostelík

Sobota

13. 12.

6:30

Blansko

Dřevěný kostelík – roráty

14:00

Rudice

Kaple sv. Barbory

Neděle   – 3. adventní

14. 12.

8:00

Blansko

Kaple Senior centra

Text:   Jan 1,6-8, 19-28

9:00

Blansko

Dřevěný kostelík

Píseň: 203,206

10:45

Brťov

Kaple Marie matky Páně

 

14:00

Vítějeves

Obřadní síň obecního úřadu

16:00

Ruprechtov

Obřadní síň obecního úřadu

 

17:00

Račice

Sbor Páně

3. adventní koncert

17:30

Blansko

Dřevěný kostelík

Pátek

19. 12.

17:30

Blansko

Dřevěný kostelík

Sobota

20. 12.

6:30

Blansko

Dřevěný kostelík – roráty

14:00

Rudice

Kaple sv. Barbory

Neděle – 4. adventní

21. 12.

8:00

Blansko

Kaple Senior centra

Svátost pokání- veřejná zpověď

9:00

Blansko

Dřevěný kostelík

 

10:45

Brťov

Kaple Marie matky Páně

Text:  Lukáš,26-38

13:00

Rousínov

Sbor Cyrila a Metoděje

 

14:15

Vyškov

Sbor dr. Farského

Píseň: : 203,209

15:45

Ježkovice

Kaple u hřbitova

 

17:00

Račice Sbor Páně

4. adventní koncert

17:30

Blansko

Dřevěný kostelík

Středa – Štědrý den

24. 12.

8:00

Blansko

Kaple Senior centra

Vigilie Hodu Božího vánočního

8:30

Ruprechtov Obřadní síň obecního úřadu

Text: Lukáš 2, 1-14

9:30

Račice Sbor Páně

 

11:00

Švábenice

Obřadní síň obecního úřadu

Píseň: 211,233,210

13:00

Rousínov

Sbor Cyrila a Metoděje

14:15

Vyškov

Sbor dr. Farského

20:30

Ježkovice

Kaple u hřbitova

21:00

Brťov

Kaple Marie matky Páně

22:00

Blansko

Dřevěný kostelík

23:30

Rudice

náves

Čtvrtek –Hod Boží vánoční

25. 12.

8:00

Blansko

Kaple Senior centra

Text: Lukáš, 2,15-20

9:00

Blansko

Dřevěný kostelík

 

10:45

Brťov

Kaple Marie matky Páně

Píseň: 228,210

16:00

Lysice Sál úřadu městyse

17:30

Blansko

Dřevěný kostelík

Pátek – prvomučedníka Štěpána

26. 12.

7:45

Boskovice

Evangelický kostel

Text:  Matouš 10,17-22

9:00

Blansko

Dřevěný kostelík

Píseň: 229, 201

10:30

Lysice Sál úřadu městyse

 

14:00

Vítějeves

Obřadní síň obecního úřadu

Sobota-evangelisty Jana

27. 12.

14:00

Rudice

Kaple sv. Barbory

žehnání vína

15:30

Křtiny

Sakristie poutního kostela

Neděle

28. 12.

8:00

Blansko

Kaple Senior centra

- Den betlémských dětí – Mláďátek,

9:00

Blansko

Dřevěný kostelík

- Rodiny Páně,

10:45

Brťov

Kaple Marie matky Páně

Obnova manželských slibů

13:00

Rousínov

Sbor Cyrila a Metoděje

Text: Lukáš 2,22-40

14:15

Vyškov

Sbor dr. Farského

Píseň:232, 210

15:45

Ježkovice

Kaple u hřbitova

 

17:00

Račice

Sbor Páně

Středa –

31. 12

15:00

Černá Hora

Kaple sv. Rodiny

Díkůvzdání za Boží ochranu

16:30

Blansko

Kaple Senior centra

vzpomínka na zemřelé roku 2014

17:30

Blansko

Dřevěný kostelík

Text:  Matouš  6,31-34; Píseň: 271, 229,210

23:00

Blansko

Dřevěný kostelík

Kontakt: telefon: farní úřad pro Blansko i Vyškov: 515157087, 606702768,

e-mail: fararmartin@seznam.cz; h.ladicova@tiscali.cz  ; libuskajarosova@seznam.cz

; www.drevenykostelik.cz/ www.kostelyvyskovsko.hu.cz www.fararmartin.digiinfo.eu

NO Blansko č. účtu 244035648 / 0300 ; NO Vyškov č. účtu 1560157369/0800

________________________________________________________